Trung tâm Ngoại Ngữ Mai Anh

Trung tâm Ngoại Ngữ Mai Anh

96D Quang Trung, Gò Vấp Chúng tôi là một nhóm giáo viên hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, là trưởng văn phòng đại diện, là doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu đã cùng nhau mong muốn chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ.

Với suy nghĩ ấy, chúng tôi sẽ không nói nhiều về mình mà chỉ tập trung lo toan sao cho các học viên chúng ta đạt được mức tối đa không chỉ về mặt ngoại ngữ mà còn lồng trong đó là các kinh nghiệm vận dụng ngôn ngữ một cách nhanh nhạy và khôn ngoan để giải quyết các tình huống đa dạng. Thành công của các bạn học viên sẽ là bảo chứng cho hoạt động của chúng tôi và sự hiện diện học tập thường kỳ của các học viên tại trung tâm Mai Anh sẽ là chứng tích cho thấy chúng tôi đã làm đúng. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ nắm bắt cách sử dụng Sức Mạnh của Ngôn Ngữ cho hành trang vào đời của mình

[03/05/16]   Trung tâm bắt đầu học lại từ 8/3/2016 các bạn nhé. Các bạn học viên nhí đã đi học đầy đủ rồi. Mời các bạn học viên lớn cũng vậy nhé... ^.^

youtube.com

Em Học Tiếng Anh thế nào? Ngọc Anh - Yến Nhi

youtube.com

Em học tiếng Anh thế nào? Gia Phúc - Hương Nguyên

youtube.com

Em học tiếng Anh thế nào?

Lớp Kids Movers 357 1 Gia Phúc Ngọc Anh

youtube.com

Em học tiếng Anh thế nào? Yến Nhi - Hương Nguyên

Yến Nhi - Hương Nguyên

dailynews.com

Who was Tuan Nguyen? Friends unravel mystery of homeless man killed in LA accident

"Có ai biết Nguyễn Tuấn lài ai không?" Đọc không phải vì anh là người Việt Nam mà vì anh là MỘT CON NGƯỜI

Who was Tuan Nguyen? We read this not because he's a Vietnamese but because he's A HUMAN

(Bản dịch Tiếng Việt - Vietnamese translated version)
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2014/11/co-ai-biet-nguyen-tuan-khong.html

(Bản gốc Tiếng Anh - Original)
http://www.sgvtribune.com/social-affairs/20141025/who-was-tuan-nguyen-friends-unravel-mystery-of-homeless-man-killed-in-la-accident

dailynews.com On the night John Doe No. 278 died, he had a pocket full of used Lottery tickets, $350 in cash and a small Samsung cellphone never once used to make a call.Not that there would’ve been anyone for him to dial with the phone. There were no

[03/23/15]   CƠ HỘI NHẬN WONDERPOINT CỰC KÌ DỄ DÀNG ;)
3 bạn có đáp án nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 1 phiếu WONDERPOINT nha! :p (kết thúc lúc19h ngày 23/3/2015)

1. We seldom (eat)______________ before 7 am.
2. I (not see)________________ him since I (meet)____________ him 2 months ago.
3. Listen! I (think)_____________ someone (knock)_______________ the door.
4. I (get)_________________ up early the day before yesterday.
5. What _______ you (do)_________ the day after tomorrow?
6. The earth (circle)____________ the sun once every 365 days.
7. __________ you (watch)_________ TV last night?
8. The workers (work)_______________ in the firm at the moment.
9. How many times _________ you (see)________him since he went to Edinburgh?
10. Rivers usually (flow)__________ to the sea.

[03/16/15]   Mọi người tham khảo nhé!!! :)
TỔNG QUÁT 12 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH
Form:
(+) S + V/ V(s;es) + Object...
(-) S + do/ does not + V ?
(?) Do/ Does + S + V?
Cách sử dụng:
-Diễn tả năng lực bản thân:
VD: He plays tennis very well.
-Thói quen ở hiện tại:
VD: I watch TV every night.
-Sự thật hiển nhiên;Chân lí ko thể phủ nhận:
VD: The sun rises in the East and set in the West.
-Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian biểu đã định sẵn, đặc biệt là các động từ di chuyển
VD: The train leaves at 7.00 am in the morning.
Các trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely; every...
Cách thêm “s,es” vào động từ khi ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn:
-Khi chủ ngữ là "I / You / We / They và các chủ ngữ số nhiều khác” thì giữ nguyên động từ
-khi chủ ngữ là "He / She / It và các chủ ngữ số ít khác" thêm "s" hoặc "es" sau động từ
Với những động từ tận cùng bằng "o,x, ch, z, s, sh" thì ta thêm "es" vào sau, còn các động từ khác thì thêm “s”
Khi động từ tận cùng là "y" thì đổi "y" thành "i" và thêm "es" vào sau động từ
Cách phát âm s,es:
/iz/: các động từ kết thúc bằng đuôi: ce, x, z, sh, ch, s, ge
/s/:các động từ kết thúc bằng t, p, f, k, th
/z/:không có trong hai trường hợp trên
2. Hiện tại tiếp diễn:
Form:
(+) S + is/am/are + Ving
(-) S + is/am/are not + Ving
(?) Is/Am/ Are + S + Ving ?
Cách sử dụng:
-Đang xảy ra tại thời điểm nói
VD: I’m doing my homework at this time.
-Sắp xảy ra có dự định từ trước trong tương lai gần.
VD: I’m going to the cinema tomorrow evening
-Không dùng với các động từ chi giác như: SEE; HEAR; LIKE; LOVE...
Các trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; immediately…
3. Hiện tại hoàn thành:
Form:
(+) S + have/has + PII
(-) S + have/has not + PII
(?) Have/ Has + S + PII
Cách sử dụng:
- Xảy ra trong quá khứ, kết quả liên quan đến hiện tại.( Nhấn mạnh đến kết quả của hành động)
VD: We have played soccer since we were children.
-Diễn tả hành động đã xảy ra, hoặc chưa xảy ra ở thời điểm không xác định trong quá khứ
VD: She has been in China for a long time.
Các trạng từ hay đi kèm: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present..
4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
Form:
(+) S + have/has been + Ving
(-) S + have/has been + Ving
(?) Have/Has + S + been + Ving
Cách sử dụng:
-Xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. ( Nhấn mạnh tính liên tục của hành động)
VD:
Các trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….
5. Quá khứ đơn:
Form:
(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.
(-) S + didn’t + V
(?) Did + S + V
Cách sử dụng:
-Xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ.
-Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.
-Trong câu điều kiện loại 2.
Các trạng tù đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ.
Cách đọc ed:
/id/: t,d
/t/: c, ch, s, f, k, p x, sh
/d/: các trường hợp còn lại
6. Quá khứ tiếp diễn:
Form:
(+) S + was/ were + Ving
(-) S + was / were not + Ving.
(?) Was/ Were + S + Ving.
Cách sử dụng:
-Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ
-Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.
-Một hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.
Các từ nối đi kèm: While; when.
7. Quá khứ hoàn thành:
Form:
(+) S + had + PII
(-) S + had not + PII
(?) Had + S + PII
Cách sử dụng:
- Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong QK ( hành động xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ)
-Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
-Trong câu điều kiện loại 3.
Các trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until...
8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (ít dùng):
Form:
(+) S + had been + Ving
(-) S + hadn’t been + ving
(?) Had + S + been + Ving
Cách sử dụng:
- Chỉ hành động đã và đang diễn ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ ( nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động)
Các trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until…
9. Tương lai đơn:
Form:
(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể dùng với tất cả các
(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall dùng với “ I” và “WE” )
(?)Will / Shall + S + V
Cách sử dụng:
-Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.
-Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai.
-Trong câu điều kiện loại 1.
Các trạng từ đi kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…
Tương lai gần:
Form:
(+) S + is/am/are + going to + V
(-) S + is/am/ are not + going to + V
(?)Is/Am/ Are + S + going to + V
Cách sử dụng:
-Sắp xảy ra trong tương lai có dự định trước.
-Chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai theo 1 tình huống cho trước.
Các trạng từ đi kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai…
10. Tương lai tiếp diễn:
Form:
(+) S + will / shall + be + Ving
(-) S + will / shall not + be + Ving
(?) Will / Shall + S + be + Ving
Cách sử dụng:
-Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.
-Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.
Các trạng từ đi kèm: các trạng từ như trong tương lai đơn; nhưng phải dựa vào từng hoàn cảnh cụ thể để chia thì.
11. Tương lai hoàn thành:
Form:
(+) S + will / shall + have + PII
(-) S will/ shall not + have + PII
(?) Will / Shall + S + have + PII
Cách sử dụng:
-Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.
-Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.
Các trạng từ hay đi kèm: By the time; By + mốc thời gian trong quá khứ.
12.Tương lai hoàn thành tiếp diễn:
Form:
(+) S + will have been + Ving
(-) S + won’t have been + Ving
(?) Will + S + have been + Ving
Cách sử dụng:
-Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì hiện tại đơn )
-Diễn tả hành động đã và đang xảy ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.
Dấu hiệu nhận biết: By the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại; by + ngày/ giờ.

ngoaingumaianh.info

home | Mai Anh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MAI ANH TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

1. ANH VĂN GIAO TIẾP - THỨ 2, 4, 6 (17:45 - 19:15)
2. ANH VĂN THIẾU NIÊN (LỚP TEEN) - THỨ 2, 4, 6 (17:45 - 19: 15)

YÊU CẦU: PHÁT ÂM CHUẨN và NĂNG ĐỘNG
LƯƠNG: THỎA THUẬN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Ngoại ngữ Mai Anh
96D Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp
ĐT: 08 3921 3114
Email: [email protected]
Website: www.ngoaingumaianh.info

ngoaingumaianh.info description

ngoaingumaianh.info

home | Mai Anh

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS vào ngày 23/9/2014
Thời gian: Thứ Hai, Tư, Sáu - 17:45-19:15 và 19:30-21:00

MỨC GIÁ ƯU ĐÃI CHO SINH VIÊN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Ngoại ngữ Mai Anh
96D Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp
ĐT: 08 3921 3114
Email: [email protected]
Website: www.ngoaingumaianh.info

ngoaingumaianh.info description

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


96D Quang Trung, Gò Vấp
Ho Chi Minh City
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Productive English Network - HCMUE Productive English Network - HCMUE
Room C406, 280 An Dương Vương Street, District 5
Ho Chi Minh City

Room C406 - HCMUE An Duong Vuong campus - Where English learning becomes easier. Contact: [email protected]

Cọ Xanh Cọ Xanh
57/3 Hồ Bá Phấn - Phường Phước Long A - Quận 9
Ho Chi Minh City, 0848

Lớp vẽ thiếu nhi Cọ Xanh dành cho trẻ em từ 5- 16 tuổi. Được giảng dạy bởi giao viên tới từ trường đại học Mỹ Thuật TP. HCM. Khai Giảng thường xuyên.

Học Viện Lãnh Đạo Bản Thân Lusaca Học Viện Lãnh Đạo Bản Thân Lusaca
394-396 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Nguồn sáng tới - Người Việt mới

Gia Sư Sinh Viên Tp.HCM Gia Sư Sinh Viên Tp.HCM
268 Lý Thường Kiệt, P14, Q10
Ho Chi Minh City, 70000

Gia sư Sinh Viên với phương châm "UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ HỢP LÝ" Hotline: 0901.318.588

The Leader in Me Program The Leader in Me Program
18/6 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 084

THINK OUT OF THE BOX

Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng
162/100 Nguyễn Duy Cung, F12, Q.Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 51

Chuyên tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ xây dựng: giám sát, chỉ huy trưởng, dự toán, đấu thầu,.. dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề trọn gói, phần mềm xd

Tư vấn đầu tư chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khoán
62 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Nguyễn Kim Anh Tuấn Tư vấn giáo dục Mail: [email protected] Địa chỉ: Lầu 9 - 62 Nguyễn Biểu - Phường 1 - Quận 5 - TPHCM

Học Sinh Ngô Gia Tự-Tây Ninh Học Sinh Ngô Gia Tự-Tây Ninh
Ho Chi Minh City, 70000

Có khi nào trên đường đời bất chợt Ta vô tình đi lướt qua nhau bước lơ đễnh đâu ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

OpenEdu OpenEdu
4 Ba Huyen Thanh Quan
Ho Chi Minh City

Sáng kiến OpenEdu / OpenEdu Initiative là “trường học khai phóng” phi lợi nhuận nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người để trở thành con người tự do.

Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Toàn Quốc Chuẩn Bộ GD&ĐT Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Toàn Quốc Chuẩn Bộ GD&ĐT
Số 12 Trần Thiện Chánh, PHƯỜNG 12, QUẬN 10
Ho Chi Minh City, 08

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Học tiếng Anh giao tiếp tại British English Club Học tiếng Anh giao tiếp tại British English Club
R4-86 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Lóp tiếng anh giao tiếp cho mọi đối tượng ở quận 7.Học với giáo viên nước ngoài giúp bạn nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.

About   Contact   Privacy   Login C