Instytut Ekonomii i Finansów UR

Instytut prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1.10.2019 r. U. 2018 r. zm.)].

Co nas wyróżnia
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 22 czerwca 2015 roku przyznała ówczesnemu Wydziałowi Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. uprawnienia te zostały przyporządkowane do Instytutu Ekonomii i Finansów i zg

Otwórz jak zwykle

Photos from Instytut Ekonomii i Finansów UR's post 27/05/2024

Wyróżnienie dla Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na Konferencji
w Tarnowie

W dniu 10 maja 2024 roku w Akademii Tarnowskiej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Rola przedsiębiorczości w budowaniu potencjału regionalnego”. W wydarzeniu wzięli udział studenci z kół naukowych: Interkreator oraz Liderzy Biznesu, które funkcjonują przy Instytucie Ekonomii i Finansów.
Pod opieką mgra Radosława Pyrka, Uniwersytet Rzeszowski reprezentowały dwa zespoły
z Koła Naukowego Interkreator: Jakub Bosek i Igor Barnaś, referat nt. „Znaczenie dużych przedsiębiorstw w rozwoju regionu na przykładzie Grupa Azoty S.A.” oraz Kamila Powęska
i Adrian Bigda, którzy przedstawili prezentację pt. „Specjalne Strefy Ekonomiczne jako przykład budowy potencjału regionalnego”. Koło Naukowe Liderzy Biznesu reprezentowała Paulina Pasierb z referatem pt. „Mapowanie talentów: Wykorzystanie zasobów ludzkich
w budowaniu potencjału przedsiębiorczego regionów”
Wszystkie wystąpienia były oceniane przez jury konkursowe, które zwracało uwagę na takie aspekty jak: zawartość merytoryczna referatu, sposób wygłoszenia prezentacji, podjęta problematyka i jej zgodność z tematem konferencji czy też wykorzystanie czasu wystąpienia.
Prezentacje studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zostały bardzo wysoko ocenione, a Jury podkreśliło ich wysoki poziom merytoryczny. Zespół w składzie Kamila Powęska i Adrian Bigda otrzymał wyróżnienie. Komisja konkursowa doceniła wagę tematu, sposób prezentacji oraz rzetelne przygotowanie prezentacji.
Dziękujemy SKN Manager działającemu w Akademii Tarnowskiej za zaproszenie na konferencję, która w tym roku zgromadziła studentów z Warszawy, Poznania Katowic, Rzeszowa, Krakowa, Kielc, Krosna i Tarnowa.

Fot. SKN Manager Akademia Tarnowska, Radosław Pyrek (UR)

Photos from Instytut Ekonomii i Finansów UR's post 27/05/2024

Round Table – Domestic Teaching Staff
W dniu 15 maja 2024 roku odbyło się kolejne wydarzenie w ramach międzynarodowego projektu EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students, które było dedykowane wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego działania projektowe prowadzone są przez Zespół w składzie: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR (kierownik projektu), dr Rafał Pitera, mgr Natalia Kłos oraz mgr Radosław Pyrek, który moderował spotkanie. Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partner wspierający Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina).
Celem Round Table była wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji studentów z Ukrainy,
a także obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Ze względu na specyfikę spotkania organizatorzy zdecydowali się na organizację Round Table w formie on-line na platformie MS Teams z wykorzystaniem formuły Round Table. Ta innowacyjna formuła prowadzenia dynamicznych paneli dyskusyjnych, stwarza możliwość wymiany doświadczeń, włączając i aktywizując wszystkich uczestników. Spotkanie rozpoczęła pani profesor Anna Barwińska-Małajowicz informując zebranych
o realizowanym projekcie oraz planowanych rezultatach. Pan mgr Radosław Pyrek, w trakcie prezentacji omówił metodę Round Table oraz krótko podsumował działania podjęte do tej pory w projekcie.
Uczestnicy Round Table przeanalizowali najważniejsze czynniki wpływające na proces internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym. Podzielili się swoimi doświadczeniami identyfikując jednocześnie mocne i słabe strony tego procesu, a także możliwości, jak
i zagrożenia związane z napływem studentów z innych krajów.
Na zakończenie Round Table odbyło się podsumowanie oraz prezentacja najważniejszych wniosków wynikających z dyskusji, która miała miejsce podczas spotkania. Uczestnicy reprezentowali różne Kolegia i Instytuty Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tak duża frekwencja dowodzi, że problematyka podejmowana w projekcie jest aktualna i wymaga dalszej analizy.
Rezultatem wydarzenia będzie raport zawierający zidentyfikowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z procesu internacjonalizacji kształcenia na poziomie uniwersyteckim.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Photos from Warszawski Instytut Bankowości's post 21/05/2024
Photos from Koło Naukowe Liderzy Biznesu's post 17/05/2024
Photos from Instytut Ekonomii i Finansów UR's post 16/05/2024

World Cafe – Ukrainian students (UR)

W dniu 9 maja 2024 roku odbyło się kolejne już wydarzenie World Cafe w ramach międzynarodowego projektu EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students.
Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partner wspierający Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina). Ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego działania projektowe prowadzone są przez Zespół Projektowy w składzie: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR (kierownik projektu), dr Rafał Pitera (moderator warsztatów), mgr Radosław Pyrek i mgr Natalia Kłos.
Celem spotkania, w którym udział wzięli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego narodowości ukraińskiej, była wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyło zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania uczestników przez kierownika projektu Panią Profesor Annę Barwińską-Małajowicz. Następnie uczestnicy w formie krótkiego quizu mogli się wzajemnie poznać (ice breaker), co już po pierwszych minutach spotkania pozwoliło na integrację grupy oraz stworzenie przyjacielskiej atmosfery.
W trakcie warsztatów studenci scharakteryzowali przy wykorzystaniu analizy SWOT najważniejsze – według nich – czynniki determinujące mocne i słabe strony procesu internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym, z perspektywy osób uczących się. Zwrócili uwagę na kluczowe możliwości i zagrożenia związane z napływem studentów z zagranicy. Zidentyfikowali także najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące podejmowaniu studiów poza granicami swojej ojczyzny.
W końcowej części warsztatów odbyła się prezentacja najważniejszych wniosków, jakie wiążą się z inkluzją studentów narodowości ukraińskiej w krajach Unii Europejskiej (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego). Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy wykazali się dużą aktywnością, pomysłowością oraz kreatywnością.
Jednym z rezultatów wydarzenia będzie raport zawierający zidentyfikowane przez studentów wyzwania oraz doświadczenia dotyczące sposobów i możliwości tworzenia oraz usprawniania bezpiecznego i integrującego środowiska akademickiego dla studentów pochodzących z Ukrainy.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partner wspierający Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina). Ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego działania projektowe prowadzone są przez Zespół Projektowy w składzie: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR (kierownik projektu), dr Rafał Pitera (moderator warsztatów), mgr Radosław Pyrek i mgr Natalia Kłos.
Celem spotkania, w którym udział wzięli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego narodowości ukraińskiej, była wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyło zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania uczestników przez kierownika projektu Panią Profesor Annę Barwińską-Małajowicz. Następnie uczestnicy w formie krótkiego quizu mogli się wzajemnie poznać (ice breaker), co już po pierwszych minutach spotkania pozwoliło na integrację grupy oraz stworzenie przyjacielskiej atmosfery.
W trakcie warsztatów studenci scharakteryzowali przy wykorzystaniu analizy SWOT najważniejsze – według nich – czynniki determinujące mocne i słabe strony procesu internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym, z perspektywy osób uczących się. Zwrócili uwagę na kluczowe możliwości i zagrożenia związane z napływem studentów z zagranicy. Zidentyfikowali także najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące podejmowaniu studiów poza granicami swojej ojczyzny.
W końcowej części warsztatów odbyła się prezentacja najważniejszych wniosków, jakie wiążą się z inkluzją studentów narodowości ukraińskiej w krajach Unii Europejskiej (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego). Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy wykazali się dużą aktywnością, pomysłowością oraz kreatywnością.
Jednym z rezultatów wydarzenia będzie raport zawierający zidentyfikowane przez studentów wyzwania oraz doświadczenia dotyczące sposobów i możliwości tworzenia oraz usprawniania bezpiecznego i integrującego środowiska akademickiego dla studentów pochodzących z Ukrainy.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

08/05/2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu Round Table pt. European Inclusion of Ukrainian Students, które będzie dotyczyć integracji ukraińskich studentów ze środowiskiem naszego Uniwersytetu.
W trakcie spotkania odbędzie się wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyć będzie zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Spotkanie, organizowane przez Zespół Projektowy przy Instytucie Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, odbędzie się w formie on-line na platformie MS Teams w dniu 15 maja 2024 r. (środa), o godz. 17.30.
Zgłoszenia – na adres mailowy: [email protected] – przyjmowane będą do dnia 13 maja 2024 r.
Po przesłaniu zgłoszenia zostanie do Państwa wysłany mail z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa oraz link do spotkania.

Dla uczestników przewidziano certyfikat uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zespół Projektowy

Kontakt:
[email protected]
tel. 17 872 17 81

Opis Projektu
Międzynarodowy projekt pn. European Inclusion of Ukrainian Students realizowany jest przez Univerzita Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja) wraz z partnerami: Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partnerem wspierającym Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina).
Celem projektu jest identyfikacja wyzwań oraz dzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób uniwersytety partnerskie projektu ustabilizowały i usprawniły procesy tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla studentów pochodzących z kraju ogarniętego wojną - Ukrainy. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej bazy danych na temat środowiska gospodarczego, zwyczajów społecznych, przepisów prawnych i różnic kulturowych. Wypracowane będą również narzędzia zorientowane na wsparcie integracji ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.
Więcej na temat projektu:
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/kolegium/aktualnosci/kick-of-meeting-european-inclusion-of-ukrainian-students
https://www.facebook.com/people/European-Inclusion-of-Ukrainian-Students/61556066978791/

26/04/2024

Warsztaty w ramach projektu EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students
Szanowni Państwo!
Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. European Inclusion of Ukrainian Students, dotyczących integracji ukraińskich studentów ze środowiskiem uniwersyteckim.
W trakcie spotkania odbędzie się wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyć będzie zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Zgodnie z działaniami przewidzianymi w ramach Projektu do udziału w warsztatach zapraszamy studentów narodowości ukraińskiej.
Warsztaty odbędą się w dniu 9 maja 2024 r. (czwartek), o godz. 9.30 w budynku D1, sala C6 – Campus Zalesie.
Zaproszenie kierowane jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego narodowości ukraińskiej. Spotkanie organizowane jest przez Zespół Projektowy utworzony przy Instytucie Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] – w tytule należy podać: EIUS_Imię i Nazwisko.
Zgłoszenia przyjmowane do dnia 6 maja 2024 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla uczestników przewidziano certyfikat uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zespół Projektowy
Kontakt: [email protected]
tel. 17 872 17 81

Opis Projektu
Międzynarodowy projekt pn. European Inclusion of Ukrainian Students realizowany jest przez Univerzita Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja) wraz z partnerami: Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partnerem wspierającym Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina).
Celem projektu jest identyfikacja wyzwań oraz dzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób uniwersytety partnerskie projektu ustabilizowały i usprawniły procesy tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla studentów pochodzących z kraju ogarniętego wojną - Ukrainy. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej bazy danych na temat środowiska gospodarczego, zwyczajów społecznych, przepisów prawnych i różnic kulturowych. Wypracowane będą również narzędzia zorientowane na wsparcie integracji ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.
Więcej na temat projektu:
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/kolegium/aktualnosci/kick-of-meeting-european-inclusion-of-ukrainian-students
https://www.facebook.com/people/European-Inclusion-of-Ukrainian-Students/61556066978791/

22/04/2024

BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o. poszukuje osoby na płatny staż w Dziale Finansów.
To doskonała okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rozwijać swoje umiejętności.

12/04/2024

Warsztaty w ramach projektu EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students

Szanowni Państwo!
Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. European Inclusion of Ukrainian Students, dotyczących integracji ukraińskich studentów ze środowiskiem uniwersyteckim.
W trakcie spotkania odbędzie się wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyć będzie zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.
Zgodnie z działaniami przewidzianymi w ramach Projektu do udziału w warsztatach zapraszamy studentów narodowości polskiej, natomiast kolejne spotkania będą dedykowane pozostałym grupom docelowym społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Warsztaty odbędą się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek), o godz. 9.30 w budynku D1, sala C6 – Campus Zalesie.
Zaproszenie kierowane jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie organizowane jest przez Zespół Projektowy utworzony przy Instytucie Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] – w tytule należy podać: EIUS_Imię i Nazwisko.
Zgłoszenia przyjmowane do dnia 16.04.2024 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla uczestników przewidziano certyfikat uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zespół Projektowy
Kontakt: [email protected]
tel. 17 872 17 81

Opis Projektu
Międzynarodowy projekt pn. European Inclusion of Ukrainian Students realizowany jest przez Univerzita Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja) wraz z partnerami: Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partnerem wspierającym Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina).
Celem projektu jest identyfikacja wyzwań oraz dzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób uniwersytety partnerskie projektu ustabilizowały i usprawniły procesy tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla studentów pochodzących z kraju ogarniętego wojną - Ukrainy. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej bazy danych na temat środowiska gospodarczego, zwyczajów społecznych, przepisów prawnych i różnic kulturowych. Wypracowane będą również narzędzia zorientowane na wsparcie integracji ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.
Więcej na temat projektu:
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/kolegium/aktualnosci/kick-of-meeting-european-inclusion-of-ukrainian-students
https://www.facebook.com/people/European-Inclusion-of-Ukrainian-Students/61556066978791/

04/04/2024

🌟Zapraszamy serdecznie na Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową – Challenges of Transborder Economics! 🌍
📅 Data: 25-26 kwietnia 2024r.
🕙 Godzina: 9:00
📍 Miejsce:
- 25 kwietnia - forma hybrydowa dla słuchaczy, wystąpienia stacjonarnie w Instytucie Ekonomii i Finansów UR
- 26 kwietnia - online
Jeśli interesuje Cię tematyka współczesnych wyzwań nauk społecznych, nie możesz przegapić tego wydarzenia! 🎓 Konferencja będzie skupiona na problemach i zagadnieniach z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania oraz prawa, takich jak:
• Kierunki rozwoju rynków finansowych
• Wyzwania finansów osobistych
• Międzynarodowe aspekty alfabetyzmu finansowego
• Polityka finansowa w obliczu kryzysów
• Teorie ekonomii a praktyka gospodarcza
• Ekonometria i statystyka w naukach społecznych
• Strategie ekspansji na rynki międzynarodowe
• Strategie minimalizacji ryzyka
• Analiza danych i sztuczna inteligencja w podejmowaniu decyzji
Język konferencji: angielski/polski
Chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany myśli, debaty i integracji wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. 🤝
W trakcie konferencji odbędzie się konkurs wystąpień, jak również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla publiczności! 🎁
Rejestracja prelegentów i słuchaczy: https://forms.office.com/e/EEELNnpM49
🌟 Przygotuj się na inspirujące prezentacje, ciekawe dyskusje i okazję do nawiązania nowych kontaktów naukowych! 🤝
Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i bądź częścią tej niezwykłej przygody naukowej!🚀

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1lYqV8C59

05/03/2024

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) ma zaszczyt zaprosić Państwa na otwarty wykład poświęcony austriackiej szkole ekonomii. Wydarzenie odbędzie się 14 marca (czwartek) o godzinie 9:45 w sali nr C5, na terenie Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem spotkania jest przedstawienie kluczowych założeń austriackiej szkoły ekonomii, a także omówienie jej wpływu na współczesną myśl ekonomiczną. Wykład będzie okazją do zdobycia wiedzy oraz do zaangażowania się w dyskusję z ekspertami w tej dziedzinie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Udział jest otwarty dla szerokiej publiczności, w tym studentów, pracowników akademickich oraz wszystkich osób zainteresowanych ekonomią.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie i dołączenia do nas w poszerzaniu horyzontów wiedzy ekonomicznej.

Zarząd Koła Naukowego UR Liderzy Biznesu oraz Koła Naukowego Ekonomistów „Interkreator”

Photos from Instytut Ekonomii i Finansów UR's post 26/02/2024

W dniu 21 lutego 2024 r. pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowali Instytut Ekonomii i Finansów UR na 18. Targach Edukacyjnych w Hali Podpromie w Rzeszowie.

Maturzyści mieli możliwość usłyszeć więcej na temat studiowania na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. Ponadto studenci opowiedzieli nieco o działalności Koła Naukowego UR Liderzy Biznesu oraz o szansach rozwoju, jakie można otrzymać dzięki dodatkowej aktywności.

Mamy nadzieję, że z wieloma osobami będziemy mogli spotkać się w październiku w murach naszej uczelni!

24/10/2022

Poznaj obszar audytu instytucji finansowych – dołącz do KPMG w Rzeszowie
Myślisz o karierze w obszarze audytu finansowego? Jeśli szukasz miejsca, gdzie zdobędziesz pierwsze doświadczenie lub gdzie będziesz mógł/mogła dalej się rozwijać już 27 października zapraszamy na spotkanie z KPMG. Firma wkracza właśnie na rzeszowski rynek pracy i uruchamia rekrutację do zespołu Audytu Instytucji Finansowych.
Dowiesz się m.in. czym charakteryzuje się obszar audytu instytucji finansowych, jakie możliwości rozwoju mają studenci i absolwenci oraz jak wygląda proces rekrutacji do zespołu. Będziesz również mieć okazję poznać ekspertów KPMG, którzy realizują projekty audytowe dla klientów.
Na spotkanie zapraszamy studentów kierunków finansowych, ekonomicznych i ścisłych oraz tych, którzy interesują się rozwojem w obszarze audytu i posiadają umiejętności analityczne.
Kiedy: 27 października, godz. 10:00 – 11:20
Gdzie: sala C5, bud. D1
Kiedy: 27 października, godz. 13.00-14.20
Gdzie: sala 248 skrzydło B2 w bud. A0

18/10/2022

Szanowni Studenci,
Koło Naukowe Liderzy Biznesu zaprasza na spotkanie organizacyjne. Odbędzie się ono 20.10.2022 o godzinie 9:45 w sali C5.
W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie plan pracy na nowy rok akademicki oraz odbędą się zapisy nowych członków Koła.
Uczestnictwo w Kole Naukowym Liderzy Biznesu to szansa dla każdego studenta na zdobycie nowej wiedzy i kompetencji, które mogą okazać się kluczowe w dalszym rozwoju kariery.

04/10/2022

Nie przegap życiowej szansy i zgłoś się na płatny staż, który możesz odbyć w jednej z tych firm (lub innej przez siebie wybranej).
Na twoje zgłoszenie czekamy do 16 października. Więcej info pod adresem: https://bit.ly/3fBfD1o
(oferta tylko dla stud. II roku II stopnia)

12/09/2022

Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia na Uniwersytecie Rzeszowskim. II tura rekrutacji do 15 września. Zapraszamy.
https://irk.ur.edu.pl

09/07/2022

Finał międzynarodowego projektu pt. Does well-being matter?

W dniu 27 czerwca 2022 roku odbyła się gala finałowa międzynarodowego grantu pn. Does well-being matter? Higher education teachers during COVID-19 pandemic. Projekt rozpoczął się w lipcu 2021 roku i trwał 12 miesięcy. Finansowany był z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu V4 jest rozwijanie idei dla zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Koordynatorem grantu był Uniwersytet im. Mateja Beli z Bańskiej Bystrzycy, natomiast partnerami był Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie oraz Uniwersytet Karola w Pradze.
Ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie spotkania projektowe odbywały się w formie on-line. Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali pracownicy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz prof. UR oraz mgr Radosław Pyrek. W ramach grantu zrealizowano wiele różnorodnych działań, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy. Przykładowo w dn. 22 października 2021 roku zostały zorganizowane warsztaty tematyczne, w trakcie których przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęli problematykę specyfiki pracy nauczycieli akademickich (dr hab. Anna Barwińska Małajowicz prof. UR zaprezentowała temat: Specifics of the labor market of the university teachers natomiast mgr Radosław Pyrek przedstawił prezentację pt. Remote work as a specific form of Work for Academic Teachers).
Podczas gali finałowej podsumowano wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ramach grantu oraz zaprezentowano najważniejsze rezultaty projektu. Wśród rezultatów znalazła się monografia (w języku angielskim), której współautorem jest dr hab. Anna Barwińska Małajowicz, prof. UR. Celem opracowania było zidentyfikowanie zmian i trendów w zakresie budowania dobrostanu nauczycieli akademickich krajów Czwórki Wyszehradzkiej (V4) w trakcie pandemii COVID-19. W publikacji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych równolegle we wszystkich uniwersytetach partnerskich. Skoncentrowano się na zmianach, które spowodowała pandemia w procesie nauczania w krajach V4. Analizie poddano również wpływ pandemii na ogólne samopoczucie nauczycieli akademickich oraz różne aspekty ich pracy zawodowej.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: https://www.wydawnictwo-siz.pl/time-allocation-and-well-being-of-university-teachers-in-v4-countries-during-the-covid-19-pandemic/

Pragniemy złożyć podziękowanie prof. Miroslavie Knapkovej z Uniwersytetu im. Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy za zaproszenie naszego Uniwersytetu do współpracy projektowej, a wszystkim Partnerom za fantastyczną współpracę!


https://www.facebook.com/Does-well-being-matter-104701972174324
https://teacherswellbeing.umb.sk/

08/06/2022

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie studentów i pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów do udziału w Wykładzie Otwartym, pt. Business Development Strategy (based on Rendering Studio Case).
Wykład zostanie poprowadzony przez Prof. Antonego Kvitka (Ukraina) w dniu 9 czerwca 2022r. o godz. 8.00 w sali C-1.
Niezwykle interesujący, praktyczny wykład na temat tego jak założyć własną firmę, która będzie działała na rynkach międzynarodowych.
Język wykładu - angielski.

mgr Magdalena D. Suraj
Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Ekonomii i Finansów

19/05/2022

13 Uniwersyteckie Targi Pracy
24 maja 2022 r. od godz. 9.00 do 14.00 w budynku A0 przy ul. Pigonia 1.
Osoby, uczestniczące w tragach będą zwolnione z zajęć. Zwolnienia będą wydawane na stoisku Działu Rekrutacji i Karier Studenckich.
Podczas targów organizujemy szkolenia. Czas trwania to ok. 45 minut. Nie czekaj zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona!
1. Ewolucja w realizacji podstawowych zadań administratora IT
https://forms.office.com/r/VHEH1stcyN
2. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie
https://forms.office.com/r/hJJmL5TTjU
3. Rejestracja działalności gospodarczej - formularz CEIDG
https://forms.office.com/r/D0Ntf3cz25
4. ABC ZUS - Przed podjęciem działalności zarobkowej
https://forms.office.com/r/6dgqdUExiK
5. Bądź gwiazdą na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli co jest STARR?
https://forms.office.com/r/dv1SUe4Vh0

Microsoft Forms

21/03/2022

Spotkanie informacyjne – wyjazd na studia lub praktykę Erasmus+ dla studentów Instytutu Ekonomii i Finansów

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym wymiany Programu Erasmus+ dla studentów Instytutu Ekonomii i Finansów. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2022r. (czwartek) o godz. 19.00 i będzie przeprowadzone w formule online.
Do 31 marca 2022r. trwa rekrutacja studentów UR do udziału w wymianie zagranicznej Programu Erasmus+. W jego ramach studenci Instytutu Ekonomii i Finansów mają możliwość:
- wyjazdu na studia zagraniczne (1 lub dwa semestry) do partnerskiej uczelni
- odbycia zagranicznej praktyki zawodowej.
Do spotkania informacyjnego można dołączyć za pomocą linka: https://us04web.zoom.us/j/77955174506?pwd=tEh36Vfi1MXgM-MQYg56T9mjnnfXRS.1
(Identyfikator spotkania: 779 5517 4506; Kod dostępu: 0YRB0j)

Plan spotkania obejmuje:
- omówienie wymogów formalnych wzięcia udziału w wymianie oraz procedury rekrutacyjnej,
- podzielenie się doświadczeniami z wymiany zagranicznej Erasmus+ przez byłych i obecnych beneficjentów Erasmus+ (studentów polskich i zagranicznych),
- sesję pytań i odpowiedzi.

Zapraszam serdecznie!
Magdalena D. Suraj
Koordynator Erasmus+
w Instytucie Ekonomii i Finansów

28/02/2022

🟢Studencie włącz się w pomoc Ukrainie!🟢
🔽Poniżej zamieszczamy miejsca, które dla każdego z Nas są "po drodze".

‼️ Lista miejsc i potrzebnych przedmiotów: ‼️

📍RZESZÓW- DOMY KULTURY

🌐 https://www.erzeszow.pl/pl/2327-rzeszow-dla-ukrainy/49865-zbiorka-darow.html
📆 Od soboty 26 lutego, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12-20.
🔍 1. Filia najbliżej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie
ul. Wieniawskiego 84,

📍UNIWERSYTET RZESZOWSKI- SAMORZĄD STUDENTÓW

🌐 Link do wydarzenia: https://fb.me/e/33lJ7RxXb
📆 codziennie od 28.02. do 04.03. w godzinach 10-14
🔍 1. Hol obok wejścia w budynku A1 na Kampusie Rejtana
2. Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2; Szatnia przy wejściu do budynku D1

📍UKRAINA JEST KOBIETĄ - DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE W RZESZOWIE

🌐https://www.facebook.com/Liceum.Uniwersyteckie.Rzeszow/posts/7375014145872654
📆 Zbiórka środków higienicznych dla kobiet, od poniedziałku 28.02.2022 r.
🔍 1. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Barańczaka w Rzeszowie, ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

‼️ Przedmioty w większych rozmiarach prosimy dostarczać do Rzeszowskiego Domu Kultury
‼️ Jeżeli chcesz pomóc w inny sposób skontakuj się z nami!

DZIĘKUJEMY 💚
Uniwersytet Rzeszowski
Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Adres


Ulica Ćwiklińskiej 2
Rzeszów
35-601

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 13:00
Wtorek 09:00 - 13:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 13:00
Inne Szkoła wyższa w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów
Paderewskiego 96
Rzeszów, 35-328

Studia interaktywne -STUDIUJ ZDALNIE -Psychologię -Zarządzanie -Informatykę -Prawo

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Aleja Piłsudskiego 2a
Rzeszów, 35-074

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja
Pigonia 8
Rzeszów, 35-959

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?