Rangjung Yeshe Vietnam

Rangjung Yeshe Vietnam

Comments

New Scholarship Available! We are pleased to announce a collaboration with the Viet Nalanda Foundation for scholarships supporting Vietnamese students who wish to study in the BA, MA, certificate course, non-degree program, or online language courses. Click the link http://www.ryi.org/viet-nalanda-foundation-zangpo-project to find out how to apply. Viet Nalanda Foundation--Zangpo Project | Rangjung Yeshe Institute to study at RYI in the BA, MA, certificate course, non-degree program, and online language programs. The scholarship is directly administered by VNF,… RYI.ORG

Nơi bạn tìm hiểu về Phật Giáo Kim Cương Thừa

Do những hành giả mật thừa Việt Nam thành lập và được Kyabgon Phakchok Rinpoche chính thức công nhận vào tháng 1/2014.

Mission: Gìn giữ và hoằng dương Phật Giáo, đặc biệt truyền thừa Chokling Tersar.

|LỊCH TU| 🌺🌺🌺

Kính báo quý đạo hữu,

Chủ nhật 05. 01. 2020 (Theo Tạng Lịch là ngày vía Đức Liên Hoa Sanh - Guru Rinpoche Day) chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhiều thiện hạnh lành để làm lợi lạc chúng sinh hết thẩy qua việc ăn chay, bố thí, trì tụng kinh điển, thiện nguyện….

🌻Lịch của đạo tràng:

- 19h tối: là buổi hành trì tụng kinh🙏🌺 tối cùng đạo tràng RYVN tại số 87 Hoa Lan, P.2 , Q. Phú Nhuận

Kính báo chư hiền đạo hữu cùng tham dự.

Nguyện mọi sự cát tường

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟴 ( 𝟭𝟳/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗦𝘂𝗳𝘂 𝗧𝘂𝗹𝗸𝘂 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̂𝘂 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗛𝗼̣𝗰 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗟𝗲̂̃ 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝘃𝗲̂̀ 𝗧𝘂̛̀ 𝗯𝗶 𝘁𝗮̂𝗺

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝘂 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟵
𝟭𝟴/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵
𝟳.𝟯𝟬𝗣𝗠 ~ 𝟵.𝟯𝟬𝗣𝗠

𝗞𝗵𝗮̂̉𝘂 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗡𝗮𝗿𝗮𝗸 𝗞𝗼𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗮𝗸
𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗧𝘂𝗹𝗸𝘂 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗟𝗲̂̃ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 Đ𝗮̀𝗻, 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼 ( 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̂𝘂 )
𝗟𝗮𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗻𝗴𝗰𝗵𝘂𝗸 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴,
𝗟𝗼𝘁𝘀𝘄𝗮 𝗞𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛̃.
𝗧𝗮̣𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̂̀𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗥𝘆𝘃𝗻 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝟯 𝗧𝗼𝗮̀ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝟴𝟳 𝗛𝗼𝗮 𝗹𝗮𝗻, 𝗤. 𝗣𝗵𝘂́ 𝗻𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻, 𝗛𝗰𝗺𝗰.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗺𝗼̣𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗮́𝘁 𝘁𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴,
𝗕𝗾𝘁. 𝗥𝘆𝘃𝗻

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟳 ( 𝟭𝟲/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗦𝘂𝗳𝘂 𝗧𝘂𝗹𝗸𝘂 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̂𝘂 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗛𝗼̣𝗰 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗟𝗲̂̃
📍
• Địa điểm : Thiền đường Ryvn 87 Hoalan
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ
Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟲 ( 𝟭𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗖𝘂̛ 𝘀𝗶̃ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
📍
• Địa điểm : Thiền đường Ryvn 87 Hoalan
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ
Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟱 ( 𝟭𝟬/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗖𝘂̛ 𝘀𝗶̃ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
📍
• Địa điểm : Thiền đường Ryvn 87 Hoalan
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ
Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟰 ( 𝟵/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗾𝘂𝘆̃ 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗖𝘂̛ 𝘀𝗶̃ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼
📍
• Địa điểm : Thiền đường Ryvn 87 Hoalan
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ
Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗞𝘆̉ 𝗻𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗥𝗲𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗧𝗿𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆 𝗡𝘆𝗶𝗻𝗴𝗽𝗼 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 Đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗥𝘆𝘃𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗔 𝗗𝗶 Đ𝗮̀ 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗕𝗮̉𝗼 𝗟𝗼̣̂𝗰, 𝗟𝗮̂𝗺 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴
[ 𝟲,𝟳,𝟴/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 ] ~ ( 𝟮 )

𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟮 ( 𝟳.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗼̛̉ 𝗔 𝗱𝗶 đ𝗮̀ 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲, 𝗕𝗮̉𝗼 𝗟𝗼̣̂𝗰 𝗰𝗶𝘁𝘆
𝗖𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴
𝗱𝗮̃ 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗥𝘆𝘃𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴
[ 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗣𝘂𝗷𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 ] Thời tiết hiện tại nắng nhẹ rất đẹp, buổi tối 13 độ và sáng nay 20 độ.
📍
Điểm nhập thất : Chùa Di Đà, buôn Đăng Đừng, xã Đạ Tồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cách TP. Bảo Lộc khoảng 30 km.

📍
Dùng thức ăn 100% chay ngày 3 buổi tại Chùa.
6/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
7/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
8/12 : ăn sáng ( Chùa )

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻
Trân trọng,
BQT. RYVN

𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟮 ( 𝟳.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗼̛̉ 𝗔 𝗱𝗶 đ𝗮̀ 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲, 𝗕𝗮̉𝗼 𝗟𝗼̣̂𝗰 𝗰𝗶𝘁𝘆
𝗖𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴
𝗱𝗮̃ 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗥𝘆𝘃𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴
Các vị Thầy & Tăng đoàn rất hoan hỉ trong năng lượng bình yên tại đây. Thầy khen mọi thứ quá tuyệt và an lạc.
📍
Điểm nhập thất : Chùa Di Đà, buôn Đăng Đừng, xã Đạ Tồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cách TP. Bảo Lộc khoảng 30 km.

📍
Dùng thức ăn 100% chay ngày 3 buổi tại Chùa.
6/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
7/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
8/12 : ăn sáng ( Chùa )

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻
Trân trọng,
BQT. RYVN

𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟭 ( 𝟲.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗖𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮̃ 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝟲/𝟭𝟮 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗥𝘆𝘃𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴

[ BQT Ryvn tổ chức chuyến dã ngoại tu học cùng Sufu Tulku Mingmar & Lama Wangchuk trong vai trò trợ giảng. Lotsawa Karuna Trương, Quan Tạ Việt ngữ. Chuyến đi bắt đầu khởi hành sáng 6/12
và quay lại Hcmc chiều 8/12. ]

Điểm nhập thất : Chùa Di Đà, buôn Đăng Đừng, xã Đạ Tồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cách TP. Bảo Lộc khoảng 30 km.
📍
Dùng thức ăn 100% chay ngày 3 buổi tại Chùa.
6/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
7/12 : sáng, trưa & chiều ( Chùa )
8/12 : ăn sáng ( Chùa )

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻
Trân trọng,
BQT. RYVN

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟵 ( 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
• 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝟱.𝟯𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗽𝗵𝗼́𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗮́
Đ𝙖̃ 𝙝𝙤𝙖𝙣 𝙝𝙞̉ 𝙥𝙝𝙤́𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙭𝙤𝙣𝙜 3500𝙠𝙜 𝙘𝙖́
• 𝗧𝗿𝘂̛𝗮 𝟭𝟬.𝟯𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗟𝗮𝗺𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗵𝗹𝗮
Đ𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙧𝙖 𝙇𝙚̂̃ 𝙩𝙖̣𝙞 𝙏𝙝𝙖̉𝙤 đ𝙞𝙚̂̀𝙣, 𝙌.2
• 𝗧𝗼̂́𝗶 𝟳.𝟬𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗕𝘂𝗱𝗵𝗮
• Địa điểm : Thảo điền, Q.2
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟵 ( 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )

• 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝟱.𝟯𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗽𝗵𝗼́𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗮́
Đ𝙖̃ 𝙝𝙤𝙖𝙣 𝙝𝙞̉ 𝙥𝙝𝙤́𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙭𝙤𝙣𝙜 3500𝙠𝙜 𝙘𝙖́
• 𝗧𝗿𝘂̛𝗮 𝟭𝟬.𝟯𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗟𝗮𝗺𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗵𝗹𝗮
Đ𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙧𝙖 𝙇𝙚̂̃ 𝙩𝙖̣𝙞 𝙏𝙝𝙖̉𝙤 đ𝙞𝙚̂̀𝙣, 𝙌.2
• 𝗧𝗼̂́𝗶 𝟳.𝟬𝟬 : 𝗟𝗲̂̃ 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗕𝘂𝗱𝗵𝗮
• Địa điểm : Thảo điền, Q.2
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗛𝗼̂𝗺 𝗾𝘂𝗮 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟴 ( 𝟬𝟯.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗗𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽
𝗵𝗼̣𝗰 𝗣𝗵𝗮́𝗽 𝗸𝗵𝗶́ ,
𝘁𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗶́ 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗮

• Đ𝗮̣𝗼 𝘀𝘂̛ 𝗧𝘂𝗹𝗸𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗴𝗺𝗮𝗿 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴
• 𝗟𝗮𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗻𝗴𝗰𝗵𝘂𝗸 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴
• 𝗟𝗼𝘁𝘀𝘄𝗮 𝗞𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛̃

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟳 ( 𝟮.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗗𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽
𝗵𝗼̣𝗰 𝗣𝗵𝗮́𝗽 𝗸𝗵𝗶́ ,
𝘁𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̀𝘆 𝘁𝗿𝗶́ 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗮

• Đ𝗮̣𝗼 𝘀𝘂̛ 𝗧𝘂𝗹𝗸𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗴𝗺𝗮𝗿 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴
• 𝗟𝗮𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗻𝗴𝗰𝗵𝘂𝗸 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴
• 𝗟𝗼𝘁𝘀𝘄𝗮 𝗞𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛̃

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟲 ( 𝟭.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗛𝗼̣𝗰 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 / 𝗡𝗴𝗵𝗶̉ 𝘁𝗿𝘂̛𝗮 &
𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 >> 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗮̣𝗶 Đ𝗮̣𝗼 𝘁𝗿𝗮̀𝗻𝗴

📍Chủ nhật / 1.12.2019 ( retreat )
Sáng 9.30-12.30, học Trinley Nyingpo
Group dùng phần trưa nhẹ tại Đạo tràng
Chiều 2.00-5.00, học Trinley Nyingpo
Group dùng phần chiều nhẹ tại Đạo tràng

📍 Chủ nhật / 1.12.2019 ( public )
Tối 7.00-9.00, Tulku giảng dạy giáo lý thiền định và thực hành thiền định ( phần mở rộng chuyên sâu ) cho Đạo tràng và Phật tử

📍Location :
• Thiền đường Ryvn 87 Hoalan, Q. PN
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Quân Tạ & Hùng Ngô dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗻𝗮̆𝗺 ( 𝟯𝟬.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟭𝟵 )
𝗛𝗼̣𝗰 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 / 𝗡𝗴𝗵𝗶̉ 𝘁𝗿𝘂̛𝗮 &
𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 >> 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗮̣𝗶 Đ𝗮̣𝗼 𝘁𝗿𝗮̀𝗻𝗴

• Thiền đường Ryvn 87 Hoalan, Q. Phunhuan
• Chủ đề :
Ngày ~ Nghi quỹ Trinley Nyingpo ( group )
Tối ~ Nghi quỹ Barchek Kunsel & Cúng Sang ( public )
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Karuna Truong dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝘁𝘂̛ ( 𝟮𝟵.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟭𝟵 )

• Thiền đường Ryvn 87 Hoalan, Q. Phunhuan
• Chủ đề : Nghi quỹ Trinley Nyingpo
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Hung Ngo dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟯 ( 𝟮𝟴.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟭𝟵 )

• Thiền đường Ryvn 87 Hoalan, Q. Phunhuan
• Chủ đề : Nghi quỹ Trinley Nyingpo
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Hung Ngo dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

𝗦𝗮𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵'
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 ( 𝟮𝟲.𝟭𝟭.𝟭𝟵 )

Thiền đường Ryvn 87 Hoalan, Q. Phunhuan, Hcmc.
• Đạo sư Tulku Mingmar pháp giảng
• Lama Wangchuk trợ giảng
• Lotswa Hung Ngo dịch Việt ngữ

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🏻❣️

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


307/31 Nguyen Van Troi, Ward 1, Tan Binh District
Ho Chi Minh City
700000

General information

Chúng tôi có các buổi cầu nguyện và thực hành theo bốn ngày vía quan trọng trong tháng - Dược Sư, Liên Hoa Sinh, A Di Đà và Dakini. Để biết thêm chi tiết, vui lòng cập nhật thông tin trên Facebook mỗi ngày.

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 16:00
Saturday 10:00 - 16:00
Sunday 10:00 - 16:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
American English Class American English Class
156 Vinh Khanh Q.4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Đội CTXH - Khoa QTKD - Trường BUH Đội CTXH - Khoa QTKD - Trường BUH
56 Hoàng Diệu 2 Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Công Tác Xã Hội - Một Lòng Cống Hiến ! https://www.facebook.com/CTXH.ConfessionsAndCollections

HỌC TIẾNG TRUNG HENGLI HỌC TIẾNG TRUNG HENGLI
50A/27 Đỗ Tấn Phong, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

- DẠY TIẾNG TRUNG ONLINE VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ - DẠY TIẾNG TRUNG cho người đi làm và học sinh. - Luyện thi HSK, tốt nghiệp Trung Học và ĐẠI HỌC Môn Tiếng Trung - 4 kĩ năng Nghe Nói Đọc Viết - Dạy bằng t

CISS Alumni Association CISS Alumni Association
Ho Chi Minh City

CIS Alumni, graduates, current students and more! Currently run by CIS graduates of 2013 Current President: Ivy Nguyen Current Vice President: Dung Nham

ACM SUỐI NHẠC ACM SUỐI NHẠC
170P Nơ Trang Long , F.12 , Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

ACMS - Suoi Nhac Academy of Contemporary Music Đại diện chính thức của LCM Examinations Board - Hội đồng khảo thí âm nhạc thuộc Đại Học West London

THIẾU LÂM ĐĂNG PHONG THIẾU LÂM ĐĂNG PHONG
Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City

Mamnon Chimcanhcut Mamnon Chimcanhcut
Số 9, Đường Số 9, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City

- Được thành lập năm 2007, Trường Mầm Non Chim Cánh Cụt có SÂN HOẠT ĐỘNG với đầy đủ các đồ chơi nhập khẩu nhằm phát triển thể lực cho trẻ . Hơn nữa, trường

Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - TP.HCM Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - TP.HCM
12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 7000

Trang Fanpage Facebook chính thức của Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin TP.HCM-Nơi cung cấp các thông tin hữu ích cho thí sinh, phụ huynh và các bạn sinh viên.

Học Cắm Hoa Nghệ Thuật Học Cắm Hoa Nghệ Thuật
12 Đường Trần Thiện Chánh
Ho Chi Minh City

Học cắm hoa nghệ thuật , thực hành 100% , đào tao theo nhu cầu của học viên . Cắm Hoa cưới , hoa hội nghị , hoa sự kiện , event , mở shop hoa ...........

Saigon Amazing GRACE Academy Saigon Amazing GRACE Academy
Address 2:H11 B2-14 Nam Long 3 Pham Thai Buong Q.7 PMH
Ho Chi Minh City, +841223565870 , +841286423505

Phòng tuyển sinh - trường Trung cấp Phương Nam Phòng tuyển sinh - trường Trung cấp Phương Nam
Số 5A, đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Trung cấp Phương Nam Đào tạo : Dược sỹ, Điều dưỡng,Sư phạm mầm non,...

Du học Nhật Bản - Ngoại ngữ Nhật Anh Hoa Du học Nhật Bản - Ngoại ngữ Nhật Anh Hoa
217 Lâm Văn Bên, P.Bình Thuận, Q7
Ho Chi Minh City, 08

Trung tâm du học Nhật Bản - Đào tạo tiếng Nhật Anh Hoa