Lớp Ổi, Ho Chi Minh City Video January 30, 2018, 2:19am

Videos by Lớp Ổi in Ho Chi Minh City. Xin chào, mình là Phan. Mọi người có thể xem tranh của mình tại: fb.com/buccuaso và instagram.com/rajiotaisou Đây là lớp hội họa của mình。:P

My adorable student's sketchbook.

Hai cuốn sổ vẽ của Dương khi đi học đều đã được hoàn thành tới trang cuối, em là một trong những học sinh chăm ngoan nhất lớp Ổi, làm đầy đủ mọi bài tập, không vắng mặt bữa nào, chịu khó lắng nghe và hay cười rất xinh.

Sự nghiệp đi dạy vốn lận đận, mà được gặp những học sinh tâm huyết như thế, thì hạnh phúc lắm lắm. 😊

Click to enable sound

Other Lớp Ổi videos

Lưu Bút Lớp
Ngồi xem tới xem lui lưu bút lớp.

Tạm biệt khóa 15 của Ổi. Sẽ nhớ những chiều cuối tuần được học với mọi người thật nhiều. 🍀

Sổ bài tập của bạn Tú. 😺

Lớp Ổi Khóa 13
Mới đó mà lớp đã học được bốn buổi rồi ^^

My adorable student's sketchbook. Hai cuốn sổ vẽ của Dương khi đi học đều đã được hoàn thành tới trang cuối, em là một trong những học sinh chăm ngoan nhất lớp Ổi, làm đầy đủ mọi bài tập, không vắng mặt bữa nào, chịu khó lắng nghe và hay cười rất xinh. Sự nghiệp đi dạy vốn lận đận, mà được gặp những học sinh tâm huyết như thế, thì hạnh phúc lắm lắm. 😊

About   Privacy   Login