iSPACE - Tuyển sinh đi liền tuyển dụng

iSPACE - Tuyển sinh đi liền tuyển dụng

Comments

💥TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH: ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIN HỌC HOÀNG PHÁT Địa Chỉ: 169/19 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q.Gò vấp, TP.Hồ Chí Minh Hottline: 0933 608 679 – 0985 2000 86 ( Miễn tiếp nhắn tin ) ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- • Mức lương: 5 - 7 triệu • Kinh nghiệm: Dưới 1 năm • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh • Số lượng tuyển dụng: 2 • Giới tính: Không yêu cầu • Tính chất công việc: Giờ hành chính • Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức • Thời gian thử việc: 2 tháng ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- 1/ Mô tả công việc: - Vệ sinh , lắp ráp máy tính - Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng trực tiếp hoặc từ xa qua các phần mềm Ultraview, Teamviewer. - Am hiểu máy tính-laptop. - Biết lắp ráp cài đặt window máy tính bàn-laptop… am hiểu linh kiện ram,vga,cpu đời mới là một lợi thế. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn. - Đăng hàng online. ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- 2/ Yêu cầu: - Hiểu biết về các thiết bị , Linh kiện Máy tính - Am hiểu phần cứng / mạng - Có xe ,lý lịch, hồ sơ rõ ràng. - Thành thạo cài đặt HDH, ứng dụng máy tính căn bản :bộ Office, - Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc năng nổ,nói chuyện dễ nghe - Ứng viên chưa biết các lĩnh vực khác sẽ được đào tạo từ từ. ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- 3/ Quyền lợi được hưởng: - Lương căn bản 5-7 triệu + phụ cấp+ hoa hồng theo năng lực làm việc. - Được hưởng hoa hồng,tăng lương,thỏa thuận khi phỏng vấn - Môi trường làm việc thân thiện thoải mái. ----------------------------✩ ✩ ✩--------------------------- Thông tin liên hệ Người liên hệ: Cao Đình Hoàn Địa chỉ: 169/19 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Chuyển tiếp: 150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp: 1. Operating system (n): hệ điều hành 2. Multi-user (n) Đa người dùng 3. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9. 4. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem 5. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau. 6. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái 7. Broad classification: Phân loại tổng quát 8. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn 10. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI 11. Packet: Gói dữ liệu 12. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó) 13. Port /pɔːt/: Cổng 14. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing 15. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm . 16. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ 17. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý 18. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác 19. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ 20. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa. 21. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa 22. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm 23. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự 24. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng 25. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư 26. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình 27. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/: Giao thức 28. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật 29. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác 30. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ 31. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn 32. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích 33. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc 34. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng 35. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh 36. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực 37. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ 38. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận 39. Chief/tʃiːf/ : giám đốc 40. Common /ˈkɒmən/: thông thường, 41. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích 42. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn 43. Convenience convenience: thuận tiện 44. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng 45. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu 46. Deal /diːl/: giao dịch 47. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu 48. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết 49. Develop /dɪˈveləp/: phát triển 50. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế 51. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực 52. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao 53. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì 54. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty 55. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường 56. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị 57. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông 58. eyestrain: mỏi mắt 59. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu 60. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ 61. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện 62. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên 63. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt 64. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn 65. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm 66. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập 67. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ 68. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất 69. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo 70. level with someone (verb): thành thật 71. Low /ləʊ/: yếu, chậm 72. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì 73. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận 74. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát 75. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng 76. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến 77. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu 78. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát 79. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến 80. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển 81. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp 82. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng 83. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa 84. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế 85. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ 86. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn 87. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi 88. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời 89. Solve /sɒlv/: giải quyết 90. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế 91. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng 92. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp 93. Multi-task – Đa nhiệm. 94. Priority /praɪˈɒrəti/ – Sự ưu tiên. 95. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ – Hiệu suất. 96. Real-time – Thời gian thực. 97. Schedule /ˈskedʒuːl/ – Lập lịch, lịch biểu. 98. Similar /ˈsɪmələ(r)/ – Giống. 99. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ – Lưu trữ. 100. Technology /tekˈnɒlədʒi/ – Công nghệ. 101. Tiny /ˈtaɪni/ – Nhỏ bé. 102. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về kỹ thuật số. 103. Chain /tʃeɪn/ – Chuỗi. 104. Clarify /ˈklærəfaɪ/ – Làm cho trong sáng dễ hiểu. 105. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ – Cá nhân, cá thể. 106. Inertia /ɪˈnɜːʃə/ – Quán tính. 107. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/ – Sự bất thường, không theo quy tắc. 108. Quality /ˈkwɒləti/ – Chất lượng. 109. Quantity/ˈkwɒntəti – Số lượng. 110. Ribbon /ˈrɪbən/ – Dải băng. 111. Abacus/ˈæbəkəs/ – Bàn tính. 112. Allocate/ˈæləkeɪt/ – Phân phối. 113. Analog /ˈænəlɒɡ/ – Tương tự. 114. Command/kəmˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính). 115. Dependable/dɪˈpendəbl/ – Có thể tin cậy được. 116. Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh. 117. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ : Tổng 118. Addition /əˈdɪʃn/: Phép cộng 119. Address /əˈdres/ : Địa chỉ 120. Appropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợp 121. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số học 122. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ : Khả năng 123. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch 124. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp 125. Component/kəmˈpəʊnənt/ : Thành phần 126. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính 127. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa 128. Convert /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi 129. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu 130. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định 131. Demagnetize (v) Khử từ hóa 132. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị 133. Disk /dɪsk/: Đĩa 134. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia 135. Minicomputer (n) Máy tính mini 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép nhân 137. Numeric /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số học 138. Operation (n): Thao tác, 139. Output /ˈaʊtpʊt/: Ra, đưa ra 140. Perform /pəˈfɔːm/ : Tiến hành, thi hành 141. Process /ˈprəʊses/: Xử lý 142. Pulse /pʌls/: Xung 143. Signal (n): Tín hiệu 144. Solution /səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giải 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ 146. Subtraction /səbˈtrækʃn/: Phép trừ 147. Switch /swɪtʃ/: Chuyển 148. Tape /teɪp/: Ghi băng, băng 149. Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy trạm 150. Transmit /trænsˈmɪt/: Truyền 151. Binary /ˈbaɪnəri/ – Nhị phân, thuộc về nhị phân.
Cần tuyển IT/Mạng ưu tiên các bạn mới tốt nghiệp
Nha khoa happy Tuyển dụng : Thủ Đức. Quận 9 1. Bác sĩ. Y sĩ răng hàm mặt có khả năng đứng ghế độc lập. Lương cứng + % . 2. Phụ tá nha khoa. ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ) lương 5-8tr 3. Lễ tân ( có ngoại hình chút ) lương 6-8tr 4. Bộ phận ceo. Lương tính theo % doanh số pk . 5. Nhận sinh viên thực tập. ( y sĩ . Điều dưỡng ) có phụ cấp đi lại cho mấy bạn . Ai có nhu cầu tìm cv và thử sức thi ứng tuyển nhé Mọi thông tin liên hệ Cn 1 : 437 Man Thiện - Q9 Cn 2 : 559 Kha Vạn Cân - Thủ Đức Cn 3 : 106 quốc lộ 1k - Thủ Đức Liên Hệ : 0979757466 Mail : [email protected] Chào đón tất cả những nam thanh ,nữ tú đến và gia nhập cùng ngôi nhà Nha Khoa HAPPY !!!!
123456
👏👏👏Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch 👉 Mô tả công việc: � Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê xe du lịch; � Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng; � Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. 👉 Yêu cầu: � Nam/Nữ < 35 tuổi � Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; � Ưu tiên có tiếng anh giao tiếp � Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; � Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm. 👉 Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 🌻🌻🌻Phúc lợi chung: Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, đi tham quan, du lịch, … 🏢Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức, TPHCM. 📝Hồ sơ tuyển dụng: � Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương (dán hình 3×4 và đóng dấu giáp lai nơi dán hình, hình được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). � Bằng cấp, chứng chỉ liên quan � CMND và Hộ khẩu có công chứng. � Giấy khám sức khỏe. � 02 hình 3x4. 📞Liên hệ : 0886770038 Ms Bích. � Hồ sơ tuyển dụng (bản scan) xin gửi về email: [email protected] �Sau khi nhận email, Phòng nhân sự sẽ sắp xếp liên hệ mời phỏng vấn (Không phỏng vấn qua điện thoại) � Lưu ý: Công ty sẽ không giải quyết cho ứng viên nhận lại hồ sơ khi phỏng vấn không đạt.

Đào tạo chuyên sâu thực hành các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao: An ninh mạng, Quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, Phát triển phần mềm, và các khóa học ngắn hạn.

Trường ký thỏa thuận "Đào tạo & Tuyển dụng" với từng sinh viên trước khi nhập học chính thức. Theo đó sinh viên tốt nghiệp được đảm bảo việc làm, không phải tự xin việc. Đặc biệt, Trường đào tạo nghề An ninh mạng (Vệ sĩ mạng) trên Thao trường mạng theo tiêu chuẩn Israel, tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Hotline: 0938 205 966 (Bích Phương) - 0938 205 466 (Lương Nhung)

Operating as usual

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

❄️❄️❄️KHOÁ HỌC VIẾT CV CHUYÊN NGHIỆP đã khép lại nhưng mở ra những kiến thức bổ ích cho Sinh viên trường CĐ An Ninh Mạng iSPACE.
☀️☀️☀️Chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh các hoạt động trong khoá học bổ ích này nhé !!!

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

🌲MERRY CHRISTMAS🌲
🎉 🎉 Santa Claus is coming to town!!! 🎉🎉

😍 Một góc Christmas nhỏ tại iSPACE 💓💓
🤗 Check in và Post ảnh với những người bạn thân nhất của bạn trong mùa Giáng sinh này!
🤩 Bạn đã có những bức ảnh đẹp chưa? Hãy chia sẻ với iSPACE trong phần bình luận bên dưới nhé 🥰🥰

👉 ĐK thành "iSPACER" ngay tại link: https://ispace.edu.vn/lienhe/
#truongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
☎️ Hotline: 0938 205 966
🌐 Website: https://ispace.edu.vn/
🏘 Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

💥 NEW iSPACE 💥

🔥 Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có một môi trường tốt hơn cho việc học, iSPACE đang trong quá trình cải thiện cơ sở vật chất siêu "hịn" sẵn sàng đón tiếp các bạn sinh viên mới.
🔥 Trường Cao đẳng An Ninh Mạng iSPACE tự hào là đơn vị duy nhất hiện nay ở Việt Nam luôn cố gắng đầu tư cho cơ sở vật chất để sinh viên được học tập trong môi trường tốt nhất.

✅Khu tiện ích dành cho sinh viên rất đa dạng: Thư viện sách, khu tự học dành cho sinh viên, khu cà phê - sách, …
Một cơ sở mới khang trang hơn, tiện ích hơn, giúp sinh viên khai phóng những tư duy sáng tạo của mình một cách thăng hoa nhất; là không gian học tập mở và phát triển kỹ năng toàn diện cho sinh viên với cách bố trí, sắp xếp khoa học như khu vực tự học, sảnh giao lưu-đối thoại hằng tuần, sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật-tài năng,…

✅Với mỗi phòng học được trang bị máy lạnh, máy tính hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và thực hành, được xây dựng với không gian mở tạo thành mô hình phòng thủ tấn công theo chương trình đào tạo của Israel, theo mô hình ít sinh viên chú tâm vào chất lượng với 25 sinh viên/ lớp.
Các dãy phòng học khang trang, thoáng rộng, hội trường lớn, lớp học được trang bị hệ thống projector (máy chiếu) phục vụ cho các tiết giảng trên Power-point trực quan sinh động và dễ hiểu. iSPACE là một trong ít các trường có sự đầu tư lớn về trang thiết bị giảng dạy nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, qua đó xích gần với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

✅Thư viện: Hệ thống tài liệu, sách, giáo trình tham khảo, … tại thư viện hiện nay được trang bị khá phong phú với nhiều đầu sách, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, qua tra cứu trực tuyến trên thư viện điện tử, sinh viên được tiếp cận với rất nhiều đầu sách chuyên ngành giá trị. Phòng đọc cũng mở cửa liên tục để phục vụ sinh viên, nhất là trong các kỳ thi giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức để đạt kết quả cao trong khoá học và tự tin khi tiếp cận, làm việc tại doanh nghiệp.

🤩 Còn chờ gì nữa hãy đăng kí để trở thành thành viên của ngôi nhà mới này!

👉 ĐK thành "iSPACER" ngay tại link: https://ispace.edu.vn/lienhe/
#truongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
☎️ Hotline: 0938 205 966
🌐 Website: https://ispace.edu.vn/
🏘 Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

💓 Chúc mừng các bạn sinh viên iSPACE đã hoàn thành vòng phỏng vấn tuyển dụng tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Minerva. 💓

👨‍💻 Công ty CP Giải pháp Công nghệ Minerva: (Minerva Technology Solutions JSC - sau đây gọi tắt là Minerva) là công ty cung cấp các giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT) cho các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, bán lẻ và bất động sản. Minerva cũng chuyên về Phân tích/xử lý dữ liệu lớn – Big Data/Analytics và Trí Tuệ Nhân tạo – Machine Learning + Artificial Intelligence cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ quyết định mạnh mẽ và hiệu quả kinh tế cho các cơ quan Chính phủ, thành phố, ngân hàng và các ngành công nghiệp.
👍 Vị trí tuyển dụng: Nhân viên An Ninh Mạng

Chúng ta hãy cùng chờ đón kết quả phỏng vấn nhé.

🤗🤗iSPACER fighting !!!🤗🤗

👉 ĐK thành "iSPACER" ngay tại link: https://ispace.edu.vn/lienhe/
#truongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
☎️ Hotline: 0938 205 966
🌐 Website: https://ispace.edu.vn/
🏘 Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Ngày hôm qua, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE đã tổ chức hội thao thành công rực rỡ, tràn ngập niềm vui với sắc màu cam thân thuộc.
Chúng ta đã tìm ra các đội thắng cuộc và cùng nhìn lại các khoảng khắc đáng nhớ của Hội Thao dành cho các bạn sinh viên Trường iSPACE vừa qua nhé ! 😍😍😍

👉ĐK thành "iSPACER" ngay tại link: https://ispace.edu.vn/lienhe/

#truongcaodanganninhmangiSPACE #Hoithaoispace
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0938 205 966
Website: https://ispace.edu.vn/
Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

💥💥 KHOÁ HỌC FRONT-END – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẠN TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP 💥💥

😎 Để tiếp nối cho sự thành công của 2 khoá học Front-end và nhu cầu thực tế của các bạn học viên tham dự. Trường iSPACE xin giới thiệu chương trình học đào tạo các bạn trở thành một lập trình viên Front-End với mức thu nhập cực hấp dẫn.

⭐️Thông tin khóa học Front-end: https://ispace.edu.vn/khoa-hoc-ngan-han/

🌈 Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học này ? 🌈

🍀🍀 1. Cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm: Chúng tôi đã liên kết với Công ty Cổ phần Hinnova sẽ tạo cơ hội phỏng vấn cho các học viên hoàn thành tốt chương trình đào tạo 5,5 tháng để tham gia đội ngũ chuyên viên lập trình của công ty.
🍀🍀 2. Chương trình đào tạo chuyên sâu với thời gian đào tạo 6 tháng bao gồm:
☀️ Củng cố lý thuyết
☀️ Tăng cường các tiết thực hành
☀️ Trải nghiệm học và làm việc thực tế tại doanh nghiệp
☀️ Giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ 100% trong và sau khoá học.
🍀🍀 3. Đặc điểm khoá học iSPACE:
☀️ Tường tận về các khái niệm và cấu trúc của website liên quan tới front-end
☀️ Thấu hiểu và có khả năng thực hiện các tính năng lập trình, thiết kế từ căn bản đến nâng cao
☀️ Sử dụng thư viện HTML, CSS3, JS
☀️ Nắm vững một số quy tắc và các tips để giúp thực hiện front-end chuyên nghiệp
☀️ Nắm vững kiến thức HTML và CSS
☀️ Thành thạo Javascript cơ bản, dùng để thao tác với DOM
☀️ Thành thạo jQuery, biết áp dụng để xây dựng hiệu ứng cho website
☀️ Thành thạo Bootstrap, HTML5 và CSS3
☀️ Có thể xây dựng được giao diện website hoàn chỉnh từ file PSD
☀️ Xử lý được giao diện responsive
☀️ Áp dụng kiến thức, thực hành qua các project thực tế

🌈 Học phí trọn khóa học 6 tháng: 15,400,000 vnd. Ưu tiên 30 hồ sơ đăng ký sớm, nhận ngay ưu đãi giảm 15% học phí, học phí còn lại: 13,090,000 vnd.
🌈 Thời gian lớp học: Lớp tối 18h - 21h các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần
🌈 Khai giảng: 01/03/2021
⭐️ Thông tin khoá học: https://ispace.edu.vn/khoa-hoc-ngan-han/
--------------------------------
📲 Hotline: 0938 205 966
💻 Website: https://ispace.edu.vn/
📍 Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

💥💥 NĂM NHẤT ĐI LÀM – TẠI SAO KHÔNG? 💥💥

😎😎 Các bạn Sinh Viên iSPACE ơi! Nhanh tay liên hệ phòng tuyển sinh để nhận được cơ hội thực tập sinh có lương nhé.

☀ Như đã cam kết với các bạn! Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE luôn luôn kết nối doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm thực tập, trau dồi kinh nghiệm, kiếm tiền trang trải học phí và những lợi ích khác ngay từ khi bạn trở thành thành viên chính thức tại ngôi nhà thứ 2 iSPACE. Và đây chính là cơ hội đặc biệt dành riêng cho Sinh viên của trường mình.

☀ Xin giới thiệu tới các bạn Sinh viên iSPACE công ty JOGO: là công ty phần mềm với sứ mệnh chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các giải pháp thông minh trong lĩnh vực nhân sự, tuyển dụng và gia công phần mềm. Các sản phẩm được xây dựng đều nhằm mục đích mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

⭐️⭐️ Hiện nay JOGO đang tuyển các vị trí thực tập sinh tham gia vào sản phẩm Jobexpress.vn của công ty bao gồm:
🍀 Thực tập sinh marketing
🍀 Thực tập sinh kinh doanh
🍀 Thực tập sinh nhân sự

👉 👉 Link vị trí công việc:
🍀 https://jobexpress.vn/job/marketing-intern/13554
🍀 https://jobexpress.vn/job/sales-intern/12952
🍀 https://jobexpress.vn/job/hr-intern/13555

⭐️⭐️ Quyền lợi:
🍀 Phụ cấp: 2.000.0000 VNĐ/ Tháng
🍀 Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, nơi bạn được lắng nghe và phát triển bản thân.
🍀 Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

👉 👉 Hãy nhanh tay đăng ký tại Phòng tuyển sinh nhé!

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Định Hướng Nghề Nghiệp với sinh viên năm cuối Trường CĐ An ninh mạng iSPACE

👨‍🎓💻Lựa chọn ngành nghề của mỗi người là việc rất quan trọng, vì đó là yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, không phải ai cũng xác định được nghề nghiệp phù hợp với mình.

👨‍🎓💻Một trong những quyền lợi của Sinh viên trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE là được học tập kinh nghiệm từ các bậc đàn anh trong ngành CNTT.

👨‍🏫💻Với Hơn 5 năm kinh nghiệm nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại LDG GROUP, ITFORVN, BAMBOO CAPITAL, BACH HUNG KHANG Tech JSC Diễn giả Nguyễn Thành Hiếu đã chia sẻ những kinh nghiệm từ bản thân với các nội dung như sau:

🎯 Các tài liệu về ngành công nghệ thông tin bao gồm (tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu cài đặt, tài liệu xử lý sự cố, tài liệu vận hành.)
🎯 Các quy trình hỗ trợ vận hành phòng IT bao gồm ( QT xử lý sự cố, QT phần quyền file sever, QT tạo tài khoản người dùng, QT vận hành hệ thống, QT bảo dưỡng thiết bị CNTT, QT bảo hành sửa chữa thiết bị CNTT, QT cấp phát thiết bị CNTT)

🎯 Giám sát hệ thống 24/7 bằng phương pháp sử dụng công cụ để giám sát như: Prometheus, Zabbix, Nagios, Solarwind, PRTG, … Giám sát sức khoẻ của hệ thống, theo dõi bảo mật, theo dõi sự thay đổi của hệ thống, phát hiện nhanh sự cố, kế hoạch nâng cấp, bảo dưỡng dễ dàng

🎯 Xu hướng việc làm hiện nay với các ngành nghề và mô tả công việc ở các vị trí tuyển dụng nghành CNTT.

👉Đăng ký ngay tại link: https://ispace.edu.vn/lienhe/

#truongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0938 205 966
Website: https://ispace.edu.vn/
Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

iSPACER - Nhìn lại hành trình tham dự cuộc thi An toàn thông tin ASEAN 2020 năm đầu tiên ! 😍😍

📌Sáng ngày 31/10/2020, Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2020 khu vực phía Nam đã chính thức diễn ra tại Đại học Quốc tế Sài Gòn.

📌Trường cao đẳng an ninh mạng iSPACE tự hào là trường cao đẳng chính quy duy nhất tham gia với 3 đội thi tranh tài cùng 17 trường Đại học, Học viện miền Nam.

📌Với tinh thần tham gia để giao lưu học hỏi với các trường bạn, đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho sinh viên iSPACE cố gắng hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất trong tương lai.
Cùng nhìn lại hành trình tham dự cuộc thi của sinh viên iSPACE năm 2020 nhé!
#truongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #camketvieclam
--------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0938 205 966
Website: https://ispace.edu.vn/
Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Ngày 31-10 vừa qua các bạn sinh viên trường cao đẳng an ninh mạng iSPACE đã cùng nhau hưởng ứng ngày hội Halloween bằng bữa tiệc ma quái trong không khí rùng rợn tràn ngập bóng tối

Sự xuất hiện của gã hề khát máu Pennywise, lưỡi hái tử thần hay ma nữ tóc dài trong truyền thuyết thể hiện sự sáng tạo và độ “chịu chơi” của sinh viên CNTT. Ngày hội còn là dịp để sinh viên giao lưu vui chơi sau những kì thi căng thẳng.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc “hú hồn” của buổi party và chuẩn bị chào đón nhiều hoạt động thú vị hơn nữa nhé.
#BLACKPINK - Pretty Savage
#TruongcaodanganninhmangiSPACE
#iSPACE #Halloween #iSPACEcamketvieclam
---
☎️Hotline: 0938 205 966
🌐Website: https://ispace.edu.vn/
📍Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Ngày 18-10 Ngày hội hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh sinh viên trên địa bàn TP. HCM

Th.S Nguyễn Thế Phương – Giảng Viên Khoa An Ninh Mạng Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE thuyết trình về chủ đề “An Toàn Thông Tin trên thiết bị di động”.

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng mong muốn chia sẻ tới các em THCS & THPT những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế về an toàn thông tin mạng trong thời đại công nghệ số 4.0

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI SINH VIÊN – AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2020

💥💥💥Ngày 17/10/2020. Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE khởi động cuộc thi SV-ATTT ASEAN 2020

📌Cuộc thi SV- ATTT ASEAN 2020 là “sân chơi Công nghệ thông tin” dành cho Sinh viên các Trường Đại Học, Cao Đẳng với quy mô toàn Quốc và các nước ASEAN nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng ngành CNTT.

📌Năm nay, Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng là đại diện trường Cao Đẳng Ngành CNTT duy nhất tham dự cuộc thi với 5 đội thi đối đầu trực diện với 115 đội thi khác đến từ 30 Trường Đại Học trên toàn Quốc tham dự cuộc thi.

👉👉👉Chúc cho Đội tuyển của Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE xuất sắc lọt vào vòng chung kết và xuất sắc đoạt giải thưởng danh giá nhất của Cuộc thi Sinh Viên – An Toàn Thông Tin ASEAN 2020.

https://ispace.edu.vn/khoi-dong-cuoc-thi-sinh-vien-an-toan-thong-tin-asean-2020/

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

TRƯỜNG AN NINH MẠNG iSPACE THAM GIA BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA (FAIR 2020) - CHỦ ĐỀ “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.”

Ngày 8 và 9-10, tại Trường Đại học Nha Trang diễn ra Hội nghị khoa học quốc gia (FAIR 2020) chủ đề “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin' với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia trong cả nước”.

Hội nghị diễn ra với 6 tiểu ban chính gồm:
1. Hệ thống thông tin,
2. Khoa học và công nghệ tính toán,
3. Công nghệ đa phương tiện
4. Công nghệ mạng – truyền thông và an toàn thông tin,
5. Khoa học dữ liệu
6. Công nghệ tri thức.
Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE trình bày chủ đề: “Thuật toán hiệu quả khai thác mẫu phổ biến trên cơ sở dữ liệu định lượng tăng trưởng.” với sự tham gia của:
• Thầy Hiệu trưởng TS. Nguyễn Duy Hàm
• Thầy Vương Đình Bắc - Trưởng phòng Hành chính – Quản trị.
Tiếp nối thành công và sự phát triển, Đây là lần thứ 13 hội nghị khoa học quốc gia được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học gặp gỡ, chia sẻ những kết quả nghiên cứu. Chúc cho “HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA” ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.
Nguồn:
https://baomoi.com/hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-gia-ve-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-nha-trang/c/36644356.epi

https://ispace.edu.vn/trng-an-ninh-mng-ispace-tham-gia-bao-cao-ti-hi-ngh-khoa-hc-quc-gia-fair-2020-ch-d-nghien-cu-c-bn-va-ng-dng-cong-ngh-thong-tin/

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Nhập học iSPACE – Nhận quà IT ! 💥💥🎁🎁🎁💥💥
Tặng ngay 20 phần quà tai nghe Airpods 2 – Cho 20 Sinh Viên đăng ký nhập học ngay tại trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE. 😍😍
👉Tìm hiểu và đăng ký tại link: http://bit.ly/SV_iSPACE
👩‍🎓👨‍🎓Nếu bạn là người đam mê về Công Nghệ Thông Tin – iSPACE luôn là đích đến dành cho Sinh Viên phát triển không gian công nghệ, Trường luôn nhắm đến đào tạo với hơn 70% thực hành nhằm giúp Sinh viên thoả mãn niềm đam mê, trở thành chuyên gia Công Nghệ Thông Tin, chuyên gia An Ninh Mạng của thời đại 4.0.
Để Tân Sinh Viên hiểu rõ những gì chờ đợi để thành chuyên gia về Công Nghệ tương lai, Trường CĐ An Ninh Mạng iSPACE triển khai khoá học “1 tuần Sinh Viên iSPACE” – Hành trình thành Chuyên gia Công Nghệ 4.0. 👩‍💼👨‍💼
👩‍💻Nội Dung Khoá Học:
1. Khoá học “Định bản thân- Hướng tương lai”. Được đào tạo
theo chương trình của học viện kỹ năng hàng đầu tại
Singapore.
2. Trải nghiệm thực tế chuyên Ngành An Ninh Mạng.
3. Trải nghiệm thực tế chuyên Ngành Phát Triển Phần Mềm.
4. Trải nghiệm thực tế chuyên Ngành Quản Trị Mạng.
☘️Lợi ích của tham gia khóa học:
💝Khóa học khám phá năng lực bản thân theo nội dung của học viện kỹ năng hàng đầu tại Singapore.
💝Quà tặng gói kỹ năng và Airpod 2 siêu chất:
🎁20 Phần quà tặng Airpods 2 – trị giá 4.990.000 vnđ
🎁20 Áo thun cực chất iSPACE
🎁 Ba lô thương hiệu iSPACE
Thời gian áp dụng quà tặng: Sinh viên đăng ký học từ 01/10/2020 – 15/11/2020.
Số lượng quà tặng giới hạn, xét theo thứ tự hồ sơ đăng ký học.
Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE tự hào là ngôi trường đào tạo ngành hot và chất lượng. Nơi sinh viên được các công ty công nghệ, bảo mật săn đón ngay từ khi còn ở ghế nhà trường.
Tham khảo thêm về thông tin trường iSPACE hoặc nội dung chuyên ngành tại website: https://ispace.edu.vn/
Hotline: 0938205966

Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE

Lễ Khai Giảng Năm Học 2020 - 2021 của Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE !!!

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ĐỒNG HÀNH CÙNG LIFEBUOY
VÌ SAO BẠN CHỌN HỌC AN NINH MẠNG?
KỸ SƯ THỰC HÀNH AN NINH MẠNG
BÍ QUYẾT THI TRẮC NGHIỆM
Hợp đồng Đào Tạo & Tuyển dụng của iSpace nhận được sự ủng hộ c...
Mình THÍCH thì mình TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ thôi!

Location

Category

Telephone

Website

ispace.edu.vn

Address


240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Power English Power English
38/6G Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Power English mong muốn mang lại giá trí đích thực cho các bạn khi sử dụng tiếng Anh và vận dụng tiếng Anh trong đời sống và công việc, học tập.

Trường Dạy Lái Xe Thành Công Trường Dạy Lái Xe Thành Công
582 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 76000

TRUNG TÂM CHÍNH THỨC THÀNH CÔNG CẢNH BÁO BẠN TRƯỚC KHI MUỐN HỌC LÁI XE NÊN ĐỌC BÀI NÀY ĐỂ CÓ KIẾN THỨC HƠN HÃY LÀ NGƯỜI LÁI XE CÓ KIẾN THỨC

Khoa CNTT IUH Khoa CNTT IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - Lầu 1 – Nhà H, Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Trang fanpage Facebook của khoa Công Nghệ Thông Tin, thuộc trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM. More Likes for us, More Helpful Info will come to you. ;)

Media Village Media Village
90 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1
Ho Chi Minh City, 0848

www.mediavillage.com.vn Founded in 2012, with media services, we aim to serve you the best entertainment experience. Media Village-Beyond Borders

Nhà Phân Phối Gạch Men Giá Rẻ Sâm Phát Nhà Phân Phối Gạch Men Giá Rẻ Sâm Phát
1616b,Đường Tỉnh Lộ 8, ấp 4 Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi , TP. HCM
Ho Chi Minh City

Cung cấp gạch men giá rẽ , bồn nước , thiết bị vệ sinh ......... Chuyên phân phối gạch tại TP.HCM

Organ Nhạc Rừng Organ Nhạc Rừng
F1/63 - Quách Điêu - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm đào tạo ORGAN - PIANO uy tín, chất lượng tại TpHCM Địa chỉ: F1/63 - Quách Điêu - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh -TpHCM

Master Tran English Club Master Tran English Club
Chung Cư Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên đào tạo IELTS, TOEFL, Anh Ngữ Du Học, Định Cư Anh - Mỹ - Úc - Canada

Học Bằng Lái Xe B2 Học Bằng Lái Xe B2
248 Khánh Hội, P6, Q4, TPHCM
Ho Chi Minh City, 700000

Khuyến mãi đặc biệt cho khóa học bằng lái xe B2 giá rẻ chất lượng tại TpHCM. Thời gian học linh hoạt, đi học có xe đưa đón, học miễn phí thứ 7 và chủ nhật

EA - American English - Hoa Kỳ lớp tiếng Anh EA - American English - Hoa Kỳ lớp tiếng Anh
484/3 Lac Long Quan
Ho Chi Minh City, 00000

EA - American English - Hoa Kỳ lớp tiếng Anh is all about learning English, (listen, speak, read and write). We are founded on the principle of success.

Lý Thuyết Hóa Học Lý Thuyết Hóa Học
Ho Chi Minh City, 700000

- Các vấn đề xoay quanh hoá học. - Kiến thức lý thuyết THCS, THPT hoá học. - Bài tập lý thuyết.

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Kid's Club Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Kid's Club
28-32 đường 3A, CX Bình Thới, Phường 8, Quận 11
Ho Chi Minh City, +84

Kid's Club tập trung xây dựng nền tảng ngữ âm giúp định hình tính cách và phát triển niềm đam mê ngoại ngữ của trẻ.

Trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi Trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi
40 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1
Ho Chi Minh City, 70000

Ngay ấy có môt ngôi trường mang tên Nữ Trung Học, mà có người gọi là " ngôi trường huyền thoại " .Có lẽ đúng vậy,vì đó là ngôi trường chỉ dành riêng cho nữ

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C