SKY - SPK KNIGHT & YOU, Ho Chi Minh City Videos

Videos by SKY - SPK KNIGHT & YOU in Ho Chi Minh City. SPK-KNIGHT & YOU

Test CNC cho dự án sắp tới

Other SKY - SPK KNIGHT & YOU videos

Test CNC cho dự án sắp tới

Buổi thưc hành của lớp Vi Điều Khiển K5

Một ứng dụng nhỏ Android cho các bạn đam mê vi điều khiển và robot.