Guimel - Madagascar

Guimel - Madagascar

Comments

1- Finoana marefo feno fahalemena noho ny tsy fahalalana
- Mba nisy fotoana ve ianao tao anatin'ny làlam-pisianao ka nanontany tena hoe : Mino marina ve aho, ary Iza sy inona marina no mba hinoako sy hametrahako fahatokisana tanteraka tsy hananako ahiahy ?
- Mba efa nanontany tena koa ve ianao hoe : Raha tonga ilay fotoana tsy azoko hialana, ilay hitovizako amin'ny zava-manan'aina rehetra, dia mba inona no miandry ahy aorian'izao lalam-pisiako izao ? Sa kosa; isan'ireo izay manana fanantenana toy ny velona rehetra fotsiny ianao, ka manantena zavatra tsy hainy - tsy hitany ary tsy hananany porofo akory na ny fisiany aza ?
- Fa iza tamin'ireo izay lasa talohanao no efa nanome porofo anao fa misy ilay nantenaina sy nampanantenaina azy ary hananana fanantenana ihany koa ? Iza no efa niverina avy any ambadiky ny tsy hita maso avy any, ka afaka nanamarina ny fisian'ny fiainan-tsy hita, nefa ary izy hoe FIAINAN-TSY HITA !? Zavatra tsy hitan'ny maso ve dia azo antoka sy azo hinoana tokoa ny fisiany ?
- Moa ve tsy herin'ny fanantenana fotsiny ihany sisa no mba hery manentana ireo izay lazaina ho mpino raha izany ihany ? - Manatena zavatra tsy hitany sy tsy voaporofony tsinona. Koa raha marina aza izany dia avy izay izany no hipoiran'ny Finoana ary inona no andry sy fototra tena hijoroany ? Satria mantsy io no hery manentana andraisan'ilay manantena azy amintsika zanak'olombelona. Ary tsy io ihany anefa, fa Fitiavana sy Fanajana indrindraindra ! Amin'ny fomba ahoana ary no hatanteraka izany ?
Abrama olona tsy haiko - ary tsy hainao ihany koa. Ny tantara no mitantara ny fisiany, fa raha ny fahamarinan'ny tantara !? Tsy haiko no sady tsy hainao ihany koa... izany hoe : mbola maro ny fanontaniana ny amin'ny fahamarinan'izany tantara izany. Mitombona ve ? Ary raha nahazo izay valisoa azony tamin'ny halalan'ny finoana izy, "Abrama io", mino ny ho tonga toa azy isika sa mba manantena fotsiny ihany (dia mipetraka ho mpitsiriritra ny tantarany). Raha araka ny tantara dia naneho ny fisiany teo anatrehan'i Abrama ilay Hery izay tsy fantany no tsy hainy. Ary izany no nitarika sy namoha ny finoany... Araka ny tantara ihany koa dia, niteny taminy ary ren'ny sofiny ilay hery naneho ny fisiany, ary tsy izany fa mbola naneho fahitany taminy ilay Hery - Koa rariny ve izy "Abrama io" raha nino an'ilay Hery sa tsia ? ->Izany hoe : sady mahita no nampahitana izy - no sady nahare, ary izay no niteraka sy namoha ary nitarika ny finoany, sa tsy izay ?
-Mariho tsara fa ireo tantara rehetra voarakitra ao anatin'ny S.M. - dia saika tahaka izany avokoa. Ny tantaran'Isaak, Yakov, (Noah), Firenen'ny Israely, Moshé, Aaron, Eli, eny fa na dia ireo Jentilisa aza dia mba nandray anjara tao anatin'ireo nahita maso ihany koa, toy izao Egyptiana sns.
- Koa raha toy izany aza no niteraka ny finoan'ireo rehetra tany aloha, "NAHITA SY NAHARE". Ny antsika ankehitriny mba ahoana ? Iza no naharé, ary iza no nahita ? Tadidio fa na i Saoly koa aza mba nomena alalana ahita, araka ny tantara. (Làlana andeha ho any Damas ).
- Ny olombeloana tsy mino afa-tsy izay hitany, ary tsy manantena afa-tsy izay rén'ny sofiny, fa indrindra tsy tia izay tsy fantany sy tsy ananany fahalalana.
- Ka mipetraka ary ny fanontaniana :
- Nahita sy nampahitana ve isika mba hananantsika finoana ?
- Isan'ireo izay efa naharé vé isika mba hananansika fanantenana
- Sa mba tena manana fahalalana isika, mba ananatsika fitiavana Azy ?
- Ahoana ary no Hinoana, Hanantenana ary Hitiavana izay tsy hitan'ny maso akory ? Ary inona no mba mety hanampy antsika halala mba hananantsika Fitiavana sy finoana ary fanantenana izay tsy hitantsika akory ? Ireo Tantara ve ? -> Ampy hananana ireo hery telo tena mamaritra ny lalam-pisiana ireo ve ny tantara. Dia hoy aho malamy antsika manao hoe Tsia ! Satria raha hinonona amin'ny tantara fotsiny ihany isila dia harefo mandrakariva ny Finoana, inrdrindra ny faha tokisana, ary indrindra ny Fahatokisana. Ary izany indrindra aza no fositra mahabetsaka ireo very fanahy mbola velona satria, tsy feno ilay "Toko telo mahamasaka nandron'ny Rou'ah dia ny FITIAVANA, FANATENANA ary ny FINOANA.
- Nefa tsy misy hery hafa afaka manampy ny olona hatanteraka ny tena sitram-pon'ny Mpahary afa-tsy ireo hery (03) telo ireo irery ihany satria na :
- Ny 613 Mitsvoth (na ireo làlana 613) dia ireo no hijoroany
- Ny 10 Mitsvoth (na ireo làlana 10) dia ireo no hiorenany
- Ny fanetrentena, ireo no hiakinany
- Ny fiainana mandrakizay ireo no mifehy azy
Ary na dia ny fisian'ny Fiainana manotolo aza dia mbola ireo no nampisy, mapisy ary mbola hampisy azy. Koa raha tena manantena ny handova FIAINANA MANDRAKIZAY ary isika dia, ilaintsika ny mino izany sy ny fisiany aloha. Ary io Finoana io no mitarika antsika miandalana ao anatin'ny Fanantenana tsy voahozongozona (na ilay antsoina hoe : Antoka tsy misy fihorohoroana ao anaty). Mba hatanteraka sy afahan'ireo hery telo ireo, tena hitoetra ao anatintsika anefa - dia mila manaraka ambaratongany sy antana-tohatra ao anatin'ny fahalalana tsara isika. Satria -> Mifampiankina tanteraka no sady tsy tokony hisaraka, na ho sarahina manrakizay ireo raha tsy izany dia mandringa hatrany ny "Fanahintsika". Fantaro fa na ireo hery telo ireo ihany koa aza dia manana ny antana-tohany firafetany ao anatin'ny Fotoana. NY FITIAVANA mamaritra ny vanim-potoana) dia ny Fahagolan-tany, ka ho mandrakizay. NY FINOANA kosa indray dia mamaritra ny ankehitriny, ary ny farany dia ny FANANTENANA, ilay mamaritra ny ho avy rehetra.
Shalom BeShem Yaeh'Shouah HaMashiah
Hialana tsiny ny fahanginana nadritra izay fotoana maromaro izay, ny hany azo lazaina dia ny hoe misy fotoany avokoa ny zavatra rehetra. Moa koa na dia manana ny faniriana amin'ny maha olona aza ny tenako tsy hahatanteraka zava-tsoa ho anareo hahavelona ny Rouah-naroe (Fanahinareo) velively izany fa raha ny Rouah ha kodesh izay angatahiko hatrany mba hiasa ao anatin'ny fizarana izay atao eto no hiasa ho fanomezam-boninahitra an'i יְהוָֹ֥ה Adonaï Yah mba hahavelona anareo dia ho velona tokoa ianareo.
Inona no tena Izy
Telo izay iray sa iray izay telo? sa izy roa mitambatra? sa samy tsy misy marina izy roaroa ?
Tsy ny finoanao Azy no zava-dehibe fa ny fahatokisanao Azy
Miarahaba hatrany antsika rehetra izay mianaraka ity pejy ity, ialana tsiny be da be ny fotoana lavalava izay tsy nizarana fahalalana momban'ny Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny tontolony, raha sitram-pony Ilay Avo Indrindra dia hiverina tsikelikely indray izany fizarana izany mba fanampiana ireo liam-pahalalana té hahalala an'i HAshem
Misaotra tompoko
Mbola manatitra ny fiharabana ho antsika rehetra hatrany.
Amintsika ohatrany ahoana ilay hoe "Mandrakizay" amin'ny Mpahary rehefa miteny izy fa ity didy ity, na ity lalàna ity dia lalàna mandrakizay ho anareo mandritra ny fotoana tsy voafetra ???
Raha miverina amin'ny teniny mantsy ny Mpahary ka maneho hoe hatreto ihany ilay fotoana tsy voafetra dia tahaka ny tsy hita soritra eo amin'ny zavatra ataony izany ilay teniny manao hoe: Izaho dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Ohabolana 14:30-31

L'éditeur
Shalom Halehem
Dura Lex Sed Lex
Sarotra tokoa ve ny lalàna sa isika no manasarotra azy ?
Raha hoarina amin'ny dokotera Mpanasitrana Ny Mpahary ireo lanitra sy ireo tany dia ny Sefer Kadosh no fanafody fanala aretina sy ireo mety endrikendrika fahalotoana mitondra tsy fahatomombanana na ara-nofo na ara-panahy indrindra indrindra eo amin'ny olona. Ka noho izany, ny lalàna no Prescription na fomba omen'ny Dokotera Mpanasitrana tokony arahana mba analana ilay tsimoka aretina na ilay fahalotoana misy eo amin'ny tena mba hahatonga ilay fahasitranana ho tanteraka. Ka na dia te ho sitrana aingana azy ianao dia tsy maintsy manaraka ny tenin'ny dokotera satria izy no mahalala ny an-tsipirihany mahakasika ilay fanafody izay nomeny sy ny zavatra aterak'izany rehefa mihotra be na rehefa latsaka be ny fatrany.
613 eo ho eo no hitan'ireo izay nikaroka izany tao anatin'ny Tanakh (ilay lazaina fa taloha)
Tsarovy mandrakariva fa ny zavatra rehetra dia manana endriny roa (2) farafaha-keliny dia ny miabo (+ positive) sy ny miibo (- négative), tahaka ny endrika tsara sy ratsy izany. Tsy ny Ray Mpahary izao rehetra izao izay nanome azy akory no namaritra ny faharatsian'ny lalàna, fa isika ihany amin'ny fotoana tsy anatanterantsika ilay endrika fahatsaran'ny lalàna.
Manana endrika roa hoy aho, farafaha-keliny ny zavatra rehetra dia toy izany koa ny lalàna, misy ny MITSVAH ASEH (lalàna positive) ary ny MITSVAH LO TAASEH (lalàna négative), ny lalànan'ny fiainana sy ny fahafatesana; ny LASHON HAQODESH (fomba fiteny madio) sy ny LASHON HARA (fomba fiteny mamoehitra/ na ratsy).
Ny tsy fahafantarana ny fisian'ny lalàna dia tsy midika fa tsy misy Izy ary tsy mahafoana ny fisiany ihany koa izany. Ny tsy fanatanterahana Àzy anefa no fanehoana ilay endriny ratsy, ohatra: Tsy misy olona izay tsy miteny fahatsatana ho lazaina izany fa miteny eo anelanelany izy, fa naha isika miteny tsara na isika miteny tsy tsara. Koa noho izany azy mieritreritra amin'ny fotoana tsy anatanterantsika ny lalàna dia tsy nanatanteraka na inona na inona isika, fa efa nanatanteraka ilay endrika ratsin'ny lalàna izay isika dia ny MITSVAH HASATAN na MITSVOT HAQERIYM (lalànan'ny fanoherana/mpanohitra).
Tsy mafy ho an'ny olona izay efa nampiainana zavatra mafy sy nampiainana fangirifiriana ny lalàna fa miseho ho mafy eo anatrehan'ireo izay mihevitra fa miaina fahasoavana sy efa eo ambany fahasoavana. Ka naha niteny aza i Paoly fa:...indro na ankehitriny, tsy eo ambanin'ny lalàna intsony ianareo fa eo ambany fahasoavana, tsy midika izay fa nataony ho anao izay mamaky ilay teny amin'ny fotoana amakianao azy ilay teny, fa nataony ho an'ireo izay efa nandray ny Zanaka, ary hitan'i Paoly soritra teo amin'ny fiainan'izy ireo izany no tsapan'izy ireo ihany koa, satria ilay fahasoavana na ilay mahasoa dia tsy ilay mahasoa ny nofon'izy ireo, fa ilay mahasoa ilay velona ao anatin'izy ireo dia ny fanahiny izany. Tsy saozanina sy farofy intsony ny fanahiny fa salama sy tomady ary mitombo hery isan'andro nohon'ny nandraisany fahavelomana (fiainana).
- Ny fananantsika tombon'androm-pisiana ve no manambara fa izay no tena fiainana ?
- Ny fahataperan'ny fisiana ve no midika ho fahataperan'ny fiainana ?
- Isika ve izany no mamaritra ny fiainana sy ny fisiana hita maso ary ilay tena fisiana ambadik'izao fisiana izao ?

"A l'écoute de ton Âme et la moitié divine qui vit en toi"

COMME SON NOM L'INDIQUE, G.I.M.EL VOUS ENSEIGNERA, COMMENT RÉVEILLÉ LA MOITIÉ DIVINE QUI SOMMEIL EN VOUS, ELLE VOUS APPRENDRA ÉGALEMENT COMMENT OUVRIR VOS YEUX SPIRITUEL POUR MIEUX DISCERNER LE BIEN ET LE MAL, ELLE VOUS GUIDERA AUSSI ET VOUS AIDERA À OUVRIR VOS OREILLES SPIRITUEL POUR MIEUX ENTENDRE LA VOIX DE L'ÂME ET CELUI DES ÊTRES DIVINES QUI NOUS GUIDE...
EN FIN G.I.M.EL VOUS INDIQUERA CO

Operating as usual

05/11/2020

1- Finoana marefo feno fahalemena noho ny tsy fahalalana
- Mba nisy fotoana ve ianao tao anatin'ny làlam-pisianao ka nanontany tena hoe : Mino marina ve aho, ary Iza sy inona marina no mba hinoako sy hametrahako fahatokisana tanteraka tsy hananako ahiahy ?
- Mba efa nanontany tena koa ve ianao hoe : Raha tonga ilay fotoana tsy azoko hialana, ilay hitovizako amin'ny zava-manan'aina rehetra, dia mba inona no miandry ahy aorian'izao lalam-pisiako izao ? Sa kosa; isan'ireo izay manana fanantenana toy ny velona rehetra fotsiny ianao, ka manantena zavatra tsy hainy - tsy hitany ary tsy hananany porofo akory na ny fisiany aza ?
- Fa iza tamin'ireo izay lasa talohanao no efa nanome porofo anao fa misy ilay nantenaina sy nampanantenaina azy ary hananana fanantenana ihany koa ? Iza no efa niverina avy any ambadiky ny tsy hita maso avy any, ka afaka nanamarina ny fisian'ny fiainan-tsy hita, nefa ary izy hoe FIAINAN-TSY HITA !? Zavatra tsy hitan'ny maso ve dia azo antoka sy azo hinoana tokoa ny fisiany ?
- Moa ve tsy herin'ny fanantenana fotsiny ihany sisa no mba hery manentana ireo izay lazaina ho mpino raha izany ihany ? - Manatena zavatra tsy hitany sy tsy voaporofony tsinona. Koa raha marina aza izany dia avy izay izany no hipoiran'ny Finoana ary inona no andry sy fototra tena hijoroany ? Satria mantsy io no hery manentana andraisan'ilay manantena azy amintsika zanak'olombelona. Ary tsy io ihany anefa, fa Fitiavana sy Fanajana indrindraindra ! Amin'ny fomba ahoana ary no hatanteraka izany ?
Abrama olona tsy haiko - ary tsy hainao ihany koa. Ny tantara no mitantara ny fisiany, fa raha ny fahamarinan'ny tantara !? Tsy haiko no sady tsy hainao ihany koa... izany hoe : mbola maro ny fanontaniana ny amin'ny fahamarinan'izany tantara izany. Mitombona ve ? Ary raha nahazo izay valisoa azony tamin'ny halalan'ny finoana izy, "Abrama io", mino ny ho tonga toa azy isika sa mba manantena fotsiny ihany (dia mipetraka ho mpitsiriritra ny tantarany). Raha araka ny tantara dia naneho ny fisiany teo anatrehan'i Abrama ilay Hery izay tsy fantany no tsy hainy. Ary izany no nitarika sy namoha ny finoany... Araka ny tantara ihany koa dia, niteny taminy ary ren'ny sofiny ilay hery naneho ny fisiany, ary tsy izany fa mbola naneho fahitany taminy ilay Hery - Koa rariny ve izy "Abrama io" raha nino an'ilay Hery sa tsia ? ->Izany hoe : sady mahita no nampahitana izy - no sady nahare, ary izay no niteraka sy namoha ary nitarika ny finoany, sa tsy izay ?
-Mariho tsara fa ireo tantara rehetra voarakitra ao anatin'ny S.M. - dia saika tahaka izany avokoa. Ny tantaran'Isaak, Yakov, (Noah), Firenen'ny Israely, Moshé, Aaron, Eli, eny fa na dia ireo Jentilisa aza dia mba nandray anjara tao anatin'ireo nahita maso ihany koa, toy izao Egyptiana sns.
- Koa raha toy izany aza no niteraka ny finoan'ireo rehetra tany aloha, "NAHITA SY NAHARE". Ny antsika ankehitriny mba ahoana ? Iza no naharé, ary iza no nahita ? Tadidio fa na i Saoly koa aza mba nomena alalana ahita, araka ny tantara. (Làlana andeha ho any Damas ).
- Ny olombeloana tsy mino afa-tsy izay hitany, ary tsy manantena afa-tsy izay rén'ny sofiny, fa indrindra tsy tia izay tsy fantany sy tsy ananany fahalalana.
- Ka mipetraka ary ny fanontaniana :
- Nahita sy nampahitana ve isika mba hananantsika finoana ?
- Isan'ireo izay efa naharé vé isika mba hananansika fanantenana
- Sa mba tena manana fahalalana isika, mba ananatsika fitiavana Azy ?
- Ahoana ary no Hinoana, Hanantenana ary Hitiavana izay tsy hitan'ny maso akory ? Ary inona no mba mety hanampy antsika halala mba hananantsika Fitiavana sy finoana ary fanantenana izay tsy hitantsika akory ? Ireo Tantara ve ? -> Ampy hananana ireo hery telo tena mamaritra ny lalam-pisiana ireo ve ny tantara. Dia hoy aho malamy antsika manao hoe Tsia ! Satria raha hinonona amin'ny tantara fotsiny ihany isila dia harefo mandrakariva ny Finoana, inrdrindra ny faha tokisana, ary indrindra ny Fahatokisana. Ary izany indrindra aza no fositra mahabetsaka ireo very fanahy mbola velona satria, tsy feno ilay "Toko telo mahamasaka nandron'ny Rou'ah dia ny FITIAVANA, FANATENANA ary ny FINOANA.
- Nefa tsy misy hery hafa afaka manampy ny olona hatanteraka ny tena sitram-pon'ny Mpahary afa-tsy ireo hery (03) telo ireo irery ihany satria na :
- Ny 613 Mitsvoth (na ireo làlana 613) dia ireo no hijoroany
- Ny 10 Mitsvoth (na ireo làlana 10) dia ireo no hiorenany
- Ny fanetrentena, ireo no hiakinany
- Ny fiainana mandrakizay ireo no mifehy azy
Ary na dia ny fisian'ny Fiainana manotolo aza dia mbola ireo no nampisy, mapisy ary mbola hampisy azy. Koa raha tena manantena ny handova FIAINANA MANDRAKIZAY ary isika dia, ilaintsika ny mino izany sy ny fisiany aloha. Ary io Finoana io no mitarika antsika miandalana ao anatin'ny Fanantenana tsy voahozongozona (na ilay antsoina hoe : Antoka tsy misy fihorohoroana ao anaty). Mba hatanteraka sy afahan'ireo hery telo ireo, tena hitoetra ao anatintsika anefa - dia mila manaraka ambaratongany sy antana-tohatra ao anatin'ny fahalalana tsara isika. Satria -> Mifampiankina tanteraka no sady tsy tokony hisaraka, na ho sarahina manrakizay ireo raha tsy izany dia mandringa hatrany ny "Fanahintsika". Fantaro fa na ireo hery telo ireo ihany koa aza dia manana ny antana-tohany firafetany ao anatin'ny Fotoana. NY FITIAVANA mamaritra ny vanim-potoana) dia ny Fahagolan-tany, ka ho mandrakizay. NY FINOANA kosa indray dia mamaritra ny ankehitriny, ary ny farany dia ny FANANTENANA, ilay mamaritra ny ho avy rehetra.

30/10/2020

Shalom BeShem Yaeh'Shouah HaMashiah
Hialana tsiny ny fahanginana nadritra izay fotoana maromaro izay, ny hany azo lazaina dia ny hoe misy fotoany avokoa ny zavatra rehetra. Moa koa na dia manana ny faniriana amin'ny maha olona aza ny tenako tsy hahatanteraka zava-tsoa ho anareo hahavelona ny Rouah-naroe (Fanahinareo) velively izany fa raha ny Rouah ha kodesh izay angatahiko hatrany mba hiasa ao anatin'ny fizarana izay atao eto no hiasa ho fanomezam-boninahitra an'i יְהוָֹ֥ה Adonaï Yah mba hahavelona anareo dia ho velona tokoa ianareo.

06/04/2018

Inona no tena Izy
Telo izay iray sa iray izay telo? sa izy roa mitambatra? sa samy tsy misy marina izy roaroa ?

02/04/2018

Tsy ny finoanao Azy no zava-dehibe fa ny fahatokisanao Azy

29/03/2018

Miarahaba hatrany antsika rehetra izay mianaraka ity pejy ity, ialana tsiny be da be ny fotoana lavalava izay tsy nizarana fahalalana momban'ny Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny tontolony, raha sitram-pony Ilay Avo Indrindra dia hiverina tsikelikely indray izany fizarana izany mba fanampiana ireo liam-pahalalana té hahalala an'i HAshem
Misaotra tompoko

30/10/2017

Mbola manatitra ny fiharabana ho antsika rehetra hatrany.
Amintsika ohatrany ahoana ilay hoe "Mandrakizay" amin'ny Mpahary rehefa miteny izy fa ity didy ity, na ity lalàna ity dia lalàna mandrakizay ho anareo mandritra ny fotoana tsy voafetra ???
Raha miverina amin'ny teniny mantsy ny Mpahary ka maneho hoe hatreto ihany ilay fotoana tsy voafetra dia tahaka ny tsy hita soritra eo amin'ny zavatra ataony izany ilay teniny manao hoe: Izaho dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.

Timeline photos 21/03/2017

Ohabolana 14:30-31

L'éditeur

Timeline photos 06/02/2017

Shalom Halehem
Dura Lex Sed Lex
Sarotra tokoa ve ny lalàna sa isika no manasarotra azy ?
Raha hoarina amin'ny dokotera Mpanasitrana Ny Mpahary ireo lanitra sy ireo tany dia ny Sefer Kadosh no fanafody fanala aretina sy ireo mety endrikendrika fahalotoana mitondra tsy fahatomombanana na ara-nofo na ara-panahy indrindra indrindra eo amin'ny olona. Ka noho izany, ny lalàna no Prescription na fomba omen'ny Dokotera Mpanasitrana tokony arahana mba analana ilay tsimoka aretina na ilay fahalotoana misy eo amin'ny tena mba hahatonga ilay fahasitranana ho tanteraka. Ka na dia te ho sitrana aingana azy ianao dia tsy maintsy manaraka ny tenin'ny dokotera satria izy no mahalala ny an-tsipirihany mahakasika ilay fanafody izay nomeny sy ny zavatra aterak'izany rehefa mihotra be na rehefa latsaka be ny fatrany.
613 eo ho eo no hitan'ireo izay nikaroka izany tao anatin'ny Tanakh (ilay lazaina fa taloha)
Tsarovy mandrakariva fa ny zavatra rehetra dia manana endriny roa (2) farafaha-keliny dia ny miabo (+ positive) sy ny miibo (- négative), tahaka ny endrika tsara sy ratsy izany. Tsy ny Ray Mpahary izao rehetra izao izay nanome azy akory no namaritra ny faharatsian'ny lalàna, fa isika ihany amin'ny fotoana tsy anatanterantsika ilay endrika fahatsaran'ny lalàna.
Manana endrika roa hoy aho, farafaha-keliny ny zavatra rehetra dia toy izany koa ny lalàna, misy ny MITSVAH ASEH (lalàna positive) ary ny MITSVAH LO TAASEH (lalàna négative), ny lalànan'ny fiainana sy ny fahafatesana; ny LASHON HAQODESH (fomba fiteny madio) sy ny LASHON HARA (fomba fiteny mamoehitra/ na ratsy).
Ny tsy fahafantarana ny fisian'ny lalàna dia tsy midika fa tsy misy Izy ary tsy mahafoana ny fisiany ihany koa izany. Ny tsy fanatanterahana Àzy anefa no fanehoana ilay endriny ratsy, ohatra: Tsy misy olona izay tsy miteny fahatsatana ho lazaina izany fa miteny eo anelanelany izy, fa naha isika miteny tsara na isika miteny tsy tsara. Koa noho izany azy mieritreritra amin'ny fotoana tsy anatanterantsika ny lalàna dia tsy nanatanteraka na inona na inona isika, fa efa nanatanteraka ilay endrika ratsin'ny lalàna izay isika dia ny MITSVAH HASATAN na MITSVOT HAQERIYM (lalànan'ny fanoherana/mpanohitra).
Tsy mafy ho an'ny olona izay efa nampiainana zavatra mafy sy nampiainana fangirifiriana ny lalàna fa miseho ho mafy eo anatrehan'ireo izay mihevitra fa miaina fahasoavana sy efa eo ambany fahasoavana. Ka naha niteny aza i Paoly fa:...indro na ankehitriny, tsy eo ambanin'ny lalàna intsony ianareo fa eo ambany fahasoavana, tsy midika izay fa nataony ho anao izay mamaky ilay teny amin'ny fotoana amakianao azy ilay teny, fa nataony ho an'ireo izay efa nandray ny Zanaka, ary hitan'i Paoly soritra teo amin'ny fiainan'izy ireo izany no tsapan'izy ireo ihany koa, satria ilay fahasoavana na ilay mahasoa dia tsy ilay mahasoa ny nofon'izy ireo, fa ilay mahasoa ilay velona ao anatin'izy ireo dia ny fanahiny izany. Tsy saozanina sy farofy intsony ny fanahiny fa salama sy tomady ary mitombo hery isan'andro nohon'ny nandraisany fahavelomana (fiainana).
- Ny fananantsika tombon'androm-pisiana ve no manambara fa izay no tena fiainana ?
- Ny fahataperan'ny fisiana ve no midika ho fahataperan'ny fiainana ?
- Isika ve izany no mamaritra ny fiainana sy ny fisiana hita maso ary ilay tena fisiana ambadik'izao fisiana izao ?

Our Story

COMME SON NOM L'INDIQUE, G.I.M.EL VOUS ENSEIGNERA, COMMENT RÉVEILLÉ LA MOITIÉ DIVINE QUI SOMMEIL EN VOUS, ELLE VOUS APPRENDRA ÉGALEMENT COMMENT OUVRIR VOS YEUX SPIRITUEL POUR MIEUX DISCERNER LE BIEN ET LE MAL, ELLE VOUS GUIDERA AUSSI ET VOUS AIDERA À OUVRIR VOS OREILLES SPIRITUEL POUR MIEUX ENTENDRE LA VOIX DE L'ÂME ET CELUI DES ÊTRES DIVINES QUI NOUS GUIDE...
EN FIN G.I.M.EL VOUS INDIQUERA COMMENT SE LIBÉRER DE CE MONDE PHYSIQUE QUI EST LA NOTRE ET QUI NOUS EMPRISONNE TANT. CAR NOTRE PRISON EST ENFOUI À L’INTÉRIEURE DE NOUS-MÊME, DANS NOS CŒURS, DANS NOS ESPRITS ET ICI DANS CE BAS MONDE....

Location

Category

Telephone

Website

Address


Andoharanofotsy
Tanjombato
102

Opening Hours

Saturday 14:30 - 18:00
Sunday 14:30 - 18:30

Other Education in Tanjombato (show all)
Vahatra Mozika - Cours de musique Vahatra Mozika - Cours de musique
Lot IA 67 Bis Tanjombato
Tanjombato

Cours de clavier , de guitare et de batterie pour tous

English Speaking Skills English Speaking Skills
Tanjombato

Teaching

Fahombiazako formation Fahombiazako formation
Tanjombato, TANA 102

* la formation est destinée principalement aux débutants en langue frse. * 2 semaines de remises à niveau frs (avc supports + exercices + pratiques) * 2 semaines d'initiation au call * avc possibilité d'embauche à la *15/vague

SET Spoken English Training SET Spoken English Training
Antsimondrano
Tanjombato, 102

Speak English everywhere

AC TED-Ed club AC TED-Ed club
Tanjombato, ANTANANARIVO 102

A program that aims to give young Malagasy the space and time to pursue their passions, the room to