GhienKanji

GhienKanji

Biết mà học không bàng thích mà học, thích mà học không bằng say mê mà học (Luận ngữ)

Operating as usual

05/06/2023

Ví dụ nếu học các chữ Hán liên quan đến bộ thủ cơ bản "扌" trong chữ Kanji là phần tử gọi là "tay" hoặc "bàn tay". Bộ cơ bản này thường xuất hiện như một phần trong các chữ Kanji để liên quan đến các từ liên quan đến tay hoặc hành động liên quan đến việc sử dụng tay.

Với ý nghĩa gốc là "tay", bộ "扌" thường đóng vai trò là phần tử chỉ định cho các chữ Kanji liên quan đến tay hoặc các hành động được thực hiện bằng tay. Ví dụ, chữ "打" (đả) có nghĩa là "đánh" hoặc "đập", và "抱" (bao) có nghĩa là "ôm" hoặc "đỡ". Cả hai chữ này đều chứa bộ cơ bản "扌" để chỉ việc sử dụng tay trong các hành động đó.

Bộ cơ bản "扌" cũng có thể mang ý nghĩa mở rộng để chỉ các hành động hoặc sự can thiệp một cách tỉ mỉ hoặc cẩn thận. Ví dụ, chữ "招" (chiêu) có nghĩa là "mời" hoặc "gọi" và "按" (án) có nghĩa là "ấn" hoặc "bấm". Cả hai chữ này cũng chứa bộ cơ bản "扌" để biểu thị sự can thiệp hoặc sự cẩn thận trong các hành động đó.

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website