Evangelist Makit Abera Eba

Evangelist Makit Abera Eba

You may also like

WalteeQr?
WalteeQr?

Great commision

Operating as usual

Photos from Marara Tafara's post 26/04/2022
20/04/2022

YOO OBBOLOOTNI WAL IRRATTI DUULAN ORMI QABEENYISAANIITTI DUULA...
====================Reposted
Waggoottaaniin dura ture barattootni FOCUS Makaane Yesuus Seeminaarii diraamaadhaan ergaa guddaa kan nuuf dabarsan. Akkas ture diraamichi...obboloota lamaantu osoo karaa waliin deemanuu inni tokko dursee meeshaa ashagamaa(packed) ta'e fuuldurasaaniitti argee dursee dubbate. Dubbiisaa dhaga'ee inni kaanimmoo dursee fiigee meeshicha fuudhee kiyya(kan kooti) jechuu jalqabe. Kan dursee arge kan biraa, kan fiigee fuudhe kan biraa. Ergasii,...anatu dursee arge, anatu dursee fuudhe jechuun wal-loluu jalqaban. Wal-dhabbiinis gidduusaaniitti uumame. Wal-dhabbiin kunis tokko-lamaadhaan cimaa deeme. Osoo isaan wal-lolaa jiranuu namni kan biraa karaa deemu (ormi) dhufee haalasaanii kana argee, 'Maal taatan, maal rakkinni keessan...?' jedhee gaafate. Isaanis 'meeshaa ani dursee arge naduraa fudhate, meeshaa ani dursee fuudhe kiyya naan jedha...' jedhaa tokko lama jedhanii itti himatan.
Keessumichis, 'Duraan wal-beektuu? Maal waliif taatu?...' jedhee gaafate. Isaanis, 'Nuuti ijoollee abbaa tokkooti...' jedhanii deebisaniif.
, obboloota lamaan ta'anii waanuma xiqqaa waliin haasawanii hiikuu danda'an irratti hamma kana waldhabuusaanii argee baayyee gadde, tuffates, kolfa tuffii itti kolfes...
itti fufee, 'Ani isin araarsa, fidaa meeshaa sana...' jedhee irraa fuudhee yoo ilaalu meeshaan xaxamaa/packed ta'ee ture sun daabboo/keekii ture. 'Daabboon kun isin lamaan qofaa miti, ana nama sadaffaayyuu gaha. Ani amma bakka lamatti isiniif qooda...' jedhee keekicha bakka lamatti hiree tokko tokko kenneef. Isaan garuu kan hiramee kennameef sana fudhachuu dhiisanii, kan isaatu caala, kan isaatu caala jedhanii wal-qoxxisuu(wal-hinaafuu) jalqaban.
Karaa deemaan sunis, 'Wal-caaleera jettanii, wal-isiniif qixxeessaa...?' jennaan, 'eeyyeen, wal nuuf qixxeessi' jedhaniin. Innis wal-qixxeessuudhaaf keekii isaan lamaanuu afaansaatiin kukkutatee irraa nyaatee, 'ammahoo, akkam wal-isiniif qixxaatee?' jedhee gaafannaan, 'lakkii, ammayyuu kan isaatu caala, kan isaatu caala, wal-nuuf qixxeessi...' jedhaniin. Innis gowwummaasaanii argee, 'erga jettanii wal-isiniif qixxeessa...' jedhaa keekicha kukkutatee nyaatee, 'ammahoo akkam, wal-isiniif qixxaateeraa...?' jedhee gaafate. Isaan garuu, 'lakkii, ammayyuu ganaadha, kansaatu caala,...wal-nuuf qixxeessi jedhanii itti fufan. Innis, 'tolegaa, amma isa dhumaa sirriitti wal-isiniif qixxeessa...' jedhee keekii harkasaarratti hafe kan isaan lamaaniituu afaan keessa kaa'atee...keekicha osoo hin liqimsin sagalee buqamaadhaan, 'Ammahoo isiniif qixxaateeraa...' jedhee harkasaa lamaan duwwaa walitta rukutaa itti agarsiise. Isaanis, 'Eeyyeen, amma wal-qixxaateera...' jedhanii deebisaniif. Innis keekiisaanii nyaatee, quufee,... gowwummaasaaniitti kolfaa, adeemsasaa gara duraatti itti fufe...
lamaan garuu, 'hashuu baga dhabde, hashuu baga dhabde...' waliin jedhaa lolasaanii itti fufan...
kanarraa waan guddaa hubatta jedheet amana...inni qabeenyasaanii nyaatee adeemsasaa gara duraatti, isaanimmoo wal-nyaachuun gara boodaatti...nama hin gaddisiisuu?
kiyya, anii fi ati obbolaadha, ijoollee abbaa tokkooti. Qabeenyi nuuti qabnu, qabeenyi WAAQI uumamaan nuuf kenne nurra dabree orma gaha. Garuu maaliif wal-dhagahuu dadhabne? Maaliif hoggansa keenya dhagahuu dadhabne?
-dhabuun keenya, walitti bu'uun keenya diinaaf gammachuu guddaadha.
nuuti wal-dhabnu, diinni nutta gammada, nutuffata, nutta kolfa, eebba keenya dhaala.
#'We are strong as we are united, as weak as we are divided' akkuma jette 'J.K. Rowling, lakkii tokkummaa nuuf wayya obboleessa kiyya.
#'When brothers fight to death, strangers inherit their property' akkuma jedhu jechamni Afrikaanotaa, yoo nuuti wal-dhabbii keenya itti fufne qabeenyi keenya hundumtuu kan ormaa ta'a, seenaan keenyammoo hiyyummaa fi ashakarummaa ta'a.
akka ta'uu hin barnaaddaa???...
hin barbaaddu, kanaafuu, ilaalcha, gaaffii fi komii qabnu kamiyyuu karaa nagaatiin teenyee, akka nama jaarraa 21'ffaatti waliin mari'annee salphaatti furmaata kennineefii ofiifis eebbifamnee, Afrikaa guutuudhaaf eebba ta'uu dandeenya!
hoggansaa, ykn nama baratee ykn jaarsolii hin qabnu. Isa kana addunyaanuu ragaadha.
ciccimoo, beektota ciccimoo, jaarsolii ciccimoo qabna. Rakkinni keenya wal-dhagahuu dhabuudha, wal-kabajuu dhabuudha, wal-deeggaruu dhabuudha,...
sikadhadha obboleessa kiyya, wal-dhagahuu, wal-kabajuu, wal-deeggaruu/wal-tumsuu...aadaa keenya haa godhannuu.
'a warri gaanfa/gaafa cabse ormi ija balleessa akkuma jedhamu san akka nurratti hin taane haa dammaqnu, kan dadhabes haa jabeessinu, kan dogongores haa sirreessinuu, haa gorsinuu, haa jajjabeessinuuuuu...!

Fayyaa Ta'i!
Horii Buli!

===
https://www.youtube.com/channel/UC6qMH-qYK4PFbZ4I9yIg7AQ
t.me/wondmagegnudessa
tiktok.com/

19/04/2022
01/11/2021

👉SEENAA DHUGAA NAMA BARSIISU!

dubbisa gaarii💙💙✍️gaaf tokkutu jedhama qorattonni biyya adii tokko qorannoof gara ardii afiriikaa dhufan.yeroo kana qorattonni kun baadiyya biyya tokkoo deemanii hojiirra utuu jiranii dadhabbii isaanii ba'achuuf gara namticha horsiisee bulaa tokkoo buufatan yeroo kana namtichi qonnaan bulaa kun haala Isa marsee jiru ilaaluun rakkina keessa jiru odeessuutti ka'e,akkas jedhee,a)Ani dafqee bulaa waanin ta'eef Mana gaarii,uffatta gaarii,..in qabu jedhee gadi aantummaa odeessuu eegale.😂Kan na dhibu utuu ijisaa banamee qabeenyasaa argee ofirra hafeeyyuu orma ga'a ture.🤔yeroo kana sayinsistoonni kun jireenya namticha kanaa caqasanii ilaaluu egalani.namtichis akka iyyuma sammuu qabu hubatan,boodagaa sayinsistoonni kun meeshaa qorannoo isaaniin nannoo namticha ilaaluu eegalan waan ajaa'ibas Mana namticha of tuffatu kana kessattis argan🤔Innis dhagaan inni akka teessumaatti itti fayyadamu,dhagaan inni ittiin Mana cufatu,dhagaan inni ittiin daakuu daakkatu,dhagaan inni irratti nyaataa bilcheefatuuf kkfn dhagaa gati jabeessa,platinum,dimound,gold,silver etc ture.🤔yeroo kana egaa sayinsistoonni kun namticha qabeenyasaa in agarre kana xiqqoo fayyadamuun ofii guddaa karaa fayyadamaan karaa barbaaduu eegalan.😢kana booda Mana itti jijjiiranii ijaaraniifii mi'a manaa hunda guutaniifii,🤔dhagoota manasaa keessaa hundas muuziyeemii waan ka'an fakkessuun fe'atanii gara biyya isaanittis imalan.😂hubadhu🤔namtichi kun utuu beeka ta'ee! Sumaafan dhiisa🙆garuu maal godharee waan xiqqoon waan guddaa dhabe'oo😂ijoon dubbiikoo kanuma(Albuudakee beekii)gad aantummaa dhiisi,ofta'iitii jiraadhuu,haalakee dhiisiitii ofirkaa waa barbaadi sirraa hafeeyyuu orma ga'aatii Albuudikee🤔kun gorsa obbolummaati.💜galatoomi please hiriyootaafis share godhi.

Want your school to be the top-listed School/college in Awassa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address

Oromia
Awassa
Other Colleges & Universities in Awassa (show all)
Abirham Kabeso Abirham Kabeso
Cm
Awassa, NABK

Hawassa Polytechnic College Hawassa Polytechnic College
Hawassa
Awassa

Hawassa polytechnic is public TVET College established in 1990 E.C to offer technical and vocational

Memihir-መምህር Memihir-መምህር
Awassa

Teachers are corner stones in society building. Better teachers are believed to bear better generati

Liya Fikir Liya Fikir
Awassa

Life have money wey

Cheek tse Cheek tse
Sdf
Awassa

Aaaaaa

Gorfu Goshu coach Gorfu Goshu coach
South
Awassa

This page help us to recognize our area and self profile

Tesfaye Destaw Tesfaye Destaw
Jinka
Awassa

Personal blog

Teme Teme
Awassa

Ethio beautiful girl Ethio beautiful girl
Yes
Awassa

A page which describes beautiful girls in Ethiopian

Mesfin Ayenete Pages Mesfin Ayenete Pages
Awassa, MESFIN

tiktok.com/@mesfinayenete https://www.youtube.com/@mesfinayeneteTube6851 🤳I Belong To Jesus❗️

Diguna Fango Woreda youth  league Diguna Fango Woreda youth league
Washigton
Awassa, 091648

ድጉና ፋንጎ ወረዳ ብልግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ