Axcela English - Tiếng Anh CEFR dành cho Người đi làm

Axcela - Đào tạo tiếng Anh cho Người đi làm & Doanh nghiệp số 1 Việt Nam. Khoá học tiếng Anh dành cho Doanh Nghiệp và Người đi làm.

Operating as usual

21/11/2023


💥"𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆" VS "𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆", bạn đang theo học phương pháp nào? Theo quan điểm của Edgar Dale, kiến thức thu nhận sau 2 tuần học sẽ trải qua quá trình suy giảm. Tuy nhiên, mức độ suy giảm này phụ thuộc vào việc bạn áp dụng phương pháp học "𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄" hay "𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 ". Sau 2 tuần, chúng ta có thể quan sát tỉ lệ suy giảm kiến thức đã tiếp nhận như sau:

- 10% nhớ về những điều đã đọc
- 20% nhớ về những điều đã nghe một cách thụ động (giảng bài)
- 30% nhớ về những điều đã nhìn thấy/đọc
- 70% nhớ về những điều đã tham gia giao tiếp chủ động (Nghe-Nói-Thảo luận)
- 90% nhớ về những điều đã thực hành
Dựa trên những số liệu trên, có thể nhận thấy rằng phương pháp học 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆, thông qua việc thực hành Nghe-Nói một cách chủ động và tập trung vào việc học, là chìa khóa giúp bạn hình thành phản xạ nhanh nhất khi học tiếng Anh. 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 là phương pháp học chủ đạo và liên tục trong tất cả các chương trình học của Axcela, điều này giúp học viên 𝐫𝐮́𝐭 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟓𝟎% so với các phương pháp khác.

💥"𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆" 𝑜𝑟 "𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆", 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑝𝑢𝑟𝑠𝑢𝑖𝑛𝑔? 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝐸𝑑𝑔𝑎𝑟 𝐷𝑎𝑙𝑒, 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑒. 𝐻𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟, 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 "𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄" 𝑜𝑟 "𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄" 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠. 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠, 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑠:
- 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 10% 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑
- 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 20% 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 (𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠)
- 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 30% 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑒𝑛/𝑟𝑒𝑎𝑑
- 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 70% 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 (𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔-𝑆𝑝𝑒𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔-𝐷𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛)
- 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 90% 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑑

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠, 𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 "𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆" 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑, 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑒𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑙𝑦 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ. "𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸 𝐿𝐸𝐴𝑅𝑁𝐼𝑁𝐺" 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝐴𝑥𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠, ℎ𝑒𝑙𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐛𝐲 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠.
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela tại:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 093213910

20/11/2023

🥰Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! 👩‍🏫👨‍🏫
Nhân dịp này, Axcela xin gửi đến tất cả các thầy cô giáo những lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì sự cống hiến và tâm huyết của quý thầy cô, những người không ngừng truyền đạt tri thức và giáo dục cho bao thế hệ Việt Nam.

🥰𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟'𝑠 𝐷𝑎𝑦! 👩‍🏫👨‍🏫
𝑂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝐴𝑥𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑠 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑓𝑒𝑙𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑖𝑠ℎ𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠. 𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑤ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚.

17/11/2023

📣📣 Tháng 11 này có gì?
𝐀𝐱𝐜𝐞𝐥𝐚 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 và 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 vừa tổ chức sự kiện 𝐊𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐟𝐟 cho chương trình tiếng Anh giao tiếp 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐂𝐄𝐅𝐑 dành cho 60 nhân viên nhà máy Intel Vietnam. Điều này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm hợp tác chặt chẽ giữa hai công ty.
Axcela chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 và cam kết sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm học tiếng Anh mới lạ và hiệu quả cho các Học viên Intel trong khoá học này. 🎉
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela tại:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

15/11/2023

🥰
‼️Chăm chỉ cũng là một loại nỗ lực‼️

➡️➡️➡️Anh Lý Ngọc Quí, đảm nhận vị trí Technical tại De Heus đã chính thức chinh phục thành công level B2 Tiếng Anh chuẩn sau 6 tháng nỗ lực với khoá học tại Axcela. Dẫu thời gian làm việc luôn bận rộn, Anh vẫn xuất sắc đạt được mục tiêu tiếng Anh mà mình đề ra. Axcela rất tự hào về kết quả mà Anh đạt được.🎉

📍Kết thúc khoá học B2 chuẩn , Anh Quí chia sẻ:

✅Thời gian biểu các buổi học phù hợp với lịch trình cá nhân
✅Theo dõi và hỗ trợ liên tục trong quá trình học bởi huấn luyện viên
✅Đặc biệt, App ứng dụng nghe - nói chứa nhiều nội dung thú vị và hữu ích cho level B2

“𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎́ ℎ𝑜̣𝑐, 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐵2 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐶𝐸𝐹𝑅, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑦́ 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.” Anh Quí chia sẻ.
-------------
Nhìn thấy sự chăm chỉ của Anh Quí trên hành trình chinh phục được mục tiêu tiếng Anh do mình đặt ra, Axcela cảm thấy rất phấn khích và đây cũng sẽ là động lực giúp Axcela nỗ lực hơn nữa trong hành trình nâng cấp liên tục nội dung chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn để 100% các học viên đều đạt được mục tiêu tiếng Anh mà mình đề ra.💕
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

13/11/2023

It's Monday already, time to reset the brain🤟🤟🤟

--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

08/11/2023

🥰
“𝑇𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐴2 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 #𝐶𝐸𝐹𝑅 𝑡𝑎̣𝑖 𝐴𝑥𝑐𝑒𝑙𝑎. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎́ ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 - 𝑛𝑜́𝑖, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑒̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑠𝑎𝑖. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝐴𝑥𝑐𝑒𝑙𝑎 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑎́ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚” Anh Văn chia sẽ

🎉Axcela xin chúc mừng chiến binh Phan Tiến Văn, hiện đang là Senior Production Leader tại IVC (ISB Việt Nam)đã đạt kết quả level A2 tiếng Anh chuẩn CEFR sau 24 tuần học tại Axcela.

📍Về những trải nghiệm trong khoá học tại Axcela, Anh Văn chia sẻ:
✅Thời gian học linh hoạt, phù hợp với người đi làm, khiến người học chủ động học với lộ trình cá nhân hoá của từng người.
✅Phương pháp học đúng đắn, giáo viên và huấn luyện viên (coach) hỗ trợ liên tục.
✅Đặc biệt, Ứng dụng thực hành nghe - nói độc quyền tại Axcela khiến người học cảm thấy thú vị với nội dung và có thể học mọi lúc mọi nơi.
-------------
👉👉👉Một lần nữa, Axcela xin chúc mừng Anh và hy vọng Anh sẽ tiếp tục nỗ lực để chinh phục tiếp tục các mục tiêu level cao hơn trên hành trình học tiếng Anh chuẩn CEFR nhé ạ.💕
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

07/11/2023

Tại sao nên chọn chuẩn Cambridge Assessment để đánh giá năng lực tiếng Anh của bạn?🤔
📍Bạn đang học tiếng Anh và bạn đang có nhu cầu mở rộng cơ hội việc làm, nhưng lại không biết lựa chọn chứng chỉ nào để học tiếng Anh cho phù hợp với mục tiêu mà bản thân hướng đến. Vậy bạn cần làm gì?

👉Axcela sẽ chỉ ra cho bạn 4 lý do vì sao phải chọn chuẩn Cambridge Assessment được nhiều người học tiếng Anh trên thế giới lựa chọn:

✅Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜: cung cấp các bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế kỹ lưỡng và phản ánh chính xác năng lực tiếng Anh của người học
✅𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́: Được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, người học có thể sử dụng chứng chỉ cho nhiều mục đích bao gồm: du học, xin việc làm và thăng tiến nghề nghiệp.
✅𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧: Đánh giá 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết, giúp người học phát triển kỹ năng tiếng Anh toàn diện và sẵn sàng với các tình huống giao tiếp thực tế.
✅𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧: Tin tưởng vào khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân và sử dụng chứng chỉ như một cột mốc thành công trong quá trình học tiếng Anh.

Hiểu được tầm quan trọng của chuẩn đánh giá Cambridge Assessment, tại Axcela tập trung xây dựng các khoá học chuẩn để người học có nền tảng vững chắc khi tham gia đánh giá Cambridge Assessment
------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

06/11/2023

Happy Monday! Let's make it a day filled with laughter and good vibes🎉🎉🎉
--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

CHUẨN CEFR LÀ GÌ? 03/11/2023

là gì? 🤔
Mỗi tháng có hơn 1.300K lượt tìm kiếm cụm từ khoá “CEFR là gì?” trên google (Theo số liệu từ Keywordplanner)
Vậy CEFR là gì? Tại sao cần phải học tiếng Anh theo chuẩn CEFR?

📍CEFR (Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, AXCELA là đơn vị triển khai Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Sâu được chuẩn hóa đầu tiên theo tiêu chuẩn CEFR.

👉👉👉Cùng tìm hiểu thêm về chứng chỉ CEFR và lợi ích của CEFR giúp người đi làm như thế nào nhé: https://axcelavietnam.com/chuan-cefr-la-gi/
-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

CHUẨN CEFR LÀ GÌ? Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ.

02/11/2023


Bạn có biết? 🤔
🏆GAMELOFT (thuộc tập đoàn Vivendi) - Công ty được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” do tạp chí HR Asia bình chọn, đã lựa chọn Axcela - là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuẩn CEFR cho doanh nghiệp của mình.

📍Với tiêu chí “Đặt con người là trọng tâm”, tạo cơ hội cho nhân viên phát triển chính là nền tảng công ty đi lên. Vậy nên, không chỉ khai thác chuyên môn và năng lực của nhân viên, công ty còn chú trọng mở ra nhiều cơ hội để trau dồi kỹ năng tiếng Anh để nhân viên được thử sức tại các chi nhánh làm việc tại nước ngoài.

🎉🎉🎉Và Chương trình học tiếng Anh chuẩn CEFR tại Axcela cho 18 Nhân viên và hoàn thành mục tiêu đạt level A2 trong vòng 24 tuần là một trong những mục tiêu Gameloft xây dựng tiêu chí trên thêm mạnh mẽ.

👉👉👉Một lần nữa có thể khẳng định, tiếng Anh chuẩn là yếu tố quan trọng để các công ty nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp và mở rộng cơ hội phát triển ở thị trường nước ngoài.

-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

01/11/2023

🥰
🎉🎉🎉Axcela xin chúc mừng Anh Thế Phi, hiện đang là Manufacturing Technician tại Intel Products Vietnam đã chinh phục thành công mục tiêu đạt level B1 tiếng Anh chuẩn CEFR.

🎯3 Yếu tố khiến Anh Thế Phi ấn tượng khi trải nghiệm với chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn CEFR tại Axcela.

✅Phương pháp học tiếng Anh đúng đắn, phù hợp với người đi làm có lịch trình bận rộn.

✅Lộ trình học cá nhân hoá với Giáo viên và Coach, giúp học viên được theo dõi quá trình xuyên suốt và cải thiện ngay lập tức.

✅Thực hành nghe - nói, cải thiện kỹ năng phát âm liên tục trên ứng dụng thực hành độc quyền tại Axcela.

“𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐵1 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐶𝐸𝐹𝑅 đ𝑎̃ đ𝑒̂̀ 𝑟𝑎, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 “𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̀𝑛𝑔” 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.” Anh Thế Phi chia sẻ sau khoá học.
--------------
Qua những chia sẽ của Anh Thế Phi về trải nghiệm học tiếng Anh của bản thân, Axcela hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để các bạn học viên đang trên hành trình chinh phục mục tiêu tiếng Anh chuẩn đề ra cũng sẽ hoàn thành thật tốt nhé.💕
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

30/10/2023

Yes. Enjoy Monday 💪💪💪

--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

27/10/2023

🥰
"Don’t miss the boat!" - Đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng!❤️
➡️"Cụm từ 'Don't miss the boat!' là một thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, có nghĩa là không bỏ lỡ cơ hội quan trọng hoặc không để lỡ một điều gì đó quan trọng và có thể không còn cơ hội khác sau này. Thành ngữ này thường được sử dụng để cảnh báo và khuyến khích người khác hành động nhanh chóng hoặc không để mất đi một cơ hội quan trọng."

Ví dụ:
💥Ex 1: The last few seats for the flight are available now. Don't miss the boat!
(𝐶𝑜̀𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛. Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖!)

💥Ex 2: The concert tickets are selling out quickly. Don't miss the boat!
(𝑉𝑒́ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ. Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖!)

👉👉👉Cùng Axcela check xem thử bạn có đang bỏ lỡ cơ hội nào không nhé!

--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

Photos from Axcela English - Tiếng Anh CEFR dành cho Người đi làm's post 26/10/2023

Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng! Congratulations!🎉🎉🎉

➡️Axcela xin CHÚC MỪNG 15 học viên tại công ty Bolloré Logistics đã chinh phục thành công mục tiêu tiếng Anh level B2 chuẩn với 24 tuần học tại Axcela.

Axcela rất tự hào về sự nỗ lực của các học viên đã vượt qua mọi thách thức và đạt được trình độ tiếng Anh ấn tượng này. Đây không chỉ là một thành công cá nhân mà còn là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và phát triển cá nhân của các học viên tại Bolloré Logistics. 💕

📍Với level B2 chuẩn CEFR, Axcela tin rằng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn trong công việc và cuộc sống. Hãy tiếp tục phát triển và ứng dụng những kỹ năng ngôn ngữ này vào công việc hàng ngày của mình nhé.


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

25/10/2023

🥳
👉Axcela xin chúc mừng học viên Tạ Thị Hồng Yến, hiện đang là QC Specialist tại ISB Việt Nam đã chinh phục thành công level B1 tiếng Anh chuẩn tại Axcela sau 24 tuần nỗ lực.
📍Màn hỏi đáp nhanh của Axcela cùng chị Yến! Check 🤟🤟🤟

1️⃣Với khoá học tại Axcela, chị Yến ấn tượng với điều gì nhất ạ?
🎯Tôi thấy chương trình học kết hợp cả ba yếu tố Thầy dạy trên lớp, học với Coach, và học với App đều rất hữu ích. Điều này giúp tôi có cơ hội luyện tập tiếng Anh hằng ngày, kỹ năng nghe nói và phát âm cũng được chỉnh sửa đáng kể

2️⃣Với phương pháp học tại Axcela, chị Yến đánh giá như thế nào ạ?
🎯Tôi thấy phương pháp học khá phù hợp với bản thân. Thời gian học cũng hợp lý và linh động. Đặc biệt nội dung học liên quan đến các chủ đề thực tế và dễ tiếp cận hơn nữa thông qua sự truyền đạt của Thầy và bạn Coach hỗ trợ.

3️⃣Sau khoá học chị Yến cảm thấy thế nào ạ? Nếu có thể để lại lời chúc động viên các bạn đang trên hành trình chinh phục mục tiêu tiếng Anh của mình thì chị sẽ chúc gì ạ?
🎯Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau khoá học là tôi đạt được level B1 theo chuẩn mà mình đề ra, bên cạnh đó kỹ năng nghe - nói của tôi được cải thiện rất nhiều và không còn “sợ” khi nói tiếng Anh nữa. Tôi chúc bạn đang trên hành trình học của mình sẽ vững bước và kiên trì để đạt được mục tiêu của mình nhé”
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

23/10/2023

Nhanh đi Ngọc, cuối năm rồi 🥰

23/10/2023

👉Start your Monday with a cup of coffee and a smile😄😄😄


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

20/10/2023

🥰
🌟 Tràn đầy năng lượng với cụm từ "Be Full of Beans"! 🌟
📚 Trong tiếng Anh, cụm từ này có nghĩa là tràn đầy sức sống, năng động và nhiệt huyết với cuộc sống. Nó miêu tả một người tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Giống như một bao đậu tròn đầy và sẵn sàng để nấu, cụm từ này ám chỉ một người sống động và tràn đầy sự sống.
📍Ví dụ:
💥Ex 1: The children were full of beans at the party, running around and laughing with excitement.
(𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔)

💥Ex 2: Our puppy is always full of beans, bouncing around the house with endless energy
(𝐶ℎ𝑢́ 𝑐ℎ𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 𝑛ℎ𝑜́𝑡 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑎̣̂𝑛)

Còn bạn thì sao, mai là thứ 7 rồi, nạp năng lượng sau một tuần làm việc chăm chỉ ngay thôi!!!🎉

--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

Photos from Axcela English - Tiếng Anh CEFR dành cho Người đi làm's post 20/10/2023

Axcela xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn nữ sẽ luôn xinh đẹp và rạng rỡ hơn cả những bông hoa.
Bởi bạn sẽ đẹp nhất khi bạn cười ❤

19/10/2023

🥰
“Người lớn thì học tiếng Anh như thế nào?”
➡️Vượt qua chính mình, Anh Hồ Văn Báu hiện đang giữ vai trò là Kỹ Sư Nông Nghiệp tại HM Clause, đã chinh phục thành công tiếng Anh chuẩn với level A2 tại Axcela.

📍Với Anh Báu, khoá học tại Axcela như là “điểm sáng” để Anh quay trở lại chặng đường học tiếng Anh.
“Tôi đặc biệt hài lòng, vì thời gian học ngắn, linh động nhưng giúp tôi tiến bộ rất nhanh với phương pháp học phù hợp, các giáo viên, huấn luyện viên theo kèm liên tục và đặc biệt là sự hỗ trợ từ app ứng dụng thực hành nghe - nói, cải thiện kỹ năng phát âm. Tôi đã có một hành trình trải nghiệm rất thú vị ở đây và mong muốn tiếp tục được cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình hơn nữa. Giờ thì việc giao tiếp với người nước ngoài đối với tôi không còn “ngại ngùng” nữa." Anh Báu chia sẻ🥰

❤️Lắng nghe những chia sẽ từ Anh Báu, Axcela tin rằng vấn đề tuổi tác không bao giờ là rào cản của việc học tiếng Anh. Chỉ cần bạn có một phương pháp học đúng đắn, phù hợp thì tất cả mọi người đều có thể chinh phục được những mục tiêu tiếng Anh mà mình đề ra.
-------------
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 ngay các khoá học tại Axcela nhé:
✅Tiếng Anh doanh nghiệp: https://bit.ly/axcelavietnam-tieng-anh-doanh-nghiep
✅Tiếng Anh thuyết trình: https://bit.ly/presentationEnglishcourse
✅Tiếng Anh online, 1 kèm 1: https://bit.ly/axcelavietnam-khoa-hoc-1-kem-1

-------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

18/10/2023

❤️❤️❤️Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! ❤️❤️❤️
Axcela xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn nữ trong dịp 20/10 sắp tới này🎉🎉🎉

👉👉👉Các bạn nam nhớ và chọn 1 lời chúc ngọt ngào dưới đây để dành tặng các chị em nhé!

🎯Tải ngay tại đây: https://bit.ly/axcela-viet-nam-loi-chuc-y-nghia-20-10


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

17/10/2023

Bạn đã sẵn sàng với buổi English Club có chiếc "chủ đề" siêu "deep" tuần này chưa? 🔥
📣 Chủ đề: "𝐄𝐯𝐞𝐫𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐑𝐞𝐜𝐢𝐩𝐞"! 💑

📍Trò chuyện cùng thầy Safi với những quan điểm khác nhau, từ đó khám phá các bí quyết để giữ vững mối quan hệ bền vững và hạnh phúc của người Á đông, và phương Tây nhé. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn làm quen với các mẫu câu, từ vựng mới, cải thiện phản xạ với những tips phát âm siêu cool.

🗓 Ngày: 𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎
⏰ Thời gian: 𝟔:𝟑𝟎𝐏𝐌 - 𝟖:𝟎𝟎𝐏𝐌 - 𝐕𝐢𝐚 𝐙𝐨𝐨𝐦
🎤 Host: 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐱 𝐒𝐀𝐅𝐈

Hãy scan QR code để đăng ký ngay và không bỏ lỡ cơ hội thú vị này! 🎟

Mọi người nhớ chia sẻ thông tin này và mời bạn bè tham gia cùng nhé! Rất mong được gặp lại mọi người tại buổi English Club sắp tới. 🎈🎉


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

16/10/2023

✅️Right. Happy Monday, everyone!


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

3 lý do Axcela chọn đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp chuẩn CEFR 14/10/2023

“Trình” Tiếng Anh của bạn đã đủ gia nhập các công ty đa quốc gia?
👉Nếu bạn bắt đầu học tiếng Anh chuẩn ngay hôm nay, đến cuối năm hoặc đầu năm sau thì bạn đã có thể thực hiện hoá mục tiêu vừa kịp.

📍Vậy khoá học tiếng Anh chuẩn tại Axcela có gì:
✅Cambridge Test đầu ra chuẩn CEFR
✅Học trực tiếp 1:1 với giáo viên, có huấn luyện viên cá nhân theo sát
✅Hoàn học phí toàn bộ khi không đạt mục tiêu sau khoá học

Thời gian và tiền bạc của bạn đều là hữu hạn, vì vậy hãy chọn cho mình những sự lựa chọn đúng đắn nhất để nâng cao cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Xem ngay 3 lý do Axcela đào tạo tiếng Anh theo chuẩn CEFR 👇👇👇

3 lý do Axcela chọn đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp chuẩn CEFR CEFR là gì, tại sao Axcela lại chọn đào tạo tiếng Anh giao tiếp theo chứng chỉ CEFR? Hãy cùng Axcela đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này nhé.

13/10/2023

🥰
“TO MAKE A FACE/ TO MAKE FACES”
🤔Bạn còn nhớ khi nhỏ bố mẹ thường mang mình ra mua vui bằng cách bảo mình “làm mặt xấu” không?

➡️“Làm mặt xấu” như thế chính là “to make a face” đấy, có nghĩa là làm những biểu hiện kỳ quái trên mặt với mục đích chọc cười người khác.

📍Tuy nhiên, “To make a face” còn mang một ý nghĩa nữa. Đôi khi, nếu mình không vừa lòng một cái gì, hay tức giận chuyện gì, hoặc quá hoảng hốt hay sợ hãi, khuôn mặt mình đều có những biểu hiện riêng cho người khác biết điều mình cảm thấy. Vậy việc dùng một kiểu mặt nhất định nào đó (cố tình hay vô tình) để diễn đạt một cảm xúc cụ thể được gọi là "to make a face".
Ví dụ:
💥Ex1: It's easy to tell if she's angry because when she is, she always makes that face
💥Ex2: She made a face of disgust when she saw the mess in the kitchen

Xem thử bạn có đang making faces không nhé💕


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

12/10/2023

Axcela x Intel Products Vietnam - 10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU 🤝🤝🤝

🎯Vào đầu tháng 10/2023, Axcela tiếp tục được Intel Products Vietnam chọn là đối tác đào tạo tiếng Anh, lần này là chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn .
➡️➡️➡️Đây chính là sự khẳng định cho chất lượng đào tạo mà Axcela luôn cam kết mang đến cho các đối tác của mình trong suốt thời gian qua và cũng cho thấy tầm quan trọng của chuẩn giao tiếp tiếng Anh CEFR trong việc giúp Doanh nghiệp đồng nhất việc đánh giá, đào tạo theo 1 chuẩn mực giao tiếp quốc tế theo xu hướng hiện nay.

📍Với Chương trình đào tạo tiếng Anh toàn diện này, tất cả học viên tại Intel sẽ tham gia các giờ học cùng với Giáo viên, kết hợp sự hỗ trợ 1 kèm 1 với huấn luyện viên cá nhân (Coach) và luyện tập thực hành nghe - nói - phát âm linh hoạt trên ứng dụng độc quyền chỉ có tại Axcela.

💪💪💪Một lần nữa, Axcela xin trân trọng cảm ơn tập đoàn Intel Việt Nam đã tin tưởng và lựa chọn Axcela là đơn vị đồng hành đào tạo kỹ năng Tiếng Anh chuẩn cho doanh nghiệp.


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

11/10/2023

🎯Tại buổi E-club cùng các IVCer’s lần này, Axcela đem đến chủ đề vô cùng thú vị với nội dung xây dựng môi trường thân thiện với đồng nghiệp và thấu hiểu nhau nhiều hơn tại nơi làm việc.

👉Với chủ đề thú vị này, các IVCer’s có thêm cơ hội để luyện nói ngoài giờ học, giúp nâng cao phản xạ và luyện tập phát âm tiếng Anh nhiều hơn.

💪Axcela hy vọng với chuỗi E-club này, sẽ món quà tinh thần giúp các chiến binh tại IVC (ISB Vietnam) nỗ lực hơn nữa trên chặng đường học tiếng Anh của mình nhé💕


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

10/10/2023

🥰
“𝑫𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕” & “𝑫𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒕” tưởng giống nhau mà lại khác

👉Desert và Dessert là một cặp từ thường xuyên bị nhầm lẫn trong tiếng Anh do cách viết quá giống nhau.

📍Hôm nay cùng Ad check hai từ này nhé:

1️⃣“𝑫𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕”: /ˈdez.ət/: danh từ nghĩa là sa mạc và động từ nghĩa là bỏ rơi. Và khi mang nghĩa là "bỏ rơi", “Desert” có cách phát âm giống với “dessert”

💥Ex1: We have been lost in the 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕 for nine days.

💥Ex2: The father 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒆𝒅 his family for another woman.

2️⃣“𝑫𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒕”: /dɪˈzɝːt/ “ : danh từ chỉ món tráng miệng

💥Ex1: For dessert there's some watermelon.

💥Ex2: Her favorite dessert was ice cream.

🎯Vì trông tương đối giống nhau, nên 2 từ desert và dessert thường xuyên bị nhầm lẫn bởi không chỉ người học tiếng anh như ngôn ngữ thứ 2 mà còn người bản xứ (2 từ này được viết vào danh sách những từ thường bị nhầm lẫn bởi Cambridge).
--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

09/10/2023

🥳 KHI “ÁP LỰC” THUYẾT TRÌNH KHÔNG CÒN LÀ RÀO CẢN NGĂN BẠN THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC 🥳

➡️➡️➡️Nhân dịp 20/10, Axcela dành tặng các bạn nữ những mẫu câu tiếng Anh phổ biến dùng trong Meetings và Presentations 💕

📍Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng thuyết trình trong công việc để đạt được những kết quả tốt nhất, thì bộ tài liệu này là dành cho bạn.

Axcela hy vọng những mẫu câu này giúp bạn tỏa sáng hơn nữa tại nơi làm việc nhé❤️

👉👉👉Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/aDwk1DKn6MdDJKxh6


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

09/10/2023

I hope today will be a good day for you. Good job and happy activity!🥳


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

07/10/2023

𝙃𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙛𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙬𝙚𝙚𝙠𝙚𝙣𝙙🎉🎉🎉

06/10/2023

🥳

🎯Nên dùng “𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤” hay “𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐚 𝐥𝐞𝐠” để chúc may mắn trong trường hợp nào!

💥Ex1: 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐬! 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮'𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐫𝐝.

💥Ex2: 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐣𝐨𝐛 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰. 𝐘𝐨𝐮'𝐥𝐥 𝐝𝐨 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭!

📍Thông thường, mọi người hay dùng từ “𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤” để chúc mừng và động viên người khác trong các tình huống quan trọng và thách thức trong cuộc sống.

➡️➡️➡️“𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐚 𝐥𝐞𝐠” cũng dùng để động viên người khác trong các tình huống quan trọng. Tuy nhiên, cụm từ này được sử dụng khi gửi lời chúc đến ai đó lần đầu làm một việc gì đó quan trọng. Thành ngữ này bắt nguồn từ giới nghệ sĩ người Anh, và dần dần được sử dụng rộng rãi đến hiện tại.

📍Xem ngay ví dụ về “break a leg”:

💥Ex3: 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐚 𝐥𝐞𝐠, 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬! 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭.

💥Ex4:𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮'𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐫𝐝. 𝐍𝐨𝐰 𝐠𝐨 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞𝐱𝐚𝐦 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐚 𝐥𝐞𝐠.


--------------------------------------------
Axcela Vietnam | Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
🌐 https://axcelavietnam.com
📞 (028) 73 022 888 hoặc 0932139103

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Trung Thu with Axcela 2023💕#lifeatAxcela #axcelavietnam
Team Axcela khi ở vai trò người phỏng vấn học bổng AmCham sẽ như thế nào nhỉ?🤔 #lifeatAxclea #axcelavietnam
cafe sữa đá
team cafe sữa đá
team Bánh Mì Sài Gòn

Location

Category

Telephone

Address


Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
73000

Opening Hours

Monday 08:30 - 21:00
Tuesday 08:30 - 21:00
Wednesday 08:30 - 21:00
Thursday 08:30 - 21:00
Friday 08:30 - 21:00
Saturday 08:30 - 12:00
Sunday 08:30 - 12:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu Street , Dist . 5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censo

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ QTKD, chuyên ngành Tư vấn

AISVN - American International School Vietnam AISVN - American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 700000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005.

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuy

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

Business Administration Club - Sharpen your leading style

Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage Thông tin tuyển sinh của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguy?

Doanh Nghiệp 3 Gốc Doanh Nghiệp 3 Gốc
299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

Doanh Nghiệp 3 Gốc

Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh
46 Đường Số 8, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Cờ Vua Sài Gòn chuyên nghiên cứu và ứng dụng chương trình đào tạo cờ vua nhằm khai thác sức mạnh ..

VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+ VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+
45/10A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam, Cam kết IELTS 6.5+, Luyện thi IELTS online chất lư

Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu
Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng phương pháp Siêu Trí Nhớ của Thầy Nguyễn Phùng Phong vào học đường, giúp các con học tập nhẹ