amzuni.com - Học lập trình online

amzuni.com - Học lập trình online

Trang chia sẻ những bài lập trình cơ bản đến nâng cao dành cho những bạn yêu t

Operating as usual

15/05/2022

Tính chất: Cung cấp khái niệm nạp chồng overloading, package.
Mục tiêu:
Hiểu và sử dụng nạp chồng overloading
Tổ chức package hợp lý

14/05/2022

Tính chất: Cung cấp kiến thức kế thừa.
Mục tiêu:
Nắm bắt được khái niệm kế thừa
Hiểu rõ lớp cơ sở
Xây dựng lớp cơ sở đúng, kế thừa đúng

07/03/2022

Tính chất: Cung cấp khái niệm hàm khởi tạo và phương thức.
Mục tiêu:
Hiểu và sử dụng phương thức khởi tạo constructor
Hiểu và sử dụng phương thức setter, getter đúng

07/03/2022

Tính chất: Cung cấp kiến thức lớp trong java, đối tượng.
Mục tiêu:
Nắm bắt được khái niệm lớp, đối tượng trong Java
Tạo đối tượng, sử dụng biến tham chiếu đến đối tượng

12/01/2022

Nội dung bài học:
Khái niệm hàm:
- Hàm trả về giá trị
- Hàm không trả về giá trị
- Tham số hàm:
+ Tham số mặc định
+ Tham số tham chiếu
- Các hàm thường dùng trong PHP

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: https://www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

12/01/2022

Nội dung bài học:Khái niệm mảng:
- Mảng số
- Mảng liên kết
- Mảng đa chiều******************************************************************************Khóa học lập trình web cơ bản PHPTrong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHPMỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:******************************************************************************👉 Website: https://www.amzuni.com👉 Email: [email protected]👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

12/01/2022

Nội dung bài học:
Khái niệm vòng lặp
Cú pháp vòng lặp for
Làm việc với break, continue

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: https://www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

11/01/2022

Nội dung bài học:
Khái niệm vòng lặp
Cú pháp vòng lặp while
Câu lệnh break
Câu lệnh continue

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: https://www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

11/01/2022

Nội dung bài học:
Khái niệm và cú pháp câu lệnh điều kện switch

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: https://www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

11/01/2022

Nội dung bài học:
Khái niệm về biểu thức, toán tử, toán hạng
Giới thiệu các toán tử cơ bản

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

11/01/2022

Nội dung bài học này:
Khái niểm biểu thức và toán tử, toán hạng
Giới thiệu các toán tử cơ bản

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

10/01/2022

Trong bài học này giới thiệu:
Khái niệm biến và cách khai báo biến
Khái niệm hằng và cách khai báo hằng
Các kiểu dữ liệu

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

09/01/2022

Bài học này giới thiệu:
Cách cập nhật dữ liệu từ view đến database

09/01/2022

Bài học này giới thiệu:
Cách tạo dữ liệu và ghi vào database

09/01/2022

Bài học này giới thiệu:
Đọc dữ liệu từ database thông qua đối tượng model
Xóa dữ liệu

09/01/2022

Bài học này giới thiệu:
Đọc dữ liệu từ database thông qua đối tượng model
Cách tổ chức và đổ dữ liệu ra view

09/01/2022

Bài học này giới thiệu:
Dùng laravel mix để làm việc vơi javascript và css

09/01/2022

Bài học giới thiệu:
Cách tổ chức đa ngôn ngữ trong laravel

09/01/2022

Bài học giới thiếu:
Cách đưa dữ liệu từ controller ra view, hiển thị dữ liệu lên view

09/01/2022

Bài học giới thiệu:
Engine Template Blade
Các tạo view với engine template blade
Các đặc trưng của engine template blade
- Tính kế thừa
- Tính ghi đè (override)

09/01/2022

Bài học giới thiệu về
Đối tượng Request
Đối tượng Response

09/01/2022

Bài học giới thiệu:
Lớp controller

09/01/2022

Bài học giới thiệu:
Chức năng Controller trong mô hình lập trình web MVC
Cách tạo controller với dòng lệnh artisan
Chức năng và cách sử dụng middleware

09/01/2022
09/01/2022

Bài học giới thiệu:
Khái niẹm Eloquent và query builder
Cách làm việc và kế thừa từ lớp cơ sở Eloquent

09/01/2022

Bài này giới thiệu
Tạo dữ liệu ảo bằng seeder, làm việc với thư viện faker
Sử dụng tinker để truy vấn dữ liệu

09/01/2022

Bài này giới thiệu
Tạo mối quan hệ giữa các model theo cấu trúc bảng dữ liệu

09/01/2022

Bài này giới thiệu về cách tọa Model
Cấu hình model với cớ sở dữ liệu.

09/01/2022

Bài này giới thiệu cách tạo và quản lý phiên bản database thông qua công cụ migration

09/01/2022

Trong bài này giới thiệu về Framework Laravel
- Cài đặt và cấu hình
- Tạo project với Framework Laravel

09/01/2022

Trong bài này hướng dẫn:
- Nhúng code php vào html
- Sử dụng hàm include, include_once
- Sử dụng hàm requỉe, require_once
- Phân biệt và cách sử dụng include và require

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

07/01/2022

Trong bài này giới thiệu về:
- Khái niệm web tĩnh và web động
- Ngôn ngữ lập trình PHP
- Khái niệm webserver
- Cài đặt XAMPP và cấu hình
- Tạo project helloworld đầu tiên

******************************************************************************
Khóa học lập trình web cơ bản PHP
Trong khóa học này trình bày các nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Mỗi video đều có ví dụ minh họa để người học tiện theo dõi.
Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ vui lòng phản hồi theo sau:
******************************************************************************
👉 Website: www.amzuni.com
👉 Email: [email protected]
👉 Facebook: https://www.fb.com/amzuni
🎥 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=pd3otesD9gg&list=PLuB_D_5efN7Obt0hfW0FOfn3cfqyZuyDr&index=1

Photos from amzuni.com - Học lập trình online's post 27/07/2021

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amzuni.fontstyle
Font Style is a convenient app that helps convert typical content to various sharp cool content, along these lines it makes text with cool image and extravagant text style.
Fundamentally, it is a word craftsmanship generator, letter generator, textual style generator... to create cool letters, extravagant message, text images, cool images,
extravagant composition,.. This cool textual style application is helpful for Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Tiktok, ...

Simply click on a style to duplicate it to the clipboard and glue it anyplace you need.

03/05/2021

Mục tiêu:
- Hiểu quy trình vòng lặp
- Nắm được bản chất của vòng lặp và điểu khiển được vòng lặp theo nhiều tình huống khác nhau
- Khai báo sử dụng đúng cú pháp, tối ưu bài toán.

Website: https://amzuni.com
********************************************************************************
BÀI TẬP MÔN: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN
https://app.box.com/s/33jquec5gpas2kanepkajpecs1xc5793
********************************************************************************

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

[Lập trình Java hướng đối tượng] - Bài 04: Kế thừa, Access Modifier, Inner Class
[Java hướng đối tượng] - Bài 03: Nạp chồng Overloading, Package
[Lập trình Java hướng đối tượng] - Bài 01: Lớp và đối tượng
[Lập trình web PHP] - Bài 06: Câu lệnh điều kiện switch
[Lập trình web PHP] - Bài 04: Biểu thức và toán tử
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 16: CRUD Delete
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 14: Laravel Mix
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 12: Data To View
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 10: Controller Request Response
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 09: Controller
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 05: Seeder
[Lập trình Laravel cơ bản] - Bài 03: Model

Location

Hue

Category

Telephone

Address


Hue
530000
Other Education in Hue (show all)
Nguyễn Trung Phong Nguyễn Trung Phong
115 Lê Huân
Hue, 49000

Xịn chào, tôi là Nguyễn Trung Phong. Trong hơn 5 năm qua tôi đã giúp đỡ trên 1000 b

HueMaster Bui Thi Xuan HueMaster Bui Thi Xuan
242 Bùi Thị Xuân
Hue

+ TIẾNG ANH MẦM NON CHO BÉ TỪ 3,5 TUỔI + TIẾNG ANH CẤP 1, 2 + LUYỆN THI NGUYỄN TRI PHƯƠNG & LỚP 10

Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai
Hue

Tư vấn, cung cấp kiến thức về định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thông tin v?

CLB TOÁN HỌC TVK CLB TOÁN HỌC TVK
Hue

Nơi để các em giao lưu học hỏi, tìm hiểu các vấn đề của toán học.

Dạy lái xe tại Huế Dạy lái xe tại Huế
Hue, 084

Các cựu Giáo viên dạy lái xe Trường CĐN23BQP kế thừa Tiếp tục công tác tại các Trung tâm ĐTLX TT Huế

Học Tiếng Đức Tại Huế Học Tiếng Đức Tại Huế
280 Bạch Đằng
Hue, 49000

Giảng dạy Tiếng Đức

Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế
54 An Dương Vương/Tp Huế
Hue

Nhận hồ sơ ôn tập các chương trình tiếng Anh - Tin học đạt chuẩn theo quy đị

Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế
Hue

Trang thông tin Ngành Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Huế

Lớp vẽ Knock Knock Huế Lớp vẽ Knock Knock Huế
P314, Dãy A, Chung Cư Đống Đa, Thừa Thiên-Huế
Hue

Knock! Knock nơi đây sẽ tạo cho bạn một miếng đất tốt.Bạn làm nên khu vườn

Anh Ngữ QUEEN Anh Ngữ QUEEN
Quốc Lộ 1A, Thôn Nam Phổ Hạ (cách Trường THPT An Lương Đông 200 Mét), Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hue

Offline: Tiếng anh mầm non, cấp 1,2,3, giao tiếp, IELTS. Online: giao tiếp 1-1, IELTS Speaking 1-1

Học viện Âm nhạc Huế Học viện Âm nhạc Huế
01 Lê Lợi/phường Vĩnh Ninh/Thành Phố Huế/Thừa Thiên Huế
Hue, 52000

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên c?

Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức
Số 10 Ngõ 2 Kiệt 92 Đặng Huy Trứ
Hue, 530000

Trung tâm Tiếng Anh Mỹ Đức chất lượng, hiệu quả! Địa chỉ: Số 10 Ngõ 2 Kiệ