Mianatra En Ligne

Cours de langues étrangères en ligne.

Operating as usual

03/10/2022

TÉMOIGNAGE D'UN ÉLÈVE QUI S'EST RÉINSCRIT 🥰🥰🥰

03/10/2022

SE PRÉSENTER

Ny lesona anio dia mahakasika ny SE PRÉSENTER (Mampahafantatra ny tena)

Izany hoe aorian'ity lesona ity dia tokony hahay hanao présentation tsy misy diso intsony ianao.

SE PRÉSENTER (Mampahafantatra ny tena)

•Azo asiana phrase introductive (mampiditra ny fampahafantarana fa tsy voatery atao io)

Phrases introductives :
Permettez-moi de me présenter.
(Mamelà ahy ampahafantatra anareo ny tenako)

Je voudrais me présenter.
(Te ampahafantatra ny tenako aho.)

•Milaza anarana aloha :

-Je suis Hervé. Izaho no Hervé
-Je m'appelle Hervé. Hervé no anarako.
-Je me nomme Hervé. Hervé no anarako.
-Appelez-moi Hervé. Antsoy hoe Hervé aho.
-On m'appelle Hervé. Hervé no fiantso ahy.
-Mon nom c'est Hervé. Hervé no anarako.

• Milaza taona
(Verbe AVOIR foana no entina milaza taona)

-J'ai 27 ans.

•Milaza fiaviana (nationalité)

-Je suis malgache. (Malagasy aho)

Remarque :
Tsy fanao ny miteny hoe JE SUIS MALAGASY. (satria tsy ao anatin'ny vocabulaire français io teny io. Ankoatr'izay, ny américain rehefa miteny français dia miteny hoe JE SUIS AMÉRICAIN fa tsy hoe JE SUIS AMERICAN, dia ohatr'izay hatrany)

-Je suis français. (Frantsay aho)
-Je suis anglais. (Anglisy aho)
-Je suis américain. (Amerikanina aho)
-Je suis africain. (Afrikanina aho)
-Je suis chinois. (Sinoa aho)
-Je suis indien. (Karàna aho)
-Je suis métis. (Metisy aho)

N.B: Raha vehivavy dia ampiana E.
(Je suis française)

•Milaza asa na andraikitra

-Je suis écolier. (Mpianatra eny amin'ny sekoly aho).
-Je suis collégien. (Mpianatra eny amin'ny kolejy aho)
-Je suis lycéen. (Mpianatra eny lisea aho)
-Je suis un élève. (Mpianatra aho: mety amin'ny lisea midina na fampianarana manokana toy ny langues, arts martiaux)
-Je suis étudiant. (Mpianatra eny amin'ny oniversite aho)

TANDREMO TSARA FA TSY MITOVY IREO.

ASA:
- Je suis journaliste. (Mpanao gazety aho)
- Je suis professeur. (Mpampianatra aho)
-Je suis ménagère. (Mpikarakara tokan-trano aho)
-Je suis à la recherche d'emploi. (Eo ampitadiavana asa aho)
-Je suis chômeur. (Tsy an'asa aho)

•Milaza tany fiaviana :

-Je suis de Tananarive. (Avy eto Antananarivo aho)
-Je suis de Tuléar. (Avy any Toliara aho)

•Milaza toerana fonenana:

-J'habite à Tananarive. (Mipetraka eto Antananarivo aho)
-Je vis à Tamatave.
-Je réside à Diego-Suarez.

------

VOCABULAIRES :

Majung*is : olona avy ao Mahajanga
Tananarivien : olona avy eto Antananarivo .
Tamatavien : olona avy ao Toamasina.
Tuléarois : olona avy ao Toliara
Fianarois : olona avy ao Fianarantsoa
Antsiranais : olona avy ao Antsiranana
Sainte-mariens : olona avy ao Sainte-Marie

12/09/2022

Ho an'izay liana hanao pratique écrite 🥰🥰🥰

GROUPE DE DISCUSSION WHATSAPP

sera disponible à partir de ce jeudi avec un coach 😉

Limité à 15 adhérants seulement🎉🎉🎉

05/09/2022

Betsaka isika no efa mahay ny ``alphabet français `` fa mila tandremana tsara ny fanononana azy sao diso 😉

Bon apprentissage daholo !!!

22/08/2022

Andao indray ary hojerentsika ny fiantsoana an'ireo fianakaviantsika amin'ny teny français 😉

VOCABULAIRES :

Les relations (ireo fifandraisana)

La famille :ny fianakaviana

Mère : reny
Père : ray
Maman : neny,mama
Papa : dada,papa
Fils : zanakalahy
Fille : Zanakavavy
Aîné : lahimatoa
Aînée : vavimatoa
Cadet : Faralahy
Cadette : Faravavy
Grand-frère : Zokilahy
Grande-sœur : zokivavy
Petit frère : Zandrilahy
Petite sœur : zandrivavy
Demi-frère : zanakalahin'ny raikely/renikely
Demi-soeur : zanakavavin'ny raikely/renikely

Beau-fils : vinantolahy/ zanakalahin'ny vady manokana
Belle-fille : vinantovavy / zanakavavin'ny vady manokana
Beau-père : rafozan-dahy / raikely
Belle-mère : rafozam-bavy / renikely
Mari : vady (lehilahy)
Conjoint : vady (lehilahy)
Époux : vady (lehilahy)
Femme : vady (vehivavy)
Épouse : vady (vehivavy)
Conjointe : vady (vehivavy)
Grand-père / aïeul : dadabe, dadilahy
Grand-mère /aïeule : nenibe, sady
Petit-fils : zafikely (lahy)
Petite-fille : zafikely (vavy)
Oncle : dadatoa
Tante : nenitoa
Neveu : zanakalahin'ny frère/sœur
Nièce : Zanakavavin'ny frère/sœur
Cousin : Zanakalahin'ny dadatoa/nenitoa
Cousine : Zanakavavin'ny dadatoa/nenitoa

Grand-oncle : rahalahy na anadahin'ny dadabe/nenibe
Grande-tante : rahavavy na anabavin'ny dadabe/nenibe

Ancêtres : razana
Génération : taranaka
Descendants :taranaka

Être de la même famille : fianakaviana iray ihany

Ex.
Nous sommes de la même famille.
Fianakaviana iray ihany isika.

Être de la famille : havana
Être de ma famille.

Ex.
Il est de la famille.
Havanay izy.

Tu es de ma famille.
Havako ianao.

11/08/2022

Misaotra amin'ny fahatokisanareo anay hatrany 🥰

11/08/2022

LES CONJONCTIONS DE COORDINATION

Ireo mpampitohy teny na fehezanteny.

Vakio ity lesona ity dia tsy hosahirana amin'ireto intsony ianao 😉

Ireto avy izy ireo : mais, ou,et,donc, or,ni,car.

• MAIS : saingy ,kanefa

Ex.J'essaie de créer des phrases mais je ne trouve pas.
Miezaka mamorona fehezanteny aho saingy tsy mahita mihintsy.

• OU : na

Ex. Veux-tu du café ou du thé ?
Mila kafe sa dite ianao?

•ET : sy

Ex. Jules et moi travaillons ensemble.
miara-miasa izaho sy Jules.

• DONC: noho izany, ka

Ex. Tu es malade donc ne travaille pas.
Marary ianao noho izany, aza miasa.

• OR : kanefa

Ex. Je suis toujours dans le bus or la réunion commence à 8h, je suis en re**rd.
Mbola ato anaty taxibe ihany aho kanefa manomboka amin'ny 8 ilay fivoriana, tara aho.

• NI : sady tsy...no tsy/ na (négation)

Ex. Je n'aime ni le vin ni l'alcool.
Sady tsy tiako ny divay no tsy tiako koa ny toaka.

• CAR : satria

Ex. Je suis en re**rd car il y avait trop d'embouteillages.
Tara aho satria nisy fitohanana be tany.

-----------------

Anjaranao indray no mamorona fehezanteninao manokana ! 🙂

Aza mitady zavatra lavitra be fa izay hitanao sy tsapanao no amoronana fehezanteny.

AZA ADINO FA MBOLA MITOHY NY PROMO MOIS D'AOÛT AN 🎉🎉🎉

10/08/2022

VOCABULAIRES

Quels sont les noms des bébés des animaux ?
(inona no iantsoana an'ireo zana-biby fiompy ?)

Akoho: Le bébé de la poule et du coq s'appelle le poussin.

Gisa : Le bébé du jars et de l'oie s'appelle l'oison.

Ganagana : Le bébé de la cane et du canard s'appelle caneton.

Boriky : Le bébé de l'Âne et de l'anesse s'appelle l'ânon.

Ondry : Le bébé de la brebis et du bélier est l'agneau (na koa agnelet).

Osy : Le bébé de la chèvre et du bouc est le chevreau ou le cabri.

Soavaly : Le bébé du cheval et de la jument est le poulain.

Kisoa : Le bébé du cochon et de la truie est le porcelet.

Vorotsiloza : Le bébé du dindon et de la dinde est le dindonneau.

Bitro: Le bébé du lapin et de la lapine est le lapereau.

Alika : Le bébé du chien et de la chienne s'appelle chiot.

Saka : Le bébé du chat et de la ch**te s'appelle le chaton.

Omby : Le bébé de la vache et du taureau est le veau (raha lahy), et la velle (raha vavy) génisse raha feno telo volana Mahery.

08/08/2022

PROMO MOIS D'AOÛT !!!

🌟COURS DE LANGUE EN LIGNE🌟

Mandritran'ity volana aogositra ity dia misy fihenam-bidy 25% ny saram-pianarana eto amin'ny MIANATRA EN LIGNE.

Araraoty ary !!!

Safidio izay mety aminao :

✓Anglais
✓Français
✓Espagnol

Ny fampianarana dia iarahana miasa amin'ny mpampianatra vahiny sy efa za-draharaha.

Afaka miditra MP na hafatra miafina raha mahaliana anao !

01/08/2022

FANTATRAO VE FA AFAKA MIANATRA LANGUE SOA AMAN-TSARA IANAO AMIN'NY ALALAN'NY FINDAINAO ??? 📱

Izahay dia vonona hanampy anao amin'izany 🙂

Hoitanao ao avokoa ny :

✓ Vocabulaires de bases
✓ Conjug*isons
✓ Dialogues et simulations
✓ Écoutes et compréhensions orales
✓ Productions orales et productions écrites
✓ Prononciations
✓ Grammaires

Mety amin'ny olon-drehetra na dia mbola tsy mahay mihintsy na maniry ny hanohy na hanamafy ☘️🍀☘️

AZA MISALASALA MIDITRA HAFATRA MIAFINA (MP) RAHA MAHALIANA ANAO

28/07/2022

LES VERBES PRÉPOSITIONNELS

Ny verbes prépositionnels dia verbes ahitàna préposition manaraka azy ary miova arak'izany ny heviny.

Ohatra :

•Partir à : mandeha any

Ex. Je pars à Marseille.
Andeha any Marseille aho.

•Partir de : miala avy any / hanainga avy any

Ex. Je pars de Marseille demain.
Hiala any Marseille aho rahampitso.

•Partir avec : mandeha miaraka amin'ny

Ex. Je pars avec ma famille.
Andeha miaraka amin'ny fianakaviako aho.

Pour ces verbes, on peut utiliser les prépositions suivantes :à,de,en,avec,pour

18/07/2022

👉ESPAGNOL👈

OBLIGACIONES

Rehefa ilaza zavatra tsy maintsy atao dia mampiasa ny OBLIGACIONES.

Ireto avy izany :

1.TENER QUE + INFINITIVO

Ohatra :

Tengo que despertarme a las tres de la madrugada.

2. DEBER + INFINITIVO

Ohatra:

Debes comer rapidamente.

3.HAY QUE + INFINITIVO

Ohatra :

Hay que irme a la escuela.

4. IMPERSONALES OBLIGACIONES

Es necesario + INF
Es preciso +INF
Hace falta + INF
Es imprescindible + INF
Es menester + INF

Ohatra:

Es menester estudiar para conseguir buenas notas.

TÉMOIGNAGES 11/07/2022

🥰🥰🥰

30/06/2022

FANTARO TSARA NY :

✓HOMONYMES : teny mitovy fanonona, tsy voatery mitovy fanoratra ary manana hevitra samihafa.

Ohatra :
Vent : rivotra
Vend : mivarotra (inf. vendre)
Vont : mandeha (inf. aller)

SYNONYMES : teny mitovy hevitra

Ohatra :
Content = ravi = g*i = faly
Laid = moche = ratsy
achever = finir = terminer = mamarana

ANTONYMES : teny mifanohi-kevitra

Ohatra :

Mauvais (ratsy) # bon (tsara)
Gentil (tsara fanahy) # méchant (ratsy fanahy)
vivant (velona) # mort (maty)

PARONYMES : teny saika hitovy fanoratra sy fanonona

Ohatra :
Attention (fitandremana) sy intention (tanjona)

-----------

Afaka manontany an-kalalahana isika ☺️

Timeline photos 27/06/2022

MATETIKA HITANTSIKA IRETO TENY IRETO ...TANDREMO SAO HIFANGARO NEFA 😉

DIFFÉRENT (adjectif) : hafa

Ohatra:
Tu es très différent.
Hafa mihintsy ianao.

DIFFÉRANT (participe présent) : Manemotra

Ohatra:
Il n'a pas pensé à ses collègues en différant cette réunion.
Tsy mba nieritreritra an'ireo mpiara-miasa aminy izy nanemotra an'io fivoriana io.

DIFFÉREND (nom) : tsy fifankazahoana

Ohatra:
J'ai un différend avec lui.
Tsy mifankahazo aminy aho.

20/06/2022

IREO FEHEZANTENY ENTINA MIALA TSINY NA MANAO AZAFADY AMIN'NY TENY FRANTSAY ❤️

17/06/2022

NY VOLA DIA MIOVAOVA ANARANA ARAKARAKY NY SEHATRY MISY AZY 🤔

ILAINA TOKOA NY FAHAIZANA AN'IRETO VOCABULAIRES IRETO 🥰

MITOMBOA FAHALALÀNA HATRANY OOO❤️❤️❤️

Aza misalasala manontany raha mahaliana anao ny fampianarana 📨

15/06/2022

TENA ILAINA NY MAMAKY BOKY ❤️
TSY AMPY FAHALALÀNA ISIKA RAHA TSY TIA MAMAKY BOKY...

Fidio tsara koa anefa ny thème ankafizinao mba tsy homonamonaina rehefa mamaky azy🤗🤗🤗

14/06/2022

MORA KOKOA NY HITADIDIANA LESONA REHEFA ADIKA TOY IZAO 🥰🥰🥰

Méthode tena aingana ary tena mandaitra ny mandika lesona amin'ny cahier ary atao mazava tsara.

Tsy natao ho an'ny ankizy ihany izao fa na dia efa nahazoazo taona ary mbola mety hatrany ❤️

TÉMOIGNAGES 13/06/2022

Mankasitraka hatrany 🥰🥰🥰

13/06/2022

NDEHA ARY HOSOLOINA MERCI raha tokony hiteny hoe DÉSOLÉ 🥰


11/06/2022

NY MAHAKASIKA NY TOETRANDRO INDRAY ARY E ☺️

Photos from Mianatra En Ligne's post 06/06/2022

𝐌𝐛𝐚 𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐯𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐡𝐨𝐞 : "𝐚𝐮 𝐟𝐚𝐢𝐭" , "𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭" 𝐚𝐫𝐲 "𝐞𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭" 😉

06/06/2022

🇲​🇪​🇹​🇾​ 🇭​🇴​ 🇻​🇴​🇦​🇫​🇪​🇭​🇮​🇰​🇴​ 🇻​🇪​ 🇳​🇾​ 🇫​🇮​🇹​🇪​🇳​🇾​ 🇮​🇷​🇦​🇾​ ?

𝑩𝒆𝒕𝒔𝒂𝒌𝒂 𝒊𝒔𝒊𝒌𝒂 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒚 𝒂𝒏'𝒊𝒐 𝒇𝒂𝒏𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒑𝒆𝒕𝒓𝒂𝒌𝒂 𝒊𝒐, 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒐 𝒂𝒍𝒐𝒉𝒂 𝒊𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒇𝒂𝒏𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒂 𝒍𝒂𝒛𝒂𝒊𝒏𝒂𝒚 𝒂𝒏𝒂𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒏'𝒏𝒚 𝒉𝒂𝒇𝒂𝒕𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒏𝒚..

INONA NO ANTONY HIANARANO NY TENY VAHINY ?

a. => ilaiko amin'ny asako
b. => tiako ilay fiteny
c. => anampiako ny fahalalàna izay efa ananako

HAFIRIANA NY FOTOANA AHAFAHANAO MIANATRA TENY VAHINY ?

a. => farak'izay aingana
b. => 5 volana
c. => mandra-pahaizako

MANAN-DANJA AMINAO VE NY FAHAFANTARANA NY KOLOTSAIN'IREO VAHINY IREO ?

a. => tsia satria tsy ho any aho.
b. => tsy manan-danja noho ny ahy.
c. => tena manan-danja

RAHA NY HEVITRAO, ILAINA VE NY FANAOVANA EXERCICES AN-TSORATRA ?

a. Tsy ilaina, mandany fotoana sady natao hoan'ny mpianatra eny sekoly ireny.
b. tena ilaina
c. Natao hoan'ny olona débutant ireny

ILAINA VE NY FANAOVANA PRATIQUE ORALE ?

a. Tena ilaina
b. Tsy dia ilaina
c. Mandany fotoana

MIVERINA MIANATRA GRAMMAIRES SA TONGA DIA MIANATRA MITENY AVY HATRANY ?

a. tsy aleo tonga dia miresaka avy hatrany no hianarana satria izay no tanjona
b. iverina hianatra grammaires
c. ho an'ny ankizy mpianatra ireny

16/05/2022

💥ENGLISH💥

Te hiala amin'ny mahazatra ?

Inona avy ireo teny mahasolo ny hoe "How are you" (manao ahoana ny fahasalamanao) amin'ny teny anglisy ?

12/05/2022

Ho an'ny COLLÉGIENS sy ny LYCÉENS !!!

Cours d'appui manampy amin'ireo lesona tsy hainao any am-pianarana, fanazavàna amin'ny teny malagasy, exercices sy correction miaraka amin'ny fanazavàna...

Fampianarana manao lahatsoratra

Sarany mirary.

Afaka miditra MP raha mahaliana anao

02/05/2022

Happy Eid Mubarak ✨

11/04/2022

THE POSSESSIVES

Mamaritra ny fananan'olona ny POSSESSIVES (determinants possessifs).

My : mon, ma, mes (ahy)
Your : ton, ta,tes (anao)
Its : son,sa,ses (azy : raha zavatra na tsy fantatra ny genre an'ilay tompony)
His : son ,sa,ses (azy : raha lehilahy no tompony)
Her : son, sa,ses (azy :raha vehivavy no tompony)

Our : Notre (antsika/ anay)
Your : votre (anareo)
Their : Leur (azy ireo)

N.B : Tsy misy accord en genre sy en nombre ny déterminants amin'ny anglais.

Ohatra :

My house.(ny tranoko)
Your dogs. (ireo alikanao)

His work. (ny asany)
Our parents. (ireo ray amandrenintsika)

01/04/2022

MIARAHABA NY MALAGASY REHETRA 🎉🎉🎉🥳🥳🥳

01/04/2022

POISSON D'AVRIL ? QU'EST-CE QUE C'EST 🐟???

Un poisson d’avril est une plaisanterie ou une farce que l'on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses amis et sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur Internet (canular informatique).

Une autre plaisanterie du 1er avril est d'accrocher un poisson (souvent en papier) dans le dos d'une personne dont on veut se moquer sans qu'elle s'en rende compte. « Poisson d’avril ! » est une exclamation qui se dit une fois qu’une des plaisanteries est découverte.

À vos farces ! 😉

01/04/2022

🤩 Nous avons atteint 5.000 likes 🤩

Merci à tous nos abonnés !!!

TÉMOIGNAGES 01/04/2022

Témoignage🥰

28/03/2022

LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS

Ny déterminants possessifs dia entina anondroana fananana, mifanaraka amin'ny genre (masculin ou féminin) sy ny nombre (singulier ou pluriel) an'ilay fananana.

1. Raha izaho no manana

Mon + masculin singulier
Ma + féminin singulier
Mes + pluriel

Exemples :

Mon verre . (verako)
Ma mère. (reniko)
Mes jouets. (kilalaoko)

1. Raha ianao no manana

Ton + masculin singulier
Ta + féminin singulier
Tes + pluriel

Ton verre. (veranao)
Ta mère. (reninao)
Tes jouets. (kilalaonao)

3. Raha izy no manana

Son + masculin singulier
Sa + féminin singulier
Ses + pluriel

Exemples :

Son verre . (verany)
Sa mère. (reniny)
Ses jouets. (kilalaony)

4. Raha izahay/isika no manana

Notre + singulier
Nos + pluriel

Exemples :

Notre verre . (verantsika / veranay)
Nos jouets. (kilalaontsika/ kilalaonay)

5. Raha ianareo no manana

Votre + singulier
Vos + pluriel

Exemples :

Votre verre . (veranareo)
Vos jouets. (kilalaonareo)

6.Raha izy ireo no manana

Leur + singulier
Leurs + pluriel

Exemples :

leur verre . (veran'izy ireo)
Leurs jouets. (kilalaon'izy ireo)

N.B : Raha nom féminin singulier miatomboka amin'ny voyelles na H muet dia soloina MON ,TON, SON ny MA, TA,SA.

Exemples :
Mon histoire. (tsy mety ma histoire)
Ton amie. (tsy mety ta amie)

Videos (show all)

Betsaka isika no efa mahay ny ``alphabet français `` fa mila tandremana tsara ny fanononana azy sao diso 😉Bon apprentiss...

Location

Category

Website

Address

Antananarivo

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Other Education in Antananarivo (show all)
Chrysalis School Madagascar Chrysalis School Madagascar
B. P. 242
Antananarivo

Contribute via PayPal: Go to https://www.paypal.com/, click on "Send Money", select USA, Family &

AUTO ECOLE AnGelO AUTO ECOLE AnGelO
ANALAKELY 75 Rue RABEZAVANA (2eme Etage DAVID SHOP, En Face ZAIMAIKA)
Antananarivo, ANTANANARIVO101

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 17h et Samedi de 8 à 12h Rentrée: tous les jours Mettez y

Formation Express Formation Express
Antananarivo

Formation express a pour vocation de vous donner les outils qui vous permettront de performer et d'a

Fiofanana arak'asa eto mada Fiofanana arak'asa eto mada
Antananarivo, 102

Ity pejy ity dia natao hanampiana ny tanora hisehatra bebe kokoa amin'ny arak'asa amin'ny alalàn'i

Malagasy Lessons for Expats Malagasy Lessons for Expats
Lot VN 39 Ambohitsoa/Ankazolava Ivanja
Antananarivo, 101

Malagasy Lessons for Expats helps expats, at the national and International level, to learn or to im

ELC Mahamasina ELC Mahamasina
IIIA38 Tsimialonjafy
Antananarivo, 101

CFAM Madagascar CFAM Madagascar
ZI FORELLO TANJOMBATO
Antananarivo

Centre de Formation Aéronautique de Madagascar

E-Trandraka - hitrandraka E-Trandraka - hitrandraka
Antananarivo
Antananarivo, 101

Formation vidéo Autodidacte

Antso Beauty Antso Beauty
Tana
Antananarivo, 101

Beauté Make-up

Cours A.V.B Analakely Cours A.V.B Analakely
Analakely
Antananarivo

Cours de préparation au baccalauréat séries L, S, S.E.S

Neurone Pro - Cerveau en action Neurone Pro - Cerveau en action
Bâtiment Neurone Ankadivato
Antananarivo, 103

Découvrez les formations professionnelles et ateliers pratiques pour booster vos compétences avec Neurone. Nos catégories : Business, Multimédia et digital, Bureautique, Atelier Neurone Kids, etc :)

Allemand pour tous Allemand pour tous
Antananarivo, 101

Promotion de la langue allemande, cours de langue, preparation des filles au pair