Institute Aneri

Institute Aneri

Institute for education, consulting, research and sustainable development - Inštitut za izobraževanje, svetovanje, raziskave in trajnostni razvoj

Institute for education, consulting, research and sustainable development

Mission: We propagate our knowledge and share it with other people. Razširjamo svoje znanje in ga prenašamo na druge

Operating as usual

About our perception of danger
When we face something we perceive as a danger, we react differently: we avoid it, resist and fight it, become numb, run away, etc.… What if this danger is just an illusion?

O strahu in našem zaznavanju nevarnosti
Ljudje ob soočanju z nečem kar zaznamo kot nevarnost različno reagiramo: se ji ognemo, upremo in borimo, otrpnemo, zbežimo, itd… Kaj pa če je ta
nevarnost samo iluizija?

#When #whenwe #something #perceive #differently #become #becomeyourgreatestversion #illusion #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways

Sometimes it’s maybe better to avoid trouble.

Včasih je morda bolje kakšno težavo samo preskočiti.

#sometimes #sometimesisitandthinkandsometimesijustsit #maybe #maybenexttime #maybenot #better #betterchoices #avoiding #trouble #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways

Life is like sailing on the sea. Everyone navigate by his abilities.

Življenje je kot plovba po morju, vsak pljuje kakor ve in zna.

#life #lifequote #sailing #sailinglife#sea #everyone #everyoneisdifferent #navigate #navigatelife #abilities #wednesdaytwinkle #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways

small joys count – resting corner

male radosti štejejo - kotiček za počitek

#radosti #small #smallbusinessowner #smallthings #joy #joyoflife #resting #restingplace #corner #cornersofmyworld #wednesdaytwinkle #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways

Poletni pomežik - Summer twinkle
Some like it hot, some don´t.
Nekateri so za vroče, nekateri ne.

#summer #summertime #summervibes #summerweather #summerfeeling #Twinkle #like #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways

Spending summer in our hometown – Preživljanje poletja v domačem mestu
It doesn´t matter where we spend our holidays as long as we are OK. Ni pomembno kje preživljamo dopust, važno je le da smo v redu.

#spending #spendingtime #summer #summervacation #hometown #hometowntourist #dopust #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways

like is flowing from the depths of the heart

kot bi privrelo iz srčnih globin

#flowing #flowingwater #depths #depthsofearth #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #heart #heartshaped #heartland

We would rather encounter a stone brain than a heart hard as a stone.

Mi se raje srečamo s kamnitimi možgani, kot pa s srcem trdim kot kamen.

#encounter #Encounters #encountered #encounterfresh #stone #stoned #brain #brains #brainless #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #heart #hearthstone

It is better to seek shade from the scorching sun than living in the shade.

Bolje je iskati senco pred žgočim soncem kot pa živeti v senci.

#seek #shade #shadesoflife #shadesofgreen #scorching #scorchingsun #sun #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #living #livinglife

Seek and you shall find. Even a solid fortress must have an entrance.

Kdor išče ta najde Še tako trdna trdnjava mora imeti vhod.

#seek #SeekTheTruth #seekthepositive #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #Solid #solidworks #fortress #entrance #Entrancegate #entranceway

WHAT ABOUT OUR SYNERGY?
KAJ PA NAŠA SINERGIJA?

Nature, our unique teacher: bluish purple creation of synergy

Narava naša edinstvena učiteljica: stvaritev modrikasto vijolčne sinergije
#nature #naturelife #unique #synergy #synergyworldwide #teacher #bluish #bluishpurple #Creation #creations #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways

Light will always illuminate the darkness.
Svetloba bo vedno razsvetlila temo.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embraced #embracingdifferentways #light #lights #lighting #lightandshadow #lightening #illuminate #illuminated #illuminatedlife

When somebody`s looking down on you is justified.

Ko nate nekdo upravičeno zre zviška.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #nekdo #nate #zre #somebody #somebodysbeentalking #lookingup #looking #down #downtoearth #Justified

Having a high position ≠ being above others

Imeti visok položaj ≠ biti nad drugimi

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embracingdifferentways #high #highlife #higherconsciousness #position #PositionOfPower #being #above #abovetheclouds #aboveandbeyond

How often we see true colours? Kako pogosto vidimo prave barve?

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embraced #embracingdifferentways #ways #see #seetheworld #SeekTruth #true #TrueColors #truequote

Spremembe so bile, so in bodo – ne izgubljajmo glave.
Changes are part of life and will remain so. Let`s not lose our head over this.

Biti brez glave – dobesedno
Being headless, literally.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing #embraced #embracingdifferentways #changes #changestartswithyou #changesarecoming #changestartswithme #changescoming #changesociety #changestartshere #changeslives

Glad to be back

Swans already embraced personal meeting. What about us?

Labodi se že osebno sestajajo. Kaj pa mi?

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing ##embraced #embracingdifferentways #ways #waysofthinking #swans #personal #meeting #meetings #meetingtime #meetingplace

Enjoying good company.
Biti v dobri družbi.
#twinkle #pomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #enjoy #enjoying #good #company

Naše razmišljanje - človeštvo in korona virus
Soočamo se s čudnim nevidnim sovražnikom, takim ki lebdi v zraku. Tako pravijo dandanes praktično po vsem svetu. Nekateri imamo srečo, ta hip nismo bolni, lačni, nas ne zebe in imamo streho nad glavo. Nekateri so nas pobarali, zakaj v teh čudnih trenutkih negotovosti in množice strahov molčimo in ne objavljamo. Naš odgovor se najde v že davno znanih Sokratovih treh sitih:
Če tega, kar želimo povedati, ne moremo preveriti skozi 3 sita:
- da je resnično,
- da je dobro,
- da je nujno,
potem naj bode raje zamolčano in s tem ne obremenjujmo niti sebe niti drugega.

Looks like our new neighbor is embracing different ways too.

Kaže da naš novi sosed tudi ubira drugačne poti.

#looks l #lookslikefun #our #ourhome #new #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracing ##embracingthejourney #embracingdifferentways #ways #waysofthinking #waysoflife #waystogo

Narava zmore zastirati in odstirati ter zna poskrbeti za ravnovesje. Kaj pa mi? Kolikokrat zremo skozi listje?

Nature veils or reveals and thus ensures balance. What about us? How often do we look through tree leaves?

#narava #nature #wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #ravnovesje #balance #poskrbeti #reveals #us #whataboutus

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

»Življenje in posel sta v marsičem podobna reki in njenemu toku. Tako kot se reka prebija čez skalovje, se tudi mi soočamo z različnimi preizkušnjami«.

»Life and business in many ways coincide with a riverflow. As river pushes its way through the rocks, so do we face different obstacles«.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #life #business #posel #lifestyleandbusiness #reka #rocks #riverflow #way #wayoflife #waytogo #waytowork

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

Kakšen je vaš odnos do planiranja v življenju in poslu? Ali pogosto slišite »to letos ni v planu«?
Za nas so plani le nekakšen okvirni kompas, kot plovba po morju kjer je potrebno sprotno prilagajanje trenutnim okoliščinam.

What is your attitude to planning in life and business? Do you often hear »this is not planned for this year«? Our plans are only a kind of guidance, like navigation at sea, where it is necessary to adapt to given circumstances.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #odnos #attitude #attitudeadjustment #plans #PlanStratigically #plansuccess #life #business #BusinessPlan #guidance #navigation #prilagajanje #adapting

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

»Do najbolj kreativnih in inovativnih idej ali spoznanj lahko pridemo tudi med sedenjem pod borovci«.

»Most creative and inovative ideas or discoveries may surface to light when least expected, even while sitting under pine trees«.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #creative #inovative #ideas #discoveries #surface

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

»Živeti v preteklosti ali voditi posel brez uporabe tehnoloških pripomočkov danes je kot vožnja s starim avtobusom«.

»Living in the past or running business without technological accessories today is like a ride with an outdated bus«.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #posel #living #past #voditi #odnos # business #tehnological #technologicalbusiness #technologicalworld #avtobus #outdated #bus

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

Sonce, življenje in delo
»Tako kot sonce vzhaja in zahaja, vzhajata in zahajata tudi naše življenje in delo«.

Sun, life & business
»We all have our own sunrise and sunset in life & business as well«.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #sonce #zivljenje #delo #sun #life #business #well #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #ourown #sunrise #sunset

Wednesday´s twinkle - Sredin pomežik

»Samostojno podjetništvo je kot kuhanje mineštre ali gradnja hiše. Druga oseba = drugačen rezultat«.

»Freelancing is like cooking a minestrone or building a house. Other person = another result».

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #samostojnopodjetnistvo #freelancing #freelancinglife #FreelancingProjects #building #buildingmybrand #buildingthebrand #kuhanje #cooking #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #drugaoseba #otherperson #drugacenrezultat #anotherresult

Flowers
»People, life, work or business are like flowers. They all need care and time to blossom«.

Rože
»Ljudje smo kot rože. Naše življenje, delo in posel potrebujejo nego in čas da zacvetijo«.

#wednesdaytwinkle #wednesdaythoughts #sredinpomezik #roze #ljudje #zivljenje #delo #nega #cas #zacveteti #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #flowers #people #life #work #business #care #time #blossom

Želite izboljšati gibalno komunikacijo?

Skozi strokovno vodeno delavnico gibalne komunikacije udeleženci spoznavajo in ozaveščajo gibanje svojega telesa ter spoznavajo različne načine komunikacije skozi gib v prostoru in času. S tem pridobivajo sposobnosti boljšega obvladovanja prostora in časa, predvidevanja, aktivnega in hitrega reševanja problemov, aktivne menjavanje vlog vodenja in sledenja ter soustvarjanja z drugimi.
Mentorja: Blaž Bertoncelj in Andreja Podlogar
Več info in prijave na: https://www.aneri.org/

#delavnica #gibalnakomunikacija #komunikacija #gibanje #spoznavanje #ozavescanje #obvladovanjeprostora #soustvarjanje

Želite izboljšati gibalno komunikacijo?

Skozi strokovno vodeno delavnico gibalne komunikacije udeleženci spoznavajo in ozaveščajo gibanje svojega telesa ter spoznavajo različne načine komunikacije skozi gib v prostoru in času. S tem pridobivajo sposobnosti boljšega obvladovanja prostora in časa, predvidevanja, aktivnega in hitrega reševanja problemov, aktivne menjavanje vlog vodenja in sledenja ter soustvarjanja z drugimi.

Mentorja: Blaž Bertoncelj in Andreja Podlogar

Več info in prijave na: https://www.aneri.org/

Would you like to improve your communication through body movement?

Communication through body movement workshop can help you.
Key benefits of the workshop:
- improving communication skills
- increasing self-confidence
- building awareness and control of your body
- improving space management
- creativity stimulation
- improvisation boost
- challenge and fun

#creating #spaces #life #embracingdifferentways #ubiranjedrugacnihpoti #aneriinsti #communication #communications #communicationdesign #CommunicationSkills #CommunicationProWorkshop #communicationmanagement #bodymovement #bodymovements #bodymotion #workshop #workshops

Stone-elephant in nature

Nature makes an effort to find a way to create something extraordinary, we should strive for the same goal.

#Stone #stones #elephant #nature #naturephotography #narava #effort #way #wayoflife #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #create #createyourlife #extraordinary #strive #goal

We wish you a very merry Christmas and may the new decade bring health, joy, useful knowledge, creative and a happy life to all of us!

Institute aneri

#wish #wishes #wishyouallthebes #merry #merryxmas #christmas #christmasiscoming #health #joy #usefull #usefulskills #knowledge #creative #creativelifehappylife #happy #life #instituteaneri

S R E Č N O!

Just wondering

»Black Friday? Just wondering, what about Green Friday? »

#justwondering #wonderingmind #wonderingthoughts #green #greenday #ubiranjedrugacnihpoti #embracingdifferentways #Friday #fridayquote

Ubiranje drugačnih poti -Embracing different ways

😊Podjetniško svetovanje - Consulting 👍 Skupaj do rešitev - collaboration 😇Mentorstvo ✍️ Raziskave - Research 🍀 Dogodki

🦉🌻🌿Ubiranje drugačnih poti - 🌛🌞🌜 Embracing different ways

Želite poslovno in osebno rast? Raziskujete in iščete rešitve ter znanje? Verjamete, da sodelovanje vodi do najboljših rezultatov? Želite drug pogled? Če ste na eno od vprašanj odgovorili da, potem bi lahko skupaj ustvarili nekaj dobrega.

Več o nas na: https://www.aneri.org/

Do you have a need to improve quality of your business and personal life? Are you an individual who has desire to expand your horizons? We believe that more people know more than one, but only, if we wish and are able to come together. Sharing knowledge to contribute to better results - that is our way.

For more information about us please visit our website : https://www.aneri.org/

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Ljubljana

Opening Hours

Tuesday 11:00 - 13:00
Wednesday 11:00 - 13:00
Thursday 11:00 - 13:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Komisija za šolstvo Komisija za šolstvo
Ciril-Metodov Trg 4, P. P. 1990
Ljubljana, 1001

Komisija za šolstvo pri SŠK pomaga odgovarjati na različne izzive, s katerimi se soočajo katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove.

Civict.eu Civict.eu
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Initiative for civic application of ICT / Pobuda za državljansko rabo IKT

Govorništvo - Toastmasters Ljubljana Govorništvo - Toastmasters Ljubljana
Smartinska Cesta 152
Ljubljana, 1000

Vedoželnji posamezniki, ki želite proaktivno razvijati znanja o javnem nastopanju, reotriki, krepiti komunikacijske ter vodstvene kompetence, vabljeni!

IntegralEdu.si IntegralEdu.si
Parmova 41
Ljubljana, 1000

INTEGRAL je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 25 letnimi izkušnjami na tem področju, sedaj tudi v Sloveniji!

Inspiritus Inspiritus
Ljubljana, 1000

Trenerka socialnih veščin vam ponuja individualna in skupinska izobraževanja. Izboljšajte svoj javni nastop, vlogo v družbi in vtis na razgovoru za delo ter učinkovito organizirajte svoje osebne finance.

Massage club "Vivomassage" Massage club "Vivomassage"
Stanežiče 124
Ljubljana, 1210

- Člani kluba (tisti, ki so všečkali stran) imajo 30% popust pri masaži - Profesionalna klasična masaža ter njene različice - Refleksnoconska masaža stopal in dlani - Zapiski o masaži in zdravem načinu življenja

Aromainštitut Aromainštitut
Maroltova 2
Ljubljana, 1000

Poslanstvo Aromainštituta je dvig nivoja kakovosti aromaterapevtskega znanja in širjenje zavedanja o široki uporabnosti aromaterapije. www.aromainstitut.si

Sistemske postavitve, Postavitev družine Sistemske postavitve, Postavitev družine
Mencingerjeva 7
Ljubljana, 1000

Cilj sistemskih postavitev je prepoznavanje globjih sistemskih signalov, ki vplivajo na vse naše odnose v življenju. Z njimi dobimo uvid v naše težave in probleme ter s tem lahko povrnemo harmonijo v svoje življenje ali ravnovesje v organizacijah.

DMFA Slovenije DMFA Slovenije
Jadranska Ulica 19
Ljubljana, 1000

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Ples Srca - Prayer in Movement Ples Srca - Prayer in Movement
Parmova 25
Ljubljana, 1000

Prayer in Movement is inspiring people to consciously dance through life.

Sočutno varstvo otrok Sočutno varstvo otrok
Ljubljana

Socutno varstvo otrok je stran, namenjena vsem, se posebej pa starsem in vsem strokovnim delavcem iz podrocja vzgoje.Tu najdete clanke, informacije&vabila.

Koristne Delavnice Koristne Delavnice
Ulica 1
Ljubljana, 1000

About   Privacy   Login C