Chuyên bán sách tiếng Đức

Chuyên bán sách tiếng Đức

Chuyên bán sách tiếng Đức từ trình độ A1 tới C1 giúp bạn vượt qua các kì thi.

docs.com

dt_ue01

bài tập tập 1

docs.com Các bạn làm bài tập trước rồi so sánh voi transkription

docs.com

01-Sams-Ankunft

docs.com 01-Sams-Ankunft, published by Trang Trang on Docs.com.

[08/13/16]   Cách đọc nguyên âm đôi
AU đọc như AU trong tiếng Việt (TV) das Haus /đáts haus/, laut /laut/…
AE đọc như Ä trong tiếng Đức và như Ê trong TV
EU, ÄU, AEU đọc như OI trong TV heute /hoi-tờ/, neu /noi/…
EI, EY, AI, AY đọc như AI trong TV der Teil / đia tail/, frei /phrai/, der Mai /đia mai/…
Vậy là các biết cách đọc các từ tiếng Đức rồi nhé. Mình xin nhắc lại 2 nguyên tắc: các bạn phải đọc mọi âm trong mọi từ và đọc âm cuối. Khi đọc bài thì chúng ta phải đọc thành tiếng đừng đọc thầm vì chúng ta sẽ ngại đọc từ . Từ tiếng Đức có khi rất dài vì vậy đọc nhiều sẽ giúp chúng ta quen mặt chữ từ đó nói sẽ tốt.

[08/13/16]   Mình up lại phần phụ âm
Cách đọc phụ âm trong tiếng Đức
B đọc như B trong tiếng Việt (TV) der Baum /đia baum/, der Boot /đe bốt/
C khi C đứng trước Ä, E , I, or Ö đọc như X trong TV circa/xia-kờ/… thực ra c trong trường hợp này sẽ phiên âm là /ts/ nhưng chúng ta không cần chú trọng phải đọc âm/t/ sẽ rất khó vì vậy đọc như x trong TV thì người đức cũng hiểu. Khi C đứng trước các chữ cái khác đọc như K trong TV die Crème /đi Krê-mờ/…
D đọc như Đ trong tv diese /đi-dờ/, wieder /vi-đờ/, das Lied /đáts lít/…
F đọc như PH trong TV die Familie /đi pha-mi-li-ờ/, tief /típh/…
G đọc như G trong TV ganz/gans/, geben /gê-bần/, gut /gút/…
H đọc như H trong TV die Hand / đi hant/, hier /hia/…
J đọc như D của người miền Nam kiểu như zui zẻ trong TV người miền Bắc nói D nặng nên không đúng. J đọc cũng giống như Y trong từ YOU ja /da/, die Jacke /đi Dac-kờ/…
K đọc như K trong TV das Kino / đáts ki-nô/, der Kuchen /đia ku-khần/,…
L đọc như L trong TV nhưng chúng ta phải cong lưỡi nhiều hơn
M đọc như M trong TV der Monat /đia mô-nát/…
N đọc như N trong TV die Nacht, niemand /ni-mant/…
P đọc như P trong TV der Park /đia pák/, die Pause /đi pau-dờ/,…
Q phải đi với U và đọc KV bequem/ bê-kvêm/, die Quittung /đi kvit-tung/...
R là âm phát âm bằng họng ( đặt lưỡi gà và phần cuối lưỡi tiếp xúc và rung lên)trong tiếng Anh và TV(phát âm bằng lưỡi) đều không có âm này do đó rất khó cho chúng ta đọc âm này chính xác tuy nhiên các bạn xem phim Extra nhân vật Nic đọc R như trong tiếng Anh nhưng các nhân vật khác vẫn hiểu được vì vậy bạn cứ đọc như R trong TV hoặc như TA người Đức họ cũng hiểu thôi rot /rốt/, regen /rê-gần/…
S có 2 trường hợp : - đứng trước nguyên âm đọc như D của người bắc sechs /dếkhs/, sinken /ding-kần/…
- Đứng trước phụ âm (p, t) đọc như sh trong tiếng Anh trong từ ENGLISH nên chúng ta phải đọc mạnh nên mình phải phiên âm /ʃ/ nếu phiên âm là /s/ như tiếng việt thì sẽ không đúng spielen / ʃpi-lần/, die Stadt /đi ʃtát/, die Sparkasse /đi ʃpák-ka-sờ/…
T đọc như T trong tiếng Anh vì nếu đọc như TV thì rất nặng mà chúng ta phải đọc T mềm der Tag /đe ták/,
V đọc như PH trong TV viel /phil/, vier /phia/…
W đọc như V trong TV wie /vi/, der Wagen /đia va-gần/…
Z đọc như TS nhưng đọc 2 âm này liền nhau rất khó d9oc5 nên chúng ta đọc S thôi cũng được der Zug /đia súk/…
CH khi đứng sau a, o, u đọc như KH trong TV người ta còn gọi là CH cứng được phiên âm quốc tế là /χ/ trong TV doch/ đókh, auch /aukh/…
CH khi đứng sau e', 'ä', 'i', 'ei', 'eu', 'äu' and 'ö', sau các phụ âm đọc gần giống KH trong TV nhưng mạnh như vậy, âm này gọi là CH cứng phiên âm quốc tế là /ç/. Cách phát âm: Bạn nâng phần cuối lưỡi sát với vòm miệng trên và không được rung lưỡi gà. Một số vùng ở Đức còn đọc CH mềm là /ʃ/ ich /ítʃ/ vì vậy khi nghe như vậy các bạn đừng hoảng nhé. Các bạn nên học cách đọc chuẩn là /ç/.
SCH đọc như /ʃ/ như trong tiếng Anh thì mới đúng vì S trong TV chưa đủ mạnh vì vậy khi đọc từ có chứa âm này chúng ta sẽ mệt waschen/ va- ʃần/, der Schnee /đia ʃni/…
TSCH đọc như CH trong TV Deutschland/ đoich-lant/, tschüs/ chuýts/…
TH đọc như TH trong TV das Thema /đáts thê-ma/, die Apotheke /đi a-pô-thê-kờ/…
_G khi G đứng cuối đọc thành K genug /gê-núk/, selig /dê-lík/…
_B khi B đứng cuối đọc thành P ob /ốp/…
_D khi D đứng cuối đọc thành T das Land /đáts lant/…
NG và N trong NK đọc như NG trong tv singen /ding-gần/, danke/đang-kờ/, die Übung /đi uy-bung/…
ß,ss đọc như S trong TV heißen /hai-sần/, der Fuß /đia phús/…

[08/13/16]   Cách đọc phụ âm trong tiếng Đức
B đọc như B trong tiếng Việt (TV) der Baum /đia baum/, der Boot /đe bốt/
C khi C đứng trước Ä, E , I, or Ö đọc như X trong TV circa/xia-kờ/… thực ra c trong trường hợp này sẽ phiên âm là /ts/ nhưng chúng ta không cần chú trọng phải đọc âm/t/ sẽ rất khó vì vậy đọc như x trong TV thì người đức cũng hiểu. Khi C đứng trước các chữ cái khác đọc như K trong TV die Crème /đi Krê-mờ/…
D đọc như Đ trong tv diese /đi-dờ/, wieder /vi-đờ/, das Lied /đáts lít/…
F đọc như PH trong TV die Familie /đi pha-mi-li-ờ/, tief /típh/…
G đọc như G trong TV ganz/gans/, geben /gê-bần/, gut /gút/…
H đọc như H trong TV die Hand / đi hant/, hier /hia/…
J đọc như D của người miền Nam kiểu như zui zẻ trong TV người miền Bắc nói D nặng nên không đúng. J đọc cũng giống như Y trong từ YOU ja /da/, die Jacke /đi Dac-kờ/…
K đọc như K trong TV das Kino / đáts ki-nô/, der Kuchen /đia ku-khần/,…
L đọc như L trong TV nhưng chúng ta phải cong lưỡi nhiều hơn
M đọc như M trong TV der Monat /đia mô-nát/…
N đọc như N trong TV die Nacht, niemand /ni-mant/…
P đọc như P trong TV der Park /đia pák/, die Pause /đi pau-dờ/,…
Q phải đi với U và đọc KV bequem/ bê-kvêm/, die Quittung /đi kvit-tung/...
R là âm phát âm bằng họng ( đặt lưỡi gà và phần cuối lưỡi tiếp xúc và rung lên)trong tiếng Anh và TV(phát âm bằng lưỡi) đều không có âm này do đó rất khó cho chúng ta đọc âm này chính xác tuy nhiên các bạn xem phim Extra nhân vật Nic đọc R như trong tiếng Anh nhưng các nhân vật khác vẫn hiểu được vì vậy bạn cứ đọc như R trong TV hoặc như TA người Đức họ cũng hiểu thôi rot /rốt/, regen /rê-gần/…
S có 2 trường hợp : - đứng trước nguyên âm đọc như D của người bắc sechs /dếkhs/, sinken /ding-kần/…
- Đứng trước phụ

[08/13/16]   Để có thể học tiếng Đức tốt, đầu tiên các bạn phải đọc được các từ. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đọc từ tiếng Đức.
Ơn Trời là tiếng Đức giống như tiếng Việt viết sao đọc vậy nên các bạn đừng lo nhé. Đầu tiên mình xin giới thiệu cách đọc nguyên âm trong tiếng Đức lưu ý là các bạn phải đọc mọi âm trong một từ (trừ trường hợp âm câm) và luôn phải đọc âm cuối của từ (do tiếng Việt không có quy tắc này nên các bạn hay bỏ quên âm cuối):
A,AA, AH(h đứng ở giữa và cuối thì bị câm) đọc như A trong tiếng Việt (TV) ví dụ das/đáts/ , das Bad/đáts bát/…
E đọc như E trong TV wenn/ ven/, fett /phét/,…
EE, EH đọc như Ê trong TV ví dụ das Geld /gêlt/. Tuy nhiên e đứng cuối đọc như ơ trong tiếng Việt komme /kom-mờ/ , arbeite /a-bei-tờ/, die Idee /đi i-đê/...
I đọc như I trong TV das Bild / đáts bilt/, der Tisch /đia tíʃ/… sch đọc như sh trong tiếng Anh trong từ ENGLISH nên chúng ta phải đọc mạnh nên mình phải phiên âm /ʃ/ nếu phiên âm là /s/ như tiếng việt thì sẽ không đúng.
O có 2 cách đọc - với O ngắn đọc như âm O trong TV von /phon/, das Dorf /đáts đóph/.
- với O, OO, OH, thì sẽ đọc dài giống như đọc âm Ô trong TV der wohnen /vô-nần/..
U đọc như U trong TV das Buch /đáts búkh/, der Hund /đia hunt/…
Ä, Ö, Ü là 3 nguyên âm đặc biệt gọi là Umlaut
Ä đọc như Ê trong TV die Männer, die Hände, das Mädchen, wählen…
Ö đọc như UÊ trong TV die Stöcke/ đi ʃtuê-kờ/, die Öffnung /đi uêph-nung/…
Ü đọc như UY trong TV früh /phruy/, der Flügel /đia phluy-gờl/...

Y : phải dựa vào vị trí của nó để đọc đúng - nếu Y đứng ở giữa thì đọc như Ü trong tiếng Đức và như “UY” trong tiếng Việt typsch / túypʃ/, die Physik /đi phuy-zík/
- Nếu Y đứng cuối thì đọc như I trong TV das Handy /đáts han-đi/, die Party /đi pa-ti/…
- Nếu Y đứng đầu đọc như Y trong tiếng Anh das Yoga /Jô-gờ/…
Mọi nguyên âm đi với H thì H sẽ bị câm và sẽ đọc bằng nguyên âm dài
Khi nguyên âm đi với R ta đọc như sau:
Ar đọc như A trong TV die Arbeit /đi a-bait/…
Ir,ier đọc như IA trong TV wir /via/, dir / đia/ ,mir /mia/, das Bier /đáts bia/, das Tier /đáts tia/…
Or đọc như Ơ trong TV der Doktor /đe đóc-tờ/…
Er khi ở cuối đọc như Ơ trong tiếng Việt: der Lehrer /đe le-rờ/, die Mutter /đi mút-tờ/ còn ở vị trí khác đọc như ê trong TV nhưng der đọc là /đia/
Ur đọc như UA trong TV der Flur / đia-phlua/, nur /nua/…
Ür đọc như UYA trong TV die Tür /đi tuya/…
En khi đứng cuối đọc như ẦN trong TV machen /ma-khần/, lernen/lê-nần/…
El khi đừng cuối đọc là ƠL der Vogel /đia phô-gờl/… đọc ơ rồi đầu lưỡi đặt sau hàm răng trên.

grammis - das grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)

Các bạn thân mến. Từ tháng 8 trở đi mình sẽ post lên 1 vài trang web rất có ích cho việc hoc tiếng đức. Đầu tiên mình xin giới thiệu các bạn trang web http://hypermedia.ids-mannheim.de/. Đây là từ điển hệ thống ngữ pháp của tiếng Đức. các bạn hãy vào phần Grammatisches Wörterbuch-phần này sẽ có đầy đủ cách sử dụng của 1 động từ trong tiếng Đức( Kaus mà động từ yêu cầu,giới từ mà nó cần, cách sử dụng bị động), và còn có các ví dụ được trích ra từ các bài báo tiếng Đức. Check it out!!!!

hypermedia.ids-mannheim.de Grammatisches Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)

[07/04/16]   Nắm bắt nhu cầu học tiếng Đức hiện nay rất lớn nhưng học phí cao so với thu nhập của người học mà không phải học viên nào cũng theo được lớp và có rất ít sách về tiếng Đức ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tạo ra page này nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đó là cung cấp sách tiếng Đức từ trình độ A1 tới C1. Với sách này quý khách có thể tự học tiếng Đức vì sách cung cấp đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, những bài viết thư từ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt những bài nghe có transcription sẽ cải thiện kĩ năng của quý khách. Sách của chúng tôi đảm bảo về chất lượng và giá cả. Chúng tôi sẽ cập nhật những cuốn sách đầu tiên. Cám ơn các bạn đã ghé thăm page của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng inbox tất cả thời gian trong ngày chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Ht12
Ho Chi Minh City
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Owl English Club Owl English Club
71/2/83 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Owl English Club (OEC) có 4 khóa học Anh Văn thiết kế riêng cho từng độ tuổi. Giáo viên nước ngoài từ những trung tâm lớn ở TPHCM trực tiếp giảng dạy.

TOEFL TOEFL
7B Cư Xá Đồng Tiến, Thành Thái, P.14, Q.10
Ho Chi Minh City, 848

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT Xin liên hệ: Nguyễn Đỗ Vinh; ĐT: 0913833871

IU Office of Student Services IU Office of Student Services
Khu Phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 720351

About to giving student services and other activities

AGAPE - Kỹ năng tiền hôn nhân AGAPE - Kỹ năng tiền hôn nhân
Tô Ngọc Vân, Q12, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

AGAPE - tình yêu hiến tế, tình yêu chân thật nơi bố mẹ dành cho con cái, nơi vợ chồng dành cho nhau...

Duy Anh mmo Duy Anh mmo
2 Hải Triều,Bến Nghé,Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Người tạo dựng cộng đồng mmo phi lợi nhuận

Trung Tâm Ôn Luyện Kỳ Thi THPT Quốc Gia - LTĐH Chất Lượng Cao HRMIS Trung Tâm Ôn Luyện Kỳ Thi THPT Quốc Gia - LTĐH Chất Lượng Cao HRMIS
Số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Trung Tâm Ôn Luyện Kỳ Thi THPT Quốc Gia - Luyện Thi Đại Học Chất Lượng Cao HRMIS. Luyện thi các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Văn, Sử, Địa. BDVH hè.

Le Nguyen Academy Le Nguyen Academy
Ho Chi Minh City, 000000

"Change your words - change your world"

Truong Tin Olong Tea Truong Tin Olong Tea
20 Vo Thi Sau Str, Diss 1,
Ho Chi Minh City

Uống trà olong mỗi ngày là cách làm sáng dậy tinh thần của bạn!

Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng
162/100 Nguyễn Duy Cung, F12, Q.Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 51

Chuyên tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ xây dựng: giám sát, chỉ huy trưởng, dự toán, đấu thầu,.. dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề trọn gói, phần mềm xd

Thiết kế thời trang Việt Nam Thiết kế thời trang Việt Nam
21A Nhất Chi Mai P.13 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 08

Hội những người yêu thích Thiết kế thời trang Việt Nam.

Cựu Sinh Viên Hoa Sen Cựu Sinh Viên Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng
Ho Chi Minh City

Cựu Sinh viên Hoa Sen Not For Profit

Tin Hay Khoá Học Tin Hay Khoá Học
Ho Chi Minh City, 700000

Review Khóa Học là trang chia sẻ kiến thức bổ ích,những tips hay để tự học, các khóa học online chất lượng, các đánh giá chân thực nhất cho các bạn đọc,...

About   Contact   Privacy   Login C