Mầm non Anh Hoa Sài Gòn, Ho Chi Minh City Video December 20, 2019, 12:28pm

Videos by Mầm non Anh Hoa Sài Gòn in Ho Chi Minh City. Trường mầm non cơ sở vật chất tốt và tiện nghi nuôi dạy trẻ chất lượng cao với chương trình tam ngữ Việt-Anh-Hoa

A

Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ:
I like to see CHRISTMAS.
I like to see the stockings.
I like to see the gifts.
I like to see the bells.
I like to see the tree.
And I like to see Santa.
Looking at me!
Wishing you peace, love and joy this holiday season.

Other Mầm non Anh Hoa Sài Gòn videos

Các bé múa hát mừng Xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Các bé múa hát mừng xuân!

A
Để chào mừng năm mới, Các bé hát bài: Happy new year Happy new year Happy new year Happy new year to you all We are singing We are dancing Happy new year to you all!

A
Học về Parts of a House Các bé biết chỉ vào và diễn đạt: It’s a roof. Nó là mái nhà. It’s a window.Nó là cửa sổ. It’s a balcony.Nó là ban công. It’s a door. Nó là cửa lớn. It’s a letterbox. Nó là hộp thư. It’s a path. Nó là con đường. It’s a driveway. Nó là đường lái xe vào nhà. It’s a car. Nó là chiếc xe hơi. It’s a garage. Nó là nhà để xe.

A
Học về Parts of a House Các bé biết chỉ vào và diễn đạt: It’s a roof. Nó là mái nhà. It’s a window.Nó là cửa sổ. It’s a balcony.Nó là ban công. It’s a door. Nó là cửa lớn. It’s a letterbox. Nó là hộp thư. It’s a path. Nó là con đường. It’s a driveway. Nó là đường lái xe vào nhà. It’s a car. Nó là chiếc xe hơi. It’s a garage. Nó là nhà để xe.

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về FEELINGS, các bé biết diễn đạt: On Monday, I am sleepy On Tuesday, I am glad On Wednesday, I am happy On Thursday, I am sad On Friday, I am tired On Saturday and Sunday, I go for a walk

A
Học về Weather: sunny, rainy, cloudy, windy, snowy, stormy; Các bé biết hỏi và trả lời những hoạt động các bé có thể làm trong các loại hình thời tiê1t đó: How's the weather? It's sunny. I swim on a sunny day. How's the weather? It's rainy. I watch TV on a rainy day. How's the weather? It's cloudy. I play with my friends on a cloudy day. How's the weather? It's windy. I fly a kite on a windy day. How's the weather? It's snowy. It's stormy.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học về FOOD & DRINKS, các bé biết làm câu: What do you want to eat? I want to eat _____. I don't want to eat _____.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, các bé làm thí nghiệm về việc MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con vừa làm thí nghiệm vừa giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Học Science: The Water Cycle, MƯA ĐƯỢC HÌNH THÀNH như thế nào. Ba Mẹ xem tụi con giải thích : dễ thương chưa nè Ba Mẹ. Evaporation, Condensation, Precipitation and Collection 1. The water particles rise up at the surface and form clouds. 2. The water particles snuggle together into small drops. 3. The drops grow heavy and fall out of the cloud and this is called rain.

A
Những món quà cho các bé từ quê hương của Cô MAGGIE!

A
Cô MAGGIE dạy tụi con phải biết CẢM ƠN khi người nào đó cho mình vật gì!

Học về Clothing các bé biết diễn đạt I'm wearing......Hi! My name is _________. I'm wearing a scarf. I'm wearing a jacket. I'm wearing a hat. I'm wearing socks. I'm wearing pants. I'm wearing a t-shirt.
Học về CLOTHING, các bé biết diễn đạt Hi! My name is _________. I'm wearing a scarf. I'm wearing a jacket. I'm wearing a hat. I'm wearing socks. I'm wearing pants. I'm wearing a t-shirt.

A
Các bé vui NOEL!

A
Các bé vui NOEL!

A
Các bé vui NOEL!

a
Các bé vui NOEL!

A
Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ: I like to see CHRISTMAS. I like to see the stockings. I like to see the gifts. I like to see the bells. I like to see the tree. And I like to see Santa. Looking at me! Wishing you peace, love and joy this holiday season.

A
Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ: I like to see CHRISTMAS. I like to see the stockings. I like to see the gifts. I like to see the bells. I like to see the tree. And I like to see Santa. Looking at me! Wishing you peace, love and joy this holiday season.

A
Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ: I like to see CHRISTMAS. I like to see the stockings. I like to see the gifts. I like to see the bells. I like to see the tree. And I like to see Santa. Looking at me! Wishing you peace, love and joy this holiday season.

A
Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ: I like to see CHRISTMAS. I like to see the stockings. I like to see the gifts. I like to see the bells. I like to see the tree. And I like to see Santa. Looking at me! Wishing you peace, love and joy this holiday season.

A
Cô MAGGIE dạy cho các bé bài thơ và những lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thật dễ thương nè Ba Mẹ: I like to see CHRISTMAS. I like to see the stockings. I like to see the gifts. I like to see the bells. I like to see the tree. And I like to see Santa. Looking at me! Wishing you peace, love and joy this holiday season.

A
Học về ZOO ANIMALS, được Cô JAY cho đi SỞ THÚ, và chơi trò chơi: nhảy đến hình con vật nào là phải nói tên con vật đó ra: I can see a monkey. I can see an elephant. I can see a kangaroo. I can see a snake. I can see a parrot. I can see a lion. I can see a zebra.

A
Học về ZOO ANIMALS, được Cô JAY cho đi SỞ THÚ, và chơi trò chơi: nhảy đến hình con vật nào là phải nói tên con vật đó ra: I can see a monkey. I can see an elephant. I can see a kangaroo. I can see a snake. I can see a parrot. I can see a lion. I can see a zebra.

A
Học về ZOO ANIMALS, được Cô JAY cho đi SỞ THÚ, và chơi trò chơi: nhảy đến hình con vật nào là phải nói tên con vật đó ra: I can see a monkey. I can see an elephant. I can see a kangaroo. I can see a snake. I can see a parrot. I can see a lion. I can see a zebra.

A
Học về ZOO ANIMALS, được Cô JAY cho đi SỞ THÚ, và chơi trò chơi: nhảy đến hình con vật nào là phải nói tên con vật đó ra: I can see a monkey. I can see an elephant. I can see a kangaroo. I can see a snake. I can see a parrot. I can see a lion. I can see a zebra.

a
Tụi con biết làm tính cộng bằng Tiếng Anh nè Ba Mẹ: zero plus one equals one one plus one equals two two plus two equals four three plus three equals six four plus four equals eight five plus five equals ten

a
Tụi con biết làm tính cộng bằng Tiếng Anh nè Ba Mẹ: zero plus one equals one one plus one equals two two plus two equals four three plus three equals six four plus four equals eight five plus five equals ten

a
Tụi con biết làm tính cộng bằng Tiếng Anh nè Ba Mẹ: zero plus one equals one one plus one equals two two plus two equals four three plus three equals six four plus four equals eight five plus five equals ten

a
Tụi con biết làm tính cộng bằng Tiếng Anh nè Ba Mẹ: zero plus one equals one one plus one equals two two plus two equals four three plus three equals six four plus four equals eight five plus five equals ten

About   Privacy   Login