Angels Music Edu-Tainment

Angels Music Edu-Tainment

Official Page của Lớp piano Little Angels do cô Nguyễn Thị Bảo Châu LLCM phụ trách. Giáo trình nước ngoài. Chuyên luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế LCM - UK!

youtube.com

Pirates of the Caribbean performed on Steinway and Sons

Bạn Anh Thư thể hiện nhạc phẩm He's a Pirate trong phim điện ảnh Pirates of the Caribbean trên đàn piano Steinway and Sons, vào ngày 19/7 tại Crescent Mall Q.7

Little girl Nguyễn Thụy Anh Thư performed Pirates of the Caribbean OST "He's a Pirate" on Steinway ans Sons piano

youtube.com

Nhóm Angels's Girls - Hungarian Dance - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Angels' Girls Band - Hungrian Dance No.5 - Festival SN Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nhóm Angels's Boys - It's A Small World - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Angels' Boys Band - It's a small world - Festival SN Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Trúc Anh - LK Waltz Pantomime - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Trúc Anh - Lk Waltz Pantomime - Festival Suoinhac Faces 2014

https://www.youtube.com/watch?v=vHLvXc-z3Sk

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Từ Xuân Thịnh - Black Forest Folka - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Từ Xuân Thịnh - Black Forest Polka - Festivsl Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Võ Ngô Đăng Khoa - La Raspa - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Võ Ngô Đăng Khoa - La Raspa - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Trần Bội Linh - Ngày Đầu Tiên Đi Học - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Trần Bội Linh - Ngày đầu tiên đi học - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Trì Nguyễn Minh Phú - Chianecaspa - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Trì Nguyễn Minh Phú - Chianecaspa - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Lương Hoài Bảo Châu - Fandango - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Lương Hoài Bảo Châu - Fandango - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Trần Hồng Phúc - LK Canon-Musett In D - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Trần Hồng Phúc - Lk Canon & Musset in D - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Phạm Tấn Cơ - Happy Birthday - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Phạm Tấn Cơ - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Phạm Đình Tuyết Nhi - LK Hotkey-Pokey - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Phạm Đình Tuyết Nhi - Lk Hokey Pokey - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Xuân Thái - Oh! Susana - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Xuân Thái - Oh Susana - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Ngọc Minh Uyên - LK On With The Show - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Ngọc Minh Uyên - Lk On with the Show - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Trần Thế Trân - Comedian's Dance - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Trần Thế Trân - Comedian's Dance - Festival Suoinhac Faces 2014

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Hồ Thanh Ngọc - Arabesque - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Hồ Thanh Ngọc - Arabesque - Festival Suoinhac Faces 2014 [Thanh Ngọc]

https://www.youtube.com/watch?v=ejfr23_uNyA

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Hoàng Nguyễn Thục Khuê - LK Money Can't Buy Everything - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Hoàng Nguyễn Thục Khuê - Lk Money can't buy everything - Festival Suoinhac Faces 2014

https://www.youtube.com/watch?v=P9CUl23kIow

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Đan Hạ Mỹ - LK Greatest Show On Earth - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Đan Hạ Mỹ - Lk Greatest show on Earth - Festival Suoinhac Faces 2014 [ Dat Ma Su To Chuyen Chuyen ]

https://www.youtube.com/watch?v=DwT9Cc4Pidc

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Hồ Xuân Tiên - LK I Love You - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Hồ Xuân Tiên - Lk I love you - Festival Suoinhac Faces 2014

https://www.youtube.com/watch?v=eLgyFA0va0g

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Võ Hiếu Xuân An - LK Alouette - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Võ Hiếu Xuân An - Lk Alouette - Festival Suoinhac Faces 2014 [ Hoa Dã Quỳ ]

https://www.youtube.com/watch?v=NSlQealYQLk

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Biện Nguyễn Quỳnh Anh - LK Hot Cross Buns - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Biện Nguyễn Quỳnh Anh - Lk Hot Cross Buns - Festival Suoinhac Faces 2014 [ Hường Nguyễn Thanh Ha Nguyen ]

https://www.youtube.com/watch?v=aU33uUWRkD8

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Hà Thiên An - La Raspa - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Hà Thiên An - La Raspa - Festival Suoinhac Faces 2014
https://www.youtube.com/watch?v=oKf9ap4C-OM

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Thanh An - Hooray! Hooray! - Trường Suối Nhạc Festival 2014

Nguyễn Thanh An - Hooray! Hooray! - Festival Suoinhac Faces 2014
https://www.youtube.com/watch?v=IgVsgDOJWF4

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Hải Tùng và Anh Thư - Funny Piano - Trường Suối Nhạc Fastival 2014

Anh Thư và Hải Tùng - Funny Piano - Festival Suoinhac Faces 2014
https://www.youtube.com/watch?v=7uvT5QmOLE0

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Trần Đinh Hải Tùng - Sonatime F Major - Trường Suối Nhạc Fastival 2014

Trần Đinh Hải Tùng - Sonatine in F Major - Festival Suoinhac Faces 2014

https://www.youtube.com/watch?v=4d97PMDNJ4Y

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Nguyễn Thụy Anh Thư - Sonatime In C - Trường Suối Nhạc Fastival 2014

Anh Thư nhà mình thi Festival 2014 nè :D
https://www.youtube.com/watch?v=Ydi09m2KVGkA

Liên hoan Suối Nhạc Faces năm 2014 với chủ đề : “ Những Gương mặt Suối Nhạc – Thắp sáng niềm đam mê Âm Nhạc – Kỹ niệm 18 năm thành lập Trường Suối nhạc ” là ...

youtube.com

Kolibre (Maksim) performed by Nguyễn Thụy Anh Thư - the runner up in Festival Casio 2013

Cùng xem lại clip bé Anh Thư thi VCK Festival 2013 và đoạt giải nhì với tác phẩm Kolibre nhé :D
https://www.youtube.com/watch?v=WGcIqfwpaXk

Bé Nguyễn Thụy Anh Thư (lớp cô Châu) 9 tuổi - thể hiện nhạc phẩm Kolibre (nổi tiếng với sự trình diễn của Maksim) tại vòng chung kết Festival Casio 2013 (bản...

youtube.com

Jimmy Fallon, Miley Cyrus & The Roots Sing "We Can't Stop" (A Cappella)

We can't stop version acappella nghe thật hay, mời cả nhà cùng thưởng thức nhé :) Những Thiên Thần Nhỏ Bảo Châu Xuân Thịnh Đăng Khoa Anh Thư Ivy Nguyen Thanh Ngọc BbGus Than Honey Chau

https://www.youtube.com/watch?v=2mjvfnUAfyo

Jimmy, Miley, and The Roots perform an a cappella version of "We Can't Stop." Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN ...

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Hẻm 156 Tô Hiến Thành, Phường 15
Ho Chi Minh City
08

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:30
Sunday 08:00 - 19:00
Other Music Lessons & Instruction in Ho Chi Minh City (show all)
Hà Thế Dũng Hà Thế Dũng
Ho Chi Minh City

Chào mọi người! Đây là FanPage chính thức của Hà Thế Dũng. Các bạn bấm THEO DÕI trang và chọn chế độ XEM TRƯỚC, chia sẻ và kết nối với mình để không bỏ lỡ những tin mới và hay nhất nhé!

Up Talent Music Academy Up Talent Music Academy
2 Nguyễn Văn Tưởng, P. Tân Phú, Q7
Ho Chi Minh City, 70000

Thúc đẩy và Nâng tầm Tài năng

Tập chơi đàn giải thoát kiếp F.A Tập chơi đàn giải thoát kiếp F.A
838/24 CMT8 P5, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

CAM KẾT 100% BIẾT CHƠI ĐÀN GUITAR sau 1 khoá học . Kết quả học viên: https://goo.gl/yKh4Ua Điện thoại: 0937 842 311 Địa chỉ:838/24 CMT8,P5,Q.Tân Bình TPHCM

TED SAIGON school of the Arts TED SAIGON school of the Arts
Ho Chi Minh City

🌺 TED SAIGON là tên viết tắt của “Talent Education Development SAIGON” - trường đào tạo nghệ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam.

Nhạc Họa Ngôi Sao Nhỏ Nhạc Họa Ngôi Sao Nhỏ
543/21 Nguyễn Duy Trinh P. Bình Trưng Đông, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

TT âm nhạc và hội hoạ NSN với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm -chuyên môn - tâm huyết cam kết chất lượng đào tạo tốt nhất và lan toả tinh thần nghệ thuật.

Trường nhạc Dương Cầm Nhỏ Trường nhạc Dương Cầm Nhỏ
48/44 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường nhạc DƯƠNG CẦM NHỎ_Ns CHÍ NHÂN_48/44 HỒ BIỂU CHÁNH, P.11, Q. PHÚ -NHUẬN, ĐT: 0914175937 - Lớp Piano căn bản 1 Thầy, Cô kèm 1 Trò (800.000/1 tháng/4 tiết )

Học Đàn Guitar - Piano Gò Vấp - Dấu Chấm Đen Học Đàn Guitar - Piano Gò Vấp - Dấu Chấm Đen
77 Lê Lai, P.3, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 7000000

Dạy đàn guitar ở Gò Vấp - khóa học Piano ở gò vấp chất lượng. Học Gutiar và học Piano tốt nhất ở quận gò vấp Tp.HCM

Dạy và bán đàn Guzheng tại Sài Gòn Dạy và bán đàn Guzheng tại Sài Gòn
14 Năm Châu, P. 11, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 084

Dạy và bán đàn Guzheng và phụ kiện nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, giá tốt nhất. Điện thoại: 0934.199.346 - Cô Dung.

Trường Nhạc SMS Trường Nhạc SMS
03 Đông Tây 1, Khu Phố 5, Quận 2
Ho Chi Minh City

Trường dạy đàn quận 2. Dạy học đàn Piano, Organ, Guitar, Violon, cảm thụ âm nhạc, thanh nhạc, sáng tác ca khúc, ký xướng âm, saxophone, trống. Dạy đàn chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng ở quận 2.

Dạy nhạc quận Bình Thạnh Dạy nhạc quận Bình Thạnh
212 Ung Văn Khiêm, Phường 25
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Âm nhạc Ánh Dương chuyên dạy nhạc từ cơ bản đến nâng cao, các môn được dạy tại trường gồm: pioano, organ, guitar, violin, thanh nhạc

Việt Thương Music Việt Thương Music
456 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Showroom 456 Lê Quang Định, P11 Q Bình Thạnh. Trưng bày đầy đủ dòng nhạc cụ, âm thanh và phụ kiện do Việt Thương phân phối. Hotline (028) 7108 8333 - Ext: 209 - 309

VGTGuitar VGTGuitar
126/4 Nguyên Cư Trinh, P. Nguyên Cư Trinh, Q.1
Ho Chi Minh City

VGTGuitar Chương trình dành cho Guitar Jazz & Popular Music được thành lập tại HCM, VN vào 2007.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C