Šolska kronika / School Chronicle

ŠOLSKA KRONIKA / Revija za zgodovino šolstva in vzgoje SCHOOL CHRONICLE / Journal of the History of Schooling and Education SCHULCHRONIK / Zeitschrift für Schul und Erziehungsgeschichte

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete. School Chronicle - Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a slovenian scientific and professional publication concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began to be published in 1964 with the title A Miscellany of the History of Schooling and Education.

Slovenski šolski muzej

Dragi učenci, dragi starši! ☺️👨‍🏫👩‍🏫💓

Slovenski šolski muzej spremlja tudi vsakdanje dogajanje sodobnega časa. Trenutno smo v času koronavirusa, ki nam je obrnil življenje na glavo. V trenutku smo se znašli v čisto novih pogojih življenja in tudi učenja.
Dneve preživljamo doma, že od srede marca so zaprta tudi šolska vrata 🏫 in učenje se je preneslo na daljavo, vzpostavilo se je učenje v spletnih učilnicah preko računalnikov.💻🖱️📱

Muzej bi rad dokumentiral tudi take vrste šolo za naše zanamce ... Prosimo vas za sodelovanje. Naredite kakšno fotografijo (seveda lahko s telefonom!), ✏️📝🖍️napišite, narišite vaša razmišljanja, kako poteka šolanje doma, s kakšnimi težavami ste se na začetku morali spoprijeti, kako vam je všeč taka šola, lahko fotografirate tudi kakšno obvestilo na vratih šol, morda prazno in zaprto otroško igrišče ... .

Fotografije lahko prilepite pod to objavo, lahko pa nam jih pošljete tudi po e-pošti na [email protected] ali [email protected].

NAJLEPŠA HVALA VSEM ZA POMOČ!
Ostanite zdravi in pazite nase. 💓💓💓

Slovenski šolski muzej

Tudi učiteljski zbor SŠM so na žalost oslabile bolezni, zato za Prešernov praznik, 8. februarja, odpadeta učni uri Lepo vedenje in (ironično) Higiena. Učiteljica higieničarka vas kljub odsotnosti poziva, da si redno in natančno umivate roke. 👩‍⚕️😷
Namesto predvidenih ur bosta na programu Nedeljska šola in Računstvo.

Slovenski šolski muzej vas ob prazniku slovenske kulture vabi na brezplačne dogodke,
v soboto, 8. februarja od 10. do 19. ure.

Program:
10:00 – Učna ura Nedeljska šola iz leta 1865
11:30 – Delavnica – Izdelovanje pustnih mask
12:00 – Učna ura Lepopis iz leta 1930
13:00 – Učna ura Antična Emona
13:30 – Učna ura Nedeljska šola iz leta 1865
14:30 – Delavnica – Izdelovanje pustnih mask
15:00 – Učna ura Računstvo iz leta 1905
15:30 – Učna ura Antična Emona
17:00 – Učna ura Vodnikova šola iz leta 1811

Š O L S K A K RO N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2019, številka 3
Letnik 28– LII

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

__________________________________________
15th International Symposium on School Life and School

History Museums & Collections / 15. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk

Creating links in education. Teachers and their associations as promoters of pedagogic development (historical and museum aspects)

Povezovanje v izobraževanju: učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi)

Vernetzung im Bereich Bildung. Die Lehrpersonen und deren Berufsorganisationen

_________________________________________

INTRODUCTION / EINFÜHRUNG / UVOD ...293–294

Teachers & their associations / Učitelji in učiteljska društva

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

Merja Paksuniemi, Mateja Ribarič, Johannes Westberg: Unmarried, well behaved and well dressed: The socialization process of female teachers in early twentieth-century Finland and Slovenia ...295–310
- Unverheiratet, vorbildlich und ordentlich: Der Sozialisationsprozess von Lehrerinnen im frühen 20. Jahrhundert in Finnland und Slowenien
- Neporočene, vzorne in urejene: Proces socializacije učiteljic v začetku dvajsetega stoletja na Finskem in v Sloveniji

Paulí Dávila, Luis Mª Naya: The Basque teaching profession, associativism and the Spanish civil service ...312–320
- Baskischer Lehrberuf, Lehrerverbände und die spanische Staatsverwaltung
- Baskijski učiteljski poklic, učiteljska društva in španska državna služba

Alberto Barausse: Primary school teachers’ associationism in Italy from unification to Giolitti’s age ...321–333
- Verbindung von Grundschullehrern in Italien von der Wiedervereinigung bis zur Giolitti-Zeit
- Povezovanje osnovnošolskih učiteljev v Italiji od združitve do Giolittijevega obdobja

András Németh: Die historische Konstruktionsprozesse des Fachwissens von Volksschullehrern in Ungarn am Beispiel der Enzyklopädie des Volksschulunterrichts 1913-1915 ...334–342
- The historical construction processes of the knowledge of elementary school teachers in Hungary using the Encyclopaedia of elementary school education 1913-1915
- Zgodovinski konstrukcijski procesi strokovnega znanja ljudskošolskih učiteljev na Madžarskem na primeru Enciklopedije osnovnošolskega pouka 1913-1915

Ljiljana Stankov: The contribution of male and female teachers to the foundation of empirical pedagogy in Serbia, with reference to Serbian association for child psychology (Srpsko društvo za dečju psihologiju) ...343–353
- Der Beitrag männlicher und weiblicher Lehrer zur Gründung der empirischen Pädagogik in Serbien unter Bezugnahme auf das Serbische Verein für Kinderpsychologie (Srpsko društvo za dečju psihologiju)
- Prispevek učiteljev in učiteljic k nastanku empirične pedagogike v Srbiji na primeru Srbskega društva za otroško psihologijo

Michelina D'Alessio: “Near to teachers”. The association ANIMI (National Association for the Interests of Southern Italy) at the beginning of 20th century ...354–363
- "In der Nähe von Lehrern". Der Verein ANIMI (National Verein für die Interessen Süditaliens) zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- “V bližni učteljev." Združnje ANIMI (Nacionalno združnje za interese juže Italije) v začtku 20. stoletja

Fabio Targhetta: The section of Padua of the Italian Pedagogical Association (Associazione Pedagogica Italiana) in the late 20th century ...364–372
- Die Sektion von Padua der Italienischen Pädagogischen Vereinigung (Associazione Pedagogica Italiana) im späten 20. Jahrhundert
- Padovanska sekcija Italijanskega pedagoškega združenja (Associazione Pedagogica Italiana) v poznem 20. stoletju

Tea Anžur: The Association of University Professors of Ljubljana ...373–383
- Vereinigung der Universitätsprofessoren von Ljubljana
- Društvo univerzitetnih profesorjev v Ljubljani

School museums & teachers & education / Šolski muzeji, učiteljstvo in izobraževanje

Jan Šimek: The importance of teachers’ association in the establishment of the Pedagogical museum in Prague ...384–395
- Bedeutung der Lehrerverbände bei der Errichtung des Pädagogischen Museums in Prag
- Pomen učiteljskih društev za nastanek Pedagoškega muzeja v Pragi

Chiara Grassi: The training of teachers in the National Museum of School (Museo Nazionale della Scuola), Florence (1925-1945) ...396–403
- Die Ausbildung von Lehrern im Nationalen Schulmuseum (Museo Nazionale della Scuola) von Florenz (1925-1945)
- Izobraževanje učiteljev v Narodnem šolskem muzeju (Museo Nazionale della Scuola) v Firencah (1925-1945)

Antonis Hourdakis, Konstantinos Karras, Angeliki Polyzou, Marina Suka:
School history museums & collections and teachers’ profession: the example of the Laboratory for the study and research of the history of education and teachers’ profession (LSRHETP) at the University of Crete, Greece ...404–420
- Schulmuseen und Schulgeschichtlichen Sammlungen und der Lehrberuf: das Beispiel des Labors für das Studium und die Erforschung der Geschichte der Erziehung und des Lehrerberufs (LSRHETP) an der Universität von Kreta, Griechenland
- Šolski muzeji in zbirke ter učiteljski poklic: primer Laboratorija za proučevanje in raziskovanje zgodovine izobraževanja in učiteljskega poklica (LSRHETP) na Univerzi otoka Kreta, Grčija

Rossella Andreassi: Museum of School and Popular Education (Museo della scuola e dell’educazione popolare) of the University of Molise, Italy ...421–431
- Museum für Schulgeschichte und Volksbildung an der Universität von Molise, Italien
- Muzej šolstva in ljudskega izobraževanja na Univerzi Molise, Italija

Francesca Mogavero: MUSLI: an integrated museum from school to children’s books in Torino ...432–440
- MUSLI: ein integriertes Museum von der Schule bis zum Kinderbuch in Turin
- MUSLI: povezovalen muzej od šolskih do otroških knjig v Torinu

Maria Drakaki: Museums of education as fields of cultural management. Comparative analysis in Greece ...441–452
- Schulmuseen als Felder des Kulturmanagements. Vergleichende Analyse in Griechenland
- Muzeji izobraževanja kot področja kulturnega upravljanja. Primerjalna analiza v Grčiji

Moses S. Jayeola-Omoyeni: Museum – Center for adult literacy education delivery in Nigeria, 2000-2010: Evaluation ...453–462
- Museum als Zentrum für Erwachsenenbildung in Nigeria, 2000-2010: Evaluation
- Muzej kot center za opismenjevanje odraslih v Nigeriji, 2000–2010: evalvacija

Paulí Dávila, Luis Mª Naya: A Project about a Museum of education in the Basque Country ...463–472
- Projekt über ein Bildungsmuseum im Baskenland
- Projekt Muzeja izobraževanja v Baskiji

Tina Palaić: When the “West” meets the “East”: School museum in Yogyakarta, Indonesia ...474–484
- Wenn der »Westen« auf den »Osten« trifft: Schulmuseum in Yogyakarta, Indonesien
- Ko se “Zahod” sreča z “Vzhodom”: Šolski muzej v Jogjakarti, Indonezija

Between Ljubljana and Crete: International Symposium on School Life and School History Museums & Collections from Slovenia 2013 – (15th Symposium) to Greece 2021 (19th Symposium) ...487–498
- Zwischen Ljubljana und Kreta: Internationales Symposium der Schulmuseen und Schulgeschichtlichen Sammlungen von Slowenien 2013 (15. Symposium) bis Griechenland 2021 (19. Symposium)
- Med Ljubljano in Kreto: Simpoziji šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk od Slovenije 2013 (15. simpozij) do Grčije 2021 (19. simpozij)

Invitation to the 19th Symposium on School Life and School History Museums & Collections in Rethymno, Crete ...499
- Einführung zum 19. Symposium der Schulmuseen und Schulgeschichtlichen Sammlungen in Rethymno, Kreta
- Povabilo na 19. simpozij šolskih muzejev in šolsko-zgodovinski zbirk v Rethymno na Kreti

Supplement / Ergänzung / Dodatek:
Programme - 15th Symposium 2013, Ljubljana, 26-29. 6. 2013 ...501–507

❤️❤️❤️ Slovenski šolski muzej vam želi...

Š O L S K A K RO N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2019, številka 1-2
Letnik 28– LII

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE
Damir Globočnik: Vodnikov spomenik v Ljubljani – Prvi slovenski narodni spomenik ...7–23
- The monument to Valentin Vodnik in Ljubljana – the first Slovenian national monument
- Vodnik Denkmal in Ljubljana - Das erste slowenische Nationaldenkmal

Renato Podbersič: Izobraževanje Judov v Gorici od začetkov do sredine 20. stoletja ...24–39
- Education of Jews in Gorica/Gorizia from the early to mid-20th century
- Ausbildung der Juden in Görz von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts

Monika Govekar-Okoliš: Primerjava izobraževanja učiteljev v slovenskih deželah Avstro-Ogrske ...40–64
- Comparison of Teacher Education in Slovenian lands in Austro-Hungary
- Vergleich der Lehrerausbildung in slowenischen Ländern in Österreich-Ungarn

Ana Šmidhofer: Sledi francoskega personalizma v slovenski pedagoški misli med obema vojnama ...65–79
- Traces of French personalism in the Slovenian pedagogical ideas between the two world wars
- Spuren des französischen Personalismus im slowenischen pädagogischen Denken in der Zwischenkriegszeit

Tatjana Hojan: Slovenski pedagoški časopisi o stavkah med letoma 1918 in 1941 ...80–92
- The reporting in the Slovenian pedagogical press about the strikes between 1918 and 1941
- Slowenische pädagogische Zeitschriften über Streiks zwischen 1918 und 1941

Aleksandra Pirkmajer Slokan: Latinščina v slovenski javni osnovni šoli - Primerjava prvega desetletja popolne devetletke (2008–2018) s predhodnim desetletjem in šolsko leto 2018/2019 ...93–119
- Latin in the Slovenian state primary school – A comparison of the first decade of the full nine-year primary school (2008-2018) with the previous decade, and the school year 2018/2019
- Latein in der slowenischen öffentlichen Grundschule - Vergleich des ersten Jahrzehnts der kompletten neunjährigen Grundschule (2008-2018) mit dem vorhergehenden Jahrzehnt und das Schuljahr 2018/2019

Adnan Tufekčić: Historical-Pedagogical Overview of the Development of School System and Education in Srebrenik Area in North-East Bosnia ...120–147
- Zgodovinsko-pedagoški pregled razvoja šolskega sistema in Izobraževanja na območju Srebrenika v severno-vzhodni Bosni
- Historisch-pädagogischer Überblick über die Entwicklung des Schulsystems und der Bildung in Srebrenik im Nordost Bosnien

Staša Ivanec: Temeljni dokumenti, ki so v pomoč učiteljem zgodovine pri delu z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli ...148–169
- Basic documents aimed at helping history teachers in their work with pupils with learning disabilities in primary school
- Grundlagendokumente die Geschichtslehrern in der Grundschule bei ihrer Arbeit mit Schülern mit Lernschwierigkeiten helfen

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

Tatjana Hojan: Osnovne šole – 200 ...170–175
Tatjana Hojan: Josip Gruden – 150 ...175–176
Tatjana Hojan: Alfonz Levičnik – 150 ...176
Tatjana Hojan: Josip Novak – 150 ...176–177
Anton Arko: Josip Pipenbacher – 150 ...177
Tatjana Hojan: Naše revije ob Vodnikovi smrti - 100 ...178–181
Tatjana Hojan: Slovenska univerza v Ljubljani - 100 ...181–182
Melita Franko: Sto let gimnazije Murska Sobota – »šola za vse ljudi« ...182–187
Roman Činč: Gimnazija Murska Sobota danes ...188
Zdenko Medveš: Janez Sagadin - 90 ...189–196

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES / AUS DER MUSEUMSTÄTIGKEIT

Stane Okoliš: Slovenski šolski muzej v letu 2018 ...197–242
- The Slovenian School Museum in 2018
- Slowenisches Schulmuseum im Jahr 2018

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST SCHOOL TIMES /
SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

Iz Konjic ...243
Šolske knjižnice ...243
Knjižnice ...243–244

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND REZENSIONEN
Branko Šuštar: Od težavnih muzejskih tem na mednarodni konferenci ICOM do Šolskega muzeja v švedskem Helsingborgu ...245–255

Branko Šuštar: Šolski muzeji in digitalizacija. Izzivi šolskih muzejev in zgodovine izobraževanja v času globalizacije in digitalizacije, 18. simpozij šolskih muzejev in zbirk zgodovine izobraževanja, København 2019 ...256–273

Marjetka Balkovec Debevec: Sonce sredi Bučke: zbornik ob 160-letnici šolstva na Bučki: 1858–2018 ...274–277

Simon Malmenvall: Lojze Cvikl (ur.). Il padre: servire nel nascondimento: Maksimilijan Žitnik ...278–279

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 1-2, 28/LII, 2019 /
LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...281

SODELAVCI Šolske kronike št. 1-2, 28/LII, 2019 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...282

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...283–284

Prva letošnja 😍

Šolska kronika / School Chronicle

Zveza prijateljev mladine Slovenije - ZPMS

Dobrodelna foto razstava CEWE Photo Award 2019
LICITACIJA bo: 25.10. ob 18h.

Vabljeni na dobrodelno razstavo največjega foto natečaja na svetu CEWE Photo Award 2019, v središču Ljubljane. Predstavili vam bomo zmagovalne fotografije tako tujih kot tudi domačih avtorjev.

Razstava sestoji iz 30 izjemnih fotografij, ogledate pa si jih lahko od 7.10.- 25.10.2019, vsak dan od 8-18h, v prostorih Slovenskega šolskega muzeja, Plečnikov trg 1, v Ljubljani. Razstavo si je mogoče ogledati tudi med vikendi. Vstop je prost!

Kako lahko darujete?

Obiskovalci lahko ob obisku namesto plačila vstopnine v Slovenskem šolskem muzeju donirate prostovoljni prispevek za Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Možno je tudi darovanje preko SMS sporočila z vsebino SMEH5 na 1919, s čimer donirate 5 EUR;

s QR kodo, ki omogoča plačilo preko spletne banke – na UPN obrazcih na razstavi, ali z oddajo prostovoljnih prispevkov v škatlico prav tako na razstavi. Donacijam se lahko pridružijo tudi podjetja.

Poleg razstave pa lepo vabljeni, da si ogledate tudi Slovenski šolski muzej, ki bo v času razstave brezplačen.

Vabljeni!

Slovenski šolski muzej

👩‍🏫🧐Vabilo k sodelovanju 🤓👨‍🏫
V zadnjih letih je Slovenski šolski muzej daleč najbolj prepoznaven po projektu Živa igra zgodovine – Radosti v starih šolskih klopeh - Učne ure naših babic in dedkov. Letos praznujemo 20 let tega zelo uspešnega in prepoznavnega pedagoškega programa z več kot 7500 ponovitvami učnih ur. To obletnico bi radi zaokrožili s knjižno izdajo spominov na preteklih 20 let, ki bo izšla naslednje leto kot samostojna publikacija ali kot priloga naše revije Šolska kronika. Vsak od obiskovalcev je dodal pomemben kamenček v mozaik dvajsetih let učnih ur in želimo si, da ga obogatimo tudi z vašo zgodbo.
Še posebej vabimo k sodelovanju učiteljice in učitelje, profesorice in profesorje, ki ste in še vedno kot spremljevalci vodite šolske skupine na učne ure babic in dedkov v muzej. Zakaj je obisk starih učnih ur zanimiv za Vas in učence, zakaj je pomemben predvsem za bodoče učiteljice in učitelje. Zapišite kakšen pripetljaj v razredu, kakšen humoren trenutek z učenci na učnih urah. Pošljete nam svoje vtise, spomine ter občutke kot »učenci« v starih šolskih klopeh. Veseli bomo tudi risbic, zapisov in vtisov Vaših učencev po obisku muzeja in učne ure.
Navodila avtorjem in avtoricam prispevka o učnih urah v SŠM:
- Zelo bomo veseli člankov v obliki spominov in opisov v obsegu od ene do pet strani.
- Rok za oddajo prispevkov je 20. november 2019.
- Prispevek pošljite po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali [email protected] Oddano besedilo naj bo napisano v programu Word, velikost pisave naj bo 12 pik z enojnim razmikom. Lahko pa ga prinesete tudi osebno v muzej na USB ključu.
- Slikovne priloge (1-4 na članek): fotografije, skice in risbe naj bodo poskenirane (vsaj 300 dpi) in dodane z besedilom prispevka v elektronski obliki na elektronskemu mediju, označene z zaporedno številko. Podnapisi slik naj bodo dodani na koncu članka z določenim zaporedjem razvrstitve oz. naj bo jasno razvidno, kam slikovne priloge sodijo.
- Vsak prispevek mora vsebovati ime in priimek, točen naslov avtorja, strokovni naziv, poklic in ustanovo, kjer je zaposlen. Dodana naj bo telefonska številka in elektronski naslov avtorja.
- Več informacij dobite pri Mateji Ribarič in Mateji Pušnik na tel. številkah: 01/2513 027, 01/2513 024 ter 051/238 259.
Se veselimo sodelovanja in praznovanja skupaj z vami!

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Plečnikov Trg 1
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Schools in Ljubljana (show all)
Studio Amadeus Studio Amadeus
Nusdorferjeva Ulica 17
Ljubljana, 1000

Music recording and production.

Šola petja Studio Bel Canto Ljubljana Šola petja Studio Bel Canto Ljubljana
Ljubljana, 1000

Šola petja Studio Bel Canto

Ajnastudio- Ashtanga Vinyasa Yoga Ajnastudio- Ashtanga Vinyasa Yoga
Parmova Ul. 51
Ljubljana, 1000

Ashtanga Yoga school of Ljubljana, teaching Ashtanga Vinyasa Yoga in it’s traditional form, as thought by Sri K.Pattabhi Jois.

Akademija Montessori Akademija Montessori
Tesovnikova Ulica 27a
Ljubljana, 1000

Bobnarska šola Žiga Brlek Bobnarska šola Žiga Brlek
Rimska Cesta 7
Ljubljana, 1000

Poučevanje bobnov in tolkal za vse generacije.

Inštrukcije matematike in fizike Inštrukcije matematike in fizike
Železnikarjeva Ulica, Šiška
Ljubljana, 1000

– Za osnovne, srednje šole in gimnazije. Priprave na maturo. – Strokovno vodstvo prof. matematike. – Dolgoletne izkušnje, prijazen in razumljiv pristop.

Učenje angleščine ali nemščine v Alfa stanju Učenje angleščine ali nemščine v Alfa stanju
Celovška 55
Ljubljana, 1000

Učenje jezikov v alfa stanju je čisti užitek. Znanstveno je dokazano, da se najhitreje in najučinkoviteje učimo, ko uživamo.

Slomarine Slomarine
Hribernikova Ulica 2
Ljubljana, 1000

SLOMARINE - NAVTIČNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOSOJA PLOVIL

SGGOŠ SGGOŠ
Dunajska Cesta 102
Ljubljana, 1000

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Ekoindeks Gimnazije Vič Ekoindeks Gimnazije Vič
Tržaška Cesta 72
Ljubljana, 1000

Ekoindeks Gim. Vič je model sistematičnega spremljanja in vrednotenja projektov s področja trajnostnega razvoja na Gim. Vič.

Avtošola STOP Avtošola STOP
Prušnikova Ulica 57
Ljubljana, 1000

Avtošola STOP