English Job Network

English Job Network

Comments

😍😍𝑆𝐴𝑆❤️𝑆𝐴𝐼𝐺𝑂𝑁❤️𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁❤️𝐸𝑁𝐺𝐿𝐼𝑆𝐻😍😍

𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑖𝑝𝑖𝑛𝑜 / 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠.

(𝐿𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : BIEN HOA - HO CHI MINH - MEKONG).

🔥 Vietnamese / Filipino/ Native 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠.

💰 𝑓𝑟𝑜𝑚 $1000 - $1500/ 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
***4𝑇𝑒𝑒𝑛 & 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠***

✅1. 𝐽𝑜𝑏 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 : 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠.

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒:

📌𝑀𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦- 𝑊𝑒𝑑𝑛𝑒𝑠𝑑𝑎𝑦 - 𝐹𝑟𝑖𝑑𝑎𝑦.

📌𝑇𝑢𝑒𝑠𝑑𝑎𝑦- 𝑇ℎ𝑢𝑟𝑠𝑑𝑎𝑦 - 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑎𝑦.

📌𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑎𝑦 - 𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦.

📌𝑀𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠: 9:30-11 𝑎𝑚.

📌𝐸𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠: 6:00-7:30𝑝𝑚 𝑜𝑟 7:45-9:15𝑝𝑚.

✅2. 𝐽𝑜𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠.

📌𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 .

📌𝐹𝑢𝑟𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡.

📌𝐹𝑢𝑙𝑙-𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡.

📌𝐹𝑟𝑒𝑒𝑙𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠.- 𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 𝑎𝑠 𝑎 𝑇𝑂𝑃 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ.

📌 𝐶𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠.

✅3. 𝐽𝑜𝑏 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠.

📌 𝑇𝐸𝑆𝑂𝐿 𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑠.

📌𝐵𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠.

📌 𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐.

📌 𝐻𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠.

📩4. 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑠.

𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝐶𝑉 / 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑦 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 : [email protected].

Subject: TEACHING POSITION

💟💟💟𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓼𝓹𝓮𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮. 𝓗𝓸𝓹𝓮 𝓽𝓸 𝓼𝓮𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓽 𝓢𝓐𝓢 💟💟💟
❤SAS SAIGON AMERICAN ENGLISH LONG AN - MY THO - VINH LONG - CAN THO - BEN TRE

We are looking for English teachers
✅ Native English teachers
💰 from 16$ up to 20$/hour
✅ Filipino teacher
💰 from 18$ up to 22$/1.5 hour
✅ Vietnamese teacher
💰 from 180k up to 260k/1.5

❌ 1. Job description : Teaching communication English for adults
Schedule:
✅ Monday- Wednesday - Friday
✅Tuesday- Thursday - Saturday
✅Saturday - Sunday - Time
✅Morning class: 9:30-11 am
✅Evening class: 6:00-7:30pm or 7:45-9:15pm
❌2. Job benefits
- Competitive salary
- Further training and development
- Full-time position with working contract
- Freely design lesson plans
- Additional bonus as a TOP teacher every month
- Clubs and company events
❌3. Job requirements
- TESOL or relating teaching certificates
- Be passionate about the subject and committed to helping learners gain excellent results
- Being young, creative, and dynamic
- Having experience in teaching communication English for adults
❌4. Application process Interested applicants,

Please submit your CV / Resume by email : [email protected]
Subject: Location_Teacher
Thanks for spending time reading this title. Hope to see you all at SAS

EnglishJob.net empowers employers, job seekers and educators to solve the talent shortage & enhance

Operating as usual

11/03/2021

Website for work.

11/03/2021

International Website for work.

27/02/2021

CV Alon Musk is short but full.

06/02/2021

Increase instagram engagement.

06/02/2021

Social media planner.

02/02/2021

Social media efect map for you to up skills.

02/02/2021

SEO knowhow.

Photos from Biz Guru's post 31/01/2021

Photos from Biz Guru's post

31/01/2021

For maketer

31/01/2021

SAL1: Technology apply to sales model

31/01/2021

ACC1: Balance sheet

31/01/2021

FIN1: Financial Planning

10 công việc lương cao dự báo bùng nổ trong năm 2021 03/01/2021

10 công việc lương cao dự báo bùng nổ trong năm 2021

10 công việc lương cao dự kiến bùng nổ 2021z.

10 công việc lương cao dự báo bùng nổ trong năm 2021 Mỗi năm, dư luận lại đưa ra những dự đoán về các công việc "hot" mang lại thu nhập lớn, dưới đây là 10 ngành lương cao được kỳ vọng bùng nổ trong năm 2021.

02/01/2021

11 CUỐN SÁCH HAY NHẤT GIÚP BẠN VƯƠN LÊN ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP

1. The third door (Kẻ khôn đi lối khác)

Nằm trong danh sách rất nhiều Top sách hay nhất về định hướng phát triển nghề nghiệp, cuốn sách The third door cũng là cuốn sách bán chạy trên toàn cầu.

Được viết lối kể chuyện, cuốn sách giống như một bộ phim sẽ đưa độc giả theo chân tác giả Banaya đi từ phòng ký túc xá đại học của mình đến các hành trình phỏng vấn và khám phá những điều dẫn đến thành công của những người thành công nổi tiếng như: Bill Gates, Warren Buffett, Lady Gaga, Maya Angelou, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg….

Cuốn sách nhận được rất nhiều lời khen tặng của các chuyên gia, tác giả hàng đầu thế giới cũng như hàng nghìn độc giả trên trang Amazon và cộng đồng đọc sách lớn nhất thế giới.

Cho dù bạn đang tìm kiếm một công việc mới, bắt đầu kinh doanh riêng hoặc đang tìm cách bổ sung thêm nhiên liệu cho sự nghiệp hiện tại của mình, thì cuốn sách này là một hướng dẫn mạnh mẽ và thú vị để làm điều đó.

2. Principles: Life & work

Hơn 40 năm trước, Dalio đã bắt đầu Bridgewater Associates ở thành phố New York. Kể từ đó, công ty đã phát triển thành một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử. Và Dalio khẳng định đó là kết quả trực tiếp của một bộ nguyên tắc mà ông luôn sử dụng nhất quán trong công việc. Và những nguyên tắc này đã được ông chia sẻ trong cuốn sách Principles: Life & work.

Cuốn sách được nhiều chuyên gia nghề nghiệp như Adam Grant, Arianna Huffington và Tim Ferriss đánh giá cao, giúp độc giả có thể đưa ra những quyết định sắc nét trong công việc và gặt hái thành công.

Cuốn sách chưa được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt, bạn hãy tìm đọc bản tiếng Anh nếu muốn tìm đọc cuốn sách.

3. Crushing It (Thế giới ảo, thương hiệu thật)

Biểu tượng truyền thông xã hội và tác giả bán chạy nhất Gary Vaynerchuk đã trở lại với một cuốn sách thực tế khác về việc kiếm tiền từ những đam mê, để xây dựng doanh nghiệp của bạn. Đây là cuốn sách tiếp theo của cuốn sách Crush It, đã được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi Đam mê khám phá.

Trong Crushing It, Vaynerchk không chỉ cập nhật lời khuyên của mình để giới thiệu các nền tảng xã hội mới nhất, mà còn bao gồm cả việc đưa các công cụ này vào thực tế và nhìn thấy những kết quả lớn.

4. Willpower don’t work (Kẻ thù của ý chí)

Trong cuốn sách Willpower don’t work tác giả đã đưa ra một lập luận mạnh mẽ: Ngừng tập trung vào sức mạnh ý chí. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc thay đổi môi trường xung quanh để đạt được mục tiêu của bạn.

Và trong cuốn sách vô cùng thiết thực và hữu ích này, Hardy sẽ dạy cho bạn mọi thứ từ cách đặt "các chức năng cưỡng bức" trong cuộc sống của bạn (vì vậy các hành vi mặc định của bạn sẽlà chính xác những gì bạn muốn) cho đến cách tạo ra một môi trường giúp bạn có thể sáng tạo vô tận và có được năng suất như ý. Nếu bạn đã sẵn sàng hành động cho thành công của mình, cuốn sách này là dành cho bạn.

5. When: The Scientific secrets of Perfect Timing (Khi nào: Bí mật khoa học của thời điểm hoàn hảo)

Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học hữu ích, tác giả Daniel Pink sẽ giúp bạn tránh những lỗi không cần thiết mà nhiều người thường hay mắc phải, từ cách sắp xếp thời gian họp cho đến cách sắp xếp lịch trình của bạn, từ đó giúp nâng cao hiệu quả công việc của mình. Với những giai thoại tuyệt vời và những lời khuyên thiết thực cuốn sách sẽ mang đến những lợi ích hữu hình cho sự nghiệp của bạn.

6. Deep work (Làm ra làm, chơi ra chơi)

Trong thời đại có quá nhiều thứ gây xao nhãng như hiện nay, thì việc có thể duy trì sự tập trung trong thời gian dài giống như một dạng siêu năng lực, có thể giúp bạn giải quyết được mọi thách thức và gặt hái được thành công trong công việc.

Bằng việc sử dụng các kiến thức từ ngành tâm lý học và khoa học thần kinh, cũng như kinh nghiệm của mình, tác giả cuốn sách sẽ chỉ cho bạn phương pháp thực hành một cách hiệu quả cách làm việc này. Theo ông, mọi người nên thực hành làm việc chuyên sâu: "làm việc trong trạng thái tập trung không bị phân tâm, đẩy khả năng nhận thức của bạn đến giới hạn cao nhất". Đây cũng chính là lý do tại sao Deep work được đánh giá là một trong những cuốn sách nghề nghiệp tốt nhất hiện nay.

7. Give & take (Cho khế nhận vàng)

Từ thực tiễn giảng dạy của mình, tác giả cuốn sách Adam Grant - khi ấy đang là giáo sư trẻ nhất của ngôi trường Wharton danh giá - đã kiểm chứng nguyên nhân mang lại thành công cũng như dẫn đến thất bại của mỗi người.

Anh đã phân chia ra ba nhóm người chính dựa theo phong cách hành xử: những người chỉ biết đến lợi ích bản thân, những người luôn hết lòng vì người khác và những người dung hòa. Trong khi những người chỉ biết lợi ích bản thân ra sức giành lấy phần có lợi nhất về mình, những người dung hòa hướng đến việc trao đổi lợi ích, thì những người luôn hết lòng vì người khác lại hoàn toàn khác biệt - họ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người mà không cần bất cứ sự đền đáp nào.

Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành công cho họ - những người luôn hết mình vì người khác.

8. Drive (Động lực chèo lái hành vi)

Đôi khi rất khó để bạn có thể tạo ra động lực khiến bản thân hay ai đó thích thú làm điều gì đó. Nhưng cuốn sách này sẽ dạy cho bạn cách làm điều đó, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác.

Trong Drive, bạn sẽ học về các thành phần của động lực con người và cách thúc đẩy hiệu quả bản thân và những người khác. Cả hai đều là những yếu tố thiết yếu để thành công trong hầu hết mọi sự nghiệp.

9. How to fail at almost everything and still win big (Thất bại lớn, thành công lớn)

Trong cuốn sách này, Scott Adams - tác giả của loạt truyện tranh hài hước nổi tiếng Dilbert đã được xuất bản tại 65 quốc gia - đã kể lại những thất bại của mình một cách dí dỏm. Nhờ vậy, ông khiến độc giả không ảo tưởng về một lối mòn dẫn đến thành công mà ai cũng có thể bắt chước và đạt kết quả tương tự.

Quan trọng hơn thế, sau đó tác giả đã khéo léo chuyển những kinh nghiệm đó thành bài học hữu ích để bất kỳ ai cũng có thể soi mình và sửa chữa những sai lầm tương tự trên con đường đến đỉnh vinh quang. Theo tác giả, mỗi người sẽ phải thử nghiệm rất nhiều (cùng với đó là thất bại) trước khi tìm ra điều gì là thích hợp với bản thân. Tạp chí Time đánh giá How to fail at almost everything and still win big của Scott Adams là "Một trong những lời khuyên đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất".

10. Designing Your Life (Thiết kế cuộc đời đáng sống)

Trong lĩnh vực thiết kế, mọi lựa chọn được đưa vào một thiết kế đều có chủ ý. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách áp dụng suy nghĩ này vào việc đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống và xây dựng được một hệ thống phù hợp với bản thân.

Bạn sẽ biết cách làm chủ sự lựa chọn thay vì thống khổ về chúng. "Không quan trọng bạn là ai, làm công việc gì, đã có tuổi hay vẫn còn trẻ, bạn có thể sử dụng phương pháp tư duy đã tạo ra những công nghệ, sản phẩm và không gian tuyệt vời để thiết kế sự nghiệp và cuộc sống của mình".

Cuốn sách lọt vào danh sách bestseller của New York Times này đã giúp rất nhiều người trên thế giới bước ra khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc đời để sống hạnh phúc.

11. Big Magic (Điều diệu kỳ lớn)

Ai cũng biết khả năng sáng tạo làm nên sự khác biệt rất lớn trong trong công việc và cuộc sống của mỗi người. Và nhiều người cũng tin rằng đó là một bản năng trời phú, mà không phải ai cũng được ưu ái. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, nữ nhà văn Elizabeth Gilbert đã khẳng định một điều hoàn toàn ngược lại, bằng cách soi rọi vào bản chất của sáng tạo, và dẫn dắt độc giả vào quá trình quá trình kiếm tìm Điều Kỳ Diệu Lớn, kho báu sáng tạo mà vũ trụ chôn giấu ở nơi bí ẩn nào đó trong mỗi con người.

Và bởi thế, đây chính là cuốn sách dành cho bất cứ ai muốn và dám sống đời sáng tạo không bao giờ cạn kiệt những điều kỳ diệu.

Theo: Trí Thức Trẻ

02/01/2021

14 tips from STEPHEN KING's on writing. you should to learn english skill for writing on work.

31/12/2020

Manpower core

24/12/2020

Skill set need in finance man.

23/12/2020

Email sign offs, you can use at work.

23/12/2020

90days firts day in work. It is help you successful

23/12/2020

7 brilliant ways to start any presentation.

World TESOL Academy - TESOL/TEFL Certificate 03/12/2020

World TESOL Academy - TESOL/TEFL Certificate

TESOL academy, you can apply test.

World TESOL Academy - TESOL/TEFL Certificate Become an English language teacher. Get your 120 hour TESOL/TEFL certificate online here.

02/12/2020

Giữ cho mình - gia đình - xã hội

8 Soft Skills That Make You an Even Better Leader 02/12/2020

8 Soft Skills That Make You an Even Better Leader

8 soft Skills That Make You an Even Better Leader

8 Soft Skills That Make You an Even Better Leader Emotional intelligence and other soft skills are more important than ever. Mastering these essentials will help you inspire your team and beat your revenue goals.

DO IT FOR YOU 🔥🔥 (Best Motivational Speeches EVER!) 01/12/2020

DO IT FOR YOU 🔥🔥 (Best Motivational Speeches EVER!)

Do you want earn money so many? I belive you will want this, so you will do it ? Ok get up and move yourself.

DO IT FOR YOU 🔥🔥 (Best Motivational Speeches EVER!) DO IT FOR YOU 🔥🔥 (Best Motivational Speeches EVER!)Speakers:Gary Vee Les Brown Eric Thomas David Goggins Arnold SchwarzeneggerJoe RoganFootageAll Video Foo...

30/11/2020
20/11/2020
18/11/2020

INTERNSHIP RECRUITMENT INFORMATION

🔰[HCM] CONTEMI VIỆT NAM
Vị trí: Intern/Fresher DevOps
Deadline: 28/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/intern-fresher-devops/
🔰[HCM] CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Vị trí: Thực tập sinh Tiếp thị Kỹ thuật số
Deadline: 20/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/thuc-tap-sinh-tiep-thi-ky-thuat-so/
🔰[HCM] CÔNG TY CÔNG NGHỆ FOSSIL VIỆT NAM
Vị trí: Data Intern
Deadline: 10/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/data-intern-5/
🔰[HCM] TMA INNOVATION CENTER
Vị trí: Business – Marketing Intern
Deadline: 26/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/business-marketing-intern-2/
🔰[HCM] CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ACC GROUP
Vị trí: Thực Tập Marketing
Deadline: 29/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/thuc-tap-marketing-277/
🔰[HCM] CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA - NHÀ HÀNG ADORA CENTER
Vị trí: Thực Tập Sinh Tuyển Dụng
Deadline: 29/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/thuc-tap-sinh-tuyen-dung-52/
🔰[HCM] CÔNG TY CỔ PHẦN EMMAY VÀ CÁC CỘNG SỰ
Vị trí: Thực Tập Quản Lý Dự Án
Deadline: 29/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/thuc-tap-quan-ly-du-an-8/
🔰[HCM] CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
Vị trí: Thực Tập Kế Toán
Deadline: 29/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/thuc-tap-ke-toan-428/
🔰[HCM] CÔNG TY XNK OSAKA TOÀN THỊNH PHÁT
Vị trí: TTS Quản trị KD
Deadline: 30/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/tts-quan-tri-kd/
🔰[HCM] COUPLE GROUP JOINT STOCK COMPANY
Vị trí: Branding Marketing Intern
Deadline: 29/11/2020
JD: https://www.internship.edu.vn/jobs/branding-marketing-intern/
✅ Cập nhật 20+ công việc thực tập tại: http://Internship.edu.vn/
---------------------------------------------
ENGLISH JOB NETWORK (EJN) - CỔNG KẾT NỐI CÔNG VIỆC QUỐC TẾ - Phone 0981626273 - Website: https://www.englishjob.net

EJN đào tạo nghề, kỹ năng công việc, kết nối việc làm và hợp tác quốc tế.

Đừng trói buộc bản thân vào công việc ổn định - Làm ở công ty lớn hay làm tự do, hãy để lý trí bạn mách bảo 11/11/2020

Đừng trói buộc bản thân vào công việc ổn định - Làm ở công ty lớn hay làm tự do, hãy để lý trí bạn mách bảo

Bài viết hay về công việc cho các bạn trẻ. Công ty nào cũng có cái hay và cái dở, lớn có hệ thống tốt quy chuẩn rõ ràng nhưng khó tạo đột phá từ cấp dưới, nhỏ thì làm đủ mọi việc có cơ hội học hỏi nhưng lại thiếu kỷ luật và phát triển bền vững.

Quan điểm chính là do chúng ta tự suy nghĩ rõ ràng điều gì cần cho chúng ta để phát triển trong sự nghiệp.

Đừng trói buộc bản thân vào công việc ổn định - Làm ở công ty lớn hay làm tự do, hãy để lý trí bạn mách bảo Chính việc bạn trải nghiệm các kiểu công việc khác nhau như vậy sẽ tạo bạn thành một phiên bản đặc biệt trong mắt nhà tuyển dụng.

11/11/2020

Để thành công bạn có sẵn sàng thay đổi không? Hãy tôi luyện bản thân những đức tính tốt đẹp để đạt được thành công.

Photos from Empower me's post 07/11/2020

Photos from Empower me's post

WINNERS NEVER GIVE UP - Best Motivational Speech 05/11/2020

WINNERS NEVER GIVE UP - Best Motivational Speech

Believe you can do it.

WINNERS NEVER GIVE UP - Best Motivational Speech WINNERS NEVER GIVE UP - Best Motivational Speech Speakers: Td Jakes Steve Harvey David Goggins Brian Tracy Ed Mylett Jordan Peterson Footage All Video Footag...

03/11/2020

Bạn đang ở vùng nào? Thoải mái có an toàn chăng?

Cơn dịch Covid19 đã cho ta thấy bất cứ ai cũng rủi ro về sức khoẻ, tài chính, mối quan hệ. Vậy vấn đề mọi người sẽ sợ hãi và cần thay đổi. Chỉ có giáo dục lại nhận thức rõ vấn đề để chúng ta thay đổi thì mới trưởng thành.

Hãy áp dụng phương pháp trên vào cuộc sống để thành công hơn.

ENGLISH JOB NETWORK - KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

HR Innovations and Solutions - High manpower & High effectiveness

EJN là doanh nghiệp chuyên về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự.

👉 Tuyển dụng các bạn có trình độ tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn cao để phục vụ các công việc của công ty đa quốc qua (International Jobs)
👉 Đào tạo ngôn ngữ và kỹ năng công việc để các bạn hội nhập vào nhân lực quốc tế (theo nhu cầu của các Doanh nghiệp đa quốc gia)
👉 Phát triển lộ trình thăng tiến và thương hiệu cá nhân cho bạn, giúp bạn trở thành Specialists và Advisors trong lĩnh vực hoạt động của bạn.

Thông tin liên hệ:

Videos (show all)

Do this when you're 30 years old

Location

Category

Telephone

Website

Address


Ho Chi Minh City
700000

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?