Trung tâm CLC Thanh Bình

Trung tâm Giáo dục Chất Lượng Cao Thanh Bình

Operating as usual

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 20/11/2022

𝐎̛🙀…… Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐀̂́𝐓 𝐀̀, 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀̉𝐈👋
Đ𝐎́ 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐀́𝐂 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐇𝐄̣̂ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐑𝐎̀ Đ𝐄̂́𝐍 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐆𝐔̛̉𝐈 𝐋𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 Đ𝐄̂́𝐍 𝐂𝐀́𝐂 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐘 𝐂𝐎̂ 𝐆𝐈𝐀́𝐎.

👩‍🏫 ᴛᴏ̂ɴ sᴜ̛ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆᴀ̣ᴏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ xᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ. ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̃ ɴᴇ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 20/11 - ɴɢᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ.💐💐

🌻 ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 40 ɴɢᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ 20/11.
ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀɪ ᴀ̂ɴ sᴀ̂ᴜ sᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

🍭ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ❤️

🌵ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, xɪɴ ᴋɪ́ɴʜ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ xᴜᴀ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴄ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ vụ. ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴆᴀ̃, ᴆᴀɴɢ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴛᴏᴀ́ɴ ʜᴏ̣ᴄ. 📐✏️


’sday

➕➖✖️➗♾🖋✒️📐📏 🟰🧮

💬: 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝐚̂𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗶̀𝗻𝗵
🏦: 𝗦𝗼̂́ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝟭𝟵, 𝗻𝗴𝗼̃ 𝟵𝟵𝟳, đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗞𝗮̣𝗻- 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗵𝘂̣- 𝗧𝗣 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻.
💌: 𝗰𝗹𝗰𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵𝗯𝗶𝗻𝗵𝘁𝗻@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
☎️: 𝟬𝟵𝟰𝟯 𝟴𝟴𝟮 𝟮𝟴𝟮 - 𝟬𝟯𝟮𝟵𝟲𝟲𝟲𝟴𝟴𝟭

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 20/11/2022

Bữa ăn thân mật cùng các học sinh chuyên cần🍀
/20-11-2022/

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 19/11/2022

“ 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢̉
𝐁𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨
𝐁𝐚́𝐨 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “
💎𝐂𝐋𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍H 💎

💫 [ 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗖𝗛𝗘𝗥’𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬/𝟭𝟭] ❤️

🖊 𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒍𝒂̀, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒖̀𝒂 𝑯𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 20/11 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 đ𝒆̂́𝒏. 𝑿𝒊𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚, 𝑪𝒐̂_𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒆̂𝒎 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒎𝒂̀𝒊 đ𝒖̛𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 đ𝒐̀ 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒃𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂, 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄, 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒆̣̂ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ đ𝒂̃, đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̉𝒆, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄, 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒂𝒏.

📝 𝑿𝒊𝒏 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝑩𝒊̀𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝑲𝒊𝒆̂𝒏, 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒆̉, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ “ 𝐎𝐔𝐓 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡”.

🌸 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏- 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊.👨‍🏫👩‍🏫


’sday

➕➖✖️➗♾🖋✒️📐📏 🟰🧮

💬: 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝐚̂𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗶̀𝗻𝗵
🏦: 𝗦𝗼̂́ 𝟵𝟵𝟳, đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗞𝗮̣𝗻- 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗵𝘂̣- 𝗧𝗣 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻.
💌: 𝗰𝗹𝗰𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵𝗯𝗶𝗻𝗵𝘁𝗻@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
☎️: 𝟬𝟵𝟰𝟯𝟴𝟴𝟮𝟮𝟴𝟮 - 𝟬𝟵𝟭𝟱𝟰𝟰𝟰𝟮𝟱𝟮

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 19/11/2022

Nhân dip 20/11 chúc clc thanh bình ngày càng nhiều học sinh xinh và giỏi 😋

19/11/2022

Clc và những người bạn 😗

#20/11

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 20/10/2022

|𝟐𝟎-𝟏𝟎-𝟐𝟎𝟐𝟐| 🌹

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ cùng các chị em phái đẹp.
Chúc mọi người luôn xinh đẹp, có một ngày lễ thật vui vẻ và ấm áp bên người thân!! 🥰

13/10/2022

“ ʜᴀ̃ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̣̂ɴ-ᴄʟᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʙɪ̀ɴʜ “

Trung tâm đang cần tuyển các vị trí:
👩‍🏫 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒐𝒂́𝒏.
👨‍🏫 𝑻𝒓𝒐̛̣ 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝟐,𝟑.
👩🏼‍💻 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒊́ 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈.

👉🏻 Bạn là một người trẻ trung, năng động, nhiệt huyết với công việc.
👉🏻 Bạn mong muốn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, để có thể thử sức và phát triển bản thân.
🌸 Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với CLC Thanh Bình.
👉🏻 Mọi mong muốn và thắc mắc hãy liên hệ qua SĐT: 0943882282 để được giải đáp.

Photos from KTLN Studies's post 14/09/2022

Ơ, Động đất à!!!!!🤗🤗🤗

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 20/06/2022

Chúc mừng các bạn 2007 đã xuất sắc chiến thắng covid và vượt qua kỳ thi cam go này ❤️ chúc mừng 34 học sinh xuất sắc thi Toán -Tin của Trung tâm CLC Thanh Bình đã hoàn thành nhiệm vụ ✌️✌️✌️🍀🍀🍀. Hy vọng các bạn sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới. ❤️ Và chúc mừng luôn các bạn thi chuyên khác đã đạt giấc mơ của mình ❤️❤️❤️

Photos from Trung tâm CLC Thanh Bình's post 13/06/2022

Tuyệt vời , chúc mừng các bạn đã lọt top của top học sinh ưu tú Việt Nam. ✌️✌️✌️ Hãnh diện vô cùng nên khoe khoang với cả nhà tý. ❤️❤️❤️

07/06/2022

Theo từ điển Hán Việt, Đăng Khoa có thể hiểu đơn giản là người đỗ đạt, đứng đầu trong một cuộc thi nào đó. Đặt tên con là Đăng Khoa có ý nghĩa là bố mẹ mong muốn con luôn học hành giỏi giang, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, tương lai là người có địa vị trong xã hội.

16/05/2022

Trung tâm CLC Thanh Bình

🎉🎉🎉TRUNG TÂM HỌC TẬP CLC THANH BÌNH LIÊN TỤC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023 🎉🎉🎉
💪 Các lớp 6 mới , 7, 8, 9 cơ bản, nâng cao thi vào 10 các trường THPT.
💪 Học sinh thi CHUYÊN TOÁN

❤PHỤ HUYNH CÁC EM HỌC SINH THI VÀO LỚP 6 THAM KHẢO CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO TẠI NHÓM ZALO LỚP theo đường link dưới đây.
https://zalo.me/g/wpejti255

Trung tâm CLC Thanh Bình- Số 997, đường Bắc Kạn
HOTLINE:
📞 0943.882.282 - Thầy Lê Trung Kiên để được tư vấn trực tiếp

Trung tâm CLC Thanh Bình Trung tâm Giáo dục Chất Lượng Cao

13/01/2022

Nếu môn toán không khơi mở được não bạn, chắc não bạn cần một cái búa.

11/01/2022

Bạn muốn là người chơi hay người điều khiển cuộc chơi ✌️

01/01/2022

Học để thanh lọc cơ thể
Làm để biến đổi con người
Lao động là vinh quang ở chỗ đó ♥️

31/12/2021
30/12/2021
29/12/2021
28/12/2021
27/12/2021

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

27/12/2021
26/12/2021
25/12/2021
24/12/2021
23/12/2021
22/12/2021

Cay thật :)))))

21/12/2021

Học Ít LẠI Điểm Cao HƠN AuTo GIỎI - Hoạt Hình

19/12/2021

Leonhard Euler - Thiên Tài Toán Học Mù Loà Và Kho Tàng Nghiên Cứu Lớn Nhất Lịch Sử

18/12/2021
17/12/2021

Bị lừa mấy lần giờ follow Trung tâm CLC Thanh Bình mới biết :))))

16/12/2021
15/12/2021
14/12/2021

Cách Tôi Trở Thành Học Sinh Giỏi Trong 2 Tháng - Hoạt Hình

13/12/2021
12/12/2021
11/12/2021

Dành cho ai biết tiếng Anh,như thầy không biết thì thôi :))))

10/12/2021

Tác haijcuar việc xem phim quá 180'/ngày

09/12/2021
08/12/2021

Có 1điểm chung là béo như nhau

07/12/2021

CÁCH TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP- CHUYỆN HỌC

Videos (show all)

Học để thanh lọc cơ thểLàm để biến đổi con ngườiLao động là vinh quang ở chỗ đó ♥️
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Học Ít LẠI Điểm Cao HƠN AuTo GIỎI - Hoạt Hình
Leonhard Euler - Thiên Tài Toán Học Mù Loà Và Kho Tàng Nghiên Cứu Lớn Nhất Lịch Sử
Cách Tôi Trở Thành Học Sinh Giỏi Trong 2 Tháng - Hoạt Hình

Location

Category

Telephone

Address


Thái Nguyên

Other Tutors/Teachers in Thái Nguyên (show all)
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đại học Sư phạm Thái Nguyên
20, Đường Lương Ngọc Quyến, TP
Thái Nguyên, 25000

Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên 20, Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Võ Thùy Dung ▷ Hội Review Mỹ Phẩm Có Tâm Võ Thùy Dung ▷ Hội Review Mỹ Phẩm Có Tâm
Phường Đồng Bẩm, Tp Thái Nguyên
Thái Nguyên, 25000

Giáo viên - Ươm mầm những mầm non tương lai của đất nước ! Hãy trở thành ng?

Thầy Dũng cô Nga - Luyện thi Vật lí Thầy Dũng cô Nga - Luyện thi Vật lí
Tổ 4 Phường Hương Sơn, Ngõ 329, Đường Lưu Nhân Chú, Thành Phố
Thái Nguyên

Trung Tâm Gia Sư Thái Nguyên Trung Tâm Gia Sư Thái Nguyên
Hoàng Văn Thụ
Thái Nguyên, 24000

Tìm gia sư Miễn Phí cho quý phụ huynh và các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. L

Giáo Dục Sớm Sunkids - Cô giáo Ngọc Lan Giáo Dục Sớm Sunkids - Cô giáo Ngọc Lan
SN 122 Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên
Thái Nguyên, 250000

CÔ GIÁO NGỌC LAN CÙNG CON VỮNG BƯỚC VÀO LỚP. 🏠CS1.SN 11 - TỔ 7 -QUANG VINH :CS2.SN122 PĐP-TP TN

Gia Sư Chất Lượng Cao Đại Học Thái Nguyên Gia Sư Chất Lượng Cao Đại Học Thái Nguyên
Tổ 5, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Nguyên
Thái Nguyên, 10000

Hteacher cung cấp hơn 11.543 gia sư trải khắp 64 tỉnh thành trên cả nước.

Chinh phục VSTEP B1 - B2 trong 5 ngày - Cam kết đỗ Chinh phục VSTEP B1 - B2 trong 5 ngày - Cam kết đỗ
351 Lương Ngọc Quyến
Thái Nguyên, 25000

Luyện thi Cấp tốc B1 Vstep trong 5 ngày, cam kết đỗ 100 %

Trung Tâm Giáo Dục Việt Bắc - Đại Từ Trung Tâm Giáo Dục Việt Bắc - Đại Từ
TDP Chợ 2/TT. Hùng Sơn/Huyện Đại Từ
Thái Nguyên, 24600

�Củng cố - bổ sung - nâng cao kiến thức Toán - Lý - Hóa - Anh. Ôn thi học sinh gi

Trung Tâm Giáo Dục Bảo Khánh Trung Tâm Giáo Dục Bảo Khánh
Thái Nguyên, 250000

Trung Tâm Giáo Dục Bảo Khánh-kiểm tra kiến thức và tiếp nhận học sinh tất cả

Trung tâm gia sư Tiếng Anh Thái Nguyên Trung tâm gia sư Tiếng Anh Thái Nguyên
Nguyễn Du
Thái Nguyên

Trung Em học giỏi Tiếng Anh Thái Nguyên chuyên gia sư cho hs từ lớp 5 tuổi đến lớp 6

Gia Sư 247 Gia Sư 247
Gang Thép
Thái Nguyên

Cung cấp gia sư chất lượng cao cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Thời Trang MC Fashion Thái Nguyên Thời Trang MC Fashion Thái Nguyên
Lương Ngọc Quyến
Thái Nguyên

Hạnh phúc vì mình được sinh ra , nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu mình làm được những điều mà chưa từng ai làm