RMIT Fintech Blockchain Competition 2021

RMIT Fintech Blockchain Competition 2021

The competition is to promote awareness of the Blockchain/Fintech application and enhance the participants’ practical skills and knowledge in tackling real-world problems.

Operating as usual

10/05/2021

🔥𝗚𝗜𝗩𝗘𝗔𝗪𝗔𝗬 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧🔥
𝗪𝗶𝗹𝗹 𝘆𝗼𝘂 𝗯𝗲 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝗰𝗸𝘆 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀?

Join RMIT Fintech Blockchain Competition with a simple game to receive these special 𝙍𝙈𝙄𝙏 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙝𝙖𝙣𝙙𝙞𝙨𝙚𝙨: 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙗𝙖𝙣𝙠, 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚𝙧, 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙢𝙗𝙧𝙚𝙡𝙡𝙖!

𝗪𝗵𝗼 𝗰𝗮𝗻 𝗷𝗼𝗶𝗻? Whether you are a high school or university student, wherever you live, and no matter if you take part in this competition or not, everyone is eligible to receive our gifts!

𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗽𝗹𝗮𝘆:
✅ Step 1: Like and follow our fanpage, and share our post in PUBLIC: https://www.facebook.com/100996782021314/posts/130443879076604/
✅ Step 2: Change your avatar to our BRAND NEW cover frame (by click “Try it" below, or search for “RFBC avatar” in Facebook profile frames)
✅ Step 3: Comment “DONE” and tag 2 friends!

The 3 lucky winners will be announced within 1 week. Meanwhile, don’t forget to invite as many friends as possible to increase your chances of winning. 😉
------------------------
𝙍𝙀𝙂𝙄𝙎𝙏𝙀𝙍 𝙉𝙊𝙒 𝙏𝙊 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘾𝙄𝙋𝘼𝙏𝙀 𝙄𝙉 𝙍𝙁𝘽𝘾 2021: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣’𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: https://bitly.com.vn/l2412a
👉𝙍𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙪𝙗𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙖𝙙𝙡𝙞𝙣𝙚: 30 May 2021
Follow RFBC and RMIT FinTech Club fanpage for the latest news and don’t hesitate to DM if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

🔥𝗚𝗜𝗩𝗘𝗔𝗪𝗔𝗬 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧🔥
𝗪𝗶𝗹𝗹 𝘆𝗼𝘂 𝗯𝗲 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝗰𝗸𝘆 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀?

Join RMIT Fintech Blockchain Competition with a simple game to receive these special 𝙍𝙈𝙄𝙏 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙝𝙖𝙣𝙙𝙞𝙨𝙚𝙨: 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙗𝙖𝙣𝙠, 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚𝙧, 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙢𝙗𝙧𝙚𝙡𝙡𝙖!

𝗪𝗵𝗼 𝗰𝗮𝗻 𝗷𝗼𝗶𝗻? Whether you are a high school or university student, wherever you live, and no matter if you take part in this competition or not, everyone is eligible to receive our gifts!

𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗽𝗹𝗮𝘆:
✅ Step 1: Like and follow our fanpage, and share our post in PUBLIC: https://www.facebook.com/100996782021314/posts/130443879076604/
✅ Step 2: Change your avatar to our BRAND NEW cover frame (by click “Try it" below, or search for “RFBC avatar” in Facebook profile frames)
✅ Step 3: Comment “DONE” and tag 2 friends!

The 3 lucky winners will be announced within 1 week. Meanwhile, don’t forget to invite as many friends as possible to increase your chances of winning. 😉
------------------------
𝙍𝙀𝙂𝙄𝙎𝙏𝙀𝙍 𝙉𝙊𝙒 𝙏𝙊 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘾𝙄𝙋𝘼𝙏𝙀 𝙄𝙉 𝙍𝙁𝘽𝘾 2021: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣’𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: https://bitly.com.vn/l2412a
👉𝙍𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙪𝙗𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙖𝙙𝙡𝙞𝙣𝙚: 30 May 2021
Follow RFBC and RMIT FinTech Club fanpage for the latest news and don’t hesitate to DM if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

08/05/2021

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 🏘⛓🏘In recent years, the invention of Blockchain has made a huge impact on both Technology and Business. At first, the application of this technology focused mostly on the Technology field. But later on, lots of firms start to use this tech in their business to improve their performances. 🤖

Today, we would like to introduce one impressive application of blockchain and we hope you could learn a lot from it.
Have you ever heard of 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙡𝙤𝙘𝙠𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣 𝙩𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙?

In the past, investing in real estate required a lot of money and effort in researching. However, BitofProperty has made a breakthrough by introducing a blockchain – based platform to bring real estate investing close to everybody.

This platform allows you to invest in the ‘crowd investment’ basis, which means you can buy small parts of one property. 🛒 Therefore, you can take part in the investment based on the amount of money you have and the income will be proportional to the amount of share you have.

Moreover, the platform gives you detailed and accurate information about the properties you are interested in. Therefore, you do not need to spend plenty of time researching by yourself anymore. Last but not least, the advantage of this blockchain platform is that your information and assets are protected well.

😉 Sounds interesting, right?

Now, it is your turn to create your own idea! 🔍

👉Do not hesitate anymore and 𝙍𝙀𝙂𝙄𝙎𝙏𝙀𝙍 𝙉𝙊𝙒: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣’𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: https://bitly.com.vn/l2412a

👉𝙍𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙪𝙗𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙖𝙙𝙡𝙞𝙣𝙚: 30 May 2021

Follow RFBC and RMIT FinTech Club fanpage for the latest news and don’t hesitate to DM if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

Sources: Brickfunding, Disruptor Daily.
---------------------------------
Trong những năm gần đây, sự ra đời của Blockchain đã mang lại ảnh hưởng to lớn đối với lĩnh vực Công nghệ và Kinh Doanh. Nếu như trong thời gian đầu thành tựu này chủ yếu được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực Công nghệ thì càng về sau, các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu áp dụng Blockchain để nâng cao hiệu quả. ⛓

Hôm nay, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn một ứng dụng thú vị của Blockchain và hy vọng điều này sẽ giúp các bạn có cảm hứng nảy ra những ý tưởng mới.

Bạn đã bao giờ nghe về việc tích hợp Blockchain vào trong lĩnh vực bất động sản chưa? 🏘

Trước đây, để có thể đầu tư bất động sản thì người tham gia cần tài sản đủ lớn và bỏ nhiều công sức nghiên cứu thông tin. Tuy nhiên, một công ty tên BitofProperty đã tạo ra một bước đột phá với việc giới thiệu một nền tảng dựa trên Blockchain để có thể mang việc đầu tư bất động sản đến gần hơn với mọi người. 🤖

Nền tảng này cho phép người dùng đầu tư theo hình thức ‘crowd investment’, đồng nghĩa với việc bạn có thể chọn đầu tư vào một phần nhỏ của một dự án. 🛒 Nhờ đó, bạn có thể tham gia đầu tư tùy vào lượng tài sản bạn đang có và thu nhập sẽ được chia tỷ lệ thuận với phần trăm bạn đóng góp trong dự án.

Chưa dừng lại ở đó, nền tảng này còn cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết và chính xác về những dự án mà bạn quan tâm. Qua đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức tự tìm kiếm thông tin. Một lợi thế khác của nền tảng Blockchain này là thông tin và tài sản cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

Ứng dụng này thật thú vị, đúng chứ? 😉

Bây giờ là lượt của các bạn để tự tạo ra những ý tưởng cho riêng mình!

Đừng chần chừ nữa mà hãy đăng ký tham gia cuộc thi ngay nào!!!

👉Đăng ký tại: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉Thông tin cuộc thi: https://bitly.com.vn/l2412a

👉Hạn chót đăng ký và nộp bài: 30/5/2021

Hãy theo dõi trang RFBC và RMIT Fintech Club để cập nhật tin tức nhanh nhất, và đừng quên đón chờ PHẦN II của series này nhé!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

Nguồn: Brickfunding, Disruptor Daily.

Photos from RMIT Fintech Blockchain Competition 2021's post 03/05/2021

[𝘾𝙊𝙈𝙋𝙀𝙏𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙂𝙐𝙄𝘿𝙀𝙇𝙄𝙉𝙀𝙎] 𝗗𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗧𝗢 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘!

𝗚𝗘𝗡 𝗭 - 𝗕𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗙 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘
- Why are you always plugged in to your phone?
- You cannot live without social media, can you?

If you are a fellow Gen Z who suffers with these complaints, you are not alone. Here is a shocking number🤯: there are 4.72 billion internet users globally, that led to everyone thinking we were influenced by the industrial revolution. 📱💻

But, is it true that the young generation is controlled by technology🤔? We believe you already have the answer.

“𝙸𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚒𝚗𝚐𝚎𝚛𝚝𝚒𝚙𝚜" - 𝙱𝚒𝚕𝚕 𝙶𝚊𝚝𝚎𝚜. The only way to prove them wrong is to take control of technology by yourself‼️‼️

RMIT FinTech Blockchain Competition is open for Gen Z (all highschool and university students) to become a technology leader🗣. If you would like to contribute to innovating our society and changing the world, join us now.👏🏼👏🏼

If you don’t think we are dominated by technology, would you step up to change that mindset? And if you do, why not utilize that ability to make your wonderful ideas realization💡💡?

For more details about this journey, 𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗼𝗻 𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗽𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 and we will tell you how!

Don’t wait, register now before 16 May! 𝙎𝙄𝙂𝙉 𝙐𝙋 𝙃𝙀𝙍𝙀: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣’𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: https://bitly.com.vn/l2412a
👉 Follow our fanpage RFBC and RMIT FinTech Club for the latest news and don’t hesitate to DM us if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

------------------------
[Hướng dẫn cuộc thi] LIỆU BẠN CÓ DÁM KHÁC BIỆT?

HỠI GenZ - THẾ HỆ CỦA NHỮNG ĐỔI THAY
- Sao cứ cắm mặt vào điện thoại hoài thế? 🤳🏼📱💻
- Ủa sống thiếu mạng xã hội là sống không được đúng không?

Nếu bạn cảm thấy quen thuộc với những lời phàn nàn này, bạn không cô đơn đâu. Sự thật là có đến 4.72 tỷ người dùng internet toàn cầu 🤯. Chính vì vậy mọi người luôn nghĩ rằng thế hệ trẻ bị phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ. 🦾🦿🖥

Nhưng liệu có đúng là thế hệ trẻ bị điều khiển bởi công nghệ🤔? Tụi mình tin rằng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

“Thế giới trên đầu ngón tay” - Bill Gates. Cách duy nhất để chứng minh họ sai là tự mình kiểm soát công nghệ‼️

Và, tèn ten…🎉🎉. Cuộc thi Blockchain RMIT FinTech dành cho Thế hệ Z (tất cả sinh viên trung học và đại học) là khởi đầu hoàn hảo cho những người tiên phong về công nghệ🗣 . Tham gia ngay để trở thành một trong số họ đi nào.

Nếu bạn nghĩ rằng công nghệ tân tiến đang chi phối chúng ta, bạn có dám tiên phong thay đổi suy nghĩ đó không? Và nếu bạn tin con người đang thật sự làm chủ công nghệ, tại sao không thử tận dụng khả năng của chính mình để biến những ý tưởng tuyệt vời của bạn thành hiện thực💡💡?

Còn bây giờ, hãy nhấp vào từng hình để tìm hiểu thêm về cuộc hành trình thú vị này nào.

CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA!!!
👉 ĐĂNG KÝ NGAY: https://bitly.com.vn/6abxyb
👉 Thông tin chung về cuộc thi: https://bitly.com.vn/l2412a
👉 Hạn chót đăng ký và nộp bài: 16/05/2021

👉 Theo dõi 2 fanpage của RFBC và RMIT FinTech Club để được cập nhật tin tức nhanh nhất
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

Photos from RMIT Fintech Blockchain Competition 2021's post 02/05/2021

[𝕎𝕙𝕒𝕔𝕙𝕒 𝕕𝕠𝕚𝕟𝕘? 𝕎𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕦 𝕒𝕥? 😏
𝕆𝕙 𝕦 𝕘𝕠𝕥 𝕡𝕝𝕒𝕟𝕤? 𝔻𝕠𝕟’𝕥 𝕤𝕒𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥! 🥺
𝘾𝙪𝙯 𝙬𝙚 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙡𝙮 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙧𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮! 😘]

Let’s check out their profile below by clicking into each photo and get to know our dynamic people from the Fintech/ Blockchain background now! 🔥🔥

💥 𝗠𝗿. 𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻 𝗗𝘂𝘆𝗲𝗻 (𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗻) - 𝗖𝗘𝗢 & 𝗖𝗼-𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 – 𝗔 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲 (𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻.𝗰𝗼𝗺) 𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗞-𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽
💥 𝗔𝗻 𝗣𝗵𝗮𝗻 - 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 - 𝗭𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽𝘀 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
💥 𝗠𝘀 𝗖𝗵𝗲𝗹𝘀𝗲𝗮 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 - 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 - 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗸𝗭𝗼𝗻𝗲 𝗩𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀

Our mentors are here to help you develop your ideas close to reality and give you advice to make your innovation better. 🤓

💖 𝙀𝙭𝙘𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙬 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙡𝙤𝙘𝙠𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙨𝙥𝙤𝙩? 𝙎𝙪𝙗𝙢𝙞𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 16 𝙈𝙖𝙮 2021: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉🏼 More information about the competition can be found on our website: https://bitly.com.vn/l2412a
👉🏼 Follow our fanpage RFBC and RMIT FinTech Club for latest news and don’t hesitate to let us know if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/RFBC2021/
https://www.facebook.com/rmitfintechclub

------------------------------------------------------------------

Hãy cùng click vào những bức hình dưới đây để điểm qua profile xịn sò của các vị cố vấn đầy nhiệt huyết của RFBC từ mảng Fintech/ Blockchain nào! 😘

💥 𝗠𝗿. 𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻 𝗗𝘂𝘆𝗲𝗻 (𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗻) - 𝗖𝗘𝗢 & 𝗖𝗼-𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 – 𝗔 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲 (𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻.𝗰𝗼𝗺) 𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗞-𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽
💥 𝗔𝗻 𝗣𝗵𝗮𝗻 - 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 - 𝗭𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽𝘀 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
💥 𝗠𝘀 𝗖𝗵𝗲𝗹𝘀𝗲𝗮 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 - 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 - 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗸𝗭𝗼𝗻𝗲 𝗩𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀

Những vị cố vấn dễ thương của chúng mình sẽ giúp các bạn phát triển ý tưởng phù hợp với thực tế và đưa ra những lời khuyên chân thành và công tâm để giúp cho sản phẩm sáng tạo của các bạn hoàn thiện hơn 🤓

💖 Các bạn có thấy hào hứng để sẵn sàng dấn thân vào Blockchain chưa? Thế thì hãy nhanh tay nộp ngay Business Plan trước ngày 16/05 nha! https://bitly.com.vn/6abxyb

👉🏼 Tham khảo những thông tin chung về cuộc thi tại đây: https://bitly.com.vn/l2412a
👉🏼 Đừng quên nhấn theo dõi hai fanpage RFBC và RMIT Vietnam Fintech Club để cập nhật thông tin nhanh nhất và để giải đáp thắc mắc về cuộc thi nha!
https://www.facebook.com/RFBC2021/
https://www.facebook.com/rmitfintechclub

Photos from RMIT Fintech Blockchain Competition 2021's post 28/04/2021

[ 𝑻𝒉𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆! 𝑳𝒆𝒕’𝒔 𝒎𝒆𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒔! 🥳 ]

Are you excited to meet your friendly mentors, who will accompany you through the innovative BlockChain journey? 🤩 Our mentors are here to help you develop your ideas close to reality and give you advice to make your innovation better. 😎

Clicking into each photo and getting to know our dynamic people from the Fintech/ Blockchain background now! 😘
🔥 𝗠𝗿 𝗞𝗵𝗮 𝗗𝗼 - 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗮𝘁 𝗤𝗨𝗢𝗜𝗡𝗘
🔥 𝗠𝗿 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 (𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗗𝗼 𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴) - 𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻’𝘀 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁
🔥 𝗠𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴 (𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗗𝘂𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻) - 𝗔𝗜 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗮𝘁 𝗔𝗜𝗢𝗭

Oh, and we still have more amazing mentors to be introduced to you guys so 𝒔𝒕𝒂𝒚 𝒕𝒖𝒏𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒂𝒍! 💥💥

💖 𝙎𝙪𝙗𝙢𝙞𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙝𝙚𝙧𝙚: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉🏼 More information about the competition can be found on our website: https://bitly.com.vn/l2412a

👉🏼 Follow our fanpage RFBC and RMIT FinTech Club for the latest news and don’t hesitate to let us know if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/RFBC2021/
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
-------------------------------------------------------------
[Thời khắc đã điểm! Hãy cùng hội ngộ với những cố vấn tuyệt vời của RFBC nào! 🥳]

Các bạn có cảm thấy hồi hộp và thích thú chờ đợi được gặp các vị cố vấn thận thiện và tài năng, là người sẽ cùng đồng hành vào các bạn trong cuộc hành trình sáng tạo Blockchain, chưa nào? 🤩

Vậy hãy nhanh tay, bấm vào từng hình phía dưới để biết thêm về những vị cố vấn đặc biệt từ lĩnh vực Fintech/ Blockchain thôi nào! 😘
🔥𝗠𝗿 𝗞𝗵𝗮 𝗗𝗼 - 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗮𝘁 𝗤𝗨𝗢𝗜𝗡𝗘
🔥 𝗠𝗿 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 (𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗗𝗼 𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴) - 𝗞𝗶𝘃𝗮𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻’𝘀 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁
🔥 𝗠𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴 (𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗗𝘂𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗻) - 𝗔𝗜 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗮𝘁 𝗔𝗜𝗢𝗭

Àh, và tụi mình vẫn còn nhiều vị cố vấn xịn sò để giới thiệu đến cho các bạn nên nhớ hãy chờ đón những bài đăng tiếp theo nha! 💥💥

💖 Nộp business plan tại đây: https://bitly.com.vn/6abxyb

👉🏼 Tham khảo những thông tin chung về cuộc thi tại đây: https://bitly.com.vn/l2412a

👉🏼 Đừng quên nhấn theo dõi hai fanpage RFBC và RMIT Vietnam Fintech Club để cập nhật thông tin nhanh nhất và để giải đáp thắc mắc về cuộc thi nha!
https://www.facebook.com/RFBC2021/
https://www.facebook.com/rmitfintechclub

Photos from RMIT Fintech Blockchain Competition 2021's post 26/04/2021

🎉 [TRAINING WORKSHOP ON FINTECH & BLOCKCHAIN START-UPS - RECAP] 🎉

Last saturday, our training session has gone perfectly thanks to contributions from 115 participants and our valued guests 🥰. Mr. Cuong Nguyen has given invaluable tips on emerging Fintech and Blockchain scenarios, as well as real-life case studies, which would have aided us in developing a greater understanding of the industry. Ms. Quynh Vo also addressed trends in blockchain in the world post-COVID, as well as Vietnam's position in that situation.

Last but not least, Mr. Huy Pham provided all competents with helpful and practical advice on RMIT Fintech Blockchain Challenge. Queries about Fintech and Blockchain raised by our participants were thoroughly discussed and cleared up. 👏👏👏

🤩 Examples of Blockchain implementations, as well as our guests' wonderful working experiences and challenges with Fintech, will be valuable lessons that we might incorporate not only in this competition, but also in their future employment. 🤩

We'd like to thank our honored guests speakers once again for taking the time to share their stories and their Fintech insight with us. We appreciate everyone’s participation today as your presence is a huge part of our success. 🎊

View the recording of our Workshop here: https://youtu.be/xVbKRqBvZcU

Stay tuned for our upcoming events and don’t forget to register!
👉 Ready GO before 16 May! 𝙎𝙄𝙂𝙉 𝙐𝙋 𝙃𝙀𝙍𝙀: https://bitly.com.vn/6abxyb
👉 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣’𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: https://bitly.com.vn/l2412a
Follow our fanpage RFBC and RMIT FinTech Club for the latest news and don’t hesitate to DM us if you have questions about the competition!
https://www.facebook.com/rmitfintechclub
https://www.facebook.com/RFBC2021/

24/04/2021

[𝐑𝐅𝐁𝐂 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏]

💥 LIVE NOW💥

Don't miss the valuable sharing from the Fintech/Blockchain Expert. Join us NOW for the Training workshop on Fintech and Blockchain Startups!

Today, 24 April 2021 | From 1:30-3:00PM

Click here to access the live session via Microsoft Teams Live: https://bit.ly/3sKRvtV

[𝐑𝐅𝐁𝐂 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏]

💥 LIVE NOW💥

Don't miss the valuable sharing from the Fintech/Blockchain Expert. Join us NOW for the Training workshop on Fintech and Blockchain Startups!

Today, 24 April 2021 | From 1:30-3:00PM

Click here to access the live session via Microsoft Teams Live: https://bit.ly/3sKRvtV

Videos (show all)

Location

Category

Address

702 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata
384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Thương hiệu đào tạo tiếng Hàn lâu đời nhất và uy tín nhất tại Việt Nam, www.kanata.edu.vn, Trụ sở chính;384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, 028 3932-0868

Matrix Rhino & TSpline 3D Matrix Rhino & TSpline 3D
Ho Chi Minh City, 70000

Hướng dẫn Matrix, Rhino & T-Spline. Chia sẻ kinh nghiệm Matrix, Rhino & T-Spline. Chia sẻ kinh nghiệm 3D

OSHAcademy OSHAcademy
38 Trương Quốc Dung, P.8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

International OSHAcademy or OSHAcademy stands as a single entity. It does not belong to OSHA nor any other OSHA organization.

The Enzyme Factor The Enzyme Factor
82 Bàu Cát, P14, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 08

Cơ thể bạn có những phép lạ có khả năng tự chữa lành bệnh của chính nó

Vovinam Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn Vovinam Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn
Số 16 đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City

Học võ Việt - Yêu nước Việt �

Color ME Sài Gòn Color ME Sài Gòn
835/14 Trần Hưng Đạo, Quận 5
Ho Chi Minh City

Khoá học thiết kế cho người mới bắt đầu.

Learn English In Saigon Learn English In Saigon
Ho Chi Minh City

Private English language tutoring for students of all ages, in Ho Chi Minh City, Vietnam

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo SmartPro
Lầu 6, Tòa Nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

IT consulting & training, IT Solutions and Effective Skills set training.

Dạy Anh Văn Giao Tiếp Hiệu Qủa Ở Quận Thủ Đức Và  Luyện Thi Dạy Anh Văn Giao Tiếp Hiệu Qủa Ở Quận Thủ Đức Và Luyện Thi
58/22B Đường Tân Lập 1,Quận 9
Ho Chi Minh City, 70000

SĐT : 0901.738.234 - 0903.364.089 =>NHÓM : https://www.facebook.com/groups/587270058009230/

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - TP HCM Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - TP HCM
Binh Thanh
Ho Chi Minh City, LIÊN ẤP26

* Là nơi TRAO ĐỔI KINH NGHIỆP & chia sẻ nghề nghiệp biên phiên dịch * Là nơi chia sẻ tài liệu học tập & RÈN LUYỆN KỸ NĂNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Kim Nhung TOEIC Kim Nhung TOEIC
4A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

www.kimnhungtoeic.com - Giúp bạn dễ dàng đạt điểm TOEIC mục tiêu - Khơi dậy đam mê học Tiếng Anh trong bạn.

THPT Ba Gia - Chương trình Tư vấn tuyển sinh THPT Ba Gia - Chương trình Tư vấn tuyển sinh
Thien Phuoc
Ho Chi Minh City, 08

Chương trình Tư vấn tuyển sinh do Hội cựu học sinh phối hợp với Trường THPT Ba Gia tổ chức là hoạt động thường niên mỗi năm 1 lần.