Wavehill

Wavehill is a leading social research and evaluation company working in Wales and England. http://wavehill.com For 20 years Wavehill has been providing social research, development, evaluation and related training products and services to clients throughout the UK and beyond.

Our aim is to improve the programmes, schemes and projects that we work with.

Research Consultants | wavehill 19/08/2021

Research Consultants | wavehill

Ni yn recriwtio! Rydym yn edrych am Ymgynghorydd Ymchwil i ymuno ag un o'n timau ar draws y DU. Am ragor o wybodaeth, ewch yma: https://cy.wavehill.com/research-consultants

Research Consultants | wavehill Mae Wavehill eisiau recriwtio Ymgynghorwyr Ymchwil i ymuno â'n tîm sy'n tyfu. Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd ac yn gwneud gwaith ymchwil sy'n helpu Llywodraethau Cenedlaethol a Lleol a sefydliadau eraill i wneud penderfyniadau gwell, gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu a...

03/06/2021

Looking for work experience? ABERforward 2021 is in full swing and we have so many great placements available right now, both within the University but also with employers and organisations like Wavehill (Research Consultant intern), Families Need Fathers - Both Parents Matter Cymru (Outbound Caller) and Emma Williams Family Law here in Aber! www.aber.ac.uk/aberforward

19/03/2021

Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions

Annwyl bartner yn y Trydydd Sector,

Mae gweithrediad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi golygu newidiadau sylweddol iawn yn y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu cynllunio, eu comisiynu a'u darparu wedi'u nodweddu gan bwyslais cryfach ar:

• atal ac ymyrraeth gynnar
• hyrwyddo llesiant a sut y gall gwasanaethau helpu pobl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw
• cyd-gynhyrchu - dinasyddion a gweithwyr proffesiynol yn rhannu pŵer ac yn cydweithio fel partneriaid cyfartal, yn gweld pobl fel asedau, ac yn ‘gweithio gyda nhw i beidio’
• gweithio a chydweithio amlasiantaethol

Byddem yn ddiolchgar pe gallech adolygu a chwblhau'r arolwg ar-lein byr hwn trwy glicio yma https://wavehill.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byiTWWH8CsbLJ4y

Bydd yr arolwg yn cymryd rhwng 5-10 munud i'w gwblhau. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn awyddus i ddeall y rôl hanfodol y mae'r trydydd sector yn ei chwarae yng Nghymru i gyflawni'r nodau a nodir yn y Ddeddf. Ar hyn o bryd nid oes llawer o dystiolaeth i ddangos effaith a gwerth ychwanegol rôl y trydydd sector. Hoffem gael eich help i gasglu data defnyddiol i ddarparu'r dystiolaeth hon.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth

Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions The most powerful, simple and trusted way to gather experience data. Start your journey to experience management and try a free account today.

19/03/2021

Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions

Dear third sector partners,

The implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 has meant very significant changes in the way social services are planned, commissioned and delivered characterised by a stronger emphasis on:

• prevention and early intervention
• the promotion of well-being and how services can help people achieve what matters to them
• co-production – citizens and professionals sharing power and working together as equal partners, seeing people as assets, and ‘working with not to’
• multi agency working and collaboration

We would be grateful if you could review and complete this brief online survey by clicking here https://wavehill.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byiTWWH8CsbLJ4y

The survey will take between 5-10 minutes to complete. Social Care Wales are keen to understand the crucial role that the third sector plays in Wales to achieve the goals set out in the Act. Currently there is little evidence to demonstrate the impact and added value of the role of the third sector. We would like your help in gathering useful data to provide this evidence.

Many thanks in advance of your support.

Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions The most powerful, simple and trusted way to gather experience data. Start your journey to experience management and try a free account today.

09/01/2021

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund
Citizens’ Panel

Could you help us understand how the communities included in the Fund area are changing?

A Panel of local people is being set up to help us track how the area benefiting from the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is changing. Would you like to be a member of that Panel? We are hoping to sign up at least 150 households across the Fund area who will be willing to take part over the next few years.

We will be asking questions about how things are going in your local area and what is changing. We’d also like to know what changes you would like to see, and what things would make your community an even better place to live and work in. Surveys will be online, and anyone in your household aged 16 or over can respond.

If you live in one of these communities, we’d be delighted if you could consider signing up: Neath, Afan Rhondda, Cynon communities

As a small token of our appreciation, households will receive a £10 high street voucher for every survey that they are chosen to take part in.

How to join in
The Panel will be administered by our partner, Wavehill: social and economic research. You can sign up in the following ways:

a. Send an email to Wavehill at [email protected] asking to be signed up
b. Signing up directly yourself at www.pycpanel.com
c. Calling Wavehill at 01545 277 900 and talking to one of their friendly staff

Neath Port Talbot CVS Interlink RCT Wavehill

15/12/2020

Film Hub Wales

We have big ambitions for #Welsh film. We're thrilled to share results of our research with Wavehill into potential for a #MadeinWales brand. Discover international best practice & suggestions to support the celebration of Welsh stories on screen: bit.ly/39TOfa2

Thanks to Pontio Bangor, Clwstwr Creu, Svensk film, Screen Ireland, Telefilm Canada, Creative Wales (wales.com), BFI, Ffilm Cymru Wales, Into Film and over 50 strategic screen partners for their contributions to the development of this report.

--

Mae gennym uchelgais mawr i ffilmiau Cymreig. Rydym yn falch o rannu canlyniadau ein hymchwil gyda Wavehill i’r potensial am frand #GwnaethpwydyngNghymru. Darganfod arfer da rhyngwladol ac awgrymiadau i gefnogi dathlu straeon Cymreig ar sgrin: bit.ly/3qEcTkO

Diolch i Pontio Bangor, Clwstwr Creu, Svensk film, Screen Ireland, Telefilm Canada, Cymru Greadigol (wales.com), BFI, Ffilm Cymru Wales, Into Film a dros 50 o bartneriaid sgrin strategol am eu cyfraniadau i ddatblygiad yr adroddiad yma.

Image/Delwedd: © Youngun / Alex Melhuish (2018)

filmhubwales.org 20/02/2020

Film Hub Wales to champion Welsh Film through new Made in Wales projects - Film Hub Wales | Canolfan Ffilm Cymru

filmhubwales.org Film Hub Wales (FHW) aims to bring more films, to more people, in more places around Wales. We are one of eight Film Hubs around the UK formed in 2013 as part of the ground-breaking BFI Film Audience Network (FAN).

19/02/2020

Clive Davies

Trafodaeth ford gron fywiog wedi'i hwyluso gan BT Cymru & Wavehill gydag ystod o sefydliadau yn #Cymru, gan ddod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio technoleg ddigidol yn #Busnes . Wedi rhoi Tref Aberteifi fel enghraifft #TrefiClyfar #DangosADeud
//
Lively round table discussion facilitated by BT Wales & Wavehill tweets with range of organisations in #Wales, finding ways to utilise digital technlogy in #Business . Gave Cardigan Town as #SmartTown example #ShowAndTell #Wifi #Analytics #LoRaWAN #Piloting2Mainstreaming

Visit Cardigan

12/02/2020

The Big Issue Cymru

Our featured supporter this week is Wavehill.

Check them out with a free cup of tea or coffee from Waterloo Tea. Grab your copy today!

wavehill.com 05/09/2018

Supporting Plastic Free New Quay | Wavehill | Social and Economic Research | UK

Wavehill has donated funds to enable Plastic Free New Quay to purchase the first of three fully bilingual #2MinuteBeachClean litter pick boards for the village.The team at Wavehill all believe this is a really worthwhile cause and were delighted to be involved. Check out the story here: http://www.wavehill.com/single-post/2018/09/04/Supporting-Plastic-Free-New-Quay

wavehill.com Wavehill has donated funds to enable Plastic Free New Quay to purchase the first of three fully bilingual #2MinuteBeachClean litter pick boards for the village.

18/11/2016

At Wavehill we have a very sweet tooth so we're baking and donating cakes to raise money for Children in Need! We also have some cakes we will be donating to our local food shelter:

21/07/2016

Evaluation of the Skills Conditionality Pilot

Wavehill was part of a team that recently undertook an evaluation of the Wales Skills Conditionality Pilot for the Welsh Government. Read our full report here:

http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-skills-conditionality-pilot/?lang=en

gov.wales Skills Conditionality is a referral mechanism by which individuals claiming unemployment benefits can be mandated onto essential skills training where their lack of skills has been identified as a barrier to finding work.

21/07/2016

Evaluation of Jobs Growth Wales

Wavehill were recently involved in the evaluation of Job's Growth Wales, part of Welsh Government's initiative to address youth unemployment.
You can find the report here:

http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-jobs-growth-wales/?lang=en

gov.wales Jobs Growth Wales (JGW) addresses youth unemployment and aims to create jobs for unemployed job-ready young people aged 16 to 24 by March 2016.

[05/09/16]   Congratulations to all our new recruits!

[01/12/16]   Take a look at our Twitter page @wavehilltweets

wavehill.com 12/01/2016

Want to work for Wavehill? Eisiau gweithio i Wavehill? | Wavehill | Social and Economic Research

We're Recruiting!

wavehill.com We're looking for freelance researchers based in Wales who can work through the medium of Welsh. Ymchwilwyr llawrydd Rydym yn awyddus i recriwtio ymchwilwyr...

[01/12/16]   Have a look at our new website - www.wavehill.com

12/01/2016

Wavehill

wavehill.com 25/07/2014

Congratulations to Lowri and Mair! | Wavehill

http://www.wavehill.com/2014/07/congratulations-to-lowri-and-mair/

wavehill.com Lowri became Dr Wynn picking up her PhD from Bangor University (Outmigration and Young People from the Welsh Heartlands).

[12/24/13]   Merry Christmas, from all at Wavehill.

06/11/2013

Endaf and Oliver are taking part in Movember this year and each will be (trying) to grow a (traditional yet modern) mustache for the next month or so. The objective is to raise money and awareness for prostate and testicular cancer and mental health. You can find out more about Movember here: http://uk.movember.com/about.

If you’d like to sponsor the Wavehill team, you can do that here: HTTP://MOTEAM.CO/WAVEHILL

[07/23/13]   Look out for us at the Royal Welsh Show tomorrow!

wavehill.com 17/05/2013

We’re recruiting! | Wavehill

We’re recruiting!

Due to our continuing growth as a business, we’re looking for a consultant to join our team.

http://www.wavehill.com/2013/05/were-recruiting/

The closing date for applications is 7th June 2013.

wavehill.com The Consultant / Senior Consultant (depending on experience) will take complete responsibility for the management and delivery of small/medium sized research and evaluation projects from the inception meeting with a client through to the production of a final report. The role will also involve provi...

Our interview team 13/01/2013

Our interview team

Away day 13/01/2013

Photographs taken from our 'Away day' at our new offices in Aberaeron

Photographs taken from our 'Away day' at our new offices in Aberaeron

21/12/2012

Untitled Album

[12/21/12]   Wavehill joined Facebook! Like us today to get all our news and to learn more about what we do, and what we could do for you!

Telephone