Dział Kształcenia UR - Sekcja Spraw Socjalnych

Sprawy studentów i doktorantów UR

Zadania Sekcji Spraw Socjalnych obejmują:

- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
- Sprawy związane z przyznawaniem miejsc w Domach Studenta,
- Obsługa Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
- Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
- Kredyty studenckie,
- Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów UR,
- Ubezpieczenia NNW studentów i doktorantów.

Otwórz jak zwykle

22/03/2024

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE -STUDENCI
wniosków o przyznanie stypendium Rektora – studentów studiów II stopnia 1,5 - letnich
w roku akademickim 2023/2024

WAŻNE – przeczytaj !!!
KS na posiedzeniu w dniu 22.03.2024 r. ustaliła OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

PRZYPOMINAMY!!! student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KS:

o uzyskaniu prawa do świadczenia na dwóch kierunkach, student ma obowiązek poinformować niezwłocznie o rezygnacji z pobierania stypendium na jednym z kierunków, (Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych tel. 17 872 10 25), w takim przypadku lista osób uprawnionych do pobierania świadczenia na danym kierunku może ulec zmianie
jeżeli posiada, lub uzyska tytuł zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędnego jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia, na których ubiega się o stypendium Rektora,
o przekroczeniu łącznego okresu studiowania, przez który przysługują świadczenia, który wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- I stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
- II stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa wyżej, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

w ww. przypadkach stypendium nie przysługuje – student ma obowiązek poinformowania Komisji Stypendialnej o zaistnieniu ww. przesłanek do odmowy przyznania świadczenia, nawet jeśli znalazł się na ostatecznej liście rankingowej jako osoba uprawniona do pobierania świadczenia.
UWAGA !!!
ZASADY LICZENIA SEMESTRÓW

do okresu studiowania wlicza się każdy rozpoczęty przez studenta semestr w UR oraz innych uczelniach.
Semestr uznaje się za rozpoczęty, jeżeli student podpisze ślubowanie,
ostatnim semestrem studiowania studenta jest semestr, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia (data skreślenia lub data obrony),

Proszę sprawdzić poprawność numeru konta bankowego do wpłaty stypendium w systemie wirtualna uczelnia (konto podstawowe)
Wypłata stypendium Rektora planowana jest w kwietniu z wyrównaniem za marzec.
Student ma obowiązek odebrania decyzji w sprawie Stypendium Rektora, które zostaną przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – WIRTUALNA UCZELNIA.
Decyzje będą wydawane w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji i będą dostępne do odebrania w zakładce – DECYZJE.
Uwaga! – WARUNKIEM WYPŁATY ŚWIADCZENIA JEST ODBIÓR DECYZJI w Wirtualnej Uczelni
W przypadku niezadowolenia z decyzji KS student ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od daty jej odebrania w systemie Wirtualna Uczelnia.
https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/stypendium-rektora-ur/listy-rankingowe/semestr-letni?_gl=1*1w1avtf*_up*MQ..*_ga*MzY5NzI1MDc3LjE3MTEwOTUyNjk.*_ga_1Y1DGE3Z6N*MTcxMTA5OTkyNC4yLjEuMTcxMTA5OTkzMC4wLjAuMA..

14/03/2024

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE -STUDENCI
wniosków o przyznanie stypendium Rektora – studentów studiów II stopnia 1,5 - letnich
w roku akademickim 2023/2024

WAŻNE – przeczytaj !!!Zgodnie z § 17 ust. 2-3 Regulaminu świadczeń dla studentów, Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny wniosków, ustaliła wstępne listy rankingowe, łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, studiów II stopnia – 1,5-letnich, w kolejności od najwyższej do najniższej.
W terminie 5 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej, studenci mają możliwość przedstawienia KS niezgodności w przyznanych punktach. Nowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia, nie przedstawione do pierwotnego wniosku, nie będą brane pod uwagę zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu.
Wobec powyższego, w terminie od 15.03.2024 do 21.03.2024, studenci mogą zgłaszać swoje uwagi (wzór zgłoszenia) co do punktacji przedstawionej na wstępnej liście rankingowej - OSOBIŚCIE w siedzibie Komisji Stypendialnej UR – Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych bud. A1, pok. 36 ul. Rejtana 16 c.
UWAGA! Wstępne listy rankingowe nie określają liczby 10% studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora. Komisja Stypendialna, zgodnie z § 17 ust. 5 Regulaminu, ustali liczbę 10 % studentów każdego kierunku na kolejnym posiedzeniu.
Przypominamy, że Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który:

nie wykazał się wyróżniającymi wynikami w nauce, pomimo uzyskania przez niego osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych,
jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
spełnił przesłanki stanowiące podstawę odmowy przyznania stypendium określone w 4 ust. 5-8 Regulaminu.
zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.

W przypadkach, o których mowa wyżej, student otrzymuje 0 pkt. na liście rankingowej, pomimo uzyskania wyróżniających wyników w nauce i wskazanych we wniosku osiągnięć.
Po zgłoszeniu uwag Komisja Stypendialna UR ponownie zweryfikuje wnioski i ustali ostateczne listy rankingowe, które są podstawą przyznania świadczenia.
UWAGA!!! Wnioski studentów, złożone po wyznaczonym terminie porządkowym tj. 5 marca, będą rozpatrzone po zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie przyznania stypendium Rektora, zgodnie z trybem ustalonym w § 29 Regulaminu świadczeń dla studentów.
https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/stypendium-rektora-ur/listy-rankingowe/semestr-letni?https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/stypendium-rektora-ur/listy-rankingowe/semestr-letni?https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/stypendium-rektora-ur/listy-rankingowe/semestr-letni?_gl=1*1may1kb*_up*MQ..*_ga*NDc1MjkzNTY1LjE3MTA0MDU3MTk.*_ga_1Y1DGE3Z6N*MTcxMDQwNzcyMy4yLjEuMTcxMDQwNzczOC4wLjAuMA..

20/02/2024

OGŁOSZENIE !!!
Przypominamy o składaniu wniosku na Stypendium Rektora -semestr letni dla studentów II stopnia 1,5 letnich.
Termin składania wniosku na Stypendium Rektora upływa 5 marca (dotyczy tylko studentów II stopnia -1,5 letnich).
Dla pozostałych studentów termin na składanie wniosków upływa 5 października po zaliczeniu roku akademickiego.

Akty prawne, wnioski - Uniwersytet Rzeszowski 21/11/2023

Ogłoszenia

WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH UR
Informujemy, że w Domach Studenckich:

- Filon

- Laura

- Merkury

pozostały jeszcze wolne miejsca. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w wybranych Domach Studenckich.

Wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS - zał. nr 14 do Regulaminu świadczeń dla studentów znajduje się na stronie:

Akty prawne, wnioski - Uniwersytet Rzeszowski Zarządzenie nr 123/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.09.2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

20/11/2023

Ogłoszenia
1.

KOMISJA STYPENDIALNA UR INFORMUJE:

W dniu 16.11.2023 r. zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie:

stypendium socjalnego
stypendium Rektora
W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Komisji zostaną wysłane do wnioskodawców decyzje w sprawie rozstrzygnięcia Komisji - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Uczelni – WIRTUALNA UCZELNIA.

UWAGA!

trwają prace w systemie w związku z przydzielaniem świadczeń, proszę nie sugerować się zmianą statusu wniosku w WU, która może ulec zmianie, potwierdzeniem otrzymania stypendium jest otrzymana decyzja - BARDZO PROSIMY NIE DZWONIĆ W TEJ SPRAWIE !!!
Student ma obowiązek odebrania decyzji w zakładce – DECYZJE, warunkiem wypłaty świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji w systemie WU.
wypłata stypendium za październik i listopad planowana jest na początku grudnia, wypłata grudniowa - do 25.12.2023 r.

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski 17/11/2023

Studenci
OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE - STUDENCI
wniosków o przyznanie stypendium Rektora
w roku akademickim 2023/2024

WAŻNE - przeczytaj!!!

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 16.11.2023 r., po zweryfikowaniu uwag studentów zgłoszonych co do punktacji ustalonej zgodnie ze wstępną listą rankingową, ustaliła ostateczne listy rankingowe
PRZYPOMINAMY!!! student ubiegający się o stypendium ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KS o:
- uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera albo równorzędnego jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia, na których ubiega się o stypendium Rektora,
- przekroczeniu łącznego okresu studiowania, przez który przysługują świadczenia, który wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
I stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
II stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa wyżej, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
w ww. przypadkach stypendium nie przysługuje – student ma obowiązek poinformowania Komisji Stypendialnej o zaistnieniu ww. przesłanek do odmowy przyznania świadczenia, nawet jeśli znalazł się na ostatecznej liście rankingowej jako osoba uprawniona do pobierania świadczenia.
- uzyskaniu prawa do świadczenia na dwóch kierunkach, student ma obowiązek poinformować niezwłocznie o rezygnacji z pobierania stypendium na jednym z kierunków, (Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych tel. 17 872 10 25), w takim przypadku lista osób uprawnionych do pobierania świadczenia na danym kierunku może ulec zmianie
Proszę sprawdzić poprawność numeru konta bankowego w systemie wirtualna uczelnia (konto podstawowe)
Wypłata stypendium Rektora za październik i listopad planowana jest na początku grudnia.
Student ma obowiązek odebrania decyzji w sprawie Stypendium Rektora, które zostaną przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – WIRTUALNA UCZELNIA w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji i będą dostępne do odebrania w zakładce – DECYZJE.
Uwaga! – WARUNKIEM WYPŁATY ŚWIADCZENIA JEST ODBIÓR DECYZJI w Wirtualnej Uczelni
W przypadku niezadowolenia z decyzji KS student ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od daty jej odebrania w systemie Wirtualna Uczelnia.

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny wniosków, ustaliła wstępne listy rankingowe, łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, w kolejności o...

14/11/2023

Ogłoszenia

KOMISJA STYPENDIALNA UR INFORMUJE:

W dniu 8.11.2023 r. zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie:

stypendium dla osób niepełnosprawnych
zapomogi
stypendium Rektora dla studentów I roku I stopnia i I roku - studia jednolite magisterskie
W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Komisji zostaną wysłane do wnioskodawców decyzje
w sprawie rozstrzygnięcia Komisji - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Uczelni – WIRTUALNA UCZELNIA.

UWAGA! Student ma obowiązek odebrania decyzji w zakładce – DECYZJE, warunkiem wypłaty świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji w systemie WU.

wypłata stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg planowana jest do 30.11.2023 r.
wypłata stypendium Rektora planowana jest w grudniu

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski 09/11/2023

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE -STUDENCI
wniosków o przyznanie stypendium Rektora
w roku akademickim 2023/2024

WAŻNE - przeczytaj!!!

1. Zgodnie z § 17 ust. 2-3 Regulaminu świadczeń dla studentów

Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny wniosków, ustaliła wstępne listy rankingowe, łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, w kolejności od najwyższej do najniższej.

W terminie 5 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej, studenci mają możliwość przedstawienia KS niezgodności w przyznanych punktach.

Wobec powyższego, w terminie od 9.11.2023 do 15.11.2023, studenci mogą zgłaszać swoje uwagi (wzór zgłoszenia) co do punktacji przedstawionej na wstępnej liście rankingowej - OSOBIŚCIE w siedzibie Komisji Stypendialnej UR – Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych bud. A1, pok. 36 ul. Rejtana 16 c,

UWAGA! Wstępne listy rankingowe nie określają liczby 10% studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora. Komisja Stypendialna zgodnie z § 17 ust. 5 Regulaminu ustali liczbę 10 % studentów każdego kierunku na kolejnym posiedzeniu.

2. Przypominamy:
Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który:

nie wykazał się wyróżniającymi wynikami w nauce, pomimo uzyskania przez niego osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych,
jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
spełnił przesłanki stanowiące podstawę odmowy przyznania stypendium określone w 4 ust. 5-8 Regulaminu.
zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.
W przypadkach, o których mowa wyżej, student otrzymuje 0 pkt. na liście rankingowej, pomimo uzyskania wyróżniających wyników w nauce i wskazanych we wniosku osiągnięć.

3. Po zgłoszeniu uwag Komisja Stypendialna UR ponownie zweryfikuje wnioski i ustali ostateczne listy rankingowe, które są podstawą przyznania świadczenia.

4. UWAGA!!! Wnioski studentów, złożone po wyznaczonym terminie porządkowym tj. 5 października, będą rozpatrzone po zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie przyznania stypendium Rektora, zgodnie z trybem ustalonym w § 29 Regulaminu świadczeń dla studentów.

5. Wnioski studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich nie są umieszczane w rankingach - decyzje Komisji Stypendialnej UR można sprawdzić tutaj.

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny wniosków, ustaliła wstępne listy rankingowe, łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, w kolejności o...

Wysokość świadczeń i dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego - Uniwersytet Rzeszowski 26/10/2023

Wysokość świadczeń i dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2023/2024 (kwota miesięczna):
Zarządzeniem Rektora UR nr 153/2023 z dnia 24.10.2023 r., zgodnie z Porozumieniem Rektora UR z Samorządem Studentów i Doktorantów, ustalono wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2023/2024:

Stypendium socjalne – 1250 zł,
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 1330 zł,
Stypendium dla osób niepełnosprawnych – 1100 zł,
Stypendium Rektora –- 1400 zł
Zapomoga min. 200, max. 4000 zł – w uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota zapomogi, jednak nie wyższej niż 6000 zł.

Wysokość świadczeń i dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego - Uniwersytet Rzeszowski Zarządzeniem Rektora UR nr 153/2023 z dnia 24.10.2023 r., zgodnie z Porozumieniem Rektora UR z Samorządem Studentów i Doktorantów, ustalono wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2023/2024:

Ogłoszenia - Uniwersytet Rzeszowski 20/09/2023

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o stypendium Rektora w systemie Wirtualna Uczelnia

Ogłoszenia - Uniwersytet Rzeszowski 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych - przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 5 maja 2023 roku ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodn...

28/08/2023

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że w dniach od 4-8 września Dział Kształcenia /Sekcja Spraw Socjalnych pok. 36 bud. A1 Rejtana 16 c, będzie nieczynny ze względu na udział pracowników Sekcji w szkoleniu.

Wnioski o stypendium Rektora będzie można składać od 11 września do 5 października.

26/07/2023

OGŁOSZENIE !!!
Uwaga! W systemie Wirtualna Uczelnia udostępniono możliwość złożenia wniosku o stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024 !

Zasady składania wniosków o świadczenia:
Student ma obowiązek:
• zarejestrować wniosek o przyznanie świadczenia - w wersji elektronicznej, poprzez system Wirtualna Uczelnia;
• wydrukować wniosek, o którym mowa w pkt. a i złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio:
– wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w dziekanatach/Sekcji Spraw Socjalnych poszczególnych Kolegiów,
– wnioski o stypendium Rektora w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
Osoba zrekrutowana na I rok studiów w UR, może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w formie papierowej bez uprzedniej rejestracji w systemie elektronicznym Wirtualna Uczelnia, zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Regulaminu, dostępnym dla studentów na stronie internetowej UR, z zastrzeżeniem, że po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualna Uczelnia jako student UR zarejestruje wniosek w systemie, w terminie do 10 października w semestrze zimowym/10 marca w semestrze letnim.
Za terminowe złożenie wniosku i prawidłowe skompletowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczeń odpowiada student.

Przypominamy o terminach składania wniosków:
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych:
Semestr zimowy:
• do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
• do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,

Stypendium Rektora:
• do 5 października

Zapomoga:
• niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Zmiana zasad potwierdzania średniej ocen do stypendium Rektora
W związku ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów, wniosek o stypendium Rektora należy złożyć w Sekcji Spraw Socjalnych Działu Kształcenia, ul. T. Rejtana 16C, bud. A1, parter, pok. nr 36, bez konieczności potwierdzania uzyskanej średniej ocen w dziekanacie Kolegium (dotychczas z wydrukowanym wnioskiem student udawał się do dziekanatu w celu uzyskania potwierdzenia uzyskanej średniej ocen).

28/03/2023

Odbiór decyzji o przyznanie Stypendium Rektora - semestr letni - dotyczy tylko studentów II st. studiów 1,5 rocznych !!!
Decyzje wydawane będą w terminie od 29.03 do 06.04. 2023 r. w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych, w pokoju nr 36 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie decyzji o przyznaniu stypendium.

16/03/2023

Informujemy, że w dniu 15.03.2023 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/2023. Decyzje w tej sprawie będą wydawane przez Sekcje Spraw Socjalnych poszczególnych Kolegiów w wyznaczonych terminach - informacje w tej sprawie na stronie Kolegium - warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie decyzji o przyznaniu stypendium.

Działając zgodnie z § 32 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wypłacie stypendiów socjalnych w miesiącu kwiecień z wyrównaniem za marzec

03/03/2023

Przypominamy, że studenci studiów 1,5 rocznych składają wniosek o stypendium Rektora co semestr, termin złożenia wniosku na semestr letni mija z dniem 6.03.2023 r.

Ogłoszenia - Uniwersytet Rzeszowski 27/02/2023

Ogłoszenie
I. UWAGA !!! ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW - dotyczą przyznawania świadczeń od roku akademickiego 2023/2024

Ogłoszenia - Uniwersytet Rzeszowski I. UWAGA !!! ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW - dotyczą  przyznawania świadczeń od roku akademickiego 2023/2024

13/01/2023

Ogłoszenie
Zmiana wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne od 1.01.2023 r.

Decyzją Rektora UR w porozumieniu z Samorządem Studentów i Doktorantów, w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r.
o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754); od 1.01.20.23 r. wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,4 zł netto miesięcznie na członka rodziny.

Wobec powyższego informujemy, że:

studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym a ich dochód na członka rodziny mieści się w przedziale od 1051,71 zł -1294,4 zł, otrzymają świadczenie w trybie decyzji zmieniającej, zgodnie z ww. ustawą na okres od 01.01.2023-28.02.2023 r.
aby uzyskać stypendium socjalne w semestrze letnim należy złożyć wniosek w terminie porządkowym ustalonym w Regulaminie świadczeń dla studentów.

28/11/2022

ODBIÓR DECYZJI - STYPENDIUM REKTORA 29.11-6.12.2022 r.
Decyzje w sprawie Stypendium Rektora NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE:
- w Dziale Kształcenia - Sekcja Spraw Socjalnych, ul. Rejtana 16 c, budynek A1, pok. 36
- w terminie 29 listopada - 6 grudnia 2022 r., od 9.00-14.00
- sobota - 3.12.2022 r. od 9.00-12.00

Przypominamy :
celem odebrania decyzji należy okazać legitymację studencką/doktorancką,
decyzja może zostać wydana osobie upoważnionej jeżeli upoważnienie spełnia następujące warunki: upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi zał. nr 13)
student ma obowiązek powiadomić o:
- uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, a także licencjata, inżyniera albo równorzędny jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia, na których ubiega się o stypendium Rektora, w ww. przypadkach stypendium nie przysługuje
- uzyskaniu prawa do świadczenia na dwóch kierunkach, student ma obowiązek poinformować niezwłocznie o rezygnacji z pobierania stypendium na jednym z kierunków

wysokość świadczeń 10/11/2022

UWAGA !!!
WYSOKOŚĆ DOCHODU UPRAWNIAJĄCA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UR

wysokość świadczeń WYSOKOŚĆ DOCHODU UPRAWNIAJĄCA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGOORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UR

Semestr zimowy 08/11/2022

UWAGA!!!
WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Semestr zimowy

03/08/2022

Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalny w dniu 03.08.2022 czynna do godz. 12.00

Informacje i ogłoszenia 19/07/2022

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - PRZYPOMINAMY:

- przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów oraz zał. nr 7 do Regulaminu https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski
- wniosek należy najpierw złożyć w systemie Wirtualna Uczelnia,
- z wydrukowanym wnioskiem należy udać się do Dziekanatu- sekcji toku studiów swojego Kolegium i uzyskać potwierdzenie uzyskanej średniej ocen
- potwierdzony wniosek wraz z załącznikami (5-A, 5-B, 5-C - w zależności od posiadanych osiągnięć) oraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, należy złożyć w Dziale Kształcenia- Sekcji Spraw Socjalnych - uwaga!!! zmieniło się miejsce składania wniosków o stypendium Rektora - obecnie al. Rejtana 16 c, bud. A1, pok. 36,
WAŻNE !!!
każdy student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA -https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/ogloszenia w celu ustalenia okresu przysługiwania świadczeń w powiązaniu z okresem studiowania.

Informacje i ogłoszenia

11/07/2022

STYPENDIUM REKTORA

Przed złożeniem wniosku o stypendium Rektora przypominamy o obowiązku uzupełnienia średniej ocen oraz potwierdzenia zaliczenia ostatniego roku studiów u pracownika dziekanatu prowadzącego tok studiów.

18/05/2022

UWAGA!!!
ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU KSZTAŁCENIA/SEKCJI SPRAW SOCJALNYCH:
al. Rejtana 16 c, bud. A1, parter, pok. 36

17 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentek i studentów UR 01/04/2022

17 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentek i studentów UR
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/17-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentek-i-studentow-ur,36842

17 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentek i studentów UR Jest nam bardzo miło poinformować, że 31 marca 2022 r. - spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium - Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek - przyznał stypendium 432 studentom. Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub s...

LISTY SEM. LETNI 30/03/2022

UWAGA!!!
OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 - SEMESTR LETNI
Termin odbioru decyzji: 04- 08.04.2022 r. w godzinach 9.00 - 14.00 w pokoju nr 100 w budynku A2, ul. Kopisto 2A.
https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/stypendium-rektora-ur/listy-rankingowe/semestr-letni

LISTY SEM. LETNI OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE wniosków o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022- SEMESTR LETNI (studia 1,5 roczne)

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Adres


Aleja Mjr W. Kopisto 2A
Rzeszów
35-959

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 14:00
Wtorek 09:00 - 14:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 14:00
Inne Szkoła wyższa w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów
Paderewskiego 96
Rzeszów, 35-328

Studia interaktywne -STUDIUJ ZDALNIE -Psychologię -Zarządzanie -Informatykę -Prawo

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Aleja Piłsudskiego 2a
Rzeszów, 35-074

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja
Pigonia 8
Rzeszów, 35-959

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?