ការរំលឹកសម្រាប់ខ្មែរឥស្លាម/

ការរំលឹកសម្រាប់ខ្មែរឥស្លាម/

Comments

តួន លិនសុំសួរបន្តិច «តើរឿងណាពីមូសា មានភាក់ បន្តរ ទៀតអត់ ? គ្រួសារលិន នៅចង់តាមដាន រឿងនិង , សូមតួន ជួយ ប្រាប់លិន បន្តិច ផង
SubhanAllah. Ameen . I like Muslims speaking khmer because I understand English and Khmer.
តេីអ្នកដែលថ្វេីអាវេអេាយអ្នកស្លាបដែររី​ទេ......
Ali
R

Hello everyone !! If our action are interesting in this page please help support us as much as you c

ផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមួយនេះ គឺនឹងនាំមកនូវច្បាប់ឥស្លាម ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងរឿងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនជំនឿ ការខ្លាចអល់ឡោះ ការលើកទឹកចិត្ត​ និងការសហការគ្នា ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៧ មកម្លេះ។
-------------------------------------
ក្នុងគោលបំណង ៖
- ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឥស្លាមដ៍ត្រឹមត្រូវ
- សហការគ្នាដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈ
- បង្កើនជំនឿ និងសង្ឃឹមលើអល់ឡោះ
- នាំគ្នាត្រលប់ទៅរកអល់ឡោះ ដោយការសុំអភ័យទ

Operating as usual

04/01/2023

031 | وفد قريش إلى أبي طالب قبل موته | ពួកកូរ៉ស្ហមួយក្រុមទៅជួបនឹងអាពូតឡឹបមុននឹងគាត់ស្លាប់

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_031

031 | وفد قريش إلى أبي طالب قبل موته | ពួកកូរ៉ស្ហមួយក្រុមបានទៅជួបអាពូតឡឹបមុននឹងគាត់ស្លាប់

31/12/2022

029 - (2 ចប់) | سياسة المفاوضات | គោលនយោបាយដើម្បីចរចាជាមួយណាពី

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_029 - (2 ចប់)
- سياسة المفاوضات
- គោលនយោបាយក្នុងការចរចាជាមួយណាពី

30/12/2022

029 - 01 | سياسة المفاوضات | គោលនយោបាយដើម្បីចរចាជាមួយណាពី

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_029 (01)
- سياسة المفاوضات
- គោលនយោបាយក្នុងការចរចាជាមួយណាពី

26/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_028
-إسلام عمر بن الخطاب
-ការចូលឥស្លាមរបស់អូមើរ កូន អាល់ខត់តប

25/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_027
-إسلام حمزة ابن عبدالمطلب
-ការចូលឥស្លាមរបស់ហាំហ្ស៊ះ កូន អាប់ឌុលមុតតឡឹប

24/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_026 ( 02 ចប់ )
- وفد قريش إلى النجاشي
- ពួកកូរ៉ស្ហមួយក្រុមបានទៅជួបនឹងស្តេចណាជើស្ហី

22/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_026 ( 01 )
- وفد قريش إلى النجاشي
- ពួកកូរ៉ស្ហមួយក្រុមបានទៅជួបនឹងស្តេចណាជើស្ហី

20/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_025
-الهجرة إلى الحبشة
-ការចាកចេញពីម៉ាកះទៅកាន់តំបន់ហាពើស្ហះ

19/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_024
-الإيذاء
-ការធ្វើទារុណ្ណកម្មពីពួកប្រឆាំង

16/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_023
-خوف قريش من انتشار الإسلام خارج مكة
-ពួកកូរ៉ស្ហខ្លាចឥស្លាមសុះសាយនៅក្រៅទឹកដីម៉ាកះ

023 - خوف قريش من انتشار الإسلام خارج مكة | ពួកកូរ៉ស្ហខ្លាចឥស្លាមសុះសាយនៅក្រៅទឹកដីម៉ាកះ 15/12/2022

023 - خوف قريش من انتشار الإسلام خارج مكة | ពួកកូរ៉ស្ហខ្លាចឥស្លាមសុះសាយនៅក្រៅទឹកដីម៉ាកះ

https://youtu.be/RnCMNh6jTmg

023 - خوف قريش من انتشار الإسلام خارج مكة | ពួកកូរ៉ស្ហខ្លាចឥស្លាមសុះសាយនៅក្រៅទឹកដីម៉ាកះ Ust.Roby ZakariyaThanks for watching this video ! អរគុណចំពោះការទស្សនាវិដេអូរមួយនេះ !Thanks for support my programអរគុណចំពោះការជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុ...

14/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_022
- وفد قريش إلى أبي طالب
- ភ្ញៀវកូរ៉ស្ហមួយក្រុម ទៅជួបនឹងអាពូតឡឹប

12/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_021
- الجهر بالدعوة
- ការទាក់វះរបស់ណាពីដោយបើកជំហរ

10/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_020
- الدعوة سرا
- ការទាក់វះរបស់ណាពីដោយស្ងៀមស្ងាត់

08/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_019
- انقطاع الوحي
- ការផ្តាច់វាហី (រាជសារ ) ពីអល់ឡោះ

06/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_018
- بدء الوحي
- ការបញ្ចុះវាហី (រាជសារ) ដំបូងបង្អស់

04/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_017
-​ تعبده (ص) في غار حراء
- ការធ្វើអ៊ីពើទាត់របស់ណាពីក្នុងរូងភ្នំហីរ៉ក

03/12/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_016
- مشاركته (ص) في بناء الكعبة
- ការចូលរួមរបស់ណាពីក្នុងការសាងសង់កាក់ពះ

24/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_015
- زواجه( صلى الله عليه وسلم ) من خديجة رضي الله عنها
- ការរៀបការរបស់ណាពី ជាមួយខទីជះ

23/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_014
- عصمته ( صلى الله عليه وسلم )
- ភាពស្អាតស្អំរបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

22/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_013
- عمله ( صلى الله عليه وسلم )
- ការងាររបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

21/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_012
- حرب الفجار وحلف الفضول
- សង្រ្គាមហ្វុជជើរ និងការរួបរួមកុលសម្ព័ន

20/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_011
- كفالة عمه له (صلى الله عليه وسلم )
- ការមើលថែពីឪពុកមារបស់ណាពី

17/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_010
-وفاة أمه وكفالة جده له (صلى الله عليه وسلم )
-ការទទួលមរណៈភាពរបស់ម្ដាយណាពីមូហាំម៉ាត់ និងការមើលថែពីជីតារបស់គាត់

16/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_009
-حادثة شق الصدر (صلى الله عليه وسلم)
-ហេតុការណ៍វះទ្រូងណាពីមូហាំម៉ាត់

15/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_008
- رضاع الرسول (صلى الله عليه وسلم )
- ការមើលថែពីម្តាយចិញ្ចឹមណាពីមូហាំម៉ាត់

14/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_007
- مولد الرسول ( صلى الله عليه وسلم)
- ការចាប់កំណើត របស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

Photos from ការរំលឹកសម្រាប់ខ្មែរឥស្លាម/ Khmer Islamic Reminder's post 13/11/2022

ពូជអំបូររបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

13/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_006
- نسب الرسول (ص)
- ពូជអំបូររបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

12/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_005 - ( 02 ចប់ )
- أحوال الناس قبل الإسلام
- ស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សមុនឥស្លាមមកដល

11/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_005 - 01
- أحوال الناس قبل الإسلام
- ស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សមុនឥស្លាមមកដល់

10/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_004
ميزات السيرة النبوية
គុណតម្លៃនៃប្រវត្តិសាស្ត្រណាពីមូហាំម៉ាត់

09/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_003
مصادر السيرة النبوية
ប្រភពដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណាពី

08/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_002
أهمية السيرة النبوية
សារៈប្រយោជន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

07/11/2022

ឿងណាពីមូហាំម៉ាត់_001
مفهوم السيرة النبوية
ការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណាពីមូហាំម៉ាត់

24/10/2022
18/10/2022
Photos from ការរំលឹកសម្រាប់ខ្មែរឥស្លាម/ Khmer Islamic Reminder's post 13/08/2022

សកម្មជនមកពីសាសនាផ្សេងៗជាច្រើននាក់បានចូលរួម 'ការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បី ប៉ាឡេស្ទីន 🇵🇸' នៅខាងក្រៅតាមដងផ្លូវដោននិញនៃក្រុងឡុង បន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន 48 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមមានកុមារ 17 នាក់។
-----------------------
ប្រភព : CamTV
ប្រភព : Ques News Network

Khmer Islamic Reminder

Assalamoalikom Hello everyone !! If the creation of my education interested to you, please share it to your friends or comment for develop this program to be better or have any questions please ask in this program,Thank you.

សួរស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា !! បើសិនជាការបង្កើតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៏ពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះ សូមមេត្តាផ្សព្វផ្សាយ Share បន្ត ដើម្បីមានផល់បុណ្យនិងប្រយោជន៏ទាំងអស់គ្នា រឺ ផ្តល់ជាមតិយោបល់ រឺ Comment ដើម្បីជាការស្ថាបនាអោយកម្មវិធីនេះកាន់តែរីកចំរើនទៀត រឺក៏ មានសំនួរ រឺចំងល់ អាចសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាន ។ សូមអរគុណ

Videos (show all)

Ya Allah....នៅពេលដែលមនុស្សជិតស្លាប់ ហើយអល់ឡោះអោយឃើញម៉ាឡាកុលមោត ملك الموت ចង់គេច ប៉ុន្តែគេចមិនរួចاستغفرالله العظيم يا الل...
ការសំយាំងតាវពាត់ដ៍ត្រឹមត្រូវ-​صلاة التوبة
តើឳពុកម្តាយត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះកូនចៅរបស់គាត់? Ust Roby Zakariya - Ramadan 2022-007
ការបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងឥស្លាម -​​ Ust Roby Zakariya
តើកូនៗត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះឳពុកម្តាយរបស់ខ្លួន?
តើប្រពន្ធត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះប្តីរបស់ខ្លួន?
តើប្តីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួន?
រំលឹកមេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍ ២០២២
រំលឹកមេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍ ២០២២
២ ចំនុចដ៍សំខាន់ដើម្បីទទួលរ៉ម៉ាទន ២០២២
រំលឹកមេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍ ២០២២
តើអ្នកមិនមែនមូស្លឹម អាចចូលទឹកដីម៉ាកះ និងម៉ាទីនះបានដែរទេ?

Location

Telephone

Address


Abo Bakr Al Siddiq, Al Jamiah, Medina
Riyadh
42351
Other Riyadh schools & colleges (show all)
Dar Jana International School Dar Jana International School
Abdullah Al Khurayji Street
Riyadh

Since 1999

Oruba International School Oruba International School
P. O. Box 23661
Riyadh, 11443

AL-YAMAMAH SCHOOL FOR GIRLS AL-YAMAMAH SCHOOL FOR GIRLS
الرياض حي المربع
Riyadh

Al- yamamah school for girls is one of the best private schools for girls in Saudi Arabia

Dr. Obaid Saad AlAbdali Dr. Obaid Saad AlAbdali
Riyadh
Riyadh, 966

مهتم بالتسويق

Higher Institute for Plastics Fabrication Higher Institute for Plastics Fabrication
7798 AlKharj Road, New Industrial City, Unit #1
Riyadh, 14331-3244

HIPF is the first specialized institute to serve the plastic industry in the Kingdom. Pioneering the

أكاديمية التعليم الطبي الافتراضي VLEMed أكاديمية التعليم الطبي الافتراضي VLEMed
Riyadh

أكاديمية التعليم الطبي الافتراضي ..حين يُبدع العقلُ العربي

Sekolah Indonesia Riyadh Sekolah Indonesia Riyadh
Um Al Hammam
Riyadh, 12329

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Sekolah Indonesia Riyadh PO. BOX 94343 Riyadh 11693 Saudi Arabia

Ministry Of Education Ministry Of Education
King Abdulaziz Road
Riyadh, 11148

Ministry Of Education Saudi Arabia وزارة التربية و التعليم المملكة الع

مدارس التربية النموذجية مدارس التربية النموذجية
شارع الامير ماجد بن عبد العزيز حي الريان
Riyadh, 41980

Al-Tarbiya Al-Namothajiyah School

NobleProg ME NobleProg ME
Dubai
Riyadh

Maarif for Education and Training Maarif for Education and Training
Maarif Education & Training
Riyadh, 300767

Maarif Education and Training