Prva stran

Mednarodna študentska konferenca primerjalne književnosti International student conference of comparative literature

English version below. V letošnjem letu bomo fokus usmerili na odnos med literaturo in religijo. Tema omogoča številne interpretacije in podusmeritve. Na različne načine si zastavlja vprašanje soodvisnosti ali nasprotja med religijo in literaturo. Kako izrablja religija literaturo in kako literatura religijo? Kje so točke, kjer se stapljajo literarni in religijski postopki, motivi, teme in zgodbe? Možna so številna ožja tematska polja za obravnavo: Zgodovina literature in religije Religija in literatura imata dolgo in zapleteno skupno zgodovino. Religija je literaturo dolgo omogočala ne le materialno (opismenjevanje je potekalo v religioznih ustanovah, ki so za svojimi zidovi tudi hranile knjige in njihove pisce), ampak tudi z zalogo motivov, tem in svetovnih nazorov. Po drugi strani je religija predstavljala sekularni literaturi nasprotnika in konkurenta. Podoba religije v literaturi in odnos religije do literature Za vsako dobo – vključno z našo – se zastavlja vprašanje, kako njeni pisatelji pišejo o religiji; na kakšen način vključujejo pisatelji religiozne motive v svojo umetnost in v kakšnem odnosu so literarna dela do vzpostavljene verske tradicije. Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen odnos zavzemajo različne religije do literature. Katere knjige so napisali njeni predstavniki? Katere so prepovedali ali ukazali uničiti? Katere so svojim vernikom priporočali? Kakšne taktike so ubirali pisci soočeni s takšno ali drugačno odvisnostjo – vsebinsko, materialno, ideološko – od religioznih struktur, da bi se jim izognili ali jih kritizirali? Kako religija nevede prodira v pisateljevo/pisateljičino pero in ustvarja ideologijo? Kako se v tem peresu porodi upor za preseganje slednje? Sveta knjiga V našem prostoru – islama, krščanstva in judovstva – se kot posebno zanimivo vprašanje kaže tudi koncept Svete knjige. Arhiva vseh arhivov, teksta-knjižnice. Ta posebna zvrst, oblika branja in pisanja, ki stoji na začetku naših kultur in nas, kot arhetip knjige ponuja veliko možnosti raziskovanja. Mistika, teologija Religija pred literaturo postavlja tudi določene izzive in obratno. Nuja zapisati nezapisljivo, značilna za mistike, se v literaturi izrazi v veliki izvirnosti in ustvarjanju novih načinov izražanja. Spregovorimo lahko o vprašanju vloge mističnega (nespoznavnega predmeta) v literaturi in literarni teoriji. Ali spodkopava dogmatične in hierarhične stukture ter prinaša spremembo ali njena apolitičnost pravzaprav podira/podpira tradicionalizem in predpostavlja elemente fašizacije? Razum, dogma in teologija so tisti, ki se jim imamo zahvaliti za velika dela zahodnega kanona kakršni sta Božanska komedija in Izgubljeni raj. Pa tudi za cenzuro, spiske prepovedanih knjig in previdne alegorične komentarje heretičnih, iracionalističnih in mističnih besedil. Figure, hierarhije, obredja, prostori Religija literaturi zagotavlja celo vrsto figur (od boga do hudiča), prostorov (od nebes do pekla), struktur, ki jih lahko proučuje ali posnema, ter obredov, po katerih se lahko zgleduje, jih zavrača in skruni ali občuduje in časti. Rok za prijavo teme predavanj je 31. 7. 2017. Prijavljeni predavatelji naj svoje povzetke, ki naj ne presegajo obsega največ 300 besed, pošljejo na naslov [email protected] do 31. 7. 2017. Poleg predavanj bo potekal tudi spremljevalni program, ki bo vezan na temo konference. Vsem prijavljenim predavateljem se bomo potrudili zagotoviti brezplačno prenočišče (couchsurfing). Udeležba na konferenci je brezplačna. V kolikor bi na konferenci želeli sodelovati le kot poslušalec, se bomo potrudili, da tudi vam ob predhodni prijavi uredimo brezplačno prenočišče - couchsurfing pri domačinih (v primeru, da prihajate iz tujine). Če želite, da vam pomagamo pri iskanju namestitve, nam to sporočite do 30. 9. 2017. Uradna jezika konference sta slovenščina in angleščina. V kolikor bo potrebno, bo predavateljem, ki bodo predavali v tujem jeziku, zagotovljen prevod povzetka (povzetki naj bodo napisani v latinici). V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj nam pišite na naslov [email protected]. ____________________________________________________________________________ The subject matter of this year’s conference, third in a row, is literature and religion, which allows for numerous interpretations and directions. The question of interdependence and opposition between these two forces can be posed in various ways. Sometimes united, other times divided; mutually supportive, or hostile and exploitative towards each other. How does religion take advantage of literature, how does literature exploit religion? What are the melding points of literary and religious processes, motifs, themes and plots? History of literature and religion Religion and literature have a long and complicated common history. Religion has long enabled literature not only materially – literacy education took place within religious institutions, which also kept behind their walls books and their authors – but with a supply of motifs, subjects and worldviews as well. For secular literature, on the other hand, religion has represented a foe and a rival. The image of religion in literature and religion’s attitude towards literature For each period, including our own, the question is raised of how its authors have written about religion: in what manner have they weaved religious themes into their art and how have literary works stood against the established religious tradition? And the opposite is also always of interest, namely the stance of various religions towards literature. Which books have been written by their representatives? Which were censored, banned or designated for destruction? Which were recommended to their worshippers? What sorts of tactics were employed by writers faced with some kind of dependency – material, ideological, that of content – upon religious structures, in order to avoid or criticize them? How does religion unknowingly penetrate a writer’s pen and form ideology? And how, then, does that pen give rise to revolt which overcomes the ideological? Holy scripture In our regions of Islam, Christianity and Judaism, a particularly interesting topic concerns the concept of holy scripture. The archive of archives, the text-library. This specific form, this particular style of reading and writing, enduring at the beginnings of our cultures and offering us a plethora of exploratory options as the book archetype. Mysticism, Theology Religion poses certain challenges for literature, and vice versa. The urge to write the unwritable, so typical of mystics, is manifest in great originality and invention of new ways of expression in literature. Furthermore, one can question the role of mystic (the unknowable object) in literature and literary theory. Does it undermine the dogmatic and hierarchical structures and bring about change, or does its seemingly apolitical approach actually support traditionalism and assume fascist elements? We have reason, dogma and theology to thank for the great works of Western canon such as The Divine Comedy and Paradise Lost; and yet, also for censorship, lists of prohibited books and the careful, allegorical commentary of heretical, irrational and mystical texts. Figures, hierarchies, rituals, spaces Religion has granted literature an array of figures (from god to devil); spaces (both heavenly and infernal, and everything in between or beyond); structures it can study or copy; rituals it can observe, reject and desecrate or admire and worship. The application deadline for submitting a topic is June 31, 2017. Applicants must send their abstracts, which should not exceed 300 words, to the email address [email protected] by June 31, 2017. Lectures will be supplemented by an accompanying programme, related to the topic of the conference. We will try our best to provide free accommodation (couchsurfing). Participating at the conference is free of charge. Should you wish to attend the conference only as a listener, we will try to provide you with free lodging as well, provided you notify us beforehand and you live abroad. If you would like to be accommodated, let us know by September 9, 2017. The official languages of the conference are Slovene and English. If necessary, a translation of the abstract will be provided for lecturers speaking in a foreign language (the abstracts must be written in Latin script). If you have any further questions, do not hesitate to write to us at [email protected].

Mission: Program je v izdelavi. / Program coming soon.

docs.google.com

Nasty Women Portugal - OPEN CALL 2019

Nasty Women Portugal will host the 3rd Edition of #NastyWomenExhibition in 2019. 💚

2019 Theme: 'PRIVILEGE'

Key-words: Inclusivity; Diversity; Community; Equality; Womanism;

📩 Submit your artwork(s) + links here: https://goo.gl/forms/iszW6VO55hMTVZvg2

https://www.facebook.com/events/2023846051246148/

docs.google.com [PT] REGULAMENTO SOBRE O MOVIMENTO NASTY WOMEN Nasty Women surgiu em meados de 2016 como um movimento artístico global que urge demonstrar uma rede solidária entre artistas que se identificam com o termo ‘nasty women’ enquanto registo de resistência perante as ameaças aos direitos individuai...

International Interdisciplinary Conference on Art

Dear all, Call for Papers for this year’s conference is out! We are looking forward to your applications! Expect more posts from us in the next few days.

Cankar in mi

Kolegi iz Beograda pripravljajo konferenco o Cankarju. Poklikajte, preberite in se prijavite!

Education Website

Kolegice in kolegi iz Zagreba pripravljajo odlično konferenco in nekoliko so podaljšali rok za prijavo. Ni še prepozno, prijavite se!

Zbog velikog interesa i velikog broja zahtjeva. odlučili smo produžiti rok prijava za mjesec dana! Prijaviti se možete do 15. veljače 2018. :)

Due to growing interest and numerous demands, we have decided to extend the deadline for applications by a month. You can apply until February 15th, 2018.

Dr. Alen Širca predava o misticizmu v bitniški literaturi. #poezija #literature #prvastran

Zadnji dan se končuje. Nadvse navdušujoč in produktiven vikend je za nami. #prvastran

Literarni zaktrk s @katjagorecan , ki nam bere svojo čisto svežo knjigo. #literature #poezija #literarnizajtrk #prvastran #katjagorečan

Nekaj današnjih vtisov. #prvastran

Tina Košir predava o povezavi staroindijske literature, religije in filozofije. #literature #poezija #prvastran #india #tinakosir

Mislav spi, to je znak, da se imamo dobr! 🧚🏻‍♀️👯‍♂️🕺🏼💃🏽 #literature #literarnizajtrk #prvastran #sleepingbeauty

Lara 👸🏻💗🦄 Prebrala nam je poglavje iz poletja v gostilni. #literature #literarnizajtrk #prvastran #larapaukovič #beletrina

First day started well.

Mislav is toast pro. #prvastran #food #literarnizajtrk #ljubljana #ziferblat

Književnost i Internet - tekst u digitalnom dobu

Kolegi iz Zagreba organizirajo mednarodno študentsko konferenco na temo KNJIŽEVNOST IN INTERNET.

Več info:
Conference will take place in Zagreb, 19th to 22nd April, 2018. We are calling all BA, MA and PhD students of Comparative Literature and other fields in humanities and social sciences to take part in this international student conference and we would love it if you would share our call for papers and information about the conference among your friends and colleagues. It would be great if you could share this on your Facebook profile and other Facebook groups for Comparative Literature students in Ljubljana and all of Slovenia! Also, like us on Facebook :)

https://drive.google.com/…/1lvCjA-LwNFa5JnRWo7hfrPkDeB…/view

Međunarodna studentska konferencija u organizaciji Kluba studenata komparativne književnosti "K." i Odsjeka za komparativnu književnost, FFZG

prvastran.org

LECTURES - Prva stran EN

Več o predavanjih si lahko preberete na: http://prvastran.org/predavanja/ More about lectures you can find here: http://prvastran.org/en/lectures/

prvastran.org LITERATURE AND HOLY TEXT (THE BIBLE) The focus of lectures from the first thematic cluster is the relationship between literature and a holy text/book. A holy text is invaluable for any religion, but we can also claim that its worth is inestimable for research within literature, literary theory and…

Iščemo študentke in študente, ki bi pripravili odzive na seminarje s katerimi se bodo predstavili predavatelji na konferenci.
Vaša naloga je, da preberete povzetek seminarja, pripravite dve ali tri vprašanja in aktivno sodelujete v debati po predstavitvi.
Vsi zainteresirani se nam javite na [email protected] ali v inbox.

Če imate kakšen kavč, posteljo ali napihljivo vzmetnico prosto med 1. in 3. decembrom in se radi družite s kolegi iz tujine, nikar ne oklevajte in se nam javite na [email protected] ali kar tukaj na facebooku. Nova prijateljstva so zagotovljena.

Iščemo študentke in študente, ki bi pripravili odzive na seminarje s katerimi se bodo predstavili predavatelji na konferenci.

Vaša naloga je, da preberete povzetek seminarja, pripravite dve ali tri vprašanja in aktivno sodelujete v debati po predstavitvi.

Vsi zainteresirani se nam javite na [email protected] ali v inbox.

prvastran.org

Prva stran - international student conference of comparative literature

Vas zanima o katerih avtorjih se bo letos govorilo? Bralni seznam najdete na prvastran.org. / Do you wanna know who we will talk about this year? You can find reading list on prvastran.org.

http://prvastran.org/

prvastran.org international student conference of comparative literature

POZIV ZA ŠTUDENTE GOSTITELJE

Od 1. do 3. decembra 2017 bo potekala mednarodna študentska konferenca primerjalne književnosti Prva stran. Gostili bomo študente iz Srbije, Hrvaške in Češke.

Če imate prazno posteljo ali kavč v Ljubljani in ste pripravljeni gostiti katerega izmed študentov na svojem domu, se nam javite na [email protected] ali nam napišite na facebooku.

Gostovanje je odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, konverzacijo v tujem jeziku in popestritev mrzlega decemberskega vikenda.

Vaša Prva stran!

For all of you who need just a little bit more time, we are extending the due date for two more days. And thanks to all who applied in time.

Last night is magical. Apply!

3 supposed to be a lucky number. Apply!

David Bowie was singing about 5 years, but you have only 5 days left to apply.

#literature #prvastran #literatureandreligion

Still some time left. Apply soon. More info: http://prvastran.org/

Timeline Photos

prvastran.org

Prva stran - international student conference of comparative literature

Prijave na konferenco se začenjejo zdaj! / Call for paper is out!

prvastran.org international student conference of comparative literature

Prva stran's cover photo

Prva stran

Kolegi iz Nove Gorice pripravljajo simpozij o Dušanu Pirjevcu. Mi novico delimo naprej :)

SIMPOZIJ OB 40-LETNICI SMRTI DUŠANA PIRJEVCA – POZIV ZA PRISPEVKE

Vabimo vas, da se s prispevki prijavite na simpozij ob 40-letnici smrti Dušana Pirjevcu, ki se bo zgodil v ponedeljek, 5. junija v Novi Gorici.

Dogodek organizira Društvo humanistov Goriške v sodelovanju z Društvom študentov primerjalne književnosti, potekal pa bo v sklopu festivala Mesto knjige.

Prispevki se lahko tematsko navezujejo na naslednje sklope:
- Pirjevec in literarna teorija
- Pirjevec in filozofija
- Pirjevec kot zgodovinska osebnost

Dušan Pirjevec se je rodil leta 1921 v Solkanu. Njegovo življenje velja za burno in kontroverzno: med drugo svetovno vojno je kot viden član Komunistične partije opravljal visoke politične in vojaške funkcije, po vojni je bil nekaj časa zaprt in se je polagoma oddaljeval od marksistične misli.

Osrednja tema njegovih literarnih raziskovanj je bilo vprašanje romana. Razvil je izvirno razumevanje evropskega romana, raziskoval slovensko moderno in njeno povezanost s svetovno književnostjo. Pisal je študije o temeljnih delih evropskega romanopisja od renesanse do sodobne književnosti. Za temelj je vzel Heglovo in Lukácsevo estetiko, Bahtinovo teorijo romana, Sartrovo filozofijo eksistence, Ingardnovo fenomenologijo literarne vede in Heideggerjevo misel o umetnosti. Ob teoriji in zgodovini romana se je v svojem zrelem znanstvenem obdobju obširneje ukvarjal s fenomenologijo in ontologijo literarnega dela, filozofijo umetnosti ter strukturalno poetiko.

Konferenca je namenjena predvsem študentom dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega študija, a obenem odprta za širšo in strokovno javnost. Študij primerjalne književnosti, filozofije ali zgodovine ni pogoj, je pa prednost pri izbiri v primeru prevelikega števila prijavljenih.

Uradni jeziki konference je slovenščina. Po zaključku simpozija, bodo prispevki recenzirani in izdani v zborniku.

Povzetek v dolžini 300 besed in naslov referata nam pošljite do 5. maja 2017 na naslov [email protected] ali [email protected], kamor se lahko obrnete tudi za kakršnakoli dodatna vprašanja.

Vljudno vabljeni!

Park your poem 2016

ludliteratura.si

Aristofan zakolca

Hvala Aljažu za super kritiko! Se v marsičem popolnoma strinjamo.

ludliteratura.si Še preden sem se odpravil na drugo izvedbo t.i. mednarodne študentske konference primerjalne književnosti Prva stran, sem sam pri sebi že podal (vsaj) dve oceni. Preletel sem program in ta me je pritegnil. Veliko predavanj, njih teme pa dozdevno dobro premišljene in ne denimo izbrane po nekakšni pla...

Literani večer v DramaKavarni!

Pravkar se v Drama Kavarni odvija literarni večer v okviru študentske konference primerjalne književnosti, ki ga je organiziralo Društvo študentov primerjalne književnosti. Kritičarka Ana Geršak se pogovarja s pesnicami Natašo Velikonja, Natašo Sukič in Urško Sterle.

[12/05/16]   Še ena konferenca je za nami! Komaj smo še žive, vseeno pa ne gre brez zahval vsem tistim, ki so na kakršen koli način pomagali pri izvedbi tega izjemnega dogodka. To so poleg nas (Katarina Ana Rakušček, Juli Ja, Anja Simič, Lara Paukovič) v prvi vrsti seveda naši izvrstni predavatelji, pa Trubarjeva Hisa Literature z Rok Dežman & Stasa Kumse na čelu, super prostovoljci, Dejan Koban, Društvo slovenskih pisateljev, Andrej Hočevar in LUD Literatura, ki nam je posodila pisce za literarne zajtrke (hvala seveda tudi Ana Pepelnik, Una Druga Jedrt, Mitja Drab), Ziferblat Ljubljana in ekipa, ki je zajtrke omogočila (hvala, Maša, Pia in Tom!), ŠKUC in Jasmina Kožar, ki so nam posodili avtorice za literarni večer LGBT literature (hvala Nataši Velikonja, Nataši Sukič in Urški Sterle + Ani Geršak za vodenje), Tovarna Rog (Modri kot), naši tuji predavatelji in gostje Jaromír Lelek Jr., David Vichnar, Louis Armand, gostujoči domači predavatelj Miklavž Komelj, Filozofska fakulteta v Ljubljani, ŠOFF, Dejan Kos, Žan Vodovnik, Dušan Smodej, Ramšak Rok in Nisja Naja (donacije telefonov), Alex Kama Devetak, Marjeta Kuči, ki je poskrbela za domače slanike in potico, Ljubljanske mlekarne, vse založbe, ki so prispevale knjige za naše predavatelje (Zalozba Litera, Mladinska knjiga, KUD Logos, ŠKUC, Založba FF), Andrej Ovsec in Damjan Simič, vsi študentje, ki so sodelovali na debatah, Špela Šinigoj (Drama), Urška Honzak, Adela Železnik in Leon Oberstar (vodenje v MG). Vse vas imamo rade, upamo, da ste se imeli fino! / Another conference behind us! We are barely alive, but we would still like to thank everyone who helped in making this event a success. We love you and we hope you enjoyed it!

[12/04/16]   Dobimo se ob 12h pred MSUM-om! / Meet us at 12 in front of MSUM!

Pogled na drugost / An outlook on otherness #literature #prvastran #conference

Jedrt Lapuh Maležič bere svojo prozo / Jedrt Lapuh Maležič reading her prose #ziferblat #literarybreakfast #ludliteratura #prose #reading #conference #comparativeliterature #prvastran

Tako je bilo danes./ Moment from today. #literature #reading #lesbianliterature #girlpower

Literarni vecer je v polnem zamahu. #literarure #reading #lesbianliterature

Predavanja so v polnem teku./Lectures right now. #literature #prvastran #conference

Mitja Drab bere svojo poezijo / Mitja Drab reading his poems #literarybreakfast #ludliteratura #poetry #ziferblat #conference #prvastran #comparativeliterature

Zajtrk z Drabom! / Breakfast with Drab! #readingpoetry

Z včerajšnjega literarnega večera z Jaromirjem Lelekom / From yesterday's literary evening with Jaromir Lelek #jaromirlelek #poetry #booklaunch #conference

Priprave na študentska predavanja /In between students' lectures #prvastran #conference #comparativeliterature #lectures #trubarjevahisaliterarure

Ana Pepelnik bere svojo poezijo / Ana Pepelnik reading her poems #literarybreakfast #ludliteratura #anapepelnik #prvastran #comparativeliterarure #conference #ziferblat #vsco #vscocam

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Aškerčeva 2
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Katja Breznik - Odkrij svoj potencial Katja Breznik - Odkrij svoj potencial
Ljubljana

Katja Breznik, strokovnjakinja za socialne medije, grajenje branda, video oblikovalka, vloggerka, predavateljica, podjetnica. Svetovanja za osebno in poslovno rast.

Ultrafest Ljubljana Ultrafest Ljubljana
Korytkova 2
Ljubljana, 1000

Enodnevni maraton ultrazvoka, kjer študenti spoznajo uporabnost tega orodja pri kliničnem pregledu in se ga naučijo samostojno uporabljati.

H12 Storitve H12 Storitve
Ljubljana

Uporabne podjetniške storitve - predavanja, svetovanje, rešitve

Anya Piatkowska Anya Piatkowska
Ljubljana
Ljubljana

Why and how to embrace own potential, heart energy and master the Art of Conscious Living? I share the ancient wisdom, the newest scientific facts and my practical guidance @Art_of_Life - live life more!(parenting, business, relationships).

OKNO OKNO
Vegova 8
Ljubljana, 1000

SOI Slovenija SOI Slovenija
Ljubljana, 1000

Zapri oči, trikrat počasi izdihni in se pripravi, da se boš zbudil(a) in začel(a) sanjati. Delavnice z dr. Catherine Shainberg.

Digital Innovation Hub Slovenia Digital Innovation Hub Slovenia
Dimičeva 13
Ljubljana, 1000

DIH Slovenia is a national one-stop-shop for Digital Transformation and Competence development for Business and Industry, Education and Municipalities.

Kulturno Društvo Srednja Pot Kulturno Društvo Srednja Pot
Tbilisijska 83a
Ljubljana, 1000

Predstavitev islama, islam v Sloveniji, Islamska predavanja, islamske publikacije, islamske knjige, islamski letaki, halke Kur'ana, Učenje arabskih črk.

Ambassadors of Knowledge Ambassadors of Knowledge
Dunajska 106C
Ljubljana, 1000

Globalno povezovanje dobrih potencialov. Connecting experts globally.

Tim Sloge Tim Sloge
Kunaverjeva 9
Ljubljana, 100

Tim Sloge - otroška hiša slavja, kreativnosti in učenja vrednot

Potuj Kot Prostovoljec Potuj Kot Prostovoljec
Kunaverjeva Ulica 9
Ljubljana, P.O. BOX 2902

Prostovoljno delo se združi s potovanjem, odkrivanjem novih kultur ter zanimivimi dogodivščinami. www.zaotrokesveta.com

YOUNIQUE - Šola za ženske YOUNIQUE - Šola za ženske
MyChi, Ukmarjeva 6
Ljubljana, 1000

Za vse ŽENSKE, ki želijo ostati ženske z zavedanjem, da so edinstvene, neprecenljive in vredne. BODITE YOUNIQUE! Za privlačne ustnice govorite prijazno, za lepe oči poiščite to, kar je dobro v ljudeh,lepota se z leti povečuje...