Gia Đình Ann

Chúng tôi.. Thích những thứ nhỏ xinh
Thích mang niềm vui đến cho người khác
Cùng

Operating as usual

Photos from Gia Đình Ann's post 20/11/2023

𝐊𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐨̂̃ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐜 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐦 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ đẹp 𝐱𝐢̉𝐮 𝐧𝐭𝐧 😝😝😝 𝐮̛𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐚̣ 🥰🥰🥰 𝐬𝐞𝐭 𝟓 𝐦𝐨́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟑𝟖𝟎𝐤 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐮́𝐢 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦 𝐞 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐞̂ 𝐥𝐮𝐧𝐧𝐧 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮𝐧 😝
Set gồm :
Rượu Mơ
Kẹo chanh muối Thái
Bánh Nhật
Trà Thái Nguyên
Kẹo Xoài

Photos from Gia Đình Ann's post 20/11/2023

𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐚̀𝐮 𝐛𝐞 𝐧𝐚̂𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐛𝐢𝐞̂́𝐮 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐩 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 ❤️
- 𝟏 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫
- 𝟏 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐉𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧
- 𝟏 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
- 𝟏 𝐤𝐞̣𝐨 𝐜𝐚𝐟𝐞 Đ𝐮̛́𝐜
- 𝟏 𝐛𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐠𝐞𝐫
- 𝟏 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚
- 𝟏 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
❤️𝟏𝟎𝟓𝟎

Photos from Gia Đình Ann's post 20/11/2023

Lại một set em nghĩ sẽ làm mưa làm gió đây ạ💕 giá lẻ
Giá siêu yêu cho mọi người
Set bao gồm :
💕Rượu Leovince
💕Scl Henry
💕Scl Nurello
💕Trà Malloirie
💕Scl Antenor

Photos from Gia Đình Ann's post 20/11/2023

🎏 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐚̀𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐧𝐭 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐢𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐚̣
𝐒𝐞𝐭 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟖 𝐦𝐨́𝐧:
_ 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐯𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞
_ 𝐊𝐞̣𝐨 𝐒𝐂𝐋 𝐍𝐮𝐫𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨
_ 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐆𝐮
_ 𝐊𝐞̣𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐡𝐚́𝐩
_ 𝐒𝐂𝐋 𝐁𝐢̉
_ 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐚
_ 𝐒𝐂𝐋 Đ𝐮̛́𝐜 𝐁𝐞𝐥𝐮𝐠𝐚
_ 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚
𝐂𝐚̉ 𝐬𝐞𝐭 #𝟖𝟓𝐎𝐤 đ𝐚̃ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐭𝐮́𝐢 𝐦𝐢𝐜𝐚 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̀

20/11/2023

𝐂 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐚 𝐥𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐞 𝐮𝐢𝐢𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐜 𝟏 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐞̂́𝐩 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐚̂𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐯𝐚̂𝐧𝐠 𝐚̣𝐚𝐚𝐚 𝐞 𝐥𝐞̂𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐠𝐨̂̃ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐭𝐧𝐚𝐲 đ𝐜 𝐜𝐡 𝐚̣ 😍😍😍
𝐒𝐞𝐭 𝟏𝟓𝟗𝟎𝐤 𝐠𝐨̂̀𝐦 :
- 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐌𝐨̛ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
- 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐊𝐞𝐧𝐉𝐮 𝟑𝟕𝟐𝐠
- 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 đ𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐢𝐬𝐬𝐚 𝟏𝟏𝟓𝐠
- 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐍𝐨̛ 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞𝐫 𝟏𝟐𝟓𝐠
- 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐂𝐞𝐧𝐢𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬 𝟏𝟐𝟎𝐠
- 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐚́𝐨 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜
- 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 đ𝐞𝐧

20/11/2023

𝐍𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐩 𝐓𝐡𝐢̀𝐧 𝐞 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́ 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐜𝐡𝐨 𝐚 ! 𝐀 𝐥𝐚̂́𝐲 𝟓 𝐬𝐞𝐭 𝐝𝐚̣ 𝐝𝐚̣ 𝐞 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣ 🤣🤣🤣 𝐬𝐞𝐭 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐭𝐧𝐚𝐲 𝐚 𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐤𝐨 𝐚𝐚𝐚 😝
𝐒𝐞𝐭 𝟏𝟔𝟎𝟎𝐤 𝐠𝐨̂̀𝐦 :
- 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥 𝟏𝟐
- 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜
- 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐓𝐜𝐡𝐢𝐛𝐨 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝟏𝟎𝟎𝐠
- 𝐑𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐡𝐨̂̉ 𝐍𝐡𝐢̃ 𝐊𝐲̀
- 𝐊𝐞̣𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐮𝐠𝐚 Đ𝐮̛́𝐜

20/11/2023

𝐄 #𝐥𝐞̂𝐧 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐢𝐩 𝐥𝐮𝐧 🤣🤣🤣 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 đ𝐚̃ 𝐦𝐞̂ 𝐫 𝐩𝐡 𝐤𝐨 𝐚̣
𝐒𝐞𝐭 giá 15OÔk 𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐨̂̀𝐦 :

- 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬
- 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐠
- 𝐑𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐡𝐨̂̉ 𝐍𝐡𝐢̃ 𝐊𝐲̀
- 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̛ 𝟏𝟐𝟓𝐠
- 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
- 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

Photos from Gia Đình Ann's post 17/11/2023

𝐒𝐞𝐭 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐥𝐚̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐛𝐚̀𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐠 . 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐞̂𝐧 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐭 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧
𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 hoặc xanh:
- 𝟏 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐋𝐞𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐃𝐫𝐚𝐟𝐭
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐧𝐠𝐟𝐮
- 𝟏 𝐁𝐨𝐱 𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐠𝐢𝐟𝐭
- 𝟏 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐠𝐞𝐧𝐭𝐭𝐞𝐧
#𝟓𝟗𝟎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 17/11/2023

LX28
🎏 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝟖 𝐦𝐨́𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:
_ 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐯𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞
_ 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐁𝐚𝐧
_ 𝐒𝐂𝐥 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐲
_ 𝐊𝐞̣𝐨 𝐧𝐨̛ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲
_ 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
_ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
_ 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚
_ 𝐒𝐂𝐋 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
𝐆𝐢𝐚́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐚̣ 𝐜𝐡𝐢̉ #𝟔𝟗𝐎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 17/11/2023

LX24
𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐮́𝐠 𝐞𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐞𝐭 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐚̂𝐮 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩🤎
𝐒𝐞𝐭 𝟕 𝐦𝐨́𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦:
_ 𝟏 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐯𝐚𝐧𝐠
_ 𝟏 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲
_ 𝟏 𝐛𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚́
_ 𝟏 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚
_ 𝟏 𝐤𝐞̣𝐨 𝐬𝐜𝐥 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧
_ 𝟏 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
_ 𝟏 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐱𝐨̂́𝐩 𝐓𝐡𝐚́𝐢
𝐂𝐚̉ 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ #𝟓𝟗𝟎𝐤 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣ 😍

Photos from Gia Đình Ann's post 17/11/2023

Có sẵn cả tone xanh tone đỏ lun nhé ạ. 𝐀̂́𝐩 𝐮̉ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 “𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐁𝐨𝐱” 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐞̂́𝐧 ☺️ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐨̂̉ đ𝐨̛𝐧 𝐚̣ ❤️
𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐁𝐨𝐱 𝐭𝐨𝐧𝐞 Đ𝐨̉ :
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
- 𝟏 𝐍𝐡𝐨 𝐑𝐚𝐢𝐬𝐢𝐧𝐬
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐇𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐓𝐞𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐠
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 Đ𝐮̛́𝐜 𝐁𝐞𝐫𝐫𝐲
- 𝟏 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐖𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬
#𝟒𝟖𝐎𝐤

17/11/2023

𝐒𝐞𝐭 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐦 “𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 “ 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ 🎉
𝐒𝐞𝐭 𝟔 𝐦𝐨́𝐧 :
- 𝟏 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐢𝐧
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐝
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
- 𝟏 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝
- 𝟏 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐲𝐥’𝐬
- 𝟏 𝐁𝐨𝐱 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐖𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬
#𝟓𝟗𝐎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 17/11/2023

Huhu xuất sắc 🤘🏻 𝐍𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐠𝐢𝐨̉ 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣ , 𝐠𝐢𝐨̉ 𝐦𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 đ𝐚̃ 𝐛𝐞̂́𝐜𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐫𝐮̀𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐚̣𝐡 🥰
𝐒𝐞𝐭 𝐠𝐢𝐨̉ 𝐦𝐢𝐤𝐚 đ𝐨̉ :
- 𝟏 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐧𝐨𝐫
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐜𝐨̂́𝐜 (𝐛𝐨𝐱 𝐡𝐨𝐚)
- 𝟏 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 Đ𝐮̛́𝐜 𝐁𝐞𝐫𝐫𝐲
- 𝟏 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐦𝐨𝐧𝐝
#𝟗𝟗𝐎𝐤

17/11/2023

Một hộp quà tone đỏ mận phối màu gold nổi bật, hộp bao gồm túi xách giấy luôn ạ❤️
- 1 rượu Sebastian Chi Lê
- 1 bánh quy Nhật Bản
- 1 cafe Ban
- 1 trà Richard Nga
- 1 kẹo Cavendish & Harvey
❤️ 70ok

15/11/2023

Trụ gấm quai gỗ cực sang mix với tone nâu trắng … phải nói là mờ ê mê
Set bao gồm:
💕Rượu Leovince
💕scl tiramisu henry
💕Trà mallorie
💕Scl lục giác
💕Cafe jardin

15/11/2023

LX16
𝙓𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖́ 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙠 𝙝𝙚̂̀ 𝙭𝙖 𝙡𝙖́𝙣𝙝 ❤️ 𝙓𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖́ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙝𝙤𝙖𝙣 𝙝𝙞̉ 𝙫𝙤̂ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙧 𝙞́, 𝙙𝙖̂̀𝙮 𝙙𝙖̣̆𝙣, 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜, 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙚̣𝙥 𝙢𝙖̀ 𝙯𝙖́ #𝟮𝟵𝟵𝙠 𝙘𝙝𝙤 𝟭 𝙠𝙝𝙖𝙮 𝟱 𝙢𝙤́𝙣 𝙣𝙩𝙣 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙩𝙤̣̂𝙞 𝙜𝙞̀ 𝙠 𝙢𝙪𝙖 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙝𝙞̉❤️ 𝘽𝙞𝙚̂́𝙪 𝙩𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙝𝙖𝙮 𝙩𝙝𝙖̆́𝙥 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙙𝙖̂𝙣𝙜 𝙡𝙚̂̃ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙙𝙚̂̀𝙪 𝙪̛𝙣𝙜 𝙞́ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣𝙣𝙣

15/11/2023

LX17
𝗦𝗲𝘁 𝗸𝗵𝗮𝘆 𝗴𝗼̂̃ 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝟱 𝗺𝗼́𝗻 𝗱𝗮̂̀𝘆 𝗱𝗮̣̆𝗻, 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗲̣𝗽 𝗻𝘁𝗻 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ #𝟮𝟵𝟵𝗸 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝘂́𝗶 𝘅𝗶̣𝗻 𝘅𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗱𝘂́𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗲 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲̂́ ❤️ 𝗧𝗼𝗻𝗲 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮́𝘁 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗺𝗮̀ 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗸𝗶̀ 𝗹𝘂𝗻 𝗮̣, 𝟱 𝗺𝗼́𝗻 𝗱𝗮̂̀𝘆 𝗱𝘂̉: 𝗯𝗮́𝗻𝗵 , 𝗸𝗲̣𝗼, 𝗿𝘂̛𝗼̛̣𝘂, 𝘁𝗿𝗮̀,.. 𝗱𝗮̉𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝘂̛𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮𝗮𝗮❤️

15/11/2023

LX18
💕 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐞 𝐥𝐞̂𝐧 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃ đ𝐚̂𝐲 𝐚̣𝐡, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐮̀𝐢 😁
𝐒𝐞𝐭 𝐠𝐨̂̀𝐦 7 món:
_ 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐑𝐢𝐨
_ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐢̉ 𝐖𝐚𝐩𝐮
_ 𝐧𝐡𝐨 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐢𝐧
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐬𝐚̆́𝐭
_ 𝐭𝐫𝐚̀ đ𝐚̀𝐢 𝐥𝐨𝐚𝐧
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲
𝐂𝐚̉ 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ #𝟔𝟗𝟎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 15/11/2023

LX19
💙 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̉𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐠 𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐧𝐠

𝐒𝐞𝐭 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:
_ 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐲
_ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐞̀𝐨
_ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐞̂́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐁𝐢̉
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐬𝐜𝐥 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐀𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚
_ 𝐭𝐫𝐚̀ đ𝐚̀𝐢 𝐥𝐨𝐚𝐧 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐞𝐚
_ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐱𝐨̂́𝐩 𝐓𝐡𝐚́𝐢
_ 𝐤𝐞̣𝐨 𝐧𝐨̛ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝟖 𝐦𝐨́𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̉ #𝟔𝟗𝐎𝐤 / 𝐬𝐞𝐭

15/11/2023

Hình thật chứ k photoshop ha 😂
Team Xanh lá không baoh xa lánh. Set 7 món giá
💕Rượu vang trắng la roca
💕Cafe Jardin
💕Kẹo Mobilete
💕Nho raisin
💕Bánh Quy hộp
💕Scl Beluga
💕Trà Hoa quả Simpson Vail mỹ

15/11/2023

𝐒𝐞𝐭 𝐆𝐢𝐨̉ 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐨̂̃ đ𝐨̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 🌸
𝐒𝐞𝐭 𝟔 𝐦𝐨́𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦
- 𝟏 𝐍𝐚̣̂𝐦 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐍𝐮̛̃ 𝐍𝐡𝐢 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐦 Đ𝐮̛́𝐜
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝐇𝐚̀𝐧
- 𝟏 𝐒𝐨𝐝𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐠𝐞𝐫
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐑𝐚𝐟𝐞𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨
#𝟔𝟓𝐎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 15/11/2023

Không đẹp không lấy xè.ng lun 🤘🏻
Một set tone cam nhã nhặn gồm:
- 1 rượu Rosamia
- 1 chocolate Vobro
- 1 cafe Black Gold
- 1 kẹo hoa quả nhập khẩu
- 1 trà Basilur
- 1 sô cô la Alisa Hongkong
- 1 thuốc lá ESSE
Giá 85Okk

Photos from Gia Đình Ann's post 15/11/2023

Tiếp tục 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐚̣ . 𝐒𝐞𝐭 𝐡𝐨̣̂𝐩 đ𝐞̣𝐩 + 𝐭𝐮́𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐚́ 𝐠𝐢.𝐚́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚
𝐒𝐞𝐭 𝟓 𝐦𝐨́𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦 :
- 𝟏 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐲
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳𝐳𝐢
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐖𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬
- 𝟏 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐖𝐚𝐩𝐦
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞
#𝟒𝟖𝐎𝐤

Photos from Gia Đình Ann's post 15/11/2023

Set nhẹ nhàng giá mềm
Set thuyền vàng mang ý nghĩa tài lộc 💛
Bao gồm 8 món:
_ Rượu vang Leovince
_ Bánh quy Kaity
_ SCL Henry hộp thiếc
_ Cafe Jardin
_ Bánh Nhật
_ Kẹo Raffesilo
_ Trà Mallorie
_ Kẹo dẻo nơ

Photos from Gia Đình Ann's post 15/11/2023

𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐨 𝐡𝐞̂̀ “ 𝐱𝐚 𝐥𝐚́𝐧𝐡 “ 💚 𝐬𝐞𝐭 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐋𝐢𝐥𝐲 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̣̂ 𝐚̣𝐡 👌🏻
𝐒𝐞𝐭 𝟖 𝐦𝐨́𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐚̣̆𝐧 :
- 𝟏 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐓𝐨𝐫𝐥𝐞𝐲 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐖𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬
- 𝟏 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐎𝐚𝐭 𝐇𝐚̀𝐧
- 𝟏 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐬𝐚
- 𝟏 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝
- 𝟏 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲
- 𝟏 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚́ 𝐄𝐬𝐬𝐞
- 𝟏 𝐊𝐞̣𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐮𝐜𝐚
#𝟕𝟗𝐎𝐤

25/10/2022

xin mở Order và Ship “Bún Riêu Chay” vào thứ 5 (27/10). Bát bún chuẩn nguyên liệu organic, nấu bởi cô em gái 1m48, ăn chay trường 8 năm 😉. Kính mời mọi người thưởng thức ạ

#0908708895

15/12/2021

Trẻ thường "quậy" để gây chú ý của người lớn. Vậy người lớn có nên "quậy" để gây sự chú ý với trẻ không?.
Câu trả lời là CÓ
Hãy cùng Mẹ Ann thực hiện vài cách gây chú ý với trẻ mà Mẹ Ann vẫn hay làm nhé:

03/11/2021

Kỷ niệm 6 năm tới với Sài Gòn - xa lạ mà gần gũi - đông đúc mà không lạc lõng. Cảm ơn Sài gòn đã bao bọc Ann, đã nuôi dưỡng Ann

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

𝐊𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐨̂̃ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐜 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐦 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ đẹp 𝐱𝐢̉𝐮 𝐧𝐭𝐧 😝😝😝 𝐮̛𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ ...
𝐄 #𝐥𝐞̂𝐧 𝟏 𝐬𝐞𝐭  𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐢𝐩 𝐥𝐮𝐧 🤣🤣🤣 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 đ𝐚̃ 𝐦𝐞̂ 𝐫 𝐩𝐡 𝐤𝐨 ...

Location

Category

Website

Address


Hanoi
Other Day Care & Preschools in Hanoi (show all)
Hệ Thống Giáo dục sớm Smart Baby Hệ Thống Giáo dục sớm Smart Baby
90D Lô Nhà Vườn, Khu đô Thị Việt Hưng
Hanoi, 11800

Float thủy liệu, massage tắm bé, tuyển sinh bé từ 3 tháng đến 36 tháng. Hệ thống có đội ngũ giáo viên

Hội phẫu thuật tạo hình thẩm Mỹ đẹp và bác sĩ có tâm Hội phẫu thuật tạo hình thẩm Mỹ đẹp và bác sĩ có tâm
Hanoi

Nơi chia sẻ những kiến thức về da và hơn thế nữa.

Shop Saffron Quà Tặng Sức Khoẻ Shop Saffron Quà Tặng Sức Khoẻ
63 Hoàn Kiếm
Hanoi, 70000

Saffron có bán trên shopee.nhiều ưu đãi & giảm giá.Quà tặng cho gđ bạn bè người thân.dịp tết đến...v.

Dịch Vụ Chăm Sóc Mộ - Nghĩa Trang Yên Kỳ Dịch Vụ Chăm Sóc Mộ - Nghĩa Trang Yên Kỳ
Hanoi, 10000

Dịch Vụ Chăm Sóc Mộ tại Nghĩa Trang Yên Kỳ .Với nhiều gói dịch vụ vệ sinh,chăm sóc 1 lần hoặc định kỳ

Tất Nam Cao Cấp Tất Nam Cao Cấp
Nhổn
Hanoi, 100000

SHOP CHỈ BÁN TỪ 20 ĐÔI - Tất size 38-43 - 3 màu : Trắng, đen - Xám

MenXeed - Nam Học Hà Nội MenXeed - Nam Học Hà Nội
Tây Trà, Hoàng Mai
Hanoi

1.435.764 Đã gửi tin nhắn cho Trang Đánh Giá : ⭐⭐⭐⭐⭐

Tổng Kho Mỹ  Hào Tổng Kho Mỹ Hào
Hà Nội
Hanoi

đồ gia dụng

Phục Nhĩ Khang Phục Nhĩ Khang
Thôn Hợp Sơn/Xã Ba Vì , Huyện Ba Vì/TP Hà Nội
Hanoi, 1000

Liên hệ : 0964657112 Để nhận được hỗ trợ tư vấn miễn phí , nhanh chóng , sớ

MenXeed - Cơ Sở HCM MenXeed - Cơ Sở HCM
Tây Trà, Hoàng Mai
Hanoi

1.435.764 Đã gửi tin nhắn cho Trang Đánh Giá : ⭐⭐⭐⭐⭐

Chăn Ga Gối Đệm Nhà Nắng Chăn Ga Gối Đệm Nhà Nắng
Ngã 3 Văn Trai Xã Văn Phú Huyện Thường Tín Thành Phố Hà Nội
Hanoi, 13618

Đừng nghe những gì chúng tôi Quảng Cáo Hãy nghe những gì khách hàng nói về Chún

MenXeed - Cơ Sở Hà Nội MenXeed - Cơ Sở Hà Nội
Hanoi

1.435.764 Đã gửi tin nhắn cho Trang Đánh Giá : ⭐⭐⭐⭐⭐