MR/ Devanandha Vidhyalaya

MR/ Devanandha Vidhyalaya

මාර/දේවානන්ද විද්‍යාලයේ නිල ෆේස්බුක්

Operating as usual

Photos from MR/ Devanandha Vidhyalaya's post 04/10/2022

කලාව හඳුනන රසවින්දනයක් ඇති දරු පරපුරක් වෙනුවෙන්

ගී රස වෑහෙන සංගීත හෝරාව
ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය - ගල්බඩ
7 September 2022

Photos from MR/ Devanandha Vidhyalaya's post 04/10/2022

දෙව්නද කිරුළු

හෙට ලොව නායකයින් අද දින අභිසෙස් ගැන්වීම
ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය - ගල්බඩ
Tuesday, 30 August 2022

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 07:30 - 13:30
Tuesday 07:30 - 13:30
Wednesday 07:30 - 13:30
Thursday 07:30 - 13:30
Friday 07:30 - 13:30