Minmax

Minmax

Training & Visualization 3D ARTIST TẠI MINMAX, GIẢNG VIÊN TẠI VIETCG 3D Arch Viz and Design Training

Operating as usual

25/05/2021

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]
Khai giảng ngày: 𝟬1/𝟎7/𝟐𝟎𝟐𝟏
Lúc 1͢9͢h͢30, thứ ➌/➎/➐
https://minmax3d.com/

𝘌 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 Đ𝘒 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘒𝘐𝘕𝘏 𝘕𝘎𝘏𝘐𝘌̣̂𝘔 𝘋𝘐𝘌̂̃𝘕 𝘏𝘖̣𝘈 𝘯𝘩𝘦́, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭, 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳: 𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨, 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶...𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ đ𝘦̂̉ 𝘢𝘤𝘦 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘲𝘶𝘢 𝘋𝘦𝘢𝘥𝘭𝘪𝘯𝘦.

Trong trường hợp ace chưa có kĩ năng thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting... thì khóa học 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 sẽ cung cấp cho ace các kĩ năng cần thiết trên.

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411
Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.
Cảm ơn cả nhà.
#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax Ẩn bớt

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]
Khai giảng ngày: 𝟬1/𝟎7/𝟐𝟎𝟐𝟏
Lúc 1͢9͢h͢30, thứ ➌/➎/➐
https://minmax3d.com/

𝘌 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 Đ𝘒 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘒𝘐𝘕𝘏 𝘕𝘎𝘏𝘐𝘌̣̂𝘔 𝘋𝘐𝘌̂̃𝘕 𝘏𝘖̣𝘈 𝘯𝘩𝘦́, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭, 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳: 𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨, 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶...𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ đ𝘦̂̉ 𝘢𝘤𝘦 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘲𝘶𝘢 𝘋𝘦𝘢𝘥𝘭𝘪𝘯𝘦.

Trong trường hợp ace chưa có kĩ năng thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting... thì khóa học 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 sẽ cung cấp cho ace các kĩ năng cần thiết trên.

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411
Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.
Cảm ơn cả nhà.
#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax Ẩn bớt

30/03/2021

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

Khai giảng ngày: 𝟬𝟱/𝟎5/𝟐𝟎𝟐𝟏
Lúc 1͢9͢h͢30, thứ ➋/➍/➏
https://minmax3d.com/
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.

Cảm ơn cả nhà.

#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

Khai giảng ngày: 𝟬𝟱/𝟎5/𝟐𝟎𝟐𝟏
Lúc 1͢9͢h͢30, thứ ➋/➍/➏
https://minmax3d.com/
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.

Cảm ơn cả nhà.

#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax

18/03/2021

Nhóm: KINH NGHIỆM DIỄN HỌA

Với nhiều năm kinh nghiệm diễn họa nội ngoại thất, từ hàng chợ tới hàng thương mại hay nghệ thuật, giảng dạy, mình sẽ lập 1 nhóm mà trong đó ace sẽ được các quyền lợi:

Tất cả các kĩ năng cần thiết để theo đuổi nghiệp diễn họa
Từ Kiến trúc tới Nội thất
Đọc hiểu thông tin, cách tìm dữ liệu của Dự án
Quy trình diễn họa
Chốt giai đoạn như nào ?
Model ? Vật liệu ? Ánh sáng ?
Góc CAM
và rất nhiều câu hỏi mà ae sẽ nhận được câu trả lời
từ mình qua các bài nhận xét, cmt, Tutorial, hay Making of...

Nếu ace muốn theo nghiệp diễn họa chuyên nghiệp thì nhóm này sẽ là phù hợp, tuy nhiên nhóm này có phí, là do thay vì làm tutorial thì mình muốn chia sẻ nhiều thứ hơn cho ace để có thể kiếm tiền với nghề này. Phí sẽ đóng 1 lần và dc hưởng quyền lợi trọn đời.
Nhiều khi ace bỏ tiền mua tut nhưng ko đầu ko cuối sẽ khó hiểu nếu muốn thay đổi toàn diện.

Thay vì ace up lên nhận like xã giao thì mình sẽ sửa lỗi cho ace.
Nếu ace tin tưởng vào khả năng của mình và những gì mình đã chia sẻ thì hãy ủng hộ mình nhen 🙂

Cảm ơn cả nhà rất nhiều !

Nhóm: KINH NGHIỆM DIỄN HỌA

Với nhiều năm kinh nghiệm diễn họa nội ngoại thất, từ hàng chợ tới hàng thương mại hay nghệ thuật, giảng dạy, mình sẽ lập 1 nhóm mà trong đó ace sẽ được các quyền lợi:

Tất cả các kĩ năng cần thiết để theo đuổi nghiệp diễn họa
Từ Kiến trúc tới Nội thất
Đọc hiểu thông tin, cách tìm dữ liệu của Dự án
Quy trình diễn họa
Chốt giai đoạn như nào ?
Model ? Vật liệu ? Ánh sáng ?
Góc CAM
và rất nhiều câu hỏi mà ae sẽ nhận được câu trả lời
từ mình qua các bài nhận xét, cmt, Tutorial, hay Making of...

Nếu ace muốn theo nghiệp diễn họa chuyên nghiệp thì nhóm này sẽ là phù hợp, tuy nhiên nhóm này có phí, là do thay vì làm tutorial thì mình muốn chia sẻ nhiều thứ hơn cho ace để có thể kiếm tiền với nghề này. Phí sẽ đóng 1 lần và dc hưởng quyền lợi trọn đời.
Nhiều khi ace bỏ tiền mua tut nhưng ko đầu ko cuối sẽ khó hiểu nếu muốn thay đổi toàn diện.

Thay vì ace up lên nhận like xã giao thì mình sẽ sửa lỗi cho ace.
Nếu ace tin tưởng vào khả năng của mình và những gì mình đã chia sẻ thì hãy ủng hộ mình nhen 🙂

Cảm ơn cả nhà rất nhiều !

18/03/2021

Ôi còn vài ngày nữa là Live rồi, ace Inbox để Đăng ký nha.

𝐓𝐀𝐋𝐊 𝟎𝟐 - 𝐀́𝐍𝐇 𝐒𝐀́𝐍𝐆
Gồm 3 buổi
Lúc 19h30 :
𝗖𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 (𝟮𝟭/𝟬𝟯) : Nghệ thuật ánh sáng
𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟰 (𝟮𝟰/𝟬𝟯) : Ứng dụng trong nội thất
𝗖𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 (𝟮𝟴/𝟬𝟯) : Ứng dụng trong ngoại thất
ĐÂY LÀ CHUYÊN ĐỀ CÓ PHÍ: 𝟒𝟓𝟎𝐊 cho 3 buổi

Thông tin chi tiết : https://www.facebook.com/photo?fbid=1610268179143890&set=a.163165777187478

Cảm ơn cả nhà

Ôi còn vài ngày nữa là Live rồi, ace Inbox để Đăng ký nha.

𝐓𝐀𝐋𝐊 𝟎𝟐 - 𝐀́𝐍𝐇 𝐒𝐀́𝐍𝐆
Gồm 3 buổi
Lúc 19h30 :
𝗖𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 (𝟮𝟭/𝟬𝟯) : Nghệ thuật ánh sáng
𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟰 (𝟮𝟰/𝟬𝟯) : Ứng dụng trong nội thất
𝗖𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 (𝟮𝟴/𝟬𝟯) : Ứng dụng trong ngoại thất
ĐÂY LÀ CHUYÊN ĐỀ CÓ PHÍ: 𝟒𝟓𝟎𝐊 cho 3 buổi

Thông tin chi tiết : https://www.facebook.com/photo?fbid=1610268179143890&set=a.163165777187478

Cảm ơn cả nhà

02/03/2021

Livestream - 𝗟𝗔̀𝗠 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 Đ𝗘̂̉ 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗛𝗢𝗔̣̆𝗖 𝗧𝗛𝗜𝗘̂́𝗧 𝗞𝗘̂́ 𝗧𝗢̂́𝗧 𝗛𝗢̛𝗡 ?

Câu hỏi này mình cá là nhiều ae còn băn khoăn, nếu chưa tự trả lời được thiết kế hoặc bản render của mình làm còn thừa hoặc thiếu gì thì khó có thể tiến bộ được.
Người ngoài thường có cái nhìn khách quan, dễ nhận ra lỗi sai, còn bản thân ta thì không hoặc chưa ?
Cái khó nhất của ng vẽ là chưa tự nhận xét được bài của chính mình, một phần do mắt thẩm mỹ, quan trọng hơn là chưa có đủ lý thuyết để nhận xét, phản biện thứ mình làm.

Với tựa đề Talk 01 : Những lỗi sai cơ bản thường gặp trong thiết kế và render.
Đây là buổi Live dành cho tất cả ae muốn nâng cao kiến thức cảm nhận về Đường nét, hình khối, ánh sáng, vật liệu...
Mình sẽ làm nhiều thứ free nhưng đây là chuyên đề có phí (100K/ng), có rất nhiều chủ đề trong Seri này.
Chú ý đây không phải hướng dẫn chi tiết về cách làm mà sẽ giúp bạn có kiến thức để từ đó sửa lỗi cho sản phẩm của mình hoặc có hướng học tập tốt hơn.

Ae sẽ có nhóm riêng để tương tác nhé.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ
Thời gian: 19h30, chủ nhật, ngày 07/03/2021

#minmax

Livestream - 𝗟𝗔̀𝗠 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 Đ𝗘̂̉ 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗛𝗢𝗔̣̆𝗖 𝗧𝗛𝗜𝗘̂́𝗧 𝗞𝗘̂́ 𝗧𝗢̂́𝗧 𝗛𝗢̛𝗡 ?

Câu hỏi này mình cá là nhiều ae còn băn khoăn, nếu chưa tự trả lời được thiết kế hoặc bản render của mình làm còn thừa hoặc thiếu gì thì khó có thể tiến bộ được.
Người ngoài thường có cái nhìn khách quan, dễ nhận ra lỗi sai, còn bản thân ta thì không hoặc chưa ?
Cái khó nhất của ng vẽ là chưa tự nhận xét được bài của chính mình, một phần do mắt thẩm mỹ, quan trọng hơn là chưa có đủ lý thuyết để nhận xét, phản biện thứ mình làm.

Với tựa đề Talk 01 : Những lỗi sai cơ bản thường gặp trong thiết kế và render.
Đây là buổi Live dành cho tất cả ae muốn nâng cao kiến thức cảm nhận về Đường nét, hình khối, ánh sáng, vật liệu...
Mình sẽ làm nhiều thứ free nhưng đây là chuyên đề có phí (100K/ng), có rất nhiều chủ đề trong Seri này.
Chú ý đây không phải hướng dẫn chi tiết về cách làm mà sẽ giúp bạn có kiến thức để từ đó sửa lỗi cho sản phẩm của mình hoặc có hướng học tập tốt hơn.

Ae sẽ có nhóm riêng để tương tác nhé.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ
Thời gian: 19h30, chủ nhật, ngày 07/03/2021

#minmax

22/02/2021

Tối mai e khai giảng lớp DECOR & VÍUALIZATION - khoá học sẽ giúp ace hiểu đc diễn hoạ gồm những gì, thiết kế cần các yếu tố nào, làm chủ dc 2 phần này thì ace sẽ tự tin trong công việc,
anh chị em nào muốn học thì làm 1 khoá nhé. Dạo này e ít dạy nên lâu lâu mới có khoá, ae đừng bỏ lỡ nhen.

Cảm ơn cả nhà ạ

Tối mai e khai giảng lớp DECOR & VÍUALIZATION - khoá học sẽ giúp ace hiểu đc diễn hoạ gồm những gì, thiết kế cần các yếu tố nào, làm chủ dc 2 phần này thì ace sẽ tự tin trong công việc,
anh chị em nào muốn học thì làm 1 khoá nhé. Dạo này e ít dạy nên lâu lâu mới có khoá, ae đừng bỏ lỡ nhen.

Cảm ơn cả nhà ạ

21/02/2021

Ông anh đang tìm ng, anh em cần tìm việc thì ứng tuyển ngay nhé.

CG Record Studio - TP HCM đang tuyển dụng nhiều vị trí
CG Artist | Photographer | Stylish | VFX Artist | Client Manager.
Các bạn gửi CV về: [email protected]
Share để bạn bè trong friend list có thể tiếp cận công việc này nhé!

Timeline Photos 18/02/2021

Với những cảnh lớn, Redshift giúp mình xử lý tốt hơn. Làm chủ phần mềm ko khó, sáng tạo mới khó. Học những gì chúng ta cần đừng học những gì phần mềm có.

Đừng quên khóa học DECOR & VISUALIZATION
Khai giảng ngày: 𝟐𝟑/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 --------(12/01 âm lịch)
Lúc 1͢9͢h͢, thứ ➌/➎/➐

Thông tin :
https://www.facebook.com/minmax3d/photos/a.523278284377592/3736196963085692/

#minmax

This beautifully realistic artwork by Minmax is based on images and memories from where they live.

➡️ https://minmax3d.com/

#Redshift3D #3DSMax

12/02/2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊

Một năm đầy những khó khăn nhưng cũng đầy cơ hội.
Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình và Team trong thời gian qua.
Năm mới kính chúc anh chị em sức khỏe dồi dào, an khanh, thịnh vượng, mọi sự như ý, phát tài phát lộc !!!

#thefishhomefarm #minmax

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊️🎊

Một năm đầy những khó khăn nhưng cũng đầy cơ hội.
Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình và Team trong thời gian qua.
Năm mới kính chúc anh chị em sức khỏe dồi dào, an khanh, thịnh vượng, mọi sự như ý, phát tài phát lộc !!!

#thefishhomefarm #minmax

31/01/2021

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

Lì xì 𝟮𝟬% học phí cho ace nào chốt Đăng ký trong năm !!!


Khai giảng ngày: 𝟐𝟑/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 --------(12/01 âm lịch)
Lúc 1͢9͢h͢, thứ ➌/➎/➐
https://minmax3d.com/
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.
Cảm ơn cả nhà.
#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax

Bài tốt nghiệp của Ngọc Thiên Nguyễn

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

Lì xì 𝟮𝟬% học phí cho ace nào chốt Đăng ký trong năm !!!


Khai giảng ngày: 𝟐𝟑/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 --------(12/01 âm lịch)
Lúc 1͢9͢h͢, thứ ➌/➎/➐
https://minmax3d.com/
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác nhé.
Cảm ơn cả nhà.
#Vray, #Corona
#3dsmax
#minmax

Bài tốt nghiệp của Ngọc Thiên Nguyễn

17/01/2021

f r u i t m a r k e t

Dự án Artwork đáng lẽ được hoàn thành từ rất lâu, nhưng, cứ như 1 cái duyên, nấn ná mãi ko hoàn thiện dc, đúng là, ng ta chỉ dừng vẽ.

2014 bắt đầu mình model những trái đầu tiên, mục đích đơn giản cũng chỉ là để luyện dựng hình, rồi cứ gom góp dần dần, phần vì máy thời đó hạn chế, phần vì cv cơm áo gạo tiền, có những giai đoạn cả năm chả làm dc gì.
Để hoàn thiện dc thực sự khó, mỗi ngày lại ra 1 cái mới, thôi, có lẽ vậy đủ rồi, vì nó cũng là lúc mình quyết định bỏ nghề, những thứ đc làm mang nhiều ý nghĩa từ cs, và vô tình, giờ mình lại về trồng cá nuôi rau ae ạ.

Đam mê thì vẫn còn và sẽ ko thua ai về đam mê, nhưng, cs còn nhiều thứ hay ho hơn :)
Ae thấy có gì ấn tượng trong bài cmt cho vui nhé.
Cảm ơn cả nhà đã dõi theo và ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bài này coi như là làm bằng:
Dựng hình: #3dsmax + thêm tí Marvelous, makehuman, 1 số model scane free
Texture: #mari, #substancepainter, #Quixel, PS
Render: #Redshift

https://www.youtube.com/channel/UCzQSruZvsjUiruS6xSg59dw?sub_confirmation=1

https://www.artstation.com/nguyenngocluan

https://minmax3d.com/

f r u i t m a r k e t

Dự án Artwork đáng lẽ được hoàn thành từ rất lâu, nhưng, cứ như 1 cái duyên, nấn ná mãi ko hoàn thiện dc, đúng là, ng ta chỉ dừng vẽ.

2014 bắt đầu mình model những trái đầu tiên, mục đích đơn giản cũng chỉ là để luyện dựng hình, rồi cứ gom góp dần dần, phần vì máy thời đó hạn chế, phần vì cv cơm áo gạo tiền, có những giai đoạn cả năm chả làm dc gì.
Để hoàn thiện dc thực sự khó, mỗi ngày lại ra 1 cái mới, thôi, có lẽ vậy đủ rồi, vì nó cũng là lúc mình quyết định bỏ nghề, những thứ đc làm mang nhiều ý nghĩa từ cs, và vô tình, giờ mình lại về trồng cá nuôi rau ae ạ.

Đam mê thì vẫn còn và sẽ ko thua ai về đam mê, nhưng, cs còn nhiều thứ hay ho hơn :)
Ae thấy có gì ấn tượng trong bài cmt cho vui nhé.
Cảm ơn cả nhà đã dõi theo và ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bài này coi như là làm bằng:
Dựng hình: #3dsmax + thêm tí Marvelous, makehuman, 1 số model scane free
Texture: #mari, #substancepainter, #Quixel, PS
Render: #Redshift

https://www.youtube.com/channel/UCzQSruZvsjUiruS6xSg59dw?sub_confirmation=1

https://www.artstation.com/nguyenngocluan

https://minmax3d.com/

10/12/2020

Trưa rồi mà vẫn mây bao quanh ae ơi

03/12/2020

Autodesk 3ds Max

Bản cập nhật mới này của 3ds mã có vẻ ngon

3ds Max 2021.3 has arrived! ✨ This update focuses on improved viewport and modelling capabilities, plus new retopology tools that reconstruct polygonal mesh data with uncompromising accuracy. Check it out in action here 👉 https://autode.sk/3lsES3d

09/11/2020

Tối nay khai giảng mất rồi, sau khoá này là phải đợi lâu lắm mới có khoá mới nên ae muốn học thì ĐĂng ký luôn nha. Cảm ơn cả nhà.

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

k̵h̵ó̵a̵ ̵c̵u̵ố̵i̵ ̵n̵à̵y̵ ̵n̵ữ̵a̵ ̵l̵à̵ ̵h̵ế̵t̵ ̵n̵ă̵m̵ ̵r̵ồ̵i̵
ĐỪNG BỎ LỠ nha cả nhà ơi :)Khai giảng ngày: 09/11/ 2020

Lúc 1͢9͢h͢, thứ ➋/➍/➏

https://minmax3d.com/

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
Bài của học viên khóa 17 đang trong quá trình học vật liệu 😉😉😉
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭

𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

*********************

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác.

Cảm ơn cả nhà.

#Vray, #Corona
#3dsmax

#minmax

16/10/2020

𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 & 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 [ᴼᴺᴸᴵᴺᴱ]

k̵h̵ó̵a̵ ̵c̵u̵ố̵i̵ ̵n̵à̵y̵ ̵n̵ữ̵a̵ ̵l̵à̵ ̵h̵ế̵t̵ ̵n̵ă̵m̵ ̵r̵ồ̵i̵
ĐỪNG BỎ LỠ nha cả nhà ơi :)Khai giảng ngày: 09/11/ 2020

Lúc 1͢9͢h͢, thứ ➋/➍/➏

https://minmax3d.com/

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

Diễn họa cần gì ? Thiết kế cần gì?
Nếu bạn cần thiết kế và diễn họa đẹp hơn thì khóa học này sẽ dành cho bạn.
Bài của học viên khóa 17 đang trong quá trình học vật liệu 😉😉😉
*********************
Các bài giảng trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng vấn đề trong thiết kế như đường nét, hình khối, các sắp xếp đồ nội thất, phối màu, lên sắc độ và chọn vật liệu...
Đối với render, các bạn sẽ làm chủ được cách làm ánh sáng, vật liệu, setting...

Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴/?𝘳𝘦𝘧=𝘱𝘢𝘨𝘦_𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭

𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘨/𝘮𝘪𝘯𝘮𝘢𝘹3𝘥/𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴/?𝘵𝘢𝘣=𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮&𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮_𝘪𝘥=1472786666093411

*********************

Hãy inbox mình để biết thêm ưu đãi khác.

Cảm ơn cả nhà.

#Vray, #Corona
#3dsmax

#minmax

minmax3d.com


Videos (show all)

Ứng dụng Skinwrap trong dựng hình
DECOR & VISUALIZATION
THE FISH MARKET - MAKING OF
MODELING
Khóa PHUONG PHAP DUNG HINH 24 / 2
REDSHIFT MAXON NOISE
HUONG DAN ANH SANG VOI REDSHIFT

Location

Products

Training & Visualization

Telephone

Address


Chung Cư 1050, 04 Phan Chu Trinh, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

General information

3D Arch Viz and Design Training Với kinh nghiệm làm việc và giảng dạy lâu năm của mình, chúng tôi có thể đào tạo các khóa học như Modeling, Texturing và Rendering. Chúng tôi luôn cập nhật giáo trình, những phần mềm mới nhằm mang lại một kiến thức chuyên sâu nhất. Hãy CALL chúng tôi ngay để được tư vấn nhiều hơn nữa!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều !
Other Specialty Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Viện Doanh Trí Văn Hiến Viện Doanh Trí Văn Hiến
Au Co Street
Ho Chi Minh City, 70000

Viện Doanh Trí Văn Hiến - Trí bền - Nghiệp vững; Nâng cao năng lực hội nhập E: [email protected] w: http://viendoanhtri.vhu.edu.vn H: (08) 3832 0333 (số nội bộ: 217).

Trung tâm gia sư Sài Gòn Trung tâm gia sư Sài Gòn
480/11 Cách Mạng Tháng 8 - Q3 - HCM
Ho Chi Minh City

Trung tâm gia sư Hồ Chí Minh đỉnh cao về trí tuệ, nơi tin cậy để gửi gắm tương lai cho con bạn

Viet Flight Training Viet Flight Training
117V Hồng Hà Street, Ward 2, Tân Bình District
Ho Chi Minh City

Flight Training School Tel : 08.35 47 0916. Fax : 08.35 47 0920. Hotline: (+84) 905 325 860. Email : [email protected]

Computer Computer
118/150 Bạch đằng, F:24, Q:bình Thạnh
Ho Chi Minh City

chuyên thông tin thủ thuật về computer

Butterfly English Class Butterfly English Class
163/25/26A Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Butterfly English class - Trust Your Wings

Q.4 TP.HCM English Class Q.4 TP.HCM English Class
156 VInh Khanh Q4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tân Phú TP.HCM Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tân Phú TP.HCM
1/1 Tân Phú
Ho Chi Minh City, 76000

Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Quận Tân Phú TP.HCM - Nơi gửi gắm tin cậy của quý phụ huynh & các bạn học sinh, chuyên dạy kèm Toán Lý Hóa Anh mọi cấp độ

Elenoir English cooking class Elenoir English cooking class
26 Đặng Thị Nhu, P Nguyễn Thái Bình
Ho Chi Minh City

Anh Ngữ Key Means.TPHCM Anh Ngữ Key Means.TPHCM
20 Đường Vành đai ĐHQG - Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 82000

This page helps students to improve their English skills and gets a high score in the TOEIC test.

Anh ngữ LVB Anh ngữ LVB
62/19 Huỳnh Tịnh Của, P.19, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

LVB là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh chuyên về các lớp dạy tiếng anh cho trẻ em từ 4 đến 15 tuổi

Việt Thanh Piano Tuner Việt Thanh Piano Tuner
613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
Ho Chi Minh City

Chuyên bảo trì đàn piano, lên dây đàn piano. Kỹ thuật viên được đào tạo tại Nhật, được Cty Steinway chứng nhận đạt chuẩn kỹ thuật viên đàn piano Steinway.

English With Van English With Van
Phòng 001, Khu 1, Chung Cư Trần Văn Kiểu, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 70000

"Every student is a gift"