සියැස

සියැස

Siyasa Educational Institute is a well-established institute within the area. We have well educated

Operating as usual

Photos from සියැස's post 21/10/2022
21/10/2022
09/01/2021

ජනවාරි 25න් පසු නිරෝධායන නීතිවලට යටත්ව #සියැස ආයතනයේ සියලු ම පන්ති ආරම්භ වේ.
කඳවල, කටාන
071 59 58 332/ 077 29 10 909

07/11/2020

#සියැස - කඳවල,කටාන
0715958332/077291 0909
තුන්වන කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම ආරම්භ වේ.

12/10/2020

වැහුන පාර
☝️

28/09/2020

** තෙවන වාර නිවාඩුව 2020.12.24 සිට 2021.01.03 දක්වා.

** විශේෂ නිවාඩුවෙන් පසුව පාසල් ආරම්භය 2021.02.01 දින

09/09/2020

#සියැස
කඳවල කටාන
0715958332

09/09/2020

#සියැස
0715958332
කඳවල කටාන

30/08/2020

ඉංග්‍රීසි
6:7/8/9/10/11 ශ්‍රේණි
#සියැස කඳවල, කටාන ( රූ සළු ගාමන්ට්සල)

30/08/2020

ගණිතය...
#සියැස කඳවල,කටාන (රූ සළු ගාමන්ට් අසල)
8/9/10/11 ශේණි
#අෂේන්තුලක්ෂිත

13/08/2020

ගණිත ගැටලු
සැප්තැම්බර් මස සිට..

#සියැස
0715958332
0772910909

Mobile uploads 13/08/2020
10/06/2020

29වන සඳුදා සිට සුපුරුදු කාලසටහනට අනුව පන්ති ආරම්භ වේ.
- සියැස-

07/05/2020

Copied

29/04/2020

We are proud of you sir..🔥

💐

Jude Kathurusingha

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

Merry Christmas

Telephone

Website