9.1 Class - Le Loi Secondary School, Ho Chi Minh City Video July 4, 2013, 4:15am

Videos by 9.1 Class - Le Loi Secondary School in Ho Chi Minh City.

4 tháng 7 2013 11:15

tiết mục 7/1 hát tặng thầy cô hay thế mà không có cơ hội ! :) có bé Mập hát chính đấy!
p/s: chất lượng video hơi tệ thông cảm!nhớ mở nhỏ loa nha

Other 9.1 Class - Le Loi Secondary School videos

4 tháng 7 2013 11:15
tiết mục 7/1 hát tặng thầy cô hay thế mà không có cơ hội ! :) có bé Mập hát chính đấy! p/s: chất lượng video hơi tệ thôn...

đây là cuộc gây gổ giữa bạn t.a và bạn x.t trong ngày 22/10/2012 . thật là bất công bằng

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C