Ms. Huyen’s English Corner, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Ms. Huyen’s English Corner in Ho Chi Minh City. TESOL Certified English Teacher

Câu hỏi "How About" hay lắm nè, học cùng cô nhannn 🫶🏻✨ #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonline #tienganhchonguoidilam #learnenglish #studywithme #phanxatienganh #nguphaptienganh #tuvungtienganh #mshuyenphatam #simpleenglish

Other Ms. Huyen’s English Corner videos

Câu hỏi "How About" hay lắm nè, học cùng cô nhannn 🫶🏻✨ #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonline #tienganhchonguoidilam ...

Các hình thức "Trả Tiền" bằng tiếng Anh hay lắm nè, học cùng cô nhan 🥰 #tienganh #tienganhchonguoimatgoc #tienganhmatgoc...

"HOW LONG DOES IT TAKE" cấu trúc này hay lắm nè, học cùng cô nhan 🥰 #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhchonguoidilam #ti...

"SOME" là gì? Xem hết video và học cùng cô nghen!! #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonline #tienganhgiaotiep #phanxati...

Bí mật tiếng Anh chủ đề Tết

"BOTH..AND" vừa cái này vừa cái kia, học nhanh cùng cô nhan 🫶🏻#tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonline #tienganhcoban #...

Học nhanh về cách phân biệt "Do & Make" cùng cô nha!! #tienganh #tienganhcoban #tienganhonline #phanxatienganh #tuvungti...

Học ngay cùng cô để có "Kiến Thức - Kinh Nghiệm - Trải Nghiệm" nha các bạn ơi 🎊🪆#tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonlin...

Giới Từ Chỉ Thời Gian "IN" là gì? Học nhanh cùng cô nhé!! #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhonline #tienganhmoingay #ti...

Giới từ chỉ thời gian "ON" là gì?? Học ngay cùng cô nha các bạn ơi ^^ #tienganh #tienganhonline #tienganhmatgoc #tiengan...

Giới từ chỉ thời gian "ON - IN - AT", nhớ xem hết và áp dụng cùng cô nha!! #tienganh #tienganhchonguoimatgoc #tienganhma...

Câu hỏi với "How" (P2), học cùng cô nha!!! #tienganh #tienganhchonguoimatgoc #tienganhmatgoc #tienganhcoban #tienganhonl...

Các câu hỏi với "How" (P1), học nhanh cùng cô nha!! #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhchonguoimatgoc #tienganhcoban #ti...

"Have To" là gì? Học nhanh cùng cô nha!! #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhchonguoimatgoc #tienganhonline #tuvungtienga...

Danh Từ Không Đếm Được là gì? Các bạn học nhanh cùng cô nha!! #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhgiaotiep #tienganhcoban...

Danh Từ Không Đếm Được, học nhanh cùng cô nha 🫶🏻 #tienganh #tienganhcoban #tienganhchonguoimatgoc #tienganhgiaotiep #tie...

Nhận biết "Thì Quá Khứ Đơn" cực nhanh, đừng bỏ lỡ video nha các bạn ơi #tienganh #tienganhmatgoc #tienganhchonguoimatgoc...

Phân Biệt Các Thì Cơ Bản - học nhanh cùng cô nha #tienganh #tienganhchonguoimatgoc #tienganhcoban #tienganhonline #tieng...

Giới Từ Chỉ Thời Gian "AT" sử dụng như thế nào thì các bạn nhớ đón xem hết video nha 😘 #tienganh #tienganhchonguoimatgoc...

"Tính Từ Bất Quy Tắc" là gì? Nhớ xem hết video cùng cô nha #tienganh #tienganhchonguoimatgoc #tienganhcoban #tienganhonl...