Nguyễn Ngọc Dũng, Ho Chi Minh City Video July 23, 2018, 3:32pm

Videos by Nguyễn Ngọc Dũng in Ho Chi Minh City. Hành trình kiến tạo ra sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới bằng giáo dục.

Other Nguyễn Ngọc Dũng videos

BACH KHOA 60

C