Nguyễn Ngọc Dũng, Ho Chi Minh City Video October 27, 2017, 2:12am

Videos by Nguyễn Ngọc Dũng in Ho Chi Minh City. Hành trình kiến tạo ra sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới bằng giáo dục.

BACH KHOA 60

Other Nguyễn Ngọc Dũng videos

BACH KHOA 60

C