Send a message to Chinoz Trần FWD, Sống Đầy từ hôm nay - đánh bay bệnh hiểm nghèo