Trường Sa-bát

Trường Sa-bát

Comments

Bài Học 4, 16 — 22 Tháng 4, 2022
| https://truongsabat.org/

NƯỚC LỤT

CÂU GỐC: “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37).
Bài Học 7, 8 — 14 Tháng 5, 2021

Giao Ước Tại Núi Si-nai

CÂU GỐC: “Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4).

Phần 1 - Trên Cánh Chim Ưng
Phần 2 - Phương Cách Của Sự Cứu Rỗi
Phần 3 - Giao Ước Núi Si-nai
Phần 4 - Đức Chúa Trời Và Y-sơ-ra-ên
Phần 5 - Những Lời Hứa, Rồi Lời Hứa . . .

🎥 Video bài học Trường Sa-bát

Tại Sao Cần Có Sự Diễn Giải (Bài Học 6, 2 Tháng 5 – 8 Tháng 5, 2020)

https://youtu.be/5aDo68XiUFo

Trường Sa-bát

Operating as usual

Photos from Trường Sa-bát's post 21/09/2022

Bài Học 13, 17 — 23 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

ĐẤNG CƠ ĐỐC TRONG CƠN THỬ THÁCH

CÂU GỐC: “Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 20/09/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 13, 17 — 23 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

ĐẤNG CƠ ĐỐC TRONG CƠN THỬ THÁCH

CÂU GỐC: “Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24).

17/09/2022

🗻 Sa-bát an lành !
📘 Kinh Thánh có chép rằng, "Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến" (Rô-ma 8:28).

17/09/2022

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An
| https://truongsabat.org/

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24).

Photos from Trường Sa-bát's post 13/09/2022

Bài Học 12, 10 — 16 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

CHẾT NHƯ HẠT GIỐNG

CÂU GỐC: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 13/09/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 12, 10 — 16 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

CHẾT NHƯ HẠT GIỐNG

CÂU GỐC: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24).

09/09/2022

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

| https://truongsabat.org/

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Photos from Trường Sa-bát's post 07/09/2022

Bài Học 11, 3 — 9 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

ĐỢI CHỜ TRONG HOẠN NẠN

CÂU GỐC: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 07/09/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 11, 3 — 9 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

ĐỢI CHỜ TRONG HOẠN NẠN

CÂU GỐC: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ê-xê-chi-ên 24:15–27; Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1–14; Ma-thi-ơ 5:43–48; 1 Phi-e-rơ 2:18–25; Thi thiên 62:1–8.

02/09/2022

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

| https://truongsabat.org/

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Photos from Trường Sa-bát's post 30/08/2022

Bài Học 10, 27 Tháng 8 — 2 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

NHU MÌ TRONG CƠN THỬ THÁCH

CÂU GỐC: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 30/08/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 10, 27 Tháng 8 — 2 Tháng 9, 2022
| https://truongsabat.org/

NHU MÌ TRONG CƠN THỬ THÁCH

CÂU GỐC: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

27/08/2022

🗻 Sa-bát an lành !
📘 Kinh Thánh có chép rằng, "Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1).

26/08/2022

Bài Học 9, 20 — 26 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

MỘT CUỘC SỐNG NGỢI KHEN

CÂU GỐC: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

26/08/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

Photos from Trường Sa-bát's post 23/08/2022

Bài Học 9, 20 — 26 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

MỘT CUỘC SỐNG NGỢI KHEN

CÂU GỐC: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 23/08/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 9, 20 — 26 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

MỘT CUỘC SỐNG NGỢI KHEN

CÂU GỐC: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).

19/08/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Photos from Trường Sa-bát's post 17/08/2022

Bài Học 8, 13 — 19 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

THẤY ĐIỀU VÔ HÌNH

CÂU GỐC: “Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 16/08/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 8, 13 — 19 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

THẤY ĐIỀU VÔ HÌNH

CÂU GỐC: “Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

10/08/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29).

Photos from Trường Sa-bát's post 10/08/2022

Bài Học 7, 6 — 12 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

NIỀM HY VỌNG BẤT DIỆT

CÂU GỐC: “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 10/08/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 7, 6 — 12 Tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

NIỀM HY VỌNG BẤT DIỆT

CÂU GỐC: “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

Photos from Trường Sa-bát's post 10/08/2022

Bài Học 6, 30 tháng 7 — 5 tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

CHIẾN ĐẤU VỚI TẤT CẢ NĂNG LỰC

CÂU GỐC: “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 10/08/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 6, 30 tháng 7 — 5 tháng 8, 2022
| https://truongsabat.org/

CHIẾN ĐẤU VỚI TẤT CẢ NĂNG LỰC

CÂU GỐC: “Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi” (Cô-lô-se 1:29).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-...

30/07/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

29/07/2022

Happy Sabbath!

Photos from Trường Sa-bát's post 29/07/2022

Bài Học 5, 23 — 29 Tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

SỨC NÓNG TỘT ĐỘ

CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

27/07/2022

Bài Học 5, 23 — 29 Tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

SỨC NÓNG TỘT ĐỘ

CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Sáng thế Ký 22; Ô-sê 2:1–12; Gióp 1:6 – 2:10; 2 Cô-rinh-tô 11:23–29; Ê-sai 43:1–7.

Khi vợ của tác giả Cơ Đốc nhân nổi tiếng C.S. Lewis qua đời, Lewis đã viết, “Tôi nghĩ không phải là tôi đang ở trong nguy cơ mất đi niềm tin nơi Thượng Đế. Cái nguy cơ có thật là việc bắt đầu tin những điều ghê gớm như vậy về Ngài. Cái kết luận mà tôi kinh sợ không phải là “A, rốt cuộc Chúa không hiện hữu,” mà là “Chúa thật sự như thế đó.” — A Grief Observed, 1961, trang 6, 7.

Khi hoàn cảnh trở nên cực kỳ đau đớn, một số người trong chúng ta từ bỏ Chúa hoàn toàn. Cũng có những người như Lewis, có thể bị cám dỗ để thay đổi quan điểm về Ngài, và tưởng tượng ra đủ thứ điều xấu về Chúa. Câu hỏi được nêu lên là nó có thể nóng đến mức nào? Đức Chúa Trời sẵn sàng tăng độ nóng đến mức nào cho dân sự Ngài phải vượt qua để thực hiện mục đích của Ngài là uốn nắn chúng ta thành “hình bóng Con Ngài?” (Rô-ma 8:29).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 27/07/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 5, 23 — 29 Tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

SỨC NÓNG TỘT ĐỘ

CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng” (Ê-sai 53:10).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh linh của Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

23/07/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh linh của Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

22/07/2022

🗻 Sa-bát an lành !
📘 Kinh Thánh có chép rằng, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Photos from Trường Sa-bát's post 22/07/2022

Bài Học 4, 16 — 22 tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

NHÌN THẤY MẶT THỢ KIM HOÀN

CÂU GỐC: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh linh của Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

21/07/2022

Bài Học 4, 16 — 22 tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

NHÌN THẤY MẶT THỢ KIM HOÀN

CÂU GỐC: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh linh của Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ma-thi-ơ 5:16, 1 Cô-rinh-tô 4:9, Ê-phê-sô 3:10, Gióp 23:1–10, Ma-thi-ơ 25:1–12, Đa-ni-ên 12:1–10, Ê-phê-sô 4:11–16.

Amy Carmichael (một giáo sĩ sống tại Ấn Độ) đưa một nhóm trẻ em đến một thợ kim hoàn truyền thống ở Ấn Độ. Giữa bếp lửa than hồng là một miếng ngói cong, trên đậy bởi một miếng ngói khác. Đây là cái nồi nấu kim loại. Trong nồi có muối, trái me, và bụi gạch được hoà chung lẫn với vàng. Khi ngọn lửa nấu tan hợp chất này, vàng trở nên tinh khiết hơn. Người thợ kim hoàn dùng kẹp để gắp vàng ra và nếu vàng chưa đủ tinh khiết, anh ta đem nấu vàng lại với một hỗn hợp mới. Cứ mỗi lần như vậy, người thợ lại tăng sức nóng của lò lên. Cả nhóm hỏi, “Làm sao ông biết khi nào vàng được tinh khiết?” Ông ta trả lời, “Khi tôi có thể thấy mặt mình trong đó.” — Amy Carmichael, Learning of God, 1989, trang 50.

Đức Chúa Trời đang tìm cách thanh lọc chúng ta, luyện chúng ta như vàng, để biến đổi chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Đó là một mục tiêu đáng kinh ngạc và dường như còn đáng kinh ngạc hơn, rằng một tính tình giống như Đấng Christ chỉ được phát triển trong chúng ta khi chúng ta trải qua những “nồi nấu kim loại” của cuộc đời.

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần 21/07/2022

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần

Bài Học 4, 16 — 22 tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

NHÌN THẤY MẶT THỢ KIM HOÀN

CÂU GỐC: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh linh của Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

Trường Sa-bát – Bài học Kinh Thánh mỗi ngày / hằng tuần CÂU GỐC: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải đau buồn ít lâu” 1 Phi-e-rơ 1:6.

15/07/2022

🗻 Sa-bát an lành !

📘 Kinh Thánh có chép rằng, "Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ" (Ma-thi-ơ 18:20).

15/07/2022

🙏🙏🙏

15/07/2022

| https://truongsabat.org/

Happy Sabbath | Sa-bát Bình An

“Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải đau buồn ít lâu” 1 Phi-e-rơ 1:6.

Photos from Trường Sa-bát's post 14/07/2022

Bài Học 3, 9 — 15 Tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

LỒNG CHIM

CÂU GỐC: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải đau buồn ít lâu” 1 Phi-e-rơ 1:6.

12/07/2022

Bài Học 3, 9 — 15 Tháng 7, 2022
| https://truongsabat.org/

LỒNG CHIM

CÂU GỐC: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải đau buồn ít lâu” 1 Phi-e-rơ 1:6.

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Xuất Ê-díp-tô 14, 15:22–27, 17:1–7; Châm ngôn 3, Lu-ca 4:1–13, 1 Phi-e-rơ 1:6–9.

Nếu lồng chim được đặt ở một nơi đầy ánh sáng và chung quanh có nhiều giọng hát, con chim trong lồng sẽ không hát bài hát mà chủ nó tìm cách dạy. Nó học câu này, câu kia, nhưng không bao giờ thuộc một giai điệu riêng biệt và toàn bộ. Nhưng nếu người chủ che cái lồng và đặt lồng ở nơi chim chỉ nghe có mỗi một bài hát, thì chim sẽ lắng nghe và sẽ hát theo nhạc điệu ấy cho đến khi hoàn hảo. Sau đó, khi mang ra ánh sáng, chim sẽ vẫn tiếp tục hát mãi bài hát ấy trong ánh sáng. “Đức Chúa Trời đối xử với con cái Ngài cũng vậy. Ngài có một bài hát để dạy chúng ta, và khi chúng ta học được nó giữa bóng tối của đau khổ, chúng ta có thể hát nó mãi mãi về sau.” — Ellen G. White, The Ministry of Healing, trang 472.

Chú ý rằng người đưa con chim vào bóng tối chính là chủ nhân.

Sa-tan gây ra đau đớn là chuyện dễ hiểu, nhưng có thể nào chính Đức Chúa Trời lại chủ động trong việc đưa chúng ta vào những thử thách khiến chúng ta lao đao và bối rối?

Videos (show all)

Sống Bởi Lời Đức Chúa Trời (Bài Học 13, 20 Tháng 6 – 26 Tháng 6, 2020)
Có Những Đoạn Khó Hiểu (Bài Học 12, 13 Tháng 6 – 19 Tháng 6, 2020)
Kinh Thánh Và Lời Tiên Tri (Bài 11, 6 Tháng 6 – 12 Tháng 6, 2020)
Kinh Thánh Là Lịch Sử (Bài Học 10, 30 Tháng 5 – 5 Tháng 6, 2020)
Sự Tạo Thế: Sáng Thế Ký Là Nền Tảng, Phần 2 (Bài Học 9, 23 Tháng 5 – 29 Tháng 5, 2020)
Sự Tạo Thế: Sáng Thế Ký Là Nền Tảng, Phần 2 (Bài Học 9, 23 Tháng 5 – 29 Tháng 5, 2020)
Sự Tạo Thế: Sáng Thế Ký Là Nền Tảng, Phần 1 (Bài Học 8, 16 Tháng 5 – 22 Tháng 5, 2020)
Ngôn Ngữ, Văn Bản và Bối Cảnh (Bài Học 7, 9 Tháng 5 – 15 Tháng 5, 2020)
Tại Sao Cần Có Sự Diễn Giải (Bài Học 6, 2 Tháng 5 – 8 Tháng 5, 2020)
Chỉ Bằng Kinh Thánh Mà Thôi (Bài Học 5, 25 Tháng 4 – 1 Tháng 5, 2020)
Kinh Thánh – Nguồn Có Thẩm Quyền Cho Thần Học Của Chúng Ta (Bài Học 4, 18 Tháng 4 – 24 Tháng 4, 2020)
Quan Điểm Của Chúa Giê-su Và Các Sứ Đồ Về Kinh Thánh (Bài Học 3, 11 Tháng 4 – 17 Tháng 4, 2020)

Location

Category

Telephone

Address


224 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City
70000

Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Tran Dai Nghia High School Tran Dai Nghia High School
20 Lý Tự Trọng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Tran Dai Nghia High School For The Gifted is a semi-boarding school in Ho Chi Minh City, Vietnam for

Duy Tân School Duy Tân School
106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10
Ho Chi Minh City, 084

Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Duy Tân

A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu St., Dist.5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censo

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là một trong những chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý và khởi nghiệp

American International School Vietnam American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 70000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Raffles International College Hochiminh Raffles International College Hochiminh
117 Nguyen Van Troi St., Ward 12, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 70000

We're a unique education provider specializing in DESIGN and COMMERCE, affiliated with Raffles Educa

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng,
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005.

KTX PTNK KTX PTNK
135B Tran Hung Dao Street, Dist 1
Ho Chi Minh City

KTX PTNK là 1 nơi để những ai từng là học sinh trường PTNK sống tại Ký túc xá

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuyên các hoạt động của Khoa.

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Quản trị kinh doanh là môi trường phát triển tiềm năng lãnh đạo ở mỗi thành viên nói riêng và của sinh viên nói chung - SHARPEN YOUR LEADING STYLE.

Tân Bình Middle School Tân Bình Middle School
117-119 Cách Mạng Tháng Tám
Ho Chi Minh City, +84

Nhất Bảo Nhì Đông Tam Nga Tứ Phú