Mầm Non Trúc Xanh, Ho Chi Minh City Video August 25, 2017, 12:53am

Videos by Mầm Non Trúc Xanh in Ho Chi Minh City. Mầm non Trúc Xanh, nơi bé được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, nhận thức và kĩ năng sống.

Giờ thể dục là phải quẫy như zầy mới chịu nàk ^^

Other Mầm Non Trúc Xanh videos

Hời ơi, sáng mấy ảnh ra ôm ôm mềnh, xong mấy ảnh phát hiện ra trò trượt cầu tuột, khổ nỗi chân mềnh ngắn quá mấy ảnh tuộ...

Giờ thể dục là phải quẫy như zầy mới chịu nàk ^^

Xin chào - Xin chào
"HI" - Lời chào từ các bé lớp Lá của Mầm Non Trúc Xanh

C