දැනුම සොයන දරුවන්ගේ ඉංජිනේරු හදවත - Ape ET Class Eka Videos

Videos by දැනුම සොයන දරුවන්ගේ ඉංජිනේරු හදවත - Ape ET Class Eka.

Other දැනුම සොයන දරුවන්ගේ ඉංජිනේරු හදවත - Ape ET Class Eka videos

❤️

නව නිර්මානයක් කරමුත. 😊

දළදා සමිදු පිහිටයි 🙏

👉පැන්සල් ඉස්සර උල්කරේ මෙහෙමයි.

🛠 ලයිනරයක් එන්ජින් බදට සවිකිරීමේ ආකාරයක්... 😊

🏎 මාත් එක්ක රවුමක් යන්න කැමති අය ✋.

👉 2k23 පුලතිසිපුර තාක්ෂනවේදීන්ගේ චාරිකාවේ ආරම්භය...

💖දරුවන්ගේ හදවත් ආමන්ත්‍රනය...

"ET Online"
2021 A/L, 2022 A/L, 2023 A/L "ET Online class" සදහා දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න...💥ඔබ කලයුත්තේ... 01. ඔබගෙ නම 02. ...

අප සිදුකල ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ කිහිපයක්.
2020 දරුවො සුදනම්ද?

Online පංති....
Online පංති සාර්ථකව පැවැත්වේ...දරුවනේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරපල්ලා...හැකි ඉක්මනින් යලි පුරුදු පංති කාමරයේ දී මුන ගැහෙමු... එත...

Online තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගැන්වීම ඇරබේ... ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය උපේන්ද්‍ර ප්‍රියමාල්