iSpace - tuyển sinh đi liền tuyển dụng

iSpace - tuyển sinh đi liền tuyển dụng

Comments

Chuyển tiếp: 150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp: 1. Operating system (n): hệ điều hành 2. Multi-user (n) Đa người dùng 3. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9. 4. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem 5. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau. 6. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái 7. Broad classification: Phân loại tổng quát 8. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn 10. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI 11. Packet: Gói dữ liệu 12. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó) 13. Port /pɔːt/: Cổng 14. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing 15. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm . 16. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ 17. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý 18. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác 19. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ 20. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa. 21. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa 22. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm 23. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự 24. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng 25. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư 26. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình 27. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/: Giao thức 28. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật 29. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác 30. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ 31. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn 32. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích 33. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc 34. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng 35. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh 36. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực 37. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ 38. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận 39. Chief/tʃiːf/ : giám đốc 40. Common /ˈkɒmən/: thông thường, 41. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích 42. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn 43. Convenience convenience: thuận tiện 44. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng 45. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu 46. Deal /diːl/: giao dịch 47. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu 48. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết 49. Develop /dɪˈveləp/: phát triển 50. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế 51. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực 52. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao 53. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì 54. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty 55. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường 56. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị 57. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông 58. eyestrain: mỏi mắt 59. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu 60. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ 61. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện 62. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên 63. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt 64. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn 65. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm 66. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập 67. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ 68. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất 69. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo 70. level with someone (verb): thành thật 71. Low /ləʊ/: yếu, chậm 72. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì 73. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận 74. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát 75. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng 76. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến 77. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu 78. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát 79. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến 80. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển 81. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp 82. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng 83. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa 84. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế 85. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ 86. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn 87. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi 88. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời 89. Solve /sɒlv/: giải quyết 90. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế 91. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng 92. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp 93. Multi-task – Đa nhiệm. 94. Priority /praɪˈɒrəti/ – Sự ưu tiên. 95. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ – Hiệu suất. 96. Real-time – Thời gian thực. 97. Schedule /ˈskedʒuːl/ – Lập lịch, lịch biểu. 98. Similar /ˈsɪmələ(r)/ – Giống. 99. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ – Lưu trữ. 100. Technology /tekˈnɒlədʒi/ – Công nghệ. 101. Tiny /ˈtaɪni/ – Nhỏ bé. 102. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về kỹ thuật số. 103. Chain /tʃeɪn/ – Chuỗi. 104. Clarify /ˈklærəfaɪ/ – Làm cho trong sáng dễ hiểu. 105. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ – Cá nhân, cá thể. 106. Inertia /ɪˈnɜːʃə/ – Quán tính. 107. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/ – Sự bất thường, không theo quy tắc. 108. Quality /ˈkwɒləti/ – Chất lượng. 109. Quantity/ˈkwɒntəti – Số lượng. 110. Ribbon /ˈrɪbən/ – Dải băng. 111. Abacus/ˈæbəkəs/ – Bàn tính. 112. Allocate/ˈæləkeɪt/ – Phân phối. 113. Analog /ˈænəlɒɡ/ – Tương tự. 114. Command/kəmˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính). 115. Dependable/dɪˈpendəbl/ – Có thể tin cậy được. 116. Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh. 117. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ : Tổng 118. Addition /əˈdɪʃn/: Phép cộng 119. Address /əˈdres/ : Địa chỉ 120. Appropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợp 121. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số học 122. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ : Khả năng 123. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch 124. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp 125. Component/kəmˈpəʊnənt/ : Thành phần 126. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính 127. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa 128. Convert /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi 129. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu 130. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định 131. Demagnetize (v) Khử từ hóa 132. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị 133. Disk /dɪsk/: Đĩa 134. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia 135. Minicomputer (n) Máy tính mini 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép nhân 137. Numeric /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số học 138. Operation (n): Thao tác, 139. Output /ˈaʊtpʊt/: Ra, đưa ra 140. Perform /pəˈfɔːm/ : Tiến hành, thi hành 141. Process /ˈprəʊses/: Xử lý 142. Pulse /pʌls/: Xung 143. Signal (n): Tín hiệu 144. Solution /səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giải 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ 146. Subtraction /səbˈtrækʃn/: Phép trừ 147. Switch /swɪtʃ/: Chuyển 148. Tape /teɪp/: Ghi băng, băng 149. Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy trạm 150. Transmit /trænsˈmɪt/: Truyền 151. Binary /ˈbaɪnəri/ – Nhị phân, thuộc về nhị phân.
Cần tuyển IT/Mạng ưu tiên các bạn mới tốt nghiệp
Nha khoa happy Tuyển dụng : Thủ Đức. Quận 9 1. Bác sĩ. Y sĩ răng hàm mặt có khả năng đứng ghế độc lập. Lương cứng + % . 2. Phụ tá nha khoa. ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ) lương 5-8tr 3. Lễ tân ( có ngoại hình chút ) lương 6-8tr 4. Bộ phận ceo. Lương tính theo % doanh số pk . 5. Nhận sinh viên thực tập. ( y sĩ . Điều dưỡng ) có phụ cấp đi lại cho mấy bạn . Ai có nhu cầu tìm cv và thử sức thi ứng tuyển nhé Mọi thông tin liên hệ Cn 1 : 437 Man Thiện - Q9 Cn 2 : 559 Kha Vạn Cân - Thủ Đức Cn 3 : 106 quốc lộ 1k - Thủ Đức Liên Hệ : 0979757466 Mail : [email protected] Chào đón tất cả những nam thanh ,nữ tú đến và gia nhập cùng ngôi nhà Nha Khoa HAPPY !!!!
123456
👏👏👏Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch 👉 Mô tả công việc: � Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê xe du lịch; � Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng; � Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. 👉 Yêu cầu: � Nam/Nữ < 35 tuổi � Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; � Ưu tiên có tiếng anh giao tiếp � Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; � Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm. 👉 Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 🌻🌻🌻Phúc lợi chung: Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, đi tham quan, du lịch, … 🏢Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức, TPHCM. 📝Hồ sơ tuyển dụng: � Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương (dán hình 3×4 và đóng dấu giáp lai nơi dán hình, hình được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). � Bằng cấp, chứng chỉ liên quan � CMND và Hộ khẩu có công chứng. � Giấy khám sức khỏe. � 02 hình 3x4. 📞Liên hệ : 0886770038 Ms Bích. � Hồ sơ tuyển dụng (bản scan) xin gửi về email: [email protected] �Sau khi nhận email, Phòng nhân sự sẽ sắp xếp liên hệ mời phỏng vấn (Không phỏng vấn qua điện thoại) � Lưu ý: Công ty sẽ không giải quyết cho ứng viên nhận lại hồ sơ khi phỏng vấn không đạt.
Trần Quang Sỹ
VĂn KhAnq
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Mức lương: 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp Số lượng cần tuyển: 5 Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, IT phần mềm Địa điểm làm việc: TP.HCM Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Thời gian thử việc: 1 tuần Yêu cầu giới tính: Nam Yêu cầu độ tuổi: dưới 35t MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lắp ráp cài đặt máy tính - Nạp mực in - Lắp đặt camera quan sát - Thi công mạng, tổng đài điện thoại - Chi tiết phỏng vấn trao đổi thêm QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG - Phụ cấp xăng - Chủ nhật,lễ nghĩ - Tăng ca tính thêm giờ làm - Có thưởng năng lực hằng tháng - Lương tối thiểu 5tr - 7tr / tùy kinh nhiệm phỏng vấn tính lương cụ thể YÊU CẦU KHÁC - Nam nhân viên có xe máy, trung thực, siêng năng, gắn bó lâu dài HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI LIÊN HỆ MSS DUNG ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 30B TÂN HÓA, P1, Q11 EMAIL LIÊN HỆ [email protected] ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 0937970300

Đào tạo chuyên sâu thực hành 5 nghề có nhu cầu tuyển dụng cao: An ninh mạng, Quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, Phát triển phần mềm, Thiết kế đồ họa, Digital Marketing;

Trường ký thỏa thuận "Đào tạo & Tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi nhập học chính thức. Theo đó sinh viên tốt nghiệp được đảm bảo việc làm, không phải tự xin việc. Đặc biệt, Trường đào tạo nghề An ninh mạng (Vệ sĩ mạng) trên Thao trường mạng theo tiêu chuẩn Israel, tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Hotline: 0938 205 966 (Bích Phương) - 0938 205 466 (Lương Nhung)

👐👐Cất lời tạm biệt những tháng nghĩ nhà ròng rã
💓💓Xao xuyến ngày gặp lại mấy đứa bạn cùng bàn
⏰⏰Chưa bao giờ tiếng ve kêu lại nhắc ngày nhập học
🌻🌻Chùm phượng vĩ gọi giấc mơ bạn đến Trường.

#Ta_có_hẹn_với_Tháng_5
#Welcome_to_Ispacecolledge 1️⃣1️⃣0️⃣5️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣
------------------------------------------------
iSpace - Trường đào tạo An ninh mạng trên Thao trường mạng; dạy chuyên sâu thực hành; ký thỏa thuận "đào tạo & tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi học, SV không phải tự xin việc làm.
🏡 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
☎️ Hotline: 0938 205 966
🌐Website:https://ispace.edu.vn/an-ninh-mang-sp403.html

'' Có những khoảnh khắc bạn sẽ luôn mãi nhớ,
Có những kỳ nghĩ dài đăng đẳng không bao giờ quên,
Con đường trước mắt dẫu có khó khăn,
Vẫn nguyện lòng cố gắng vì hai chữ tương lai.''
.
.
.
📙📙Vì ngày mai tươi sáng, đến Trường không phải chỉ có kiến thức mà còn là một lời hứa.
------------------------------------------------
iSpace - Trường đào tạo An ninh mạng trên Thao trường mạng; dạy chuyên sâu thực hành; ký thỏa thuận "đào tạo & tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi học, SV không phải tự xin việc làm.
🏡 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
☎️ Hotline: 0938 205 966
🖥 Website:https://ispace.edu.vn/an-ninh-mang-sp403.html

💥NẾU BẠN QUAN TÂM, HÃY VỀ TEAM CỦA CHÚNG TÔI💥
#TUYỂNCỘNGTÁCVIÊNTELESALES
👉Số lượng : 5 CTV
🌵[Mô tả công việc]
Gọi điện thoại trao đổi thông tin với HS, PH để tư vấn, giải đáp thắc mắc về chương trình học của nhà trường.

🔰Nơi làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Giờ làm việc:
Ca 1: Từ 11h - 14h
Ca 2: Từ 16h - 20h
ĐƯỢC NGHỈ 1 NGÀY/TUẦN.
*(Lưu ý: Có mặt tại văn phòng trước 15p khi bắt đầu ca làm việc).
🌵[Quyền lợi]
Làm việc trong môi trường năng động và thân thiện, chủ yếu tiếp xúc với học sinh.
☑Tùy theo thành quả công việc bạn mang lại sẽ có các mức thưởng nóng cho cá nhân xuất sắc.
🌸Mức lương: 84.000 đồng/ca làm việc (4 tiếng) + hoa hồng.
Mức thu nhập từ 2-5 triệu/ tháng.
🌵[Yêu cầu công việc]
✔Có trang bị laptop cá nhân.
✔ Giọng nói dễ nghe, có khả năng truyền đạt thông tin, thuyết phục và giao tiếp tốt.
✔Chăm chỉ, siêng năng và bền lòng.
Trách nhiệm với công việc.
✔Ưu tiên: Có kinh nghiệm: Telesales, bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

🌻ƯU TIÊN CÁC BẠN CÓ KINH NGHIỆM TỪNG LÀM TELESALES và đăng ký sớm.
📧Gửi CV về mail: [email protected]

HỌC SINH TP.HCM TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 4

Chiều 29/3, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn thông báo về thời gian nghỉ học của học sinh TP.HCM.

UBND TP.HCM đánh giá dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới phức tạp hơn, các ngành, các cấp của thành phố đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Để hạn chế khả năng lây nhiễm cộng đồng, lây nhiễm chéo trong 14 ngày tới, TP.HCM quyết định cho toàn bộ học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghỉ hết 19/4. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5.

2019 : Ở NHÀ CẢ NGÀY LÀ VÔ TÍCH SỰ

2020: VẪN Ở NHÀ CẢ NGÀY NHƯNG GIÚP ÍCH ĐƯỢC ĐẤT NƯỚC

⏰⏰ Thôi ở nhà ngủ bảo vệ đất nước.

ispace.edu.vn

Cảnh báo ứng dụng theo dõi Covid-19 có chứa mã độc

Cuộc chiến không tiếng súng

Cẩn trọng và đề phòng .

https://ispace.edu.vn/canh-bao-ung-dung-theo-doi-covid-19-co-chua-ma-doc-t329.html

ispace.edu.vn Cảnh báo ứng dụng theo dõi Covid-19 có chứa mã độc

💐💐PHỤ NỮ LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG !!!

Không cần hứa những lời hoa mỹ nhưng hãy cố gắng dù là ngày nào đi chăng nữa cũng sẽ thể hiện thật tuyệt vời,vì một nữa bên cạnh của chúng ta đủ ngọt ngào lắm rồi 💓💓
#HappyWomen'sDay

------------------------------------------------
iSpace - Trường đào tạo An ninh mạng trên Thao trường mạng; dạy chuyên sâu thực hành; ký thỏa thuận "đào tạo & tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi học, SV không phải tự xin việc làm.
🏡 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
☎️ Hotline: 0938 205 466 - 0938 205 966
🖥 Website:https://ispace.edu.vn/an-ninh-mang-sp403.html

🤷‍♂️🤷‍♂️Back to school
Hình ảnh Sinh viên đi học lại sau kì nghĩ Tết dài nhất lịch sử :

Ngày gặp lại các Bạn ôi xa quá 😞

ĐỒNG HÀNH CÙNG LIFEBUOY

HOC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC RỬA TAY

Hãy cùng nhau chung tay lan toả thông điệp tích cực #6BuocRuaTayDung để Lifebuoy có thêm nhiều động lực tạo thêm nhiều chương trình bổ ích nữa cho xã hội.

VÌ BẠN, VÌ CỘNG ĐỒNG VÀ VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH HƠN!

✋🤚Các Bạn Sinh viên ơi, cho Ad thấy sự chung tay của các Bạn được không ạ ...

Nguồn : #LifebuoyVietNam

[02/24/20]   Có những nỗi buồn,
Có những, có những tháng ngày 😷😷😷
Ad nhớ các Bạn Sinh viên😞😞

Mình có lỡ nhớ vì không gặp thì cùng xem 1 video khá thú vị bên dưới để động viên nhau qua mùa dịch này nhé.
Nguồn : Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

ispace.edu.vn

Cảnh báo tin giả về nCoV tấn công web

Lợi dụng sự quan tâm về dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới, tin tặc phát đi những đường link chứa mã ngụy trang dưới dạng tin về virus Corona, rồi từ đó chiếm quyền điều khiển web.
Xem thêm : https://ispace.edu.vn/canh-bao-tin-gia-ve-ncov-tan-cong-web-t317.html

ispace.edu.vn Cảnh báo tin giả về nCoV tấn công web

CHỌN AN NINH MẠNG, CHỌN ISPACE

ispace.edu.vn

6 bước bảo mật thông tin cá nhân trên Internet

🖲🖲Khi nạn rò rỉ thông tin là vấn đề khiến ai trong chúng ta cũng lo lắng ?

✅✅ Và để học cách bảo mật dữ liệu cá nhân của mình, hãy hỏi “Hey Google, làm sao để bảo vệ dữ liệu của tôi?”.

Tìm hiểu thêm ... https://ispace.edu.vn/6-buoc-bao-mat-thong-tin-ca-nhan-tren-internet-t314.html

ispace.edu.vn 6 bước bảo mật thông tin cá nhân trên Internet

ispace.edu.vn

Top 10 nhóm tin tặc nguy hiểm nhất thế giới

"Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.
https://ispace.edu.vn/top-10-nhom-tin-tac-nguy-hiem-nhat-the-gioi-t311.html

ispace.edu.vn Top 10 nhóm tin tặc nguy hiểm nhất thế giới

iSpace - tuyển sinh đi liền tuyển dụng's cover photo

Chu kỳ thời gian dần trở về khởi điểm. Mùa xuân lại về trên quê hương, đem may mắn đến cho mọi người. Hòa trong niềm vui đó, Trường iSpace xin gửi đến mọi người lời chúc một năm mới an khang bình an bên nhau 🥰🥰

ispace.edu.vn

Thông tin của hàng chục nghìn nhân viên Facebook bị đánh cắp

😔😔Lại câu chuyện không hồi kết,
Ad thường nghe Sinh viên mình than phiền về việc bị các hacker xâm nhập dù không biết họ có mục đích gì . Thôi thì cứ phòng bệnh hơn chữa, chúng ta nên cài đặt các cảnh báo đăng nhập và hạn chế đặt password dễ nhớ như số điện thoại, ngày tháng năm sinh... tránh đi trường hợp bị công kích dễ dàng.
https://ispace.edu.vn/thong-tin-cua-hang-chuc-nghin-nhan-vien-facebook-bi-danh-cap-t302.html

ispace.edu.vn Thông tin của hàng chục nghìn nhân viên Facebook bị đánh cắp

iSpace - tuyển sinh đi liền tuyển dụng's cover photo

ispace.edu.vn

Ngân hàng MSB cảnh báo người dùng đổi mật khẩu khi nghi ngờ bị lộ thông tin

❌❌Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, các khách hàng cũng không cho người khác mượn thẻ/tài khoản và không đặt mật khẩu là các số dễ đoán như ngày sinh, giấy tờ tùy thân, …
https://ispace.edu.vn/ngan-hang-msb-canh-bao-nguoi-dung-doi-mat-khau-khi-nghi-ngo-bi-lo-thong-tin-t293.html

ispace.edu.vn Ngân hàng MSB cảnh báo người dùng đổi mật khẩu khi nghi ngờ bị lộ thông tin

ispace.edu.vn

Google, Samsung vá lỗ hổng nguy hiểm ảnh hưởng hàng trăm triệu người dùng Android

Người dùng điện thoại Android cần cập nhật phần mềm điện thoại lên phiên bản mới nhất để được vá các lỗi nguy hiểm này.
https://ispace.edu.vn/google-samsung-va-lo-hong-nguy-hiem-anh-huong-hang-tram-trieu-nguoi-dung-android-t289.html

ispace.edu.vn Google, Samsung vá lỗ hổng nguy hiểm ảnh hưởng hàng trăm triệu người dùng Android

"Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ..."

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới .
Chúc mừng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc. Chúc cho mọi lời chúc của tất cả học trò dành cho thầy cô đều trở thành hiện thực.

Gì cũng vậy, vui thôi đừng vui quá 🤪

ispace.edu.vn

Cần làm gì khi nhiều máy tính tại VN đang bị tấn công APT?

Để tránh trở thành nạn nhân, bạn cần phải thận trọng khi mở email, đặc biệt là những email được gửi từ người lạ.
👉Xem thêm : https://ispace.edu.vn/can-lam-gi-khi-nhieu-may-tinh-tai-vn-dang-bi-tan-cong-apt-t281.html

ispace.edu.vn Cần làm gì khi nhiều máy tính tại VN đang bị tấn công APT?

ispace.edu.vn

Facebook lại bất cẩn làm lộ thông tin cá nhân người dùng

Một sân chơi thú vị nhưng cũng đi kèm những rủi ro😔😔
https://ispace.edu.vn/facebook-lai-bat-can-lam-lo-thong-tin-ca-nhan-nguoi-dung-t280.html

ispace.edu.vn Facebook lại bất cẩn làm lộ thông tin cá nhân người dùng

ispace.edu.vn

Hacker Trung Quốc tấn công và đánh cắp tin nhắn từ nhà mạng viễn thông

‼️‼️‼️Các cuộc tấn công mạng đang ngày một tinh vi và nguy hiểm hơn. Các cơ quan chính phủ cũng như doanh nghiệp nên chú trọng hơn vào việc bảo vệ an ninh cho hệ thống thông tin của mình, tránh việc "mất bò mới lo làm chuồng", gây nhiều hệ lụy về sau.
https://ispace.edu.vn/hacker-trung-quoc-tan-cong-va-danh-cap-tin-nhan-tu-nha-mang-vien-thong-t277.html

ispace.edu.vn Hacker Trung Quốc tấn công và đánh cắp tin nhắn từ nhà mạng viễn thông

[10/29/19]   Thứ 5 ngày Halloween Ad hóa trang gì thế?
- Uả, không phải Thứ 5 ngày 31 tháng 10 à ?

Ad bận quản lý server rồi, Ad hưởng ứng sương sương tác phẩm của Anh bạn Sinh viên cute Lớp Thiết kế đồ họa Trường iSpace trước nhé !

ispace.edu.vn

Lỗ hổng nào khiến kẻ gian

👨‍🦰 - Bạn ơi , cho mình hỏi : "Bạn giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho khách, đọc chính xác hàng loạt giao dịch của người ta,nhằm yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP với mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản để chi cho mang tiếng lừa đảo vậy Bạn?
🤵- " Thế Bạn nói xem sao mình phải trả lời Bạn" ?

#Tinhaymoingay, khách hàng nên thông báo với ngân hàng ngay khi nhận thấy các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đáng ngờ.
https://ispace.edu.vn/lo-hong-nao-khien-ke-gian-doc-vanh-vach-giao-dich-cua-khach-hang-de-lua-dao-t270.html

ispace.edu.vn Lỗ hổng nào khiến kẻ gian

iSpace - tuyển sinh đi liền tuyển dụng's cover photo

ispace.edu.vn

Hợp sức bảo vệ an ninh mạng

Thống kê của Công ty An ninh mạng Bkav cho biết, năm 2018 thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên mức kỷ lục, 14.900 tỷ đồng, tương đương 642 triệu USD, nhiều hơn 21% so với mức thiệt hại của năm 2017.
https://ispace.edu.vn/hop-suc-bao-ve-an-ninh-mang-t269.html

ispace.edu.vn Hợp sức bảo vệ an ninh mạng

Cánh mài râu chia sẻ với Ad về ngày dành cho người phụ nữ đặc biệt của mình đi😍
Ad trước nhé... #HappyWomen'sDay

ispace.edu.vn

Việt Nam ghi nhận gần 1.500 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin

Cách mạng 4.0 đang mang lại những cơ hội khổng lồ và đồng thời cũng tạo ra thách thức vô cùng lớn. Nguy cơ mất an toàn thông tin vẫn đang hiện hữu khắp nơi khi mạng internet đã gần như phủ kín kết nối trên toàn cầu.
https://ispace.edu.vn/viet-nam-ghi-nhan-gan-1500-cuoc-tan-cong-vao-cac-he-thong-thong-tin-t268.html

ispace.edu.vn Việt Nam ghi nhận gần 1.500 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin

ispace.edu.vn

Cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên thiết bị tường lửa CyberoamOS có thể ảnh hưởng nhiều doanh nghiệp Việt

Lỗ hổng bảo mật có mã CVE-2019-17059 được phát hiện trên phiên bản CyberoamOS trước 10.6.6 MR-6 và được các chuyên gia bảo mật của VSEC đánh giá đây là một lỗ hổng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến nhiều doanh nghiệp Việt Nam
https://ispace.edu.vn/canh-bao-lo-hong-nguy-hiem-tren-thiet-bi-tuong-lua-cyberoamos-co-the-anh-huong-nhieu-doanh-nghiep-viet-t267.html

ispace.edu.vn Cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên thiết bị tường lửa CyberoamOS có thể ảnh hưởng nhiều doanh nghiệp Việt

Tranh thủ tương tác khi bọn IT chưa phát hiện ra chúng ta

⛔ Hãy đợi đấy
Welcome to #ispacecollege, #goodbyevirus

ispace.edu.vn

Hàn Quốc: Các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan tài chính tăng cao

Khi có quá nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan tài chính tăng cao. Chúng ta càng có lí do để trở thành 1 Kĩ sư an ninh mạng để đánh bại chúng .

https://ispace.edu.vn/han-quoc-cac-vu-tan-cong-mang-nham-vao-cac-co-quan-tai-chinh-tang-cao-t263.html

ispace.edu.vn Hàn Quốc: Các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan tài chính tăng cao

ispace.edu.vn

Đây là chiêu trò khiến nhiều người dùng Facebook bị mất tiền

Dạo gần đây, trên Facebook bỗng xuất hiện hàng loạt fanpage tặng quà miễn phí với điều kiện người dùng chỉ cần thanh toán cước vận chuyển. Thực hư chuyện "quà tặng" này là thế nào?
https://ispace.edu.vn/day-la-chieu-tro-khien-nhieu-nguoi-dung-facebook-bi-mat-tien-t260.html

ispace.edu.vn Đây là chiêu trò khiến nhiều người dùng Facebook bị mất tiền

Our Story

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ĐỒNG HÀNH CÙNG LIFEBUOY
VÌ SAO BẠN CHỌN HỌC AN NINH MẠNG?
KỸ SƯ THỰC HÀNH AN NINH MẠNG
BÍ QUYẾT THI TRẮC NGHIỆM
Hợp đồng Đào Tạo & Tuyển dụng của iSpace nhận được sự ủng hộ c...
Mình THÍCH thì mình TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ thôi!

Location

Category

Telephone

Website

ispace.edu.vn

Address


240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Q.1 TP.HCM English Class Q.1 TP.HCM English Class
156 Vinh Khanh Q4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Will Worship Will Worship
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

POLY Step Up English POLY Step Up English
Lầu 2, Số 3 Nguyễn Lương Bằng Phường Tân Phú Quận 7
Ho Chi Minh City

POLY Step Up - chương trình tiếng Anh thông minh thế hệ mới 1. Phương pháp học lặp lại và chuyên sâu 2. Mô hình đào tạo đa giác quan độc đáo 3. Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo chặt chẽ

Superbrain Vietnam Superbrain Vietnam
37 Đường Số 19, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Toán trí tuệ Superbrain giúp trẻ cân bằng 2 bán cầu não, Khơi Dậy Tiềm Năng con trẻ, tăng khả năng Tập Trung - Ghi Nhớ - Phản Xạ - Tự Tin. Hotline: 0909907311

Letter Z Letter Z
Ho Chi Minh City

Study English: email [email protected] jaEnglish.webs.com fb.com/85USA 0903-124-615 156 Vĩnh Khánh Q4 HCM fb.com/jxUSA fb.com/mr.ribsBBQ fb.com/fygroup

Nét Đẹp Học Sinh Trường THPT Chơn Thành Nét Đẹp Học Sinh Trường THPT Chơn Thành
Duong 61, P.phuoc Long B, Q.9
Ho Chi Minh City, 651

Dạy Corel tại Vĩnh Lộc, quận Bình Tân - Dạy Corel cấp tốc Dạy Corel tại Vĩnh Lộc, quận Bình Tân - Dạy Corel cấp tốc
54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy Corel tại quận Bình Tân với chất lượng tốt nhất ĐT: 0933 41 35 30 - 016699 06518 gặp Huy

English For You English For You
46/10/52 đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Học tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong 90 ngày.

TT GDTX - Quận 2 TT GDTX - Quận 2
Ấp 2, đường Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 2 là một ngôi trường nằm trong hệ thống phòng Giáo Dục Thường Xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Dance Like A Child - Nhan Chau Dance Class Dance Like A Child - Nhan Chau Dance Class
Cung Văn Hoá Lao Động Quận 1 / Nhà Thiếu Nhi Quận 5 / Nhà Thiếu Nhi Thành Phố
Ho Chi Minh City, [email protected]

Nhanchau class : Lớp nhảy hiện đại, kpopcover, girlstylehiphop,sexydance, jazzfunk, Múa đương đại Ngoài ra có nhận dạy kèm tại nhà,cty, trường học.

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP.HCM Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP.HCM
215-217 Nguyễn Văn Luông, P11, Q6
Ho Chi Minh City, 7000

http://ktkthcm.edu.vn/

Redpoint Yoga Redpoint Yoga
Redpoint Yoga
Ho Chi Minh City, 70000

Yoga made simple Everything you need to start your yoga journey Yoga content & 200 hr teacher trainings Learn the theory - Learn the practice - Get the benefits Discover how 21st century science verifies this ancient practice @ www.RedpointYoga.com