iSPACE - Tuyển sinh đi liền tuyển dụng

iSPACE - Tuyển sinh đi liền tuyển dụng

Comments

Chuyển tiếp: 150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp: 1. Operating system (n): hệ điều hành 2. Multi-user (n) Đa người dùng 3. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9. 4. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem 5. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau. 6. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái 7. Broad classification: Phân loại tổng quát 8. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn 10. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI 11. Packet: Gói dữ liệu 12. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó) 13. Port /pɔːt/: Cổng 14. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing 15. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm . 16. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ 17. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý 18. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác 19. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ 20. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa. 21. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa 22. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm 23. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự 24. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng 25. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư 26. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình 27. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/: Giao thức 28. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật 29. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác 30. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ 31. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn 32. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích 33. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc 34. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng 35. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh 36. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực 37. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ 38. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận 39. Chief/tʃiːf/ : giám đốc 40. Common /ˈkɒmən/: thông thường, 41. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích 42. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn 43. Convenience convenience: thuận tiện 44. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng 45. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu 46. Deal /diːl/: giao dịch 47. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu 48. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết 49. Develop /dɪˈveləp/: phát triển 50. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế 51. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực 52. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao 53. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì 54. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty 55. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường 56. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị 57. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông 58. eyestrain: mỏi mắt 59. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu 60. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ 61. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện 62. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên 63. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt 64. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn 65. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm 66. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập 67. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ 68. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất 69. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo 70. level with someone (verb): thành thật 71. Low /ləʊ/: yếu, chậm 72. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì 73. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận 74. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát 75. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng 76. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến 77. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu 78. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát 79. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến 80. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển 81. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp 82. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng 83. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa 84. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế 85. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ 86. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn 87. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi 88. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời 89. Solve /sɒlv/: giải quyết 90. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế 91. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng 92. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp 93. Multi-task – Đa nhiệm. 94. Priority /praɪˈɒrəti/ – Sự ưu tiên. 95. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ – Hiệu suất. 96. Real-time – Thời gian thực. 97. Schedule /ˈskedʒuːl/ – Lập lịch, lịch biểu. 98. Similar /ˈsɪmələ(r)/ – Giống. 99. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ – Lưu trữ. 100. Technology /tekˈnɒlədʒi/ – Công nghệ. 101. Tiny /ˈtaɪni/ – Nhỏ bé. 102. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về kỹ thuật số. 103. Chain /tʃeɪn/ – Chuỗi. 104. Clarify /ˈklærəfaɪ/ – Làm cho trong sáng dễ hiểu. 105. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ – Cá nhân, cá thể. 106. Inertia /ɪˈnɜːʃə/ – Quán tính. 107. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/ – Sự bất thường, không theo quy tắc. 108. Quality /ˈkwɒləti/ – Chất lượng. 109. Quantity/ˈkwɒntəti – Số lượng. 110. Ribbon /ˈrɪbən/ – Dải băng. 111. Abacus/ˈæbəkəs/ – Bàn tính. 112. Allocate/ˈæləkeɪt/ – Phân phối. 113. Analog /ˈænəlɒɡ/ – Tương tự. 114. Command/kəmˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính). 115. Dependable/dɪˈpendəbl/ – Có thể tin cậy được. 116. Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh. 117. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ : Tổng 118. Addition /əˈdɪʃn/: Phép cộng 119. Address /əˈdres/ : Địa chỉ 120. Appropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợp 121. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số học 122. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ : Khả năng 123. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch 124. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp 125. Component/kəmˈpəʊnənt/ : Thành phần 126. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính 127. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa 128. Convert /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi 129. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu 130. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định 131. Demagnetize (v) Khử từ hóa 132. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị 133. Disk /dɪsk/: Đĩa 134. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia 135. Minicomputer (n) Máy tính mini 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép nhân 137. Numeric /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số học 138. Operation (n): Thao tác, 139. Output /ˈaʊtpʊt/: Ra, đưa ra 140. Perform /pəˈfɔːm/ : Tiến hành, thi hành 141. Process /ˈprəʊses/: Xử lý 142. Pulse /pʌls/: Xung 143. Signal (n): Tín hiệu 144. Solution /səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giải 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ 146. Subtraction /səbˈtrækʃn/: Phép trừ 147. Switch /swɪtʃ/: Chuyển 148. Tape /teɪp/: Ghi băng, băng 149. Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy trạm 150. Transmit /trænsˈmɪt/: Truyền 151. Binary /ˈbaɪnəri/ – Nhị phân, thuộc về nhị phân.
Cần tuyển IT/Mạng ưu tiên các bạn mới tốt nghiệp
Nha khoa happy Tuyển dụng : Thủ Đức. Quận 9 1. Bác sĩ. Y sĩ răng hàm mặt có khả năng đứng ghế độc lập. Lương cứng + % . 2. Phụ tá nha khoa. ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ) lương 5-8tr 3. Lễ tân ( có ngoại hình chút ) lương 6-8tr 4. Bộ phận ceo. Lương tính theo % doanh số pk . 5. Nhận sinh viên thực tập. ( y sĩ . Điều dưỡng ) có phụ cấp đi lại cho mấy bạn . Ai có nhu cầu tìm cv và thử sức thi ứng tuyển nhé Mọi thông tin liên hệ Cn 1 : 437 Man Thiện - Q9 Cn 2 : 559 Kha Vạn Cân - Thủ Đức Cn 3 : 106 quốc lộ 1k - Thủ Đức Liên Hệ : 0979757466 Mail : [email protected] Chào đón tất cả những nam thanh ,nữ tú đến và gia nhập cùng ngôi nhà Nha Khoa HAPPY !!!!
123456
👏👏👏Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch 👉 Mô tả công việc: � Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê xe du lịch; � Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng; � Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. 👉 Yêu cầu: � Nam/Nữ < 35 tuổi � Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; � Ưu tiên có tiếng anh giao tiếp � Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; � Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm. 👉 Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 🌻🌻🌻Phúc lợi chung: Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, đi tham quan, du lịch, … 🏢Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức, TPHCM. 📝Hồ sơ tuyển dụng: � Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương (dán hình 3×4 và đóng dấu giáp lai nơi dán hình, hình được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). � Bằng cấp, chứng chỉ liên quan � CMND và Hộ khẩu có công chứng. � Giấy khám sức khỏe. � 02 hình 3x4. 📞Liên hệ : 0886770038 Ms Bích. � Hồ sơ tuyển dụng (bản scan) xin gửi về email: [email protected] �Sau khi nhận email, Phòng nhân sự sẽ sắp xếp liên hệ mời phỏng vấn (Không phỏng vấn qua điện thoại) � Lưu ý: Công ty sẽ không giải quyết cho ứng viên nhận lại hồ sơ khi phỏng vấn không đạt.
Trần Quang Sỹ
VĂn KhAnq
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Mức lương: 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp Số lượng cần tuyển: 5 Ngành nghề: IT phần cứng/mạng, IT phần mềm Địa điểm làm việc: TP.HCM Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Thời gian thử việc: 1 tuần Yêu cầu giới tính: Nam Yêu cầu độ tuổi: dưới 35t MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lắp ráp cài đặt máy tính - Nạp mực in - Lắp đặt camera quan sát - Thi công mạng, tổng đài điện thoại - Chi tiết phỏng vấn trao đổi thêm QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG - Phụ cấp xăng - Chủ nhật,lễ nghĩ - Tăng ca tính thêm giờ làm - Có thưởng năng lực hằng tháng - Lương tối thiểu 5tr - 7tr / tùy kinh nhiệm phỏng vấn tính lương cụ thể YÊU CẦU KHÁC - Nam nhân viên có xe máy, trung thực, siêng năng, gắn bó lâu dài HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI LIÊN HỆ MSS DUNG ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 30B TÂN HÓA, P1, Q11 EMAIL LIÊN HỆ [email protected] ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 0937970300

Đào tạo chuyên sâu thực hành các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao: An ninh mạng, Quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, Phát triển phần mềm, và các khóa học ngắn hạn.

Trường ký thỏa thuận "Đào tạo & Tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi nhập học chính thức. Theo đó sinh viên tốt nghiệp được đảm bảo việc làm, không phải tự xin việc. Đặc biệt, Trường đào tạo nghề An ninh mạng (Vệ sĩ mạng) trên Thao trường mạng theo tiêu chuẩn Israel, tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Hotline: 0938 205 966 (Bích Phương) - 0938 205 466 (Lương Nhung)

Operating as usual

ĐỪNG HỌC AN NINH MẠNG NẾU....

Đừng học An ninh mạng nếu bạn chưa biết những điều dưới đây:

1. Học ANM bạn sẽ tự bảo vệ được bản thân của chính mình trên không gian mạng.

- Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, thông tin của người dùng trên đang dần bị đánh cắp và nhằm thực hiện những hành vi không đúng chuẩn mực.
- Cho nên, người dùng cần phải trang bị cho mình những hành trang để tự bảo vệ chính bản thân của mình ngay trên không gian mạng.
- Chỉ cần một cú nhấp chuột thôi thông tin của bạn đã bị đe dọa và có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của bạn.
-Do đó, việc tìm hiểu và học ANM là điều thiết yếu nhất trong cuộc sống ngày nay và đặt biệt là chúng ta đang sống một thế giới mà công nghệ đang dần thay thế tất cả.

2. Học ANM bạn sẽ làm chủ được mạng internet.

-Mạng internet là một mạng lưới rộng lớn mà con người chúng ta vẫn chưa khai thác hết và vẫn chưa hiểu hết được quy luật của nó.
-Nếu bạn hiểu được quy luật vận hành và có thể làm chủ được internet là một điều cực kì hữu ích.
-Bạn sẽ có được những kiến thức cơ bản và có thể bảo vệ thông tin cá nhân của chính bản thân mình.

3. Học ANM bạn sẽ bước vào thế giới máy tính và bước vào thế giới của các cuộc tấn công.

-Do sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới, nên vấn đề về ANM lại càng trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết.
-Điều đó chứng tỏ rằng vai trò của CNTT đang trở nên quan trọng nhất.
-Học ANM bạn sẽ dần như bước vào một thế giới mới hoàn toàn khác biệt và trong đó sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn.

NGÀNH AN NINH MẠNG – NGHÀNH CỦA 4.0
👉 Nhu cầu tuyển dụng cao, lương cao nhất khối ngành công nghệ
👍 Học chuyên sâu thực hành trên hệ thống THAO TRƯỜNG MẠNG
🤝 Ký thỏa thuận Đào tạo & Tuyển dụng trước nhập học
💥 Nhận bằng Kỹ sư thực hành An ninh mạng sau 2,5 năm, liên thông đại học.

➡ ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ NGAY để chắc một suất học, khai giảng tháng 9/2020 - https://ispace.edu.vn/an-ninh-mang-sp403.html
☎ Hotline: 0938 205 466
♥ Có ký túc xá cho sinh viên ở xa.

CHẮC CÓ YÊU NGÀNH AN NINH MẠNG LÀ CHỌN iSPACE 🙂

🥰🥰ĐIỀU GÌ ĐANG HẤP DẪN TẠI iSPACE
🎉Năm học 2020-2021 trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE xét tuyển 300 chỉ tiêu với 3 ngành:
🏆Quản trị mạng
🏆An ninh mạng
🏆Kỹ sư phát triển phần mềm

🎊100 suất học bổng giá trị sẽ được trao cho những ai đáp ứng đủ điều kiện của nhà iSPACE nha
📬Bật mí nho nhỏ là dựa vào điểm tổng kết toán và tin học nè!
🔥>>> Các bạn mau đăng ký để nhận về nhiều ưu đãi nhất từ iSPACE nha.
💥Hình thức tuyển sinh đơn giản:
⚡️Xét tuyển từ HS tốt nghiệp THPT, không thi tuyển, không xét điểm thi tốt nghiệp THPT

🤩Điểm đặc biệt:
Sinh viên được ký “Thỏa thuận Đào tạo & Tuyển dụng” trước nhập học, không phải tự xin việc làm khi tốt nghiệp.
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

Sáng nay, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE do TS. Nguyễn Duy Hàm (bìa phải) - Hiệu trưởng nhà trường dẫn đoàn đã có buổi gặp gỡ và gửi lẵng hoa chúc mừng Thiếu tướng, PGS. TS. Phan Xuân Tuy tân Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Ngày 29/6/2020, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS. Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân và Quyết định chỉ định tham gia Đảng uỷ và giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học An ninh nhân dân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Thông tin thêm, trước khi về đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE, thầy Nguyễn Duy Hàm đã có gần 20 năm công tác gắn bó tại Trường Đại học An ninh nhân dân. Chúng ta cùng chờ đợi những dự án hợp tác giữa hai ngôi trường trong thời gian sắp tới.

Sáng nay trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE có mặt tại trường THPT Hiệp Bình tư vấn về chương trình học cho các em học sinh lớp 12. Mặc dù kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang đến rất gần, các sĩ tử của chúng ta đang gấp rút ôn luyện để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này nhưng các anh chị cán bộ và sinh viên trường iSPACE vẫn dễ dàng bắt gặp những gương mặt rạng rỡ và đầy tự tin của các bạn học sinh của ngôi trường này. Chúc các em có một kỳ thi tốt đẹp và đậu vào các trường mình mơ ước nhé! Cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp của các bạn học sinh Hiệp Bình qua ống kính của "nhiếp ảnh gia" đến từ iSPACE nhé các em.

👉👉CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG iSPACE TUYỂN SINH 2020
---------------------------------------------------
👉Đăng ký ngay để trở thành sinh viên ngành hot nhất hiện nay
✔️ Ngành hot - Học nhanh - Đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#THPTHiệpBình
#Anninhmang
#Learningbydoing
#iSPACE

ispace.edu.vn

Trường An ninh mạng iSpace

7 LỢI THẾ TUYỆT VỜI MÀ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MANG LẠI CHO BẠN!

Hiện nay, chương trình đào tạo hệ Cao đẳng đang có tương lai rất rộng mở. Khi lựa chọn theo học hệ đào tạo này, các bạn cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

💡Sự lựa chọn vừa sức

💡Thời gian đào tạo ngắn

💡Bằng cấp chất lượng

💡Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp

💡Mức thu nhập ổn định

https://ispace.edu.vn/

ispace.edu.vn Description trang chủ

ispace.edu.vn

Trường An ninh mạng iSpace

🎯🎯 CHỌN CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG iSPACE

💥 99% sinh viên CÓ VIỆC LÀM sau tốt nghiệp
💥 70% thời gian đào tạo bằng thực hành
💥 Cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị đầy đủ.

⏩ Bạn muốn trở thành sinh viên Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

⏩ ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ: https://ispace.edu.vn/
Các khối ngành đào tạo:
📌AN NINH MẠNG
📌 QUẢN TRỊ MẠNG
📌 PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

----------
LƯU Ý:
‼ KHÔNG THI TUYỂN đầu vào
‼ KHÔNG XÉT ĐIỂM HỌC BẠ / KẾT QUẢ THI THPT
‼ THỜI GIAN HỌC NGẮN
‼ CÓ VIỆC LÀM NGAY SAU TỐT NGHIỆP

ispace.edu.vn Description trang chủ

BẠN SẼ LÀM GÌ VÀO NĂM 18 TUỔI!

⌚Cố gắng hết mình vì 1 kỳ thi cuối cùng của thời học sinh

🧠Thuyết phục bố mẹ để theo đuổi đam mê, ước mơ bao ngày ấp ủ

💥Chọn 1 ngôi trường vừa "đủ" để gặt hái những kiến thức trọng tâm.

🔥Chuẩn bị mọi "vật dụng" cần thiết nhất để bắt đầu hành trình chinh phục đam mê.

🏆Còn tôi, năm 18 tuổi, tôi chọn học ngành an ninh mạng ở iSPACE.

💡💡Ngôi trường vừa đủ rộng cho tôi thỏa sức tiếp cận chân trời kiến thức mới, vừa đủ hiện đại để tôi khám phá công nghệ khoa học mói trong kỷ nguyên số hóa.

🌍Bạn có muốn cùng tôi tìm hiểu và học tập ở iSPACE không?
Nghe nói năm học mới này trường có vô số điều hấp dẫn và thú vị nè!
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

🤩Cùng trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

🌈Khám phá trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và THPT Tam Hiệp tại Biên, Hòa Đồng Nai!

😆Admin không thấy gì cả, chỉ thấy có quá nhiều người đẹp trong khung hình thôi!
Có ai giống AD không nào!!!

ispace.edu.vn

LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ TÀI KHOẢN FACEBOOK CÁ NHÂN AN TOÀN HƠN

LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ TÀI KHOẢN FACEBOOK CÁ NHÂN TỐT HƠN

🔥Năm 2018, hàng loạt các trang facebook cá nhân, fanpage của nhiều người nổi tiếng, KOL, tài khoản có tương tác tốt... bị hacker tấn công.

🏹Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay các hacker không chỉ nhằm vào những người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng lớn để uy hiếp, vòi tiền chuộc lại tài khoản, mà tất cả chúng ta đều là “con mồi” trong tầm ngắm của những kẻ rắp tâm ăn cắp thông tin từ người khác.

🎤Vậy làm sao để bảo vệ cuộc sống trực tuyến hàng ngày của mình an toàn và bảo mật nhất, trong khi số lượng các cuộc tấn công facebook tăng lên chóng mặt và tinh vi hơn như hiện nay.

🔒Đây là 3 gợi ý nhỏ để bảo vệ Facebook của bạn an toàn hơn:

🔏Sử dụng tính năng kiểm tra nơi đăng nhập Facebook trực tiếp, để rà soát xem các điểm đó có trùng khớp với lịch sử sử dụng của mình hay không?

🔏Sử dụng tính năng “Nhật ký hoạt động” để kiểm tra lịch sử tương tác của bạn trên facebook.

🔏Sử dụng Xác thực 2 yếu tố.

💬Mời các bạn tham khảo thêm bài viết sau để tìm hiểu cụ thể hơn!
https://ispace.edu.vn/lam-gi-de-bao-ve-tai-khoan-facebook-ca-nhan-an-toan-hon-t382.html

ispace.edu.vn LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ TÀI KHOẢN FACEBOOK CÁ NHÂN AN TOÀN HƠN

ispace.edu.vn

Trường An ninh mạng iSpace

TƯỞNG KHÔNG NGUY HIỂM, NHƯNG NGUY HIỂM KHÔNG NGỜ

Các bạn nhớ lưu ý kỹ nha!

🗓Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), người tiêu dùng đã bị đánh cắp gần 60 triệu USD trong các hoạt động lừa đảo kể từ đầu năm đến nay, trong đó các hình thức lừa đảo qua mua sắm trực tuyến chiếm tới 13%.

https://ispace.edu.vn/tiet-lo-5-ly-do-khien-ban-phai-than-t…
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn Description trang chủ

ispace.edu.vn

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

🌍🔘Năm 2019, chúng ta nghe nhiều về các câu chuyện tin tặc tấn công tổ chức, hacker tìm cách xâm nhập tệp dữ liệu khách hàng trực tuyến của các tập đoàn, hoặc các chính khách, nhà chính trị gia bị rò rỉ thông tin do các mã độc,...
⭐️⭐️Con người có thể sống cùng với công nghệ, nhưng không thể kìm hãm sự phát triển của nó, sử dụng công nghệ nhưng không thể ngăn cản mối nguy hiểm của ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người.
⏱⏱Xã hội đang rất cần những lực lượng lao động mới có thể đảm bảo an toàn cho cuộc sống của họ trên môi trường online. Đặc biệt là tất cả các tổ chức, doanh nghiệp,...đều cần những người kỹ sư an ninh mạng để thông tin và dữ liệu của họ luôn được bảo mật trước mọi nguy cơ.
📛📛Do vậy mà nhu cầu nguồn nhân lực lao động của ngành An ninh mạng, Quản trị dịch vụ CNTT và phát triển phần mềm là vô cùng cần thiết trong 5 năm tới.
https://ispace.edu.vn/co-hoi-viec-lam-nganh-cong-nghe-thong-tin-t372.html
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ispace.edu.vn

Trường An ninh mạng iSpace

🙋‍♀️🙋‍♀️DỰ KIẾN THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

💥💥Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được các Hội đồng thi công bố vào ngày 27/8.
👨‍🎓👩‍🎓Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ sẽ được các Sở GDĐT thực hiện và hoàn thành chậm nhất vào 30/8, để chậm nhất ngày 4/9 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, học bạ và các loại giấy chứng nhận khác cho thí sinh.
👩‍💻Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8.
⚡️Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9
🔥Bạn ơi, nhớ nhấn nút theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất của kỳ thi trung học phổ thông tại fanpage #iSPACE nhé!
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn Description trang chủ

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️Có những nỗi niềm không ai đỡ nổi luôn á!!

---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

📢My phone _ luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu📣

😞Crush_ luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu

🥴🥴Nghĩ mà chán

🌎Sáng 08/06/2020, trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE đồng hành cùng báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - sáng tương lai” ở trường trung học phổ thông Phước Long, quận 9.

🎯Tham gia buổi tư vấn, anh Nghiêm Xuân Chiến, Trưởng phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE đã chia sẻ với các bạn những thông tin quan trọng về tiêu chí tuyển sinh và học bổng cũng như những hoạt động thường niên của trường.

🎊Bên cạnh đó, nhiều bạn học sinh đã đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề cơ hội nghề nghiệp và những thuận lợi, khó khăn của nhóm ngành an ninh mạng trong thời gian sắp tới.
---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

📌Năm 2020 dự đoán là năm khởi đầu cho những đột phá mới về công nghệ, kỹ thuật và khoa học, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều ngành nghề mới và tạo đà cho 1 số ngành nghề lên ngôi “hiếm” nhân lực.
https://ispace.edu.vn/top-3-nganh-hot-nhat-nam-2020-t352.ht…

🌎Nhân viên kinh doanh

💻Digital Marketing

🔐Kỹ sư an ninh mạng
Đến thời điểm hiện tại sự phát triển thần kỳ của ngành công nghệ tin không ai có thể lý giải nổi. Chỉ biết trong một vài năm tới nữa, trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) có khả năng thay con người làm việc. Mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of Thing) là cánh tay đắc lực thúc đẩy AI phát triển mạnh hơn.

🔥Theo đó, thế giới thực mà ta biết, từ con người, xe cộ, nhà cửa, tài sản, công ty, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ chuyển đổi sang thế giới số. Sẽ có "bản sao của thế giới thực" trên nền thế giới số. Thế giới số cũng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin, điều đó đặt ra một thách thức của an toàn thông tin.Vai trò của kỹ sư công nghệ thông tin trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Họ sẽ là những nhà an ninh mạng, quản trị mạng, luôn tìm tòi và nghiên cứu hệ thống thông tin, dữ liệu của tổ chức mình để bảo đảm nó luôn được an toàn. Một khủng hoảng lớn có thể xảy ra từ sự cố nhỏ. Do đó mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu tìm cho mình 1 người gác cổng bảo mật dữ liệu thông tin.

---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn

Trường An ninh mạng iSpace

5 điều đặc biệt của vua phần mềm Bill Gates:
https://ispace.edu.vn/nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-bill-gate…

⚒Từng bị bắt 3 lần

☎️Không trả lời điện thoại

💰Tổng giá trị tài sản ước tính bằng quốc gia giàu thứ 37 trên thế giới.

🧰Bill Gates làm ra 250 USD/giây, 150.000 USD/phút và 20.000.000 USD/ngày

🔐"Hủy diệt" kì thi SAT với số điểm gần tối đa 1590/1600

😜Đúng là con nhà người ta mà

---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn Description trang chủ

Thứ 7 của các iSPACErs chăm chỉ :)

---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Học bổng ưu đãi khủng cho sinh viên đăng ký sớm
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn

LƯU Ý VỀ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

🔥🔥Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8.

🧠Đề thi sẽ nhẹ hơn và mang tính ít phân hóa hơn so với năm ngoái

🎯Kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều phối chỉ đạo từ khâu tổ chức kỳ thi đến chấm thi, công bố kết quả tốt nghiệp.

📸https://ispace.edu.vn/luu-y-ve-ky-thi-tot-nghiep-thpt-t346.…

⌛️Gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn và ngoại ngữ) và 2 bài thi tự do gồm tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và tổng hợp khoa học xã hội (KHXH).
Thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc toán (90 phút), ngữ văn (120 phút), ngoại ngữ (60 phút) và 1 bài thi tự chọn KHTN (50 phút) hoặc KHXH (50 phút).

⏱Thí sinh GDTX phải thi 2 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH (thời gian làm bài như THPT)

---------------------------------------------------
👉Nhanh tay đăng ký để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
✔️ Ngành hot, học nhanh, đi làm ngay từ năm nhất
✔️ Chỉ cần tốt nghiệp THPT
✔️ Xét tuyển đơn giản, thủ tục online
✔️ Đang nhận hồ sơ đăng ký học
👉Hotline tư vấn miễn phí: 0938205466
👉Website: https://ispace.edu.vn/
#CaodangAnninhmang
#Anninhmang
#iSPACE

ispace.edu.vn LƯU Ý VỀ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Our Story

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ĐỒNG HÀNH CÙNG LIFEBUOY
VÌ SAO BẠN CHỌN HỌC AN NINH MẠNG?
KỸ SƯ THỰC HÀNH AN NINH MẠNG
BÍ QUYẾT THI TRẮC NGHIỆM
Hợp đồng Đào Tạo & Tuyển dụng của iSpace nhận được sự ủng hộ c...
Mình THÍCH thì mình TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ thôi!

Location

Category

Telephone

Website

ispace.edu.vn

Address


240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
CkC_TC ÔTÔ 13C CkC_TC ÔTÔ 13C
Ho Chi Minh City, 084

Địa chỉ NHÓM: https://www.facebook.com/groups/1428871030702187/

Học viện SPADY Nha Trang - Cần Thơ - Sài Gòn Học viện SPADY Nha Trang - Cần Thơ - Sài Gòn
99,Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Học viện thẩm mỹ Hàn Quốc - SPADY , Học viện thẩm mỹ SPADY Academy Học viện Thẩm Mỹ Quốc Tế SPADY ACADEMY -chuyên ĐÀO TẠO các khoá học CHỦ SPA 1 -Ch

Du học Nhật Bản - Ngoại ngữ Nhật Anh Hoa Du học Nhật Bản - Ngoại ngữ Nhật Anh Hoa
217 Lâm Văn Bên, P.Bình Thuận, Q7
Ho Chi Minh City, 08

Trung tâm du học Nhật Bản - Đào tạo tiếng Nhật Anh Hoa

Pet & Friends Pet & Friends
12 Nguyễn Văn Bảo , Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Buôn bán & trao đổi tất cả các loại hamster và sản phẩm hamster . Các bạn có cùng sở thích co thể tham gia và chia sẻ :)

TIỆT QUYỀN TIỆT QUYỀN
Đường Số 6, Phường 04, Quận 4
Ho Chi Minh City

Học Viện SPADY Học Viện SPADY
Nguyễn Thị Thập ,Tân Quy ,Q7
Ho Chi Minh City, 700000

Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
Phòng A01, Tòa Nhà A, 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City

Fan page chính thức của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

Diễn đàn sinh viên khoa Tài chính - Kế toán trường Đại học Sài Gòn Diễn đàn sinh viên khoa Tài chính - Kế toán trường Đại học Sài Gòn
28 Nguyễn Thông - P.7 - Q.3
Ho Chi Minh City

Trang thông tin cộng đồng sinh viên khoa Tài chính - Kế toán trường Đại học Sài Gòn

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý  - LSTS Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý - LSTS
80 Nguyễn Đức Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý - Lawrence S. Ting School (LSTS)

D.I.A - Digital Imaging Academy D.I.A - Digital Imaging Academy
Số 745 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5
Ho Chi Minh City, 700000

D.I.A – Digital Imaging Academy là nơi đầu tiên đào tạo DI (Digital Imaging Artist)/Retoucher Chuyên nghiệp dành cho Nhiếp ảnh & Quảng cáo do thầy Nguyễn Đình Bá cùng các cộng sự tâm huyết sáng lập.

CLB Sinh Viên Arena HCM CLB Sinh Viên Arena HCM
212-214 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3
Ho Chi Minh City

Hội sinh viên của trường. Nơi các bạn có thể giao lưu cũng như học hỏi những điều mới lạ !!

Học liên thông đại học mầm non - Đại học tiểu học Học liên thông đại học mầm non - Đại học tiểu học
Số 10B, Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Đào tạo: Kế toán trưởng,kế toán thuế,kế toán tổng hợp, tài chính, ngân hàng,nghiệp vụ sư phạm,văn thư lưu trữ,....

About   Privacy   Login C