Grasshopper3d Việt Nam

Grasshopper3d Việt Nam

parametric Việt Nam không giống như rhinoscript (visual basic) chúng ta không cần biết về ngôn ngữ lập trình cũng có thể thực hiện được các thiết kế

Cộng đồng grasshopper 3d Việt Nam
grasshopper (GH) là một plugin của rhino 3d. đây là một công cụ khá mạnh mẽ cho tất cả các đối tưỡng là người thiết kế dang tim hiểu về thiết kế dựa trên thuật toán toán học.

Operating as usual

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone