SIR DGhomwar

Life is journey overtake is allowed

Operating as usual

26/01/2024

Munthu sunaberekepo
Koma Uli busy kukatenga kulera
Ndye nkumati ukulera chani ?

22/01/2024

Looking back

Great day

From makefay kadawati
Thanks!!

20/01/2024

If you don't understand this, Go to the hospital for Eye checkup

21/11/2023

I have took another Step
Get leady for the action

NEVER FORCE A PERSON TO LOVE YOU.

Loving a person is not by force, it's by choice. Never make the mistake of forcing a person into loving you simply because you love them and you want them to love you in return. If you do so you will continue to beg and force them to do everything there is to be done in the relationship.

If it is obvious that a person does not like you, let them go, don't force them. Stop asking people to talk to them on your behalf, stop doing everything possible to get their attention, stop trying to seduce them, stop giving them money, gifts and others just to woo them, it makes you look desperate and as such you may not succeed in your quest to get them fall in love with you.

Stop forcing people to feel for you. A heart that didn't love you willingly will never give you its best, they will only end up hurting you. If you force it they will just use and dump you after all they told you they didn't love you but you still went ahead to offer yourself as an offering to them.

You're precious. Your worth can't be measured. Don't settle for less. Don't force yourself on anyone. Anyone that should love you, should love you willingly without you having to manipulate your ways into their lives. If they can't treat you like a king/queen, please let someone else do it. Place value on yourself only then would people place value on you.

To your continuous growth and wellness.
🙏👏
Class dismissed 🥂

17/09/2023

AKAMUNA AMAPEPHERA

HAPPY SUNDAY 🎼🎶 🎵🎵🎵🎶🎺🎸🎵

10/09/2023

RULES OF LIVING WITH PEOPLE

1. When you meet young people - *INSPIRE THEM.*

2. When you meet children - *EDUCATE THEM.*

3. When you meet old people - *HELP THEM.*

4. When you meet wise people - *STUDY THEM.*

5. When you meet leaders - *HONOUR THEM.*

6. When you meet foolish people - *AVOID THEM.*

7. When you meet humble people - *TREASURE THEM.*

8. When you meet arrogant people - *IGNORE THEM.*

9. When you meet gracious people - *EMULATE THEM* .

10. When you meet aspirational people - *ELEVATE THEM.*

11. When you meet strong people - *SUPPORT THEM.*

12. When you meet godly people - *BLESS THEM.*

13. When you meet elderly people - *RESPECT THEM.*

14. When you meet weak people - *STRENGTHEN THEM.*

15. When you meet hardworking people - *ENCOURAGE THEM.*

16. When you meet kind people - *ESTEEM THEM.*

17. When you meet Honest people -
*PROMOTE THEM.*

18. When you meet virtuous people - *REWARD THEM.*

19. When you meety evil people - *EVADE THEM.*

20. And in all situation “ *Watch, Pray and wish everyone well.*

1. *Dr. Ben Carson said,* "I struggled academically throughout elementary school yet became the best neurosurgeon in the world in 1987."

*LESSON:* Struggling is a sign that you are on a verge of success. Don't quit yet.

2. *Bill Gates said,* "I didn't even complete my university education but became the world's richest man."

*LESSON:* School does not make you rich. School is only supposed to polish what will make you rich, not make you rich.

3. *Christiano Ronaldo said,* "I told my father that we would be very rich but he couldn't believe me. I made it a reality."

*LESSON:* Your words rule your life. If you mean what you have said, each word will come to pass. You get what you say.

4. *Hear Lionel Messi!,* "I used to serve tea at a shop to support my football training and still became one of the world's best footballers."

*LESSON:* Believe in your dream. Don't let your pain tell you how your future will

16/08/2023

When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
~James 1:13

24/07/2023

I have learned a lot through
Mistakes
So I decide to make more mistake to
Learn more

Send a message to learn more

08/06/2023

Good morning

04/06/2023

Keep Your Dream

I have a friend named Monty Roberts who owns a horse ranch in San Isidro. He has let me use his house to put on fund-raising events to raise money for youth at risk programs.

The last time I was there he introduced me by saying, "I want to tell you why I let Jack use my horse. It all goes back to a story about a young man who was the son of an itinerant horse trainer who would go from stable to stable, race track to race track, farm to farm and ranch to ranch, training horses. As a result, the boy's high school career was continually interrupted. When he was a senior, he was asked to write a paper about what he wanted to be and do when he grew up.

"That night he wrote a seven-page paper describing his goal of someday owning a horse ranch. He wrote about his dream in great detail and he even drew a diagram of a 200-acre ranch, showing the location of all the buildings, the stables and the track. Then he drew a detailed floor plan for a 4,000-square-foot house that would sit on a 200-acre dream ranch.

"He put a great deal of his heart into the project and the next day he handed it in to his teacher. Two days later he received his paper back. On the front page was a large red F with a note that read, `See me after class.'

"The boy with the dream went to see the teacher after class and asked, `Why did I receive an F?'

"The teacher said, `This is an unrealistic dream for a young boy like you. You have no money. You come from an itinerant family. You have no resources. Owning a horse ranch requires a lot of money. You have to buy the land. You have to pay for the original breeding stock and later you'll have to pay large stud fees. There's no way you could ever do it.' Then the teacher added, `If you will rewrite this paper with a more realistic goal, I will reconsider your grade.'

"The boy went home and thought about it long and hard. He asked his father what he should do. His father said, `Look, son, you have to make up your own mind on this. Howe

20/05/2023

Zoipa zoopsa masiku otsiriza

1Koma zindikira ici, kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa. 2Pakuti anthu adzakhala odzikonda okha, okonda ndarama, odzitamandira, odzikuza, amwano, osamvera akuwabala, osayamika, 3osayera mtima, opanda cikondi cacibadwidwe, osayanjanitsika, akudierekeza, osakhoza kudziletsa, aukali, osakonda abwino, 4aciwembu, aliuma olimbirira, otukumuka mtima, okonda zokondweretsa munthu, osati okonda Mulungu; 5akukhala nao maonekedwe a cipembedzo, koma mphamvu yace adaikana; kwa iwonso udzipatule, 6Pakuti mwa iwo akhala akukwawira m'nyumba, nagwira akazi opusa, osenza akatundu a zoipa zao, otengedwa nazo zilakolako za mitundu mitundu: 7ophunzira nthawi zonse, koma sakhoza konse kufikira ku cizindikiritso ca coonadi. 8Ndipo monga momwe Yane ndi Yambre anatsutsana naye Mose, kotero iwonso atsutsana naco coonadi; ndiwo anthu obvunditsitsa mtima, osatsimikizidwa pacikhulupiriro. 9Koma sadzapitirirapo; pakuti kupusa kwao kudzaonekeratu kwa onse, monganso kupusa kwa iwo aja.

20/05/2023

Have you ever tried greet your haters ?

Try to day and thank me later

16/04/2023

ZIZINDIKILO ZAKUTI MUNTHU AKUGWA MUUZIMU 👇👇👇👇
_____________________________________

✓Siukhala ndi chilakolako chowelenga📖 baibulo😭😭😭

✓Umajomba ku church momwe ungafunire😭😭😭

✓Zinthu zauzimu kukuitanila umakana nthawi zose umati ulibize😭😭😭

✓Pakakhaka pa page, kapena watts ap, kuwerengapo nkhani zauzimu umawona zovuta, penaso umatha kungonena kuti amen koma siunawerenge ndikomwe 😭😭😭

✓Kupysa mtima pafupi pafupi😭😭😭

✓Siudzudzulika pankhani zauzimu 😭😭😭

✓Umapemphera mwaapo ndiyapo, cholinga chakuti anthu asadziwe kuti ukugwa kapena unagwa😭😭😭

✓Kusiya kupezeka muzochitika zakumpingo, nthawi zose ulibize😭😭😭

✓Moyo wapemphelo kutsikilatu. Siukhalaso mupemphelo nthawizose😭😭😭

✓Siumava kutsutsika ukamapanga tchimo, kapena ukafuna kuchita tchimo 😭😭😭

✓Umachimwa mwadala, umati ukamaliza ukalapa😭😭😭

✓Umasiya kusala kudya, fasting kwaiweyo imakhala chipsinj😭😭😭

✓Umava ngati Mulungu wakusiya komaso sava mapemphelo ako😭😭😭

✓Umayamba kuchita zinthu zomwe kare siumapanga

👆👆👆👆👆👆👆👆👆
PAZIZINDIKILO NDANENAZI, NGATI PAMOYO WAKO UKUZIWONA, CHONDE THAWILA🏃🏃 KWA YESU KHILISTU, MUFUULIRE IYE YEKHA CHONDE YESU KHIRISTU ALINAYO NJILA YOTIPULUMUTSILA.

Chibvumbulutso 2:5
"Potero kumbukira kumene wagwerako, nulape , nuchite ntchito zoyamba; koma ngati sutero ndidzadza kwa iwe, ndipo ndidzatunsa choikapo nyali chako... "

IYI NDI NTHAWI YODZUKA❗

📖 AEFESO 5:14
"Mwa ichi anena, khala maso wogona iwe, nuuke kwa akufa, ndipo Khristu adzawala pa iwe"

📖 CHIBVUMBULUTSO 3:17
"Chifukwa unena kuti ndine wolemera, ndipo chuma ndiri nacho, osasowa kanthu; ndipo sudziwa kuti ndiwe watsoka, ndi wochitsa chifundo, ndi wosauka, ndi wakhungu, ndi wausiwa; ..."

📖AGALATIYA 6:3
"Pakuti ngati wina ayesa ali kanthu pokhala ali chabe adzinyenga yekha''

NANGA NDI CHITENJI❓

*Mukhale ndi tsiku lopambana.

21/02/2023

WORK HARD
TILL SOMETHING
HAPPEN

17/10/2022

Musaweruze
Kuti inuso mungaweruzidwe

11/10/2022

Never look down on your
SELF

30/08/2022

Believe in yourself

11/08/2022

Mongokumbusana tonse tizailawa imfa
Ndye chisankho ndchako
Chokufa ndkuzaukaso kape kufa kawiri

10/08/2022

WHAT COMES DOES NOT BEAT A DRUM

21/07/2022

Let's forget past and begin new life
Life is simple when we are work together
Life is simple when u don't compare yourself with other people

Want your school to be the top-listed School/college in Zomba?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Chinamwali (China Ghetto)
Zomba
Other Colleges & Universities in Zomba (show all)
Debos B Debos B
Chingale
Zomba

Mr P1 Mr P1
Piano Chimwaso, Private Bag 133, Balaka .
Zomba, HELPTHEPOOR1994

My Ex. My Ex.
Zomba
Zomba

Your Ex your Ex- perience

Domasi Development College-DDC Official Domasi Development College-DDC Official
Domasi
Zomba

DDC is an institution of higher learning that offers various programs

Ciana Consolidated Ciana Consolidated
Malosa
Zomba

Cianco has introduced a new project, called "let my dream come true!!" Only with Cianco

UniCare UniCare
Zomba
Zomba

As a student my inability shouldn't be my stumbling block

Khawa jeee pa malawi Khawa jeee pa malawi
Sukasuka
Zomba

Domasi institute of management and technology Domasi institute of management and technology
Zomba

A technical college located in zomba at a trading called domasi works. offers both vocational and executive courses

Amina matache Amina matache
Chinamwali
Zomba

Let's focus on children's early learning

Centre for Language Studies Centre for Language Studies
P. O. Box 108
Zomba

NVK NVK
Zomba

Mediam