Saima B.Baocol

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Saima B.Baocol, High School, Dammam.

Operating as usual

Photos from Saima B.Baocol's post 07/11/2021

Masaah allah ever day you reading qur'an
Surah mulk
Surah yassin
Insah allah malaking blessings 🙏 si allah sayo duniya wal akhirah ☝😇😇❤❤💚

Photos from Saima B.Baocol's post 07/11/2021

Masaah allah tabarakallah in the name of allah☝😇💗💖❤💙🧡

07/11/2021

ASALAM ALAIKUM WARAKMATULLAH WABARAKATU'HU TO ALL PEOPLE'S

Photos from Saima B.Baocol's post 03/08/2021

Photos from Saima B.Baocol's post

03/08/2021

الســـــلام عليـــكم ورحــــمة الله وبــــركاته

بســـــم الله الر حـــــمن الر حــــــيم

TAFSEER SURAH AL-FATIHA

1- SA NGALAN NG ALLAH ANG MAHABAGIN

2- ANG LAHAT NG PAPURI AY SA ALLAH LAMANG ANG PANGINOON NG LAHAT NG NILIKHA

3- ANG MAHABAGIN,ANG MAAWAIN

4- ANG MAY HAWAK NG PAG HATOL SA ARAW NG PAG HUHUKUM

5- IKAW LAMANG ANG AMING SINASAMBA, AT IKAW LAMANG ANG AMING HINIHINGIAN NG TULONG.

6- PATNUBAYAN MO KAMI SA MATUWID NA LANDAS.

7- SA LANDAS NG IYONG MGA PINAGPALA, AT HINDI SA LANDAS NA UMANI NG IYONG P**T, AT HINDI RIN SA LANDAS NG MGA NANGALIGAW SA PATNUBAY.
# NORMALIA LAITO CASIM 😇

03/08/2021

KABANGAGI.

Kabangagi Paganay
Kabangagi Saguna.

KABANGAGI Paganay Siya Kano Namakatundog Kano Mga Sahabat, na Dapan Madrasa, Dapan Diploma, na Siya Silan Bamangagi sa Lusuda Masgit, na Dala Bangko a Bagagayanan na Belundang bo Silan Pegkilod sa Lupa, na Ya Nilan Naparuli a Limo Endo Palangayan ? na Tlo Timan ;

1- KABARAKAT o Elmo; Kagina Siya Silan Bangagi Kano Ludep o Walay nu Allaho Ta’ala, na Suti Silan ka Di Silan Egkawan na Abdas, na Pakadsunnat Pan Silan Pedsambayang Bago Beludep sa Masgit!

2- KAPANGALIMBABAN; Kagina Belundang Silan Bagagayan Siya sa Lupa, na Egkagedam Nilan Ged I Kababa Nilan, ka Ya Nilan Egkaayanan na so Asal a Nabpunan Nilan sa Kinapamaloy Kanilan Mana so Lupa!

3- KA-IKHLAS ; Kagina Dapan Diploma a Bagapasen a Nadaleman na Panginam sa Kagkapulo na Badtugan Endo Kagkasla na Alaga nu Bangagi, Kagina Silan na Ya Nilan bo Apas na Egkataw Silan Kano Elmo, na Manggalbek Nilan Enggulalan, na Makapamando Nilan Kano Mga Mauliyataw Nilan, Taman Kano Madakel, ka Asal Silan Makalipuwas Kano Kaugat o Sangan sa Kapanamal Manuntot sa Ilmo!

KABANGAGI SAGUNA ; na Nadadag den so Pure a Kabarakat o Ilmo, Kagina Aden den Madrasa, na Diden Pakadsuti Bagabdas so Mulit, na Diden pakadsunnat Pedsambayang Bago Lumudso Mangagi !! na Guna so Siya den Bagagayan so Mulit sa Bangko sa Madrasa den I Bangagiyan nin ? na Nadadag bon so Kapangalimbaban, na Minalat sa Kabpapulo, Kagina Nakapulo den I Bagagayanan nin !! na Guna Manem Ma-Aden so Diploma ? na Natadin so Ka-Ikhlas o Kabanuntot sa Elmo ka Aden den Egkasandeng a Egkapanaled a Mapulo a Pangkatan Endo Masla a Position!

Baloy Niya den Samaya I Katatapan Endo Kadakelan a Egkanggula a Bagukit Siya Kano Edsinakatawan a Namanuntot sa Ilmo, na Nadadagan na Kabarakat so Ilmo a Tinuntunin Mangagi, Aden Anto na Di Pakanggay sa Madakel endo Masla a Guna, o Pakanggay Menem ? na Para bo sa Ginawa nin, na Guna Den Malayam sa Bangko, na Natuntulan nin Menem I Kabpapulo, Kagina Yanin Manem Kailay Kano Ginawa nin na Mapulo den Sekanin ka Nakapangagi, na Guna Makabetad so Diploma ? na Tupamba Manem Nadadag so Ka-Ikhlas sa Kabanuntot sa Ilmo, Kagina Aden Bagapasen Pendunggo a Begasan sa Mapita!

Na yaden mapia siya ba na pambarakaten nu taw so gumot a ilmo nin a nasabetin manulabet siya kano namegkakataw, na tatapen nin so kapangalimbaban nin sa dinin ibpapulo endo imamasla I ilmo siya kano kapedin,kagina ka nagilmo den, na panggunan nin so ilmo nin sa makapamando nin kano ginawa nin, na makapamando nin bon kano mauliyataw nin, makapamando nin bon kano madakel a mga taw, endo di sekanin masumaliya lusa hadapan sa allaho ta’ala!.

Photos from Saima B.Baocol's post 19/06/2021

MASAAH ALLAH TABARAKALLAH Da'uwa
ta'alim maswara naula yan tranaho ng tablig☝️😇

19/06/2021

masaah allah tabarakallah graduation namon sa L5 Lqto

19/06/2021

Can you imagine you Memorize the whole of Qur'an Tapos Doctor kapa..❤📚

Fid duniya wa fil akhirat✨
مشاءالله تبارك الله ☝😇😇😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

14/06/2021

Asalam alaikum warakmatullah wabarakatuhu kulokum
wajib kasmbag langun muslim😇

28/04/2021
11/03/2021

masaah Allah pangalawa na graduating ko👏🏼👏🏼👏🏼

20/02/2021

MASAAH ALLAH SANA INSAH ALLAH MAGING GANITO DIN ANAK KO BABAE.

20/02/2021

ASALAM ALAIKUM WARKMATULLA'H WABARAKATU'HU ALHAMDULILLA'H NATAPOS GRADUATING NAMIN.

13/02/2021

masaah Allah tabarakallah ☝️👏🏼

12/02/2021
Saima B.Baocol 11/02/2021

Saima B.Baocol

ASSALAAMU'ALAYKUM WARAHMATULLA'HI WABARAKATU'HU MGA TAYA MUSTA KAYO DITO MAGBIBIGAY AKO NG KUNTING KAALAMAN 🥰

SINUMAN ANG MAPAGKUMBABA AY ITATAAS NI ALLAH!

Ang pagpapakumbaba ay kabilang napakagandang katangian at pag-uugali sa Islam.

Ang pagpapakumbaba ay hindi nakakabawas sa antas ng isang tao sa lipunan bagkus ito ay magbibigay pa sa kanya ng karagdagang karangalan at pagmamahal mula sa iba.

Ang taong mapagkumbaba ay laging maaliwalas ang mukha, laging nakangiti sa kapwa, may kagandahang asal, mainam makitungo sa kapwa, nangungunang bumabati ng Salam kahit pa mas nakakabata sa kanya, pinapaunlakan ang anumang paanyaya, malumanay magsalita, malambot ang puso, magalang at marespitu sa kapwa, mapagkumbaba at hindi duwag at mapagbigay na hindi naglulustay ng kayamanan.

Hindi ituturing ang sarili na mas mataas sa iba o sila ay maliitin.

Sinabi ni Alhasan Albasry:
“Ang kahulugan ng pagpapakumbaba kapag ikaw ay lumabas sa iyong tahanan, sinuman ang Muslim na iyong nakasalubong ay wala kang nakikita sa kanya kundi siya ay mas mainam kaysa sa iyo”

SINUMAN ANG MAPAGKUMBABA AY ITATAAS NI ALLAH:

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang biyaya at pagpapala) :
“Walang sinuman ang magpakumbaba maliban na lamang sa siya ay itaas ni Allah sa mataas na antas ng karangalan.” (Inulat ni Muslim).

ANG MAPAGKUMBABA AY HINDI MAPAGMATAS SA KAPWA:

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang biyaya at pagpapala) :
“Katunayan si Allah ay nagpahayag sa akin: “Magpakumbaba kayo hanggang sa wala ni isa sa inyo ang magmalaki sa kapwa, at walang ni isa sa inyo ang mang-api sa iba.”
(Inulat ni Muslim).

ANG PAGPAPAKUMBABA A GAWAING KAPURI PURI:

Sinabi ni Allah:
“At maging mababa at mabuti ang inyong kalooban sa mga mananampalataya na sumusunod sa iyo.”

ANG PINAKA MATAAS NA URI NG PAGPAPAKUMBABA AY PAGHINGI NG KAPATAWARAN MULA KAY ALLAH SA ANUMANG NAGAWANG KASALANAN AT PAGHINGI RIN NG DESPENSA SA TAONG NAGAWAN NG KASALANAN!

IILAN SA KALAGAYAN NG PAGPAPAKUMBABA:

1-Pagpapakumbaba ng isang tao sa Pagsunod sa Kautusan ni Allah at Pag-iwas sa Kanyang Ipinagbabawal

2- Pagpapakumbaba bilang pag-aalaala, pagluwalhati at pagdakila kay Allah

3- Pagpapakumbaba sa pananamit at sa mga kasuutan

4- Pagpapakumbaba sa pagtulong sa mga tao at kasamahan

5- Pagpapakumbaba sa pagtulong sa pamilya o sa gawaing bahay

6- Pagpapakumbaba sa mga nakakabata at pakikipagbiruan sa kanila

7- Pagpapakumbaba sa pagtulong sa mga taong nangangailangan o mga taong nasa mababa ang kalagayan o alipin at marami pang iba…

MGA DALEEL:
1- حديث: "وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله " .
رواه مسلم ( 2588 )

2- حديث:"إِنَّ اللَّهَ تعالى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، ولَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ." أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

3- قال الله تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: 215

4-قال الحسن البصري: " التَّواضُع: أن تخرج مِن منزلك فلا تلقى مسلمًا إلَّا رأيت له عليك فضلً"

AB BAILANIE (sent with gift wrap effect)

Saima B.Baocol Secondary school

19/01/2021
17/01/2021

Masha allah

masaah Allah tabarakallah laah

Photos from Saima B.Baocol's post 28/11/2020

Photos from Saima B.Baocol's post

04/11/2020

Asalam alaikum wabarakatullah wabarakatu'hu
Sa manga kapatid natin Jan willing mag balik Islam insah insah allah sa abut ng makakaya ko gusto ko tumolong

04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

Asalam alaikum wabarakatullah wabarakatu'hu kulo Muslim Entire the world

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Website

Address


Dammam
Other High Schools in Dammam (show all)
International Indian School International Indian School
Raka
Dammam, 31952

Saare Jahaan Se Achcha !!

Al-Bassam School Al-Bassam School
Dammam, DAMMAM31421POSTBOX945

Yusuf bin Hamad Al-Bassam PHD Al-Bassam Schools' Educational Council Chairman

Bangladesh International School Dammam Bangladesh International School Dammam
6376 معاذ بن مسلم، Ghirnatah, Dammam43 2489
Dammam, 322

Bangladesh International School Dammam ( BISD ) page of BISD https://www.facebook.com/bisdk

English Teacher English Teacher
Qatif
Dammam, 31911

Samha International School Samha International School
AL Muraikabat, Prince Saad Street
Dammam, 32253

Samha International School - British curriculum, from KG1 to Grade 10. Saudi Arabia - Dammam, Prince