කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life, Seoul Videos

Videos by කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life in Seoul. කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life

දවසක ඔයාට මාව මගහැරෙන්න පුලුවන්. එදාට දුක් වෙන්න එපා💙

Other කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life videos

දවසක ඔයාට මාව මගහැරෙන්න පුලුවන්. එදාට දුක් වෙන්න එපා💙

❤️❤️❤️❤️

තවත් හැබෑ වුන එක් සිහිනයක්💙🇰🇷💙

කොරියාව තමා ලමයො හොදම රට🇰🇷✈️💙

හීන වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන හැමෝගෙම හීන මේ වගේ හැබෑ වෙන්න ඕනෙ. 🇰🇷 ❤️🇰🇷💙💜🤍

💙🇰🇷❤️🌻👊

💙🇰🇷❤️🌻ඔයත් දවසක එනවා නේද

💙🇰🇷❤️

තවත් හිත හිත ඉන්න එපා ළමයෝ . ඉක්මනින්ම කොරියාවට එන්න ❤️ 🇰🇷💙

කොරියාවට ගියහම බලාගමු😁 🇰🇷💙

හීන වෙනුවෙන් කැපවෙමු. ආදරෙයි සුන්දර දකුණු කොරියාවට❤️ 🇰🇷💙

මේක තමයි කොරියාව මිත්‍රයා.💙🇰🇷🤍. 한국 사랑해요 ❤️

🇰🇷💙🤍

Chonan ayyage korean style 😆😁🇰🇷❤️අමුකු ඩුමුකු😆

❤🤍💙🖐👌

තාමත් විශ්වාසයි🥰 ජිවිතේ හොදම කාලෙ එන්නෙ ඉස්සහරහට කියලා✈️ 🇰🇷❤️

𝓵𝓸𝐯𝗲💜𝘆𝖔𝒖 💜𝘵𝓸𝓸 💜𝐡𝕠𝓃𝓮𝐲💋😌🇰🇷✈👍

😍😍✌

🇰🇷✈👍

✈🇰🇷❤😌