Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế - Học viện đào tạo hiền tài

Operating as usual

23/01/2024

☘MON
CÔ BÉ DỄ THƯƠNG, HAM HỌC 🥰
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, MON ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU SỰ NỖ LỰC

🎟Chúc mừng MON đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

15/01/2024

☘️“ I AM HOME”
🥰 By Julie
🌻Practise makes perfect 🌼
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

03/01/2024

☘PAUL - 5 TUỔI
ANH BẠN KHÁ HIẾU ĐỘNG, CHÂN RẤT HAY ĐI 😁🥰, NHƯNG RẤT NGẠC NHIÊN VỚI NGÔN NGỮ HÌNH THỂ KHI BẠN DIỄN ĐẠT PHẢI NÓI LÀ RẤT DỄ THƯƠNG VÀ TỰ NHIÊN
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, PAUL ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU SỰ NỖ LỰC, TỰ TIN HƠN RẤT NHIỀU

🎟Chúc mừng PAUL đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

03/01/2024

☘DIAMOND - 5 TUỔI
CÔ NÀNG CÁ TÍNH, MẠNH MẼ, TỰ LẬP
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, DIAMOND ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU SỰ NỖ LỰC, TỰ TIN HƠN RẤT NHIỀU

🎟Chúc mừng DIAMOND đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

31/12/2023

LỚP GrapeSEED 02
🔹 Ngày Khai Giảng: 03/01/2024
🔹 Lịch học: Thứ 2,4,6,7 (19:00-20:20)

30/12/2023

Đã có lịch Khai giảng lớp Tiếng Anh bản quyền GrapeSEED 02
Inbox để đăng ký học ngay 🖋

28/12/2023

🎇🎆🎇𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟒🎉
🧨 Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 như sau :
🔹 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ : 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐓h𝐮̛́ 𝐡a𝐢)
🔹 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢: N𝐠à𝐲 𝟎𝟐/0𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐓h𝐮̛́ 𝐛a)
🎉🎉 Kính chúc Quý phụ huynh, học sinh và đối tác năm mới ''𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 - 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆"

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 23/12/2023

💥💥💥 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐑𝐀𝐏𝐄𝐒𝐄𝐄𝐃 - 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐎̀𝐍 2️⃣ 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 CHO LỚP GS02 UNIT 1 🌟🌟🌟
🌟🌟🌟 BÉ 4️⃣ TUỔI CÓ THỂ NÓI TIẾNG ANH NHƯ TIẾNG MẸ ĐẺ?
🌟🌟🌟 BÉ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LƯU LOÁT CHỈ SAU 2️⃣ THÁNG ???
🍇🍇🍇Tại sao GrapeSEED được ba mẹ tín nhiệm đến vậy??
GrapeSEED đã thực sự thể hiện được hiệu quả trong việc nhanh chóng giúp các con đọc thông- nói thạo và gây dựng nền tảng giúp bé làm chủ ngôn ngữ tiếng Anh ngay từ những năm tháng đầu đời! Chương trình bài bản được thiết kế theo quy trình chuẩn NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT.
🤩 HỌC TIẾNG ANH tự nhiên như học TIẾNG VIỆT
🍇 Đăng ký ngay để cùng học Tiếng Anh và cùng “KHÁM PHÁ” cùng chúng mình nhé!
⭐ 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜: 𝐓𝟐, 𝐓𝟒, 𝐓𝟔, 𝐓𝟕
⭐ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎-𝟐𝟎𝐡𝟐𝟎
⭐ Môi trường 100% Tiếng Anh - Giáo viên tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo chuẩn GrapeSEED..
⭐ Lớp học có nhóm zalo riêng cập nhật tình hình học tập của con hàng ngày.
⭐ Cuối khóa có video tương tác 1-1 và nhận xét chi tiết từng học sinh.
🆘🆘🆘 Có xe 🚖đưa đón học sinh tuyến Tuy Hoà 🔁 Happy School
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 𝘃𝗮̀ 𝗗𝗨𝗬 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 18/12/2023

Wishing you peace, joy, and unconditional love at Christmas and always! 🥰

17/12/2023

☘LOUIS - 5 TUỔI
ANH CHÀNG NHỎ NHẮN, LÚC ĐẦU CÔ CỨ TƯỞNG BẠN TRẦM, nhưng KHÔNG, bạn RẤT NĂNG LƯỢNG VÀ HOẠT BÁT
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, LOUIS ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU SỰ NỖ LỰC

🎟Chúc mừng LOUIS đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 15/12/2023

May your holidays sparkle with joy and laughter, my students!🥰🥰

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 13/12/2023

CHRISTMAS IS COMING
AT HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 13/12/2023

💥💥💥 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐑𝐀𝐏𝐄𝐒𝐄𝐄𝐃 - 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐎̀𝐍 𝟑 𝐒𝐔𝐀̂́𝐓 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 CHO LỚP GS02 UNIT 1 🌟🌟🌟
🌟🌟🌟 BÉ 4 TUỔI CÓ THỂ NÓI TIẾNG ANH NHƯ TIẾNG MẸ ĐẺ?
🌟🌟🌟 BÉ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LƯU LOÁT CHỈ SAU 2 THÁNG ???
🍇🍇🍇Tại sao GrapeSEED được ba mẹ tín nhiệm đến vậy??
GrapeSEED đã thực sự thể hiện được hiệu quả trong việc nhanh chóng giúp các con đọc thông- nói thạo và gây dựng nền tảng giúp bé làm chủ ngôn ngữ tiếng Anh ngay từ những năm tháng đầu đời! Chương trình bài bản được thiết kế theo quy trình chuẩn NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT.
🤩 HỌC TIẾNG ANH tự nhiên như học TIẾNG VIỆT
🍇 Đăng ký ngay để cùng học Tiếng Anh và cùng “KHÁM PHÁ” cùng chúng mình nhé!
⭐ 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜: 𝐓𝟐, 𝐓𝟒, 𝐓𝟔, 𝐓𝟕
⭐ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎-𝟐𝟎𝐡𝟐𝟎
⭐ Môi trường 100% Tiếng Anh - Giáo viên tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo chuẩn GrapeSEED..
⭐ Lớp học có nhóm zalo riêng cập nhật tình hình học tập của con hàng ngày.
⭐ Cuối khóa có video tương tác 1-1 và nhận xét chi tiết từng học sinh.
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 𝘃𝗮̀ 𝗗𝗨𝗬 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

12/12/2023

☘CHERRY - 5 TUỔI
CÔ BÉ NHỎ NHẮN, DỄ THƯƠNG VÀ RẤT QUAN TÂM ĐẾN CÔ “ HÔM NAY CÔ ĐÁNH MÁ HỒNG HẢ CÔ?” 😁😅
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, CHERRY ĐÃ CÓ NHIỀU SỰ NỖ LỰC

🎟Chúc mừng CHERRY đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

10/12/2023

☘️SCIENCE LESSON☘
🥰Practise makes perfect 🥰
🇺🇸Let’s review the lesson with Son

_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 bản quyền Quốc Tế 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

10/12/2023

💥💥𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 - HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BẢN QUYỀN QUỐC TẾ 🌟🌟
🔸Ngày 11/12/2023 (Thứ hai)
🔸Thời gian: 19h30 - 20h30
🔸Hình thức: Zoom meeting
👉👉 Quý phụ huynh quan tâm đến sự kiện này vui lòng để lại bình luận dưới bài đăng hoặc inbox cho fanpage để nhận link đăng ký tham dự 💗💗

09/12/2023

☘TOM ☘️
“ANH CHÀNG DÀNH CẢ TUỔI TRẺ ĐỂ GIƠ TAY😁”
GHI NHẬN SỰ NỖ LỰC VÀ CỐ GẮNG HẾT MÌNH CỦA TOM, PHÁT HUY THẬT NHIỀU TOM NHÉ

🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, BẠN ĐÃ CÓ NHIỀU SỰ TIẾN BỘ

🎟Chúc mừng TOM đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

09/12/2023

☘HABI 4 TUỔI
“CÔ BÉ KHÁ LÉM LỈNH, YÊU THÍCH NGOẠI NGỮ
CÓ KHI BẠN KHÔNG NHÌN CÔ, NHƯNG TAI BẠN VẪN ĐANG NGHE CÔ NÓI 😁😅”
🥰 SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, BẠN ĐÃ CÓ NHIỀU SỰ NỖ LỰC, ĐÃ CÓ SỰ TẬP TRUNG HƠN NHỮNG NGÀY ĐẦU”

🎟Chúc mừng HABI đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

09/12/2023

☘ROSE, CÔ BÉ CHĂM CHỈ HAPPY SCHOOL ☘️

🎟Chúc mừng ROSE đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

08/12/2023

☘CARROT 5 TUỔI☘️☘️

🎟Chúc mừng CARROT đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

08/12/2023

☘HAXA 5 TUỔI- “PIKACHU ỦN ỈN DỄ THƯƠNG, , NHỚ NHỮNG NGÀY ĐẦU, BÀ NGOẠI VÀ MẸ PHẢI NGỒI HỌC CHUNG VỚI BẠN CẢ THÁNG TRỜI, KHÓC MẾU MÁO KHÔNG RỜI XA ĐƯỢC 🤣
🥰THẾ NHƯNG SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, BẠN ĐÃ CÓ NHIỀU SỰ NỖ LỰC
☘️ DÙ HAY GHẸO BẠN VÀ CÔ CƯỜI HAHA, NHƯNG “CẬU BÉ LIÊN XÔ” NÀY CŨNG CÓ NHỮNG LÚC HỌC HÀNH RẤT NGHIÊM TÚC NHÉ 🤩🥰🌸☘️☘️

🎟Chúc mừng HAXA đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

08/12/2023

☘PETER
🥰CẬU BÉ NHỎ NHẮN NHƯNG HỌC RẤT CỪ
🎟Chúc mừng PETER đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

07/12/2023

👨‍👩‍👧‍👦 chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tới tham dự Open House (ngày 6/12/23 vừa qua).

👨‍👩‍👧‍👦 Phần meeting định kì cuối Unit, cô và ba mẹ đã trao đổi tình hình học tập, các phương thức củng cố, cải thiện và khích lệ các con giữ vững tinh thần đam mê học Tiếng Anh. Ngoài ra, cô Hannah cũng định hướng và giới thiệu để quý phụ huynh nắm rõ thêm cách học của chương trình trong các Unit cao hơn. ☀️

🍇 Happy School một lần nữa cảm ơn quý phụ huynh cùng các con đã luôn đồng hành, phát triển và cùng thầy cô tạo nên một môi trường học Tiếng Anh vui vẻ, hiệu quả và thật nhiều tình yêu thương. ❤️

Hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn nhỏ lớp GS01 vào thứ Hai tuần tới, thật nhiều năng lượng và hào hứng để bắt đầu Unit 2 nhé!!! 🥳🥳

🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

Photos from Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Happy School's post 07/12/2023

👨‍👩‍👧‍👦 chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tới tham dự Open House (ngày 6/12/23 vừa qua).

👨‍👩‍👧‍👦 Phần meeting định kì cuối Unit, cô và ba mẹ đã trao đổi tình hình học tập, các phương thức củng cố, cải thiện và khích lệ các con giữ vững tinh thần đam mê học Tiếng Anh. Ngoài ra, cô Hannah cũng định hướng và giới thiệu để quý phụ huynh nắm rõ thêm cách học của chương trình trong các Unit cao hơn. ☀️

🍇 Happy School một lần nữa cảm ơn quý phụ huynh cùng các con đã luôn đồng hành, phát triển và cùng thầy cô tạo nên một môi trường học Tiếng Anh vui vẻ, hiệu quả và thật nhiều tình yêu thương. ❤️

Hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn nhỏ lớp GS01 vào thứ Hai tuần tới, thật nhiều năng lượng và hào hứng để bắt đầu Unit 2 nhé!!! 🥳🥳

🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

06/12/2023

☘WINDY 5 TUỔI- CÔ BÉ TỰ LẬP, TỰ TIN
🥰SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, BẠN ĐÃ PHÁT HUY RẤT NHIỀU, NGỮ ĐIỆU TỰ NHIÊN, HIỂU NGÔN CẢNH, TRẢ LỜI RÕ RÀNG
🎟Chúc mừng WINDY đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

06/12/2023

🌸🌍STORYTELLING WITH TOM
Các bạn nhỏ ơi, chúng mình hãy cùng nhau ngồi lại, lắng nghe thầy TOM kể chuyện với chiếc Ti Vi “triệu đô” của Happy School nhé 😁

_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

06/12/2023

☘SELENA 5 TUỔI- “CÔ CÔNG CHÚA” HAY MẮC CỠ, CÓ PHẦN NHÚT NHÁT NHỮNG NGÀY ĐẦU, CÔ VÀ MẸ KHÁ LO LẮNG VÌ TÍNH CÁCH RỤT RÈ CỦA BÉ
🥰THẾ NHƯNG SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL, BẠN ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU SỰ NỖ LỰC, NHỮNG CÂU CHUYỆN, VẦN THƠ, GIAI ĐIỆU ĐÃ DẦN KÍCH HOẠT ĐƯỢC SỰ TỰ TIN TRONG BẠN, BẠN TỰ TIN MỜI MẸ VÀO XEM CON HỌC 😁
🎟Chúc mừng SELENA đã có những bước tiến đầu tiên, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

05/12/2023

☘BIN 4 TUỔI
🥰SAU 2 THÁNG HỌC GRAPESEED UNIT 1 tại HAPPY SCHOOL
🎟Nhớ ngày đầu đi học, bạn khóc đòi mẹ, huhuhuhu, cô dỗ dành, thế nhưng sau 2 tháng dù mưa to gió lớn, bạn đi học KHÔNG BỎ SÓT buổi nào!
Chúc mừng Bin đã có rất nhiều nỗ lực, proud of you! 🥰☘️🥇
☘️ Những hạt giống nhỏ đã dần nảy mầm, cô rất vui và hạnh phúc 🙂
_______________________
🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻
𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋
🏅 🏅 Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 và DUY NHẤT 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑮𝒓𝒂𝒑𝒆𝑺𝑬𝑬𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 🏅 🏅
🏘 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟑 𝟕𝟖 𝟒𝟔 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟑𝟖𝟗 𝟎𝟖𝟗 𝟐𝟓𝟕

Want your school to be the top-listed School/college in Tuy Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

MON
☘️“ I AM HOME” 🥰 By Julie 🌻Practise makes perfect 🌼_______________________🌻 HAPPY SCHOOL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 🌻...
PAUL
DIAMOND
LOUIS
CHERRY
☘️SCIENCE LESSON☘🥰Practise makes perfect 🥰🇺🇸Let’s review the lesson with Son _______________________🌻 HAPPY SCHOOL INTER...
HABI
TOM
ROSE
CARROT

Location

Category

Telephone

Website

Address


Phước Bình Bắc, Hoà Thành
Tuy Hòa
Other Schools in Tuy Hòa (show all)
Cơ sở giáo dục kỹ năng sống Alpha Cơ sở giáo dục kỹ năng sống Alpha
242 Trường Chinh , Phường 7, TP. Tuy Hoà, Phú Yên
Tuy Hòa

Trường Mầm Non Song Ngữ Starkids - Phú Yên Trường Mầm Non Song Ngữ Starkids - Phú Yên
Số 1, Đường Chí Linh, Phường 9
Tuy Hòa, 620000

2225 người TIN rằng trái đất không tồn tại 2225 người TIN rằng trái đất không tồn tại
Tuy Hòa, 620000

2225 người TIN rằng trái đất không tồn tại

A2-Những con người bất ổn A2-Những con người bất ổn
LTK
Tuy Hòa

11A2 phòng 12

Yêu văn học Việt Nam Yêu văn học Việt Nam
Tuy Hòa

nơi trú ngụ cho những người yêu văn học.

Cao Đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh Cao Đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh
Hội Tín
Tuy Hòa

Sinh Viên Cao Đẳng FPT Polytechnic TP HCM

Toán tư duy online Toán tư duy online
Tuy Hòa

Ai cũng có một cơ hội như nhau đó là ngay bây giờ

Trung tâm Ngoại ngữ Golden Wings - Tuy Hòa Trung tâm Ngoại ngữ Golden Wings - Tuy Hòa
177 Nguyễn Huệ, Phường 5
Tuy Hòa

Nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ Fly High and Beyond 🕊️

Gia Sư Minh Tâm Phú Yên Gia Sư Minh Tâm Phú Yên
18 Nguyễn Hào Sự, Phường 9
Tuy Hòa

Chuyên nhận dạy cho học sinh tiểu học và cấp 2 ( từ lớp 6 đến lớp 9) môn to?

Nguyễn Thế Bảo Confessionnnnn Nguyễn Thế Bảo Confessionnnnn
Tuy Hòa

Trường THCS Nguyễn Thế Bảo

Đoàn Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt Đoàn Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt
Tuy Hòa

Đoàn viên thanh niên đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia xây dựng Đất nư?