Korean&Myanmar

Korean&Myanmar

korea ဘာသာစကားလေ့လာရန်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်

30/09/2019

ညေနက်အေရာင္အားလံု တင္ေပးပါ့မယ္

18/09/2019

ေန႔ရက္ေတြေလ့လာၾကရေအာင္
တ႐ုတ္ကိန္ဂဏန္နဲ႔သာတြဲးသံုးေလ့ရိွပါတယ္

일 = အီး = ေန႔ 낮 = နတ္ခ်္ = ေန႔
오늘 = အိုႏြတ္ရ္ = ဒီေန႔
어제 = ေအာဂ်ယ္ = မေန႔
그저께 = ၿပီးခဲ့တဲ့ေန႔
내일 = နယ္အီး = မနက္ဖန္
주 = ဂ်ဴ = ရက္သတ္သပတ္ 일주 (1 ပတ္)
주간 = ဂ်ဴဂန္း = အပတ္စဥ္ / အပတ္တိုင္ (주가지 신 문 = အပတ္စဥ္ သတင္းစာ)
주말 = ဂ်ဴမားလ္ = ပိတ္ရက္
년 = ၫြန္း = ႏွစ္
달 = ဒါးလ္ = လ K Number
개월 = လ k number
월 = လ C number

일요일 = အီလ္ယိုအီးလ္ = တနဂၤေႏြ
월요일 = ေဝါလ္ယိုအီးလ္ = တနလၤာ
월요일 = ဟြာလ္ယိုအီးလ္ = အဂၤါ
수요일 = စူယိုအီးလ္ = ဗုဒၶဟူး
목요일 = မိုဂ္ယိုအီးလ္ = ၾကာသပေတး
금요일 = ဂြန္မ္ယိုအိးလ္ = ေသာက္ၾကာ
토요일 = ထိုယိူအိးလ္ = စေန

시간 = ရီွဂန္း အခ်ိန္
시 = နာရီ (ကိုရီးယား ကိန္ဂဏန္နဲ႔သံုးရ)
분 = မိနစ္
초 = စကၠန္႔
က်န္ခဲ့တာမ်ားရွ္ရင္ေတာင္ပန္ပါတယ္ဗ်။😊😊😊

18/09/2019

မတင္တာၾကာလို႔ေမ့ေနပီလား 😊😊😊

ကိန္းဂဏန္းမ်ား
==========

ခုမွ ကုိရီးယားစာ ေလ့လာတဲ့ ညီကုိ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အေျခခံေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ကိုရီးယားဘာသာစကားမွာ တ႐ုတ္ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ကုိရီးယားကိန္းဂဏန္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိတယ္ဗ်။ ၾကည့္ရေအာင္…

숫자 ဂဏန္း (တ႐ုတ္နံပါတ္)
1 ⟶ 일 ⟶အီလ္
2 ⟶ 이 ⟶ အီ
3 ⟶ 삼 ⟶ ဆမ္
4 ⟶ 사 ⟶ ဆာ
5 ⟶ 오 ⟶ အို
6 ⟶ 육 ⟶ ယူ႔ဂ္
7 ⟶ 칠 ⟶ ခ်ီလ္
8 ⟶ 팔 ⟶ ဖါလ္
9 ⟶ 구 ⟶ ဂူ
10 ⟶ 십 ⟶ သွ်ီ႔ပ္
11 ⟶ 십일 ⟶ သွ်ီ႔ပ္အီလ္
12 ⟶ 십이 ⟶ သွ်ီ႔ပ္အီ
13 ⟶ 십삼 သွ်ီ႔ပ္ဆမ္
14 ⟶ 십사 ⟶ သွ်ီ႔ပ္ဆာ
15 ⟶ 십오 ⟶ သွ်ီ႔ပ္အို
16 ⟶ 십육 ⟶ သွ်ီ႔ပ္ယူ႔ပ္
17 ⟶ 십칠 ⟶ သွ်ီပ့္ခ်ီလ္
18 ⟶ 십팔 ⟶ သွ်ီပ့္ဖါလ္
19 ⟶ 십구 ⟶ သွ်ီပ့္ဂူ
20 ⟶ 이십 ⟶ အီသွ်ီ႔ပ္
30 ⟶ 삼십 ⟶ ဆမ္သွ်ီ႔ပ္
40 ⟶ 사십 ⟶ ဆာသွ်ီ႔ပ္
50 ⟶ 오십 ⟶ အိုသွ်ီ႔ပ္
60 ⟶ 육십 ⟶ ယူ႔ပ္သွ်ီ႔ပ္
70 ⟶ 칠십 ⟶ ခ်ီလ္သွ်ီ႔ပ္
80 ⟶ 팔십 ⟶ ဖါလ္သွ်ီ႔ပ္
90 ⟶ 구십 ⟶ ဂူသွ်ီ႔ပ္
100 ⟶ 백 ⟶ ဘဲ႔ဂ္
1000 ⟶ 천 ⟶ ေခ်ာန္
10000 ⟶ 만 ⟶ မာန္
100000 ⟶ 십만 ⟶ သွ်ီ႔ပ္မာန္
1000000 ⟶ 백만 ⟶ ဘဲ႔ဂ္မာန္
10000000 ⟶ 천만 ⟶ ေခ်ာန္မာန္
100000000 ⟶ 억 ⟶ ေအာ႔ဂ္

တ႐ုတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳရေသာ အသုံးအႏွဳန္းမ်ား
개월= – လ (ၾကာေသာအခ်ိန္ကာလကုိသုံး)
년 = – ႏွစ္
도 = – ဒီဂရီ
번 = – နံပါတ္၊ အမွတ္စဥ္
분 = – မိနစ္
원 = – ၀မ္ (ကုိရီယားသုံးေငြေၾကးယူနစ္)
월 = – လ
인분 = – ေယာက္စာ (တစ္ေယာက္စာ၊ ႏွစ္ေယာက္စာ)
일 = – ရက္ (တစ္လအတြင္း႐ွိရက္မ်ား)
주일 = – အပတ္ (ခုႏွစ္ရက္တစ္ပတ္)
충 = – အလႊာ၊ အထပ္
페이지 = – စာမ်က္ႏွာ
호 (집) = – အမွတ္ (အိမ္)
—————————–

숫자 ဂဏန္း (ကိုရီးယားနံပါတ္)
0 ⟶ 영/공 ⟶ ေယားင္/ဂိုးင္
1 ⟶ 하나(한) ⟶ ဟာနာ/ဟာန္
2 ⟶ 둘(두) ⟶ ဒူလ္/ဒူ
3 ⟶ 셋(세) ⟶ ဆယ္းဒ္/ဆယ္း
4 ⟶ 넷(네) ⟶ နယ္းဒ္/နယ္း
5 ⟶ 다섯 ⟶ ဒါေဆာ႔ဒ္
6 ⟶ 여섯 ⟶ ေယာေဆာ႔ဒ္
7 ⟶ 일곱 ⟶ အီလ္ဂို႔ပ္
8 ⟶ 여덜 ⟶ ေယာေဒါလ္
9 ⟶ 아홉 ⟶ အာဟို႔ပ္
10 ⟶ 열 ⟶ ေယာလ္
11 ⟶ 열하나 ⟶ ေယာလ္ဟာနာ
12 ⟶ 열둘 ⟶ ေယာလ္ဒူ
13 ⟶ 열셋 ⟶ ေယာလ္ဆယ္းဒ္
14 ⟶ 열넷 ⟶ ေယာလ္နယ္းဒ္
15 ⟶ 열다섯 ⟶ ေယာလ္ဒါေဆာ႔ဒ္
20 ⟶ 스물(스무) ⟶ ဆုမူလ္ (ဆုမူ)
30 ⟶ 서른 ⟶ ေဆာရုးန္
40 ⟶ 마흔 ⟶ မာဟုးန္
50 ⟶ 쉰 ⟶ ဆီြးန္
60 ⟶ 예순 ⟶ ယယ္းဆုးန္
70 ⟶ 일흔 ⟶ အီလ္ဟုးန္
80 ⟶ 여든 ⟶ ေယာဒုးန္
90 ⟶ 아흔 ⟶ အာဟုးန္
100 ⟶ 백 ⟶ ဘဲ႔ဂ္
1000 ⟶ 천 ⟶ ေခ်ာန္
10000 ⟶ 만 ⟶ မာန္
100000 ⟶ 십만 ⟶ သွ်ီ႔ပ္မာန္
1000000 ⟶ 백만 ⟶ ဘဲ႔ပ္မာန္
10000000 ⟶ 천만 ⟶ ေခ်ာန္မာန္
100000000 ⟶ 억 ေအာ႔ဂ္

ကိုရီးယားကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳရေသာ အသုံးအႏွဳန္းမ်ား
가마 = – အိတ္ (ဆန္အိတ္စသည့္)
가지 = – မ်ဳိး (အမ်ိဳးအစား)
갑 = – ဘူး (ေဆးလိမ္စသည့္)
개 = – ခု၊ လုံး (ပန္းသီး၊ ကုလားထိုင္)
권 = – အုပ္ (စာအုပ္)၊ လက္မွတ္
그램 = – ဂရမ္
그릇 = – ပန္းကန္လုံး
그루 = – ပင္ (သစ္ပင္)
년 = – ႏွစ္
달 = – လ 한달 = 1လ.
대 = – စီး၊ -လုံး (စက္၊ယာဥ္)
마리 = – ေကာင္ (တိရိစာၦန္)
명 = – ေယာက္ (လူ)
번 = – ႀကိမ္ (အေရအတြက္)
벌 = – အစုံ (အ၀တ္အစား၊ ပန္ကန္)
병 = – လုံး၊ ပုလင္း
분 = – ေယာက္ (လူပုဂၢဳိလ္) (မိနစ္)
사람 = – ေယက္ (လူ)
살 = – ႏွစ္ (အသက္)
송이 = – ပြင့္၊ ခုိင္ (ပန္း၊ အသီး)
시 = – နာရီ
시간 = – ၾကာခ်ိန္
자루 = – ေခ်ာင္း (ခဲတံ၊ ေဘာလ္ပင္)
잔 = – ခြက္ (အရက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရ)
장 = – ႐ြက္၊ – ကြက္ (စာ႐ြက္၊ ဖလင္)
줄 = – လုိင္း
짝 = – ဘက္ (ေျခစြတ္၊ ဖိနပ္တစ္ဘက္)
채 = – လုံး (အိမ္)
초 = - စကၠန္႔
칸 = – ေကာ္လံ၊ အခန္း၊ အကြက္)
결레 = – စုံ (ေျခအိတ္၊ လက္အိတ္)
လြယ္ကူၾကပါေစ 😉😉😉

12/09/2019

ေတာင္ပန္ပါတယ္ဗ် ေနမေကာင္ျဖစ္ေနလို႔post အသစ္ေတြ မတင္ႏိုင္တာပါဗ် မနက္ဖန္ကစၿပီတင္ပံုမွန္တင္ပါေတာ့မယ္ 😉TQ / so mush.....

04/09/2019

ဒီေန႔အတြက္ ( စကားအနည္းငယ္)
어머나 / 어머 = OH my God
비겨 = မယ္စမ္း
필요없어 = မလိုအပ္ဘူး
아이골 = ဟာကြာ / အမေလး
뭐야 = ဘာလဲး
대박 = မိုက္တယ္
이해 못해 = နာမလည္ဘူး
못알아 들어 = နာေထာင္ေနတယ္ဘာမွနာမလည္ဘူး 😑😑
뭐라고 = ဘာကိုေျပားတာလဲး
미쳤어 = ႐ူးေနၿပီ
왜 그래 = ဘာေၾကာ င့္လဲး
욕먹었어 = အဆဲးခံရတယ္
버려 = လြင့္ျပစ္
어떻게 알아 = ဘယ္လိုလုပ္သိမွာလဲး
하지마 라고 = မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့လို႔ေျပားေနတာ
그러니까 = ဒါေၾကာင့္မို႔
힘들어 = ပင္ပန္တယ္
나중에 봐 = ေနာက္မွေတြ႕မယ္
아깝다 = ႏွေမ်ားလိုက္တာ
마음에 안 들어 = စိတ္မဝင္စားဘူး
힘내 ! = အားတင္ထား
조심해 = သတိထားပါ
다행이다 = ေတာ္ေသးတာေပါ့
잘해 = ေတာ္တယ္
잊지마 = မေမ့ပါနဲ႔
거짓말 = မလိမ္နဲ႔
그결말은 = ဒီစကားအဓိပၸာယ္ကဘာလဲး
원래 그전부터 = အရင္ကေန အခ်ိန္ထိ(အရင္ကတည္းက)
종지부를 찍어! = ခ်က္ေကာင္းကိုထိုးလိုက္တာ
마음 접어 = ခံစားခ်က္ေတြ ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ေတာ့
모조건! = ေသခ်ာေပါက္
양아치 = လူရမ္းကား
그럼 저야 좋지만해 = ဒီလိုဆိုေပ်ာ္တာေပါ့
알 잖나요? = သိတယ္မလား
넌 겪어 봤잖아? = မင္းႀကံဳဘူးတယ္မလား
곤경에 빠지다 = အက်ဥ္အက်ပ္ထဲးက်ေနပီ
말 더럽게 많네 = စကားေတာ္ေတာ္မ်ားတာဘဲး
올 드하게 = ဒိတ္ေအာက္လိုက္တာ
꽁기 꽁기 = ဘာညာဘာညာ(ဘာဘာညာညာ 🤣)
불안해요 - စိတ္မေအးဘူး
သိခ်င္တာမ်ားရိွရင္comment မွာေမးႏိုင္ပါတယ္ဗ်
သိသေလာက္ေျဖေပးပါ့မယ္ 😊😊😊

01/09/2019

말해주세요 .ေျပားျပေပးပါ။

01/09/2019

미래의 꿈은 행복하게 사는 것입니다
အနာဂတ္ရဲ႕ အိမ္မတ္ကေတာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနခ်င္းပါ။

01/09/2019

존댓말

01/09/2019

ဒါေလးေတြသိသင့္

01/09/2019
28/08/2019

စကားေျပားရင္အသံုးမ်ားတဲ့ စကားလံုးေလးေတြပါ။
က်န္ခဲ့တာရိွရင္ေထာက္ျပပါဗ်။မွာတာရိွခြင္လႊတ္ပါ။
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
만 = ( ) ဘဲး ёg - 한명 만 တစ္ေယာက္ဘဲး
도 = ( )လည္ဘဲး ...아마도= မျဖစ္ႏိုင္လဲး
다시 = ေနာက္ထက္ / ၿပီးေတာ့
또한 = ဒါအျပင္/ ထက္ပီး
또 = ဒါအျပင္/ ထက္ပီ
꼭 = ေသခ်ာေပါက္
곧 = မၾကာမီ
미리 = ႀကိဳတင္၍
아까 = ခုဏေလးက
지금 = ယခု
금방 / 바로 = ခ်က္ခ်င္း
방금 = ခု႔ဏေလးက
조금 = အနည္းငယ္
가끔 = တစ္ခါတစ္ရံ
별로 = သိပ္ၿပီး
좀 = တဆိတ္ေလာက္/နည္းနည္းေလာက္
천천히 = ေျဖးေျဖး
빨리 = ျမန္ျမန္
전혀 = လံုးဝ
절대 = လံုးဝ
처럼 =( ) ကဲ့သို႔ / ( ) လိုမ်ဴိး
잘 = ေကာင္းေကာင္း
늘 / 항상 = အၿမဲးတမ္း
계속 = ဆက္တိုက္
잠깐 = ခဏေလး
자주 = မၾကာခဏ
벌써 = ( )ၿပီးၿပီး
아직 = အခု႔ထိ
일찍 = ေစားေစား
나중에 = ေနာက္မွ
더 = ပို၍
다 = အားလံုး
모두 / 모든 = အားလံုး
직접 = ကိုယ္တိုင္
대신 = ကိုယ္စား
참 / 무척 /너무 /매우 /아주 / = သိပ္/အရမ္း/အလြန္
꽤 = ေတာ္ေတာ္
과장이 = အလြန္႔အလြန္ ့
서로 = အခ်င္းခ်င္း
따로 = သက္သက္/သီးသန္႔ 따로따로 = သက္သက္ 2
다른 = အျခား
정말 = တကယ့္ကို 정말로 = oh my God
진짜 = အမွန္တကယ္ 진짜로 = oh my God
먼저 / 우선 = အရင္ဦးဆံုး
첫 / 처음 = ပထမဆံုး
아마 = ျဖစ္ႏိုင္တယ္
보통 = သာမန္အားျဖင့္
요즘 = အခု႔တေလား
여러가지 = အမ်ဴိးမ်ဴိးေတာ့ / အခ်ဴိ႕ခ်ဴိ႕ေသား
때때로 = တခါတရံ
먼저 = အရင္
잘 = ေကာင္းေကာင္း
우연히 = မေမ်ာ္လင့္ဘဲး
혹시 =အကယ္၍မ်ား
계속 = ဆက္တိုက္
잠깐 = ခဏ
초반 = အစက
실제로 = အမွန္တကယ္
어쨌든 = ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္
마지막 = ေနာက္ဆံုး
😊😊😊
အဆင္ေျပၾကပါေစ

28/08/2019

내가 사랑하는 사람이 생기면 꼭 고백할게요 !!!
ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့သူရိွရင္ေတာ့ ေသခ်ာဖြင့္ေျပားမွပါ
😑😑😑😑😑

Photos from Korean&Myanmar's post 27/08/2019

한글 = ကိုရီးယားစာေရးသာျခင္း မသိေသးတဲ့သူမ်ားအတြက္ပါ💪💪💪

27/08/2019

애국가 ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသီခ်င္း (ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္ေတာ့မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ )👍

26/08/2019

For beginner

Photos from Korean&Myanmar's post 26/08/2019

Basic သရ / ဗ်ည္း အေျခခံအတြက္ပါ senior ေတြေဘးဖယ္

26/08/2019

ဒီေန႔မွစ page ကို
အသက္သြင္းပါပီဗ်ေနစဥ္ update
မ်ားတင္ေပးပါမည္
😊😊😊

26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019

자 = ၾကေအာင္
ဝါးက် ေနာက္ဆံုးမွာသံုးပါတယ္
가자 = သြားၾကေအာင္
먹자 = စားၾကရေအာင္
အရမ္းလြယ္ပါတယ္
5팅 💪💪💪

26/08/2019

개요 = မယ္/လိမ့္မယ္
ဝါးက်ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမွာသံုးပါတယ္
ယဥ္ေက်းမႈအသံုးႏူန္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
ေဘာ္ဒါအခ်င္းခ်င္းေတြမွာဘဲးသံုးပါတယ္
가개요 = သြားမယ္
먹개 = စားမယ္
요 ထည့္ေျပားေလ့မရိွပါဘူး
내가 하개
ငါလုပ္မယ္
내가 가개
ငါသြားလိုက္မယ္
ETC........ ဘာလာဘာလား 😊

Photos from Korean&Myanmar's post 26/08/2019

သဒၵါ

26/08/2019

차집 = လက္ဖက္ရည္ဆိုင္
차 = လက္ဖက္ရည္
커피 = coffee
메뉴 = menu
앉다 = ထိုင္သည္
시키다 = မွာၾကားသည္
잔 = ခြက္ ( 한잔 - 1ခြက္)
정말 = တကယ္
참 = သိပ္ 참으로 = သိပ္ကို
너무 = အရမ္း 매우 =အရမ္း
설이말 = မဟုတ္မွလြဲးေရား
어쨌든 = ဘယ္လိုဘဲးျဖစ္ျဖစ္
실제로 = အမွန္တကယ္
역시 = ထင္တဲ့အတိုင္/တကယ္ကို
왜냐하면 = ဘာေၾကာင့္လဲးဆိုေတာ့
귀엽다 = ခ်စ္စရာေကာင္သည္
사랑 = အခ်စ္
첫사랑 = အခ်စ္ဦး
짝사랑 = တစ္ဖတ္သက္ အခ်စ္
삼각관계 = သံုးပြင့္ဆိုင္
동성 연애 = same s*x love
키플 = couple
자기야 = အခ်စ္ေလး
오빠 = oppa
여보 = honey, darling
해어지다 = လမ္းခြဲးသည္
고백하다 = ဖြင့္ေျပားသည္
뽀뽀 = အနမ္း
키스 = kiss
소개팅 = blind date
여친 / 여자친구 = မိန္ကေလးရည္းစား
남친 / 남자친구 = ေကာင္ေလးရည္းစား
연인 = ခ်စ္သူ
소원 = ဆႏၵ
하늘 = ေကာင္းကင္
빤짝빤짝 = တစ္လက္လက္
빛다 = လင္းလက္သည္
별 = ၾကယ္
해 = ေန
달 = လ
마지막 = ေနာက္ဆံုး

Photos from Korean&Myanmar's post 19/05/2019

ဗုဒၶေန

Photos from Korean&Myanmar's post 26/10/2018

ဒီေန႔အတြက္ စာသားလန္း

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

내가 사랑하는 사람이 생기면 꼭 고백할게요 !!!ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့သူရိွရင္ေတာ့ ေသခ်ာဖြင့္ေျပားမွပါ 😑😑😑😑😑
애국가 ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသီခ်င္း (ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္ေတာ့မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ )👍
For beginner
ဘန္စကားေလေတြ

Website