ZKB Productions- Zezi Kontrol Baz

ZKB Productions- Zezi Kontrol Baz

Comments

Bnsr tut le monde Svp prière pu ma cousine elle et tre tre malade svp 🙏😭😞😔
ZKB propoz zot enn ti challenge.

Tou bann kinn partisip a enn nou bann lapryer inn resevwar enn ti kado.

Poster zot kado, ek titre sante ou lapryer sa zour la.

Hashtag zot post #ZKBPrayerChallenge et tag enn lot dimunn ki zot kone inn deza participer aussi...

Pa blye tag nu, ki sai ptet une ptite surprise a la fin pou meyer post ... 😉

M n zenfant bondié..
M cnai so parole la veriT..
Li cnai M pa parfait..
Ek tou m bne secret
Li pou tzur content mw....allelu alléluia..
#ZKBprayerchallenge

Challenge done a twa Estelle Prunelle

#ZKBProductions - Zezi Kontrol Baz
Bravoooooo emission o top... Jadore😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bonzour #ZKB e bann retretan ki pe prepar pou retret sa wikenn-la

#VinnkrazPartouERekreMwa

#MoPartazEnnLapriyer
#Psom116

Dan koumansman
Mo ti kouma mor
Lavi pe kit mwa pe ale
Me Twa, to relev mwa
To rann mwa vivan
Permet mwa diboute
To rann mwa for

Alor zordi
Permet mwa sant To Laglwar
Vinn loue To Nom
Bril tou seki pe anpes mwa vinn ver Twa
Les To lamour anvlop mwa
Les sa lavwa eklat tou silans
Sirtou silans leker
Les mo leker bat
Selon to volonte

Anvoy to lamour kouma enn gro vag
Ki kraz tou lor so pasaz
Permet ki tou seki mwete deranze
Fer ki mo bann pa dirize par To Lespri
Pa kouma mo oule me ki To Volonte fer

Raviv mo lam Segner
Fer mwa vinn nouvo
Ralim sa flam dan mo leker
E les mo labous sant To mervey
Les mwa sant To Nom partou kot mwete
Les mwa lwe Twa san fin

Amen
Bne continuation a vous tous trappe la main Zezi na pas larguer
Merci Sgr pour ce beau mmt

##parolo_jeunes
Hi
Inspire par la chanson
"Mo Bondie li vivan"
Voici enn extrait...

Mo Bondie li vivan
Mo Bondie li vivan
Dan sak brindiy
Pousse par li mem, san okenn sousi
Verdi pou anbeli enn peizaz
Kouma miraz ou enn zimaz lor tablo
Dan zoizo ki, dan lesiel
Envole san trakase ki pou arrive lendime
Ti lagrin, dan later
Grandi, pousse vinn enn gran pie

Mo desir sa osi
Laiss twa, mo Bondie
Vivan
Montre mwa to direksion
#Here_i_am

Festival marche des vocation
Zkb
# sainte mary's
#festivaldesvocation
ZKB lor Baz...

NOU MISYON: LEVANZELIZASYON ATRAVER LA MIZIK! Sa paz-la, pou tou bann ki anvi konn Zezi plis, ki anvi ki li kontrol zot baz... Res konekte pou plin evennman, aktivite avek nou lekip

Operating as usual

15/06/2021

Matthieu 18:19
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.

Sa semenn-la ZKB pe revini avek enn 'live' Intersesion ki pou ena Vandredi 18 Zien a 21er lor profil Maria Christina. Nou invit zot avoy nou an mesaz lor nou paz ZKB ou lor 57225282 zot bann intansion de priyer. Nou lekip pou ena gran plezir priye pou zot ek osi lor bann zafer lor ki zot anvi nou priye. Kouma nou pe viv lasemenn Konpasion, ki nou kapav partisip ladan atraver bann demann de priyer pou bann dimounn ki nou kone pe bizin lapriyer. Pa ezite pou ekrir nou, ek partaz bann zafer lor ki zot anvi nou priye.

Matthieu 18:19
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.

Sa semenn-la ZKB pe revini avek enn 'live' Intersesion ki pou ena Vandredi 18 Zien a 21er lor profil Maria Christina. Nou invit zot avoy nou an mesaz lor nou paz ZKB ou lor 57225282 zot bann intansion de priyer. Nou lekip pou ena gran plezir priye pou zot ek osi lor bann zafer lor ki zot anvi nou priye. Kouma nou pe viv lasemenn Konpasion, ki nou kapav partisip ladan atraver bann demann de priyer pou bann dimounn ki nou kone pe bizin lapriyer. Pa ezite pou ekrir nou, ek partaz bann zafer lor ki zot anvi nou priye.

15/06/2021
14/06/2021

ZKB invit twa update to cover ansam ek nou pou la semenn konpasion 🥰

Montre to soutien a bann ki bisin lamour ek konpasion

ZKB invit twa update to cover ansam ek nou pou la semenn konpasion 🥰

Montre to soutien a bann ki bisin lamour ek konpasion

14/06/2021
13/06/2021

Semenn Konpasion

"Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité."
1 Pierre 3:8

Nou pe viv dan enn lemond kot sakenn pe pas par bann moman difisil e souvan nou ena tandans pou fixe nou regar zis lor nou, lor seki nou pe viv. Me Bondie pe demann nou pans nou prosin ki zot osi pe viv bann soufrans. ZKB invit zot a viv enn semenn konpasion, nou tou ini kouma enn sel fami.
Ki pandan sa semenn-la nou priye pou nou prosin dan lamour ek limilite.

13/06/2021
12/06/2021
10/06/2021
10/06/2021

Tiktok cover: Jésus je t'aime

Mon amour pour toi reste inchangée car à la croix pour moi tu as tout donné🥰
Pa bliye like nou video, share li ek follow nou lor Tiktok❣

10/06/2021
09/06/2021

Nou papa
Gid nou pa andeor vale tantasion
De Satan vinn delivre nou

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

Nou papa
Gid nou pa andeor vale tantasion
De Satan vinn delivre nou

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

08/06/2021
07/06/2021
06/06/2021
04/06/2021
03/06/2021

[06/03/21]   WE ARE UNDER ATTACK
San ki nou pe realize
Enn larme finn avanse
Ek li pe atake
Wi nou bann latet finn mis a pri
Parski nou mars ar Zezi Kri
Parski nou pa fer konn so parol dan 4 kwin lari
Nou finn vinn enn bann sib
Enn bann hors la lwa
Bann reserse avek enn pri lor nou latet
Bann mersener finn lans a nou pourswit
Ek zot pe atak sakenn dant nou dan enn fason
Zot pe gagrenn nou dousma dousma
Le malin inn desid pou vinn persekit nou
Maladi pe vinn afebli nou, pe anpes nou priye pe vinn detourn nou latansion
Li pe servi bann stratagem pou li nway nou dan bann problem,
Li pe anpes nou vinn seki nou bizin, pe prezant nou tou seki ena pou fer kouma enn fardo, kot nou prefer dir non ki aksepte
Li pe rod fer nou res dan nou mediokrite pa le nou progrese, blok nou bann benediksion
Li pe vinn, ranpli nou latet avek bann zafer ki pou vinn stres nou, pou okip nou lespri
Li pe mem ogmant bann travay pou ki nou pa kapav lib pou akonplir enn bann mision
Bann kestionnma, bann dout, bann lakrint sa pa manke dan so stratezi

Nou ki bann solda Bondie inn arriv ler pou leve
Nou bizin konbat
Nou pa kapav les li vinn viktimiz nou
Nou pa bann krwayan ki zis dir kiksoz me ki vid
Inn ariv ler pou ranforsi nou, pou depas nou bann limit
Pou pran bann zarm,
Nou bizin defan rwayom Bondie
O zarm ZKB o zarm bann kretien
Montre li sou ki lotorite nou marse
Nou pa tousel dan sa konbat la
Pena enn lager kot Bondie pa finn sorti vinker Anou aret les li vinn kas kas nou
Zet nou ater, pil lor nou, abiz nou
Nou pa bann payason
Me nou form parti dan Bondie so garnison
Ki mars ar lafors so garson
Leve ZKB, leve bann kretien
Leve pou nou milite
Leve pou amen viktwar pou Bondie
Amen

D.A.

03/06/2021
02/06/2021

Dan sa moman li pe travay
Lor enn plan parfe pou twa
Dir to leker rekoumans bate

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

Dan sa moman li pe travay
Lor enn plan parfe pou twa
Dir to leker rekoumans bate

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

01/06/2021
31/05/2021
30/05/2021

San twa ❤

San twa lavi pa ti pou kontinie

ZKB swet Bonn fet mama a tou bann mama❤ mersi pou tou seki zot fer pou nou. Res beni

#ZKB #WorshippingLifestyle
#FetMama #FamKiDonnLavi

Sante orizinal ZKB: San twa

30/05/2021
28/05/2021
27/05/2021
26/05/2021
26/05/2021

Les so parol devers lor twa
Tou pou korek
Dan so lamour li'nn relev twa

Dir to leker rekoumans bate

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

Les so parol devers lor twa
Tou pou korek
Dan so lamour li'nn relev twa

Dir to leker rekoumans bate

#ZKB #ZKBsongs #ZKBtradiksion #worshippinglifestyle

25/05/2021
24/05/2021
ZKB_Productions on TikTok 23/05/2021

ZKB_Productions on TikTok

Follow ZKB lor tiktok pou plin video inedit 💗🥳

Zot soutien inportan

ZKB_Productions on TikTok @zezi_kontrol_baz 64 Followers, 97 Following, 135 Likes - Watch awesome short videos created by ZKB_Productions

23/05/2021
22/05/2021

ZKB souhaite zot une bonne fete de la pentecôte...

♥️Cushion session♥️
( TWA ESPRI SIN)

Me Sa-Enn ki pou defann zot la, limem Lespri Sin ki mo Papa pou avoy lor mo nom. Li, li pou montre zot tou kiksoz e li pou fer zot rapel tou seki mo finn dir zot.
Zn 14:26

#ZKB #WorshippingLifestyle #Pentecôte #CushionSession

22/05/2021
21/05/2021
21/05/2021

Videos (show all)

Semenn Konpasion
Tiktok cover: Jésus je t'aime
San twa ❤
Sin espri vini
Nou avek zot
Vandredi sin kontanplasion
Krwar ek priye 5
Krwar ek priye 4

Location

Category

Telephone

Address


Port Louis
Other Port Louis schools & colleges (show all)
Venyleos Training Centre Venyleos Training Centre
2nd Floor, Newport Building, 6 Louis Pasteur Street, Gare Du Nord, Port Louis
Port Louis

IT training in Microsoft Office, Graphic Design, Web Design, Video editing

Zabeel Knowledge Centre Zabeel Knowledge Centre
28, Pope Henessy Street
Port Louis

Zabeel Knowledge Centre is a training provider of professional industry certifications in Digital Marketing

Darich Bhurtun - Athlete/ personal trainer Darich Bhurtun - Athlete/ personal trainer
Route St Joseph Terre Rouge
Port Louis

Nutritech Sponsored Athlete! Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.”– Arnold Schwarzenegger

DAV College P.L - Mauritius DAV College P.L - Mauritius
Port Louis

Find friend connect discuss and share.

Rose Belle Driving School Rose Belle Driving School
Marie Jeanie Rose Belle
Port Louis, 230

instructing driving techniques and different driving courses. click on about for more info.

Law & Management Business School - LMBS Law & Management Business School - LMBS
Pierrefonds Center Cr. Farquhar & Louis Pasteur Street (Facing La Gare Du Nord)
Port Louis

An institution providing quality education ranging from Law, Business, Management, Tourism and Hospitality and IT. Come and meet us for more information.

Aleemi Siddiqui Reception Committee Aleemi Siddiqui Reception Committee
Port Louis

Love for HUZOOR NABI E KAREEM MUHAMMAD SALLALLAHU ALAYHI WASALLAM, all the Prophets of ALLAH AZZA WA

Dora Kindergarten - Group Page Dora Kindergarten - Group Page
20, Saint James St Et Prince De Gales Rose Hill
Port Louis

Dora Kindergarten est une garderie et école maternelle basée à Port Louis. L'école offre aux enfants leur déjeuner quotidien ainsi que diverses activités.

English Speaking Union Mauritius English Speaking Union Mauritius
Ken Lee Building
Port Louis

The English-Speaking Union (ESU) is a dynamic educational charity with its international headquarters at Dartmouth House in London.

bcc school bcc school
Avenue Dodo 1, Guibies, Pailles.
Port Louis, 11215

BCC Family is a modern Day Care Centre, Pre-primary School and Primary School at Avenue Dodo 1, Guibies, Pailles run by BCC Association. Admin: zæy Nab

Garderie Mignonne Garderie Mignonne
92 Sir Edgar Laurent St
Port Louis

La Garderie Mignonne, un havre de sérénité et de sécurité.

The Caravan of Knowledge The Caravan of Knowledge
Port Louis

-This page is mainly for Hadith and Islamic knowledge. -Invite people so that more people can see our post.