Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, Hóc Môn Videos

Videos by Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn An Ninh in Hóc Môn. Hoạt động công đoàn trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Tham gia hội thi “TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC” - NĂM 2023
#congdoannguyenanninhhm
#KGVHHCM_NANHM

Other Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn An Ninh videos

Tham gia hội thi “TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC”...