Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

You may also like

Chandan Gowda
Chandan Gowda

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ysgol Gyfun Llangefni, School, Penrallt, Llangefni.

Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 09/01/2024

Taith Amgueddfa Ryfel y Gogledd Manceinion.

Roedd yn gyfle i'r dysgwyr ddysgu am effaith Yr Ail Ryfel Byd ar fywydau sifiliad ym Mhrydain ac effaith y rhyfel ar bobl ddiniwed ledled y byd.
Clywid adroddiadau cyn filwyr am realiti ymladd ym mrwydrau y rhyfel.

Tywyswyd y disgyblion gan Mrs Murphy o amgylch rhan penodol o'r amgueddfa i ddysgu am Wrth Semitiaeth y 1930au a 1940au a'r Holocost drwy archwilio artiffactau o'r cyfnod.

Cafwyd cyfle i'r dysgwyr fynd o amgylch eu hunain i ddysgu trwy gyfrwng artiffactau a chyflwyniadau Sioe Sinematic 360 gradd am effeithiau dinistriol rhyfeloedd a gwrthdaro amrywiol o'r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw.

Roedd yn brofiad emosiynol ac anghyfforddus ar brydiau, ond yn hynod o bwysig i fagu gwell gwerthfawrogiad o oferedd rhyfel.

Canmolwyd ymddygiad y dysgwyr gan weinyddwr yr Amgueddfa- roeddynt yn glod i'r ysgol.

'In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all are losers.'
Neville Chamberlain.

06/01/2024

Pob lwc Tudur a’r tîm💪🏉

U18's Mens Captain Tom Cottle and VC Tudur Jones along with U18s Womens captains Branwen Metcalfe and Efa Jones

Pob lwc to all sides in action tomorrow

04/01/2024

🔵 Blwyddyn Newydd Dda! Cofiwch y bydd yr ysgol yn ail agor fore Llun, Ionawr yr 8fed.

🔵Happy New Year! Reminder that school will re open on Monday, January 8th.

04/01/2024

Pob lwc i chi Sian Eifion ac Efa Seren 💪🏉

Come along and support the girls at our first home fixture 😊
Huge thanks to Pyle RFC - Clwb Rygbi y Pîl for providing the facilities

28/12/2023

Anglesey schools want to understand more about local employers’ needs and identify how they can co-operate to improve work-related opportunities for learners.

We hope that this survey will be the first step on a journey to engage with businesses and help develop our Island’s future workforce.

Would your business be willing to work with local schools? If so – please take our survey!

More here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/RLAEMF/

MônFM M-SParc Ysgol Uwchradd Bodedern Ysgol Uwchradd Caergybi Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol David Hughes YDH Ysgol Syr Thomas Jones Uchelgais Gogledd Cymru - Ambition North Wales Llinos Medi Cynghorydd Menter Môn

28/12/2023

Mae ysgolion Môn eisiau gweithio gyda chyflogwyr i wella cyfleoedd gwaith ar gyfer dysgwyr a datblygu gweithlu’r dyfodol ar ein hynys.

Fyddai eich busnes chi yn fodlon gweithio gydag ysgolion lleol? Os ydych - ewch ati i lenwi ein harolwg!

Mwy yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/RLAEMF/

MônFM Coleg Menai Ysgol Uwchradd Bodedern Ysgol Uwchradd Caergybi Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol David Hughes YDH Ysgol Syr Thomas Jones Menter Môn Llinos Medi Cynghorydd M-SParc Uchelgais Gogledd Cymru - Ambition North Wales

23/12/2023

🔵Llongyfarchiadau mawr i Medi sydd wedi ennill gwobr Cogydd y Tymor am ei holl ymdrechion arbennig yn y gwersi Coginio eleni. Derbyniodd daleb Mônuts Melin Llynon i gydnabod ei gwaith da.

🔵Congratulations to Medi who has won the Chef of the Season award for all her special efforts in the Cooking lessons this year. She received a Mônuts voucher in recognition of her hard work.

Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 22/12/2023

🔵Gobrwyo presenoldeb🔵

Llongyfarchiadau enfawr i’r criw dderbyniodd wobrau i gydnabod eu presenoldeb rhagorol.

🔵Celebrating Attendance🔵

Congratulations to the pupils that received awards to acknowledge their excellent attendance.

22/12/2023

🎉🎉🎉

Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 22/12/2023

🔵Braf oedd derbyn y cyfle i wobrwyo’r disgyblion oedd wedi derbyn y nifer uchaf o bwyntiau cadarnhaol yn ystod yr hanner tymor hwn. Da iawn chi!

🔵This week, we had the opportunity to congratulate the pupils that have accumulated the highest number of positive points this half term. Congratulations!

22/12/2023

Heddiw/Today
⬇️⬇️⬇️⬇️

21/12/2023

Yfory-Diwrnod Siwmper Nadolig (£1)

Tomorrow-Christmas Jumper Day(£1)

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 21/12/2023
Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 21/12/2023
20/12/2023

🔵Taith Blwyddyn 7-gobeithio cyrraedd ‘nol yn yr ysgol erbyn 9:30.

🔵Year 7 trip-ETA 9:30pm.

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 19/12/2023

Gwych hogia’💪

Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 19/12/2023

🔵Diolch o waelod calon i chi gyd am eich cyfraniadau hael at ymgyrch y Calendr Adfent o Chwith. Cawsom y cyfle heddiw i gyflwyno’r eitemau a chyfraniad ariannol o £572.13 i Rhun ap Iorwerth ar ran y Banc Bwyd.

🔵Thank you for your generous contributions towards the Reverse Advent Calendar campaign once again this year. We had the opportunity today to present the items and a financial contribution of £572.13 to Rhun ap Iorwerth on behalf of the Food Bank.

Photos from Rhun ap Iorwerth's post 19/12/2023
Photos from Tîm Plaid Cymru Canolbarth Môn's post 19/12/2023
Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 19/12/2023

Noson hyfryd yn ein Cyngerdd Nadolig neithiwr. Eitemau gwych gan ein disgyblion, disgyblion Canolfan Addysg Y Bont a Chôr Cymunedol y Gyfun.
Cyfraniad hael o £572.13 o elw’r noson wedi’i gyflwyno i’r Banc Bwyd heddiw. Diolch i bawb am eu cefnogaeth hael. 🎄🎅

A lovely evening at our Christmas Concert last night. Great items from our pupils, pupils of Canolfan Addysg y Bont and the Côr Cymunedol y Gyfun. A generous contribution of £572.13 from the night's proceeds was presented to the Food Bank today. Thanks to everyone for their generous support. 🎄🎅

19/12/2023

Atgof - Heno

❗Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Fforwm Chwaraeon Mon Actif heno❗

Thema'r fforwm hwn fydd creu Ynys Mon mwy actif, heini a hapus. Bydd y fforwm yn cynnwys sawl cyfle i ddysgu a rhannu gwahanol syniadau.

Croeso i ddisgyblion neu pobl ifanc oed 14+ mynychu

Reminder

❗We look forward to welcoming you to the Mon Actif Youth Forum this evening❗

The theme for this forum will be creating a healthier, active and happy Anglesey. The forum will include key discussions and opportunity to learn and share different ideas.

Pupils and young people aged 14+ welcomed to attend.

Anglesey Business Centre
Isle of Anglesey County Council
Bryn Cefni Business Park
Llangefni
Anglesey
LL77 7XA

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol David Hughes YDH Ysgol Uwchradd Caergybi Ysgol Uwchradd Bodedern Ysgol Syr Thomas Jones Coleg Menai Isle of Anglesey County Council Cyngor Sir Ynys Môn Gogledd Cymru Actif North Wales Gofal Plant a Chwarae Ynys Môn / Anglesey Childcare and Play Ysgolion Iach Ynys Mon/Healthy schools Anglesey LLS Online Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Mon / Anglesey Youth Service Grŵp Llandrillo-Menai Youth Sport Trust Sport Wales Disability Sport Wales

18/12/2023
17/12/2023

Dewch yn llu!

🔁Rhannwch os gwelwch yn dda🔁

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Disgyblion 8.1 wedi mwynhau eu taith i Raeadr Fawr heddiw fel rhan o’u gwaith Dyniaethau🗺️
Pob lwc i Gymru gan bawb o Ysgol Gyfun Llangefni🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿FA WalesFIFA World Cup
🇫🇷Disgyblion blwyddyn 9 adref yn ddiogel ar ôl eu taith i Ffrainc. Diolch i chi am eich ymddygiad gwych. Diolch i Miss C...
Perfformiad gwych gan y côr yn Eisteddfod yr Urdd p’nawn ‘ma. 🎶🎵Diolch i chi gyd am gynrychioli’r ysgol mor wych. Diolch...
Perfformiad gwych Ariana ar y bariau.
Diwrnod Coffa COVID Memorial Day 23/03/21
PMA 2020
Mae Mrs Marina Jones nes wedi bod yn brysur yn arbrofi yn ystod y Cyfnod Clo!Allwch chi wneud rhywbeth tebyg?!

Location

Category

Telephone

Address


Penrallt
Llangefni
LL777NG
Other Schools in Llangefni (show all)
Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons
Llangefni

Athro Cymraeg sy'n cynnig gwersi Cymraeg iaith a/neu llen i fyfyrwyr TGAU (haen sylfaenol ac uwch).

Dylunio a Thechnoleg YGLL Dylunio a Thechnoleg YGLL
Ysgol Gyfun Llangefni
Llangefni, LL777NG

Croeso i dudalen yr Adran Dechnoleg Ysgol Gyfun Llangefni / Welcome to Ysgol Gyfun Llangefni's Desig

Mathemateg a Rhifedd YGLL Mathemateg a Rhifedd YGLL
Llangefni, LL777NG

Yr Adran Fathemateg. Maes Dysgu a Phrofiad Mathemaetg a Rhifedd. Ysgol Gyfun Llangefni

Coleg Menai Games Development Coleg Menai Games Development
Llangefni, LL777HY

http://www.gllm.ac.uk/

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Gyfun Llangefni
Penrallt
Llangefni, LL77 7NG

Gwyddoniaeth YGLL Gwyddoniaeth YGLL
Llangefni

Adran wyddoniaeth Ysgol Gyfun Llangefni Llangefni science department