संस्कृतभारती-दक्षिणवङ्गः

संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय सेवाभावनया कार्यं क्रियमाणम् एकं संघटनम् ॥

Operating as usual

[06/27/21]   अधुना पश्चिमवङ्गस्य हावडापटले १८८१तम खृष्टाब्दस्य काचन घटना। कश्चन देशीय विचारविभागीयः पटलशासकः (Judicial Magistrate) आगतः आसीत्। आरक्षकाः यान् देशीयजनान् अल्पापराधेन, अपराधहीनतया वा गृह्णन्ति तान् अयं दण्डम् अप्रदाय मुञ्चति। एतेन पटलशासकः (Magistrate) Mr. Buckland अतीव खिद्यति स्म, कुप्यति स्म च। कदाचित् हावडापौरसभया काचिद् विज्ञप्तिः दत्ता। तत्र लिखितम् आसीत् कोऽपि Combustible पदार्थेन गृहस्य आच्छादनं न कुर्यात्। एवं कुर्वन् दण्डभाग् भविष्यति इति। अस्याः विज्ञप्तेः वङ्गानुवादं कृतवान् पौरसभायाः प्रशासकः Mr. Dorinthon महोदयः। Combustible इत्यस्य अनुवादः तेन कृतः ‘जलीयपदार्थेन’ इति। वस्तुतः ज्वलनशीलपदार्थेन इति अनुवादः कथञ्चिद् बोधं जनयेत्। किन्तु ब्रिटिश्-कर्मकरः आत्मानं वङ्गभाषाभिज्ञं मत्वा इमाम् एव विज्ञप्तिं प्रासारयत्।
काचिद् वृद्धा पर्णकुटीरे वसति स्म। तस्याः कृते विज्ञप्तिः प्रेषिता। विज्ञप्तिं पठित्वा सा न अवगतवती यत्, जलीयपदार्थेन गृहाच्छादनस्य किं तात्पर्यम्। सा पर्णकुटीरस्य च्छदौ वृष्टि-शिशिरादि-जलं नित्यम् अपसारयति स्म। यथाकालम् आरक्षकाः तां निगृहीतवन्तः। पूर्वोक्तस्य देशीयस्य विचारकस्य अधिकरणे तस्याः विचारः अभवत्। विचारकः लिखितवान्, “यस्याः विज्ञप्तेः अर्थम् अवगन्तुं स्वयं विचारकः असमर्थः, तस्याः विज्ञप्तेः उल्लङ्घनाय दण्डदानम् अनुचितम्।”
एतेन कुपितः Mr. Buckland एतस्य निर्णयस्य विषये टिप्पणीं लिखितवान्, “His vanity in the knowledge of the Bengali Language has misled the judgement...” इत्यादि।
एतेन नितरां कुपितः विचारकः तस्मै पटलशासकाय पत्रं लिखितवान्, “You are not my judicial superior officer; and you have no right to criticise my judgment.” तेन इतोऽपि लिखितम्, “त्वं क्षमायाचनं कुरु। अथवा मासाभ्यन्तरे एतत् पत्रं commissioner कृते प्रेषय।” Buckland-महोदयः स्वदोषं ज्ञातवान्। किन्तु, स तूष्णीं स्थितः। मासात् परं कदाचित् commissioner स्वयं हावडाम् आगतः परिदर्शनार्थम्। तदा पूर्वोक्तः विचारकः तस्य सकाशे गत्वा इमां घटनां विवृतवान्। एतद् ज्ञात्वा नितरां भीतः Buckland तेन सह मिलित्वा उक्तवान्, “Have you seen..... what remarks I have made about you in my annual reports?”
विचारकः– “It is not my habit to inquire what District Magistrates write about me in their reports.”
Buckland– “I have spoken very highly of you.”
विचारकः– “I don’t care to know that.”
Buckland महोदयः विपदि पतितः। सः ईदृशं जनं पूर्वं न दृष्टवान् आसीत्। स उक्तवान्, “केभ्यश्चिद् दिनेभ्यः पूर्वं भवतः निर्णयस्य उपरि टिप्पणीलेखनाय त्वं यत् पत्रं प्रदत्तवान्, तत् कृपया प्रतिस्वीकुरु।” विचारकः अवदत्, “भवान् क्षमायाचनां करोतु। अन्यथा न प्रतिस्वीकरोमि।”
Buckland– “त्वं जानासि यत् Magistrate पदस्य किञ्चिद् गौरवं, कश्चन सम्मानः भवति।”
विचारकः– “किन्तु सर्वे तद् गौरवं, तं सम्मानं रक्षितुं न जानन्ति।”
Buckland– “अस्तु, मम टिप्पणीम् अहं प्रतिस्वीकरोमि, त्वं तव पत्रं स्वीकुरु।”
ततः परं Buckland पूर्वोक्त-टिप्पण्याः अधः पुनः टिप्पणीं लिखितवान्, “I regret I passed the above remarks; I withdraw them.”

अस्य विचारकस्य नाम श्रीयुक्तः वङ्किमचन्द्रचट्टोपाध्यायः। तस्य अमरं गीतं “वन्दे मातरम्” स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य प्रमुखः मन्त्रः आसीत्। तस्य ऋषिकल्पस्य योगिपुरुषस्य जन्म अभवत्, १८३८ खृष्टाब्दस्य जुनमासस्य २७ दिनाङ्के। तस्य चरणयोः आस्माकीना प्रणतयः।

दक्षिणवङ्गप्रान्तीयसंस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदा प्रचारितः अयं लेखः।

Meet 26/06/2021

Meet

🗣️ *विज्ञापनम्* 🗣️
🙏सादरं नमस्कारः
मान्याः महोदयाः
*प्रातः स्मरणम्* इत्यस्मिन् What'supp गणे श्वः नाम 27/06/2021 (रवौ) प्रातः 6:30 वादने प्रत्यहमिव प्रातस्स्मरणकाले सुप्रसिद्धस्य औपन्यासिकस्य *श्रीबङ्किमचन्द्र* चट्टोपाध्यायस्य जन्मोत्सवः उज्जापयिष्यते । कार्यक्रमेऽस्मिन् विशिष्य *वन्दे मातरम्* इति श्रेष्ठस्य सङ्गीतस्य मनोज्ञं सुललितञ्च व्याख्यानं भविष्यति । अतः प्रान्तस्य सर्वेऽपि सम्मानीयाः शिक्षकाः शिक्षिकाश्च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा कार्यक्रमस्य गौरवं वर्द्धन्ताम् इति निवेदनम्।

*लिंक*- https://meet.google.com/seu-zasm-rxv

भवदीयः
स्वपनः (प्रान्तशिक्षणप्रमुखः)
संस्कृतभारती दक्षिणवङ्गः

Meet Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

संस्कृतभारती - आरोग्यमित्रम् 26/06/2021

संस्कृतभारती - आरोग्यमित्रम्

Namaste mahodaya, प्रचारः क्रियताम् । अद्य 26 जून् शनिवासरे सायं 7.30. Youtube link :https://www.youtube.com/watch?v=hcA26QtvAl8

संस्कृतभारती - आरोग्यमित्रम् ये कोरोणा सन्दर्भे आरोग्यविषये ,चिकित्साविषये संस्कृतेन परामर्श प्राप्तुम् इच्छन्ति,ते प्रश्नं,नाम,दूरवाणी सङ....

24/06/2021

समापनसत्रम्

अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः, समापनसत्रम्

24/06/2021

समापनसत्रम्

समापनसत्रम्

24/06/2021

https://meet.google.com/ztu-abzh-ecd
24/06/2021 (Thursday), 6 PM

https://meet.google.com/ztu-abzh-ecd
24/06/2021 (Thursday), 6 PM

23/06/2021
22/06/2021

विक्रमोर्वशीयविमर्शः

विक्रमोर्वशीयविमर्शः

21/06/2021

अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः - विमर्शः - विषयः - ऋतुसंहारम्

ऋतुसंहारस्य सामान्यपरिचयः

20/06/2021
20/06/2021
19/06/2021

अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। रघुवंशमहाकाव्यस्य विमर्शः।

“अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः” इति शीर्षकाङ्कितायाः सप्ताहव्यापिन्याः कालिदासचर्चाया अङ्गत्वेन रघुवंशमहाकाव्यस्य विमर्शं प्रस्तौति ड.श्रीमन्तभद्र-महोदयः।

18/06/2021

"अस्ति कश्चिद्वाग्विशेषः"

मेघदूतविमर्शः - सौम्यजित् सेनः

18/06/2021

कालिदासचर्चा

कालिदाससप्ताहम् उपलक्ष्य मेघदूतस्य कुमारसम्भवस्य च विमर्शः। विमर्शकौ ड.तन्मयकुमारभट्टाचार्यः, ड.समीपेषुदासः

17/06/2021

कुमारसम्भवम्

कुमारसम्भवम्

17/06/2021

আষাঢ়ের প্রথম দিবস। মহাকবি কালিদাসের স্মরণে সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গের বিদ্বৎপরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান “অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ”-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান– ‘কালিদাস বিমর্শ’।

বক্তা– ড. রাকেশ দাশ (কালিদাস), ড. জনার্দন ঘোষ (কালিদাস এবং ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব), ড. সোমনাথ সরকার (কুমারসম্ভব : একটি বিচিত্র বর্ণালী)।

সঞ্চালনায় শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষ।

Photos from संस्कृतभारती-दक्षिणवङ्गः's post 16/06/2021

Photos from संस्कृतभारती-दक्षिणवङ्गः's post

15/06/2021

श्वः श्रवणाय सूत्रं दास्यते।

श्वः श्रवणाय सूत्रं दास्यते।

15/06/2021
15/06/2021

प्रबोधनवर्गस्य समारोपकार्यक्रमः

प्रबोधनवर्गस्य समारोपकार्यक्रमः

[06/15/21]   সংস্কৃত কি ও কেন পড়বেন?
বন্ধুরা, আমার আজকের পোস্টটাও সংস্কৃত সম্বন্ধে। অনেকটাই বড়, একটু ধৈর্য ধরে পড়তে হবে। আপনাদের ভাল লাগলে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
সংস্কৃত কি ও কেন পড়বেন?
আপনি কি বাংলা বা ইংলিশ বা হিন্দি সাহিত্যের বা দর্শনের বা ইতিহাসের বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা সমাজতত্ত্বের বা অর্থনীতির বা বিজ্ঞানের ছাত্র
"helvetica" , "sans-serif";">, শিক্ষক বা অধ্যাপক? স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বা পড়ান? আপনি কি নিজের সাব্জেক্ট ভালভাবে জানতে চান,বা নিজেকে পারফেক্ট্রূপে দেখতে চান (relative perfection), আপনার লেখালেখির মান উন্নত করতে চান? অন্যদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে চান, তাহলে বন্ধু, সংস্কৃতভাষায় লেখা উক্ত সমস্ত বিষয়ে অনেক বই আছে। বইগুলো একটু পড়ে দেখুন। আশা করি আপনি হতাশ হবেন না।
(এটা সংস্কৃতের বিজ্ঞাপন নয়, প্রকৃত সত্য।)
অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে—সংস্কৃত একটা ভাষা। কিন্তু না বন্ধু, সংস্কৃত শুধুই একটা ভাষা নয়, এটা আমাদের culture, আমাদের Identity, আমাদের পরিচয়, আমাদের ভারতীয় জাতিসত্তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃত আমাদের গর্ব, সংস্কৃত আমাদের অলংকার, সংস্কৃত আমাদের অহঙ্কার, আমাদের জীবনের অমৃত রসায়ন । এর রস একটু পান করে দেখুন আনন্দে বুঁদ হয়ে যাবেন। আমাদের প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ যেমন বলেছিলেন—
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি পৃথিবীর মুখ খুঁজিতে চাই না আর
তেমনি আপনিও বলবেন—
সংস্কৃতের রস আমি পান করিয়াছি , অন্য রস খুঁজিতে চাই না আর।
অন্য সকল জাতির পূর্বপুরুষেরা যখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর সর্বপ্রথম সাহিত্য ও দর্শনের উন্নত গ্রন্থ বেদ লিখে ফেলেছেন। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির অনেক উন্নত চর্চা আমাদের মুনিঋষিরা করে গেছেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্বের ও ব্যাকরণের গ্রন্থ আমাদের মনীষীদেরই রচনা। আচার্য পাণিনির ব্যাকরণ কতটা scientific তা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের তো নিজেদের ভালটাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার স্বভাব আছে, যে পর্যন্ত বিদেশীরা স্বীকৃতি না দেবে, সেই পর্যন্ত আমরা তার দাম দিই না।
ঠিক আছে—আমি সেই সার্টিফিকটটাই (মূল্যায়ন) আপনাদের দেখাই---

‘---the grammar of Panini—is one of the greatest monuments of human intelligence.’’ (Leonard Bloomfield)
—the earliest scientific work in any language any Indo-European language.’’
(Prof. R.H. Robins)
‘‘What is more, it seems that even Panini’s grammar can be interpreted as a fragment of such a ‘generative grammar’ in essentially the contemporary sense of this term.’’ (Noam Chomsky)
(বন্ধু, সংস্কৃতে লেখা বইয়ের উপর বিদেশী স্কলারদের অসংখ্য এত ভাল ভাল সার্টিফিকেট (মূল্যায়ন) আছে যে, যারা সংস্কৃতকে অবজ্ঞা করেন, তারা ভারতীয় হিসাবে লজ্জা পাবেন। )
আপনি কি নাস্তিক? তাহলে বেদ-উপনিষদগুলি একবার পড়ে দেখুন তো? না না, আপনার ভয় নেই, আপনি নাস্তিকই থাকবেন, কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গী আরো স্বচ্ছ হবে।
আপনি যদি আস্তিক হন, তাহলে বেদ-উপনিষদ-গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়া ছাড়া আপনার অন্য কোন বিকল্প নেই।
আপনি কি ডাক্তারি পড়েন বা করেন বা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করেন বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েন বা গবেষণা করেন? তাহলে কষ্ট করে একবার আমাদের চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থগুলি একবার পড়ে দেখুন। অঙ্ক নিয়ে যাদের কারবার তাঁরা ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, শ্রীধরাচার্য প্রমুখের গ্রন্থ পড়ে দেখুন। আর যদি আর্কিটেক্চার নিয়ে কাজকর্ম করেন তাহলে আমদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের বইগুলি পড়ে দেখুন। আশা করি আপনারা নিরাশ হবেন না। এই প্রসঙ্গে আপনাদের একটা তথ্য দিচ্ছি--
আপনারা নিশ্চয়ই বিখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম জানেন, যাঁর অনেক বিখ্যাত গবেষণা এবং উদ্যোগ বাংলার অনেক উন্নতি সাধন করেছিল সেই প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি টানা ১৫ বছর নিবিষ্টচিত্তে সংস্কৃত পড়েছেন এবং প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি ২০০-এর বেশী রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থের কথা বলেছেন।
যারা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়ছেন বা পড়াচ্ছেন বা গবেষণা করছেন তাঁরা মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার, নীতিবাক্যামৃত, শুক্রনীতিসার, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, পরাশর সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, বিদূরনীতি ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য পেতে পারেন।
যারা রাজনীতি করেন, নেতা-মন্ত্রী হন, দেশ চালান, তাদের আমি অনুরোধ করব—আপনারা উক্ত বইগুলি পড়ে দেখুন,আপনারা যে পদ্গুলিতে আসীন আছেন সেই পদের গুরুত্ব, সেই পদলাভের যোগ্যতা, কাজের ধরণ, কি কি Moral code of conduct মেনে চলতে হয়, তা যদি আপনারা অনুসরণ করেন, তাহলে সাধারণ পাবলিক আপনাদের salute জানাবে।
যারা কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব চর্চা করেন, তাদের তো সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব আরো ভাল করে পড়তে হবে। দীর্ঘ প্রায় ২০০০ বছর ধরে সংস্কৃতে এর আলোচনা হয়েছে। আমি কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য করছি—
ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষ,আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, দন্ডীর কাব্যাদর্শ, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিত, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর ইত্যাদি।
যারা দর্শন নিয়ে পড়াশুনা, গবেষণা বা শিক্ষকতা করেন, তাদের তো original সংস্কৃতে লেখা বই পড়তে হয়। যেমন—তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ, সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, যোগসূত্র, বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতি। তাঁদের অনেকেরই কেবলমাত্র বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ফলে মূলের রস তারা পান না।
বন্ধু, আপনারা কি জানেন—যাকে এতদিন আমরা শুধুই ধর্মগ্রন্থরূপে মেনে এসেছি, সেই ‘গীতা’ নিয়ে এখন নতুন করে চিন্তা-ভাবনা চলছে—কীভাবে আধুনিক ম্যানেজমেন্টে গীতার উপদেশ কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে?
যে কোন আকর গ্রন্থের বৈশিষ্টই তাই। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনে তার নতুন করে মূল্যায়ন হয়, মানুষ তা থেকে বাঁচার রসদ খুঁজে পায়। সেইজন্য ক্লাসিক গ্রন্থ এবং প্রাচীন সংস্কৃতির নিত্য নতুন আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন।
সংস্কৃত আমাদের জীবনে যে কতটা প্রয়োজনীয় সেই সম্বন্ধে আপনাদের কিছু তথ্য দিচ্ছি—
আপনি হয়তো কোন প্রিয়জনের শোকে মুহ্যমান, একটু থিতু হয়ে গীতার সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ অধ্যায় দুটি একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন, দেখবেন আপনার এক অনির্বচনীয় অনুভূতি হবে। আপনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, আপনার ভিতরেও অনেক পরিবর্তন আসবে যেটা সারা জীবন আপনাকে হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মতো গাইড করবে।
মনে যে কোন ধরণের অশান্তি এলে গীতা-উপ নিষদ একাগ্রচিত্তে পাঠ করলে মন শান্ত হয়। এটা শুধু আমার একার কথা নয়, এটা অনেক মনীষীর উপলব্ধি।
বন্ধু, জ্ঞানের কোন জাত নেই, ধর্ম বা সম্প্রদায়ও নেই। জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার। তাই যে কোন লোক এই বইগুলি পড়তে পারে। পড়ে দেখুন উপকার ছাড়া অপকার হবে না। original সংস্কৃতে এবং যথাযথ উচ্চারণ করে পাঠ করলে দেখবেন মনে কি নিবিড় প্রশান্তি!
আপনি হয়তো ঝিমিয়ে পড়েছেন, কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন না, এনার্জি লস, আপনি শ্রী শ্রী চন্ডী পড়ুন, বা ঋগ্বেদের বাক্ সূক্তের মন্ত্রগুলি জোরে জোরে পাঠ করুন, দেখবেন আপনার সমস্ত জড়তা কেটে গেছে।
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে Music therapy, Counselling এর কার্যকারিতা এখন স্বীকার করা হয়। আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থে যে সমস্ত মন্ত্র এবং শ্লোক আছে সেগুলির ছন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্য অপূর্ব। এগুলির যথাযথ আবৃত্তির মাধ্যমে সেই therapy-র কাজ করা যেতে পারে।
বন্ধু, ভাবছেন আমি কায়দা করে আপনাদের সংস্কৃত পড়ার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করছি? তা কিন্তু একেবারেই নয়। শব্দের যে অপরিমেয় শক্তি আছে তা আমাদের প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞান। আপনি যদি সুন্দর করে কথা বলেন, প্রিয় কথা বলেন, দেখবেন আপনি নিজেও অন্য সকলের প্রিয় হয়ে গেছেন।
এই শব্দশক্তির বা বাক্ শক্তির গূঢ় রহস্যের কথা আমাদের দার্শনিক এবং বৈয়াকরণরা সবিস্তারে বলে গেছেন। আমি কয়েকটি লাইন আপনাদের বলছি—

‘’ইদমন্ধংতমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।

(কাব্যাদর্শ/১ম পরিচ্ছেদ)
(এই ত্রিভুবন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত, যদি শব্দরূপ জ্যোতি সমগ্র সংসারকে আলোকিত না করত।)

গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্যতে বুধৈঃ।

দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গোত্বং প্রযোক্তুঃ সৈব শংসতি।।

(কাব্যাদর্শ/১ম পরিচ্ছেদ)
(বুধগণ বা পন্ডিতগণ সম্যক্ভাবে প্রযুক্ত শব্দ বা বাক্ -কে কামধেনুর মত মনে করেন। অর্থাৎ শব্দ ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে তা থেকে অভীপ্সিত অর্থ লাভ করা যায়। আবার, এই শব্দই যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে বক্তার মূর্খতাই প্রতিপাদন করবে। )
আচার্য ভর্তৃহরি শব্দ নিয়ে অনেক গভীর দার্শনিক আলোচনা করেছেন। তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থটি অনেক দার্শনিক, বৈয়াকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এখনও এই বই নিয়ে গবেষণা চলছে।
কেউ বলেন—সংস্কৃত dead language, কেউ বলেন— living language, আমি বলি—সংস্কৃত নিয়ে তর্ক করো না। সংস্কৃত ভারতের আত্মা (Soul), সংস্কৃত ভারতের চেতনা (conciousness)। সংস্কৃত ছাড়া ভারতবর্ষ অস্তিত্বহীন। আপনারা অনেকেই জানেন ভারতবর্ষকে ভালবেসে কত বিদেশী মনীষী সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিসের জন্য? ভারতবর্ষে কী ছিল যার জন্য তাঁদের এই আত্মত্যাগ? তাঁদের জীবনব্যাপী নিরলস সাধনা? কীসের জন্য? তা হল—ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যা সংস্কৃতে বিধৃত।
ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা সুদীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর তপস্যায় জগৎ ও জীবনের যে সুগভীর সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যুগে যুগে সেই জীবন সত্যের সন্ধান পেতে বিদেশী পর্যটকরা এসেছেন। নিজেদের দেশে নিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সত্যসন্ধানী আলো। এর দ্বারা তাঁরা জীবন-পথের দিশা খুঁজে পেয়েছেন।
বিশ্বমানবতাবাদ- প্রতিষ্ঠা, মানুষে মানুষে মৈত্রীস্থাপন, সমগ্র জীবজগৎ ও জড়জগৎ-এর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কস্থাপন, এককথায় সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধন ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনা। আমাদের উপনিষদে বার বার এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে। আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে ভুলেছি বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা। আমাদের নীতি-নৈতিকতা আজ তলানিতে ঠেকেছে। আমাদের সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আমরা মানবিক গুণগুলি হারিয়ে ফেলছি। সমাজের creamy layer বলে যারা সম্মানিত তাঁরাও আজ অবক্ষয়ের শিকার। এই চোরাবালিতে পড়ে আমরা যেন অসহায়ভাবে নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি।
এই অবস্থায় একমাত্র প্রতীকার হতে পারে যদি কালবিলম্ব না করে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা শুরু করা যায়। আসুন না আমরা সবাই মিলে একটু চেষ্টা করি—
সংস্কৃত পড়ে জীবনে তার প্রয়োগ করে নিজেদের এবং সমাজকে একটু বদলাতে পারি কি না। সবশেষে প্রার্থনা করি—

‘’সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।

(ঋগবেদ—সংজ্ঞানসূক্ত)

(তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।)

14/06/2021

🙏🏻 सर्वेषां स्वागतम् 🙏🏻

🙏🏻 सर्वेषां स्वागतम् 🙏🏻

09/06/2021

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯১ তম সূক্ত। অষ্টকানুসারী পাঠক্রমে অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ অনুবাকের ৪০ তম সূক্ত। সূক্তটি সংজ্ঞান সূক্ত নামে পরিচিত। সূক্তটি সংসমিদ্যুবসে এই মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু সংগচ্ছধ্বম্ এই মন্ত্রটিই এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র বলে ভ্রান্তি রয়েছে। সূক্তের ঋষি সংবনন। তৃতীয় মন্ত্রের (সমানো মন্ত্রঃ) ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ। অবশিষ্ট তিনটি মন্ত্রের ছন্দ অনুষ্টুভ্। প্রথম মন্ত্রের (সংসমিদ্যুবসে) দেবতা অগ্নি। অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহের দেবতা সংজ্ঞান। এর বিনিয়োগ স্থলবিশেষে ভিন্ন।

संस॒मिद्यु॑वसे वृष॒न्नग्ने॒ विश्वा॑न्य॒र्य आ।
इ॒ळस्प॒दे समि॑ध्यसे॒ स नो॒ वसू॒न्या भ॑र॥१॥
হে সমস্ত কামনা বর্ষণকারী অগ্নিদেব! তুমি ঈশ্বর (সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক)। তুমিই সমস্ত প্রাণিকুলকে মিশ্রিত করেছ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে তুমিই সমস্ত প্রাণিকুলকে বৈশ্বানর রূপে ব্যাপ্ত করে আছ–অন্য কোন দেবতা নয়। ইড়স্পদে অর্থাৎ যজ্ঞকুণ্ডের উত্তরবেদীর নাভিতে তুমি প্রখর দীপ্তির সহিত প্রকাশিত হও। সেই তুমি আমাদের ধন প্রদান কর।

सङ्ग॑च्छध्वं॒ सं व॑दध्वं॒ सं वो॒ मनां॑सि जानताम्।
दे॒वा भा॒गं यथा॒ पूर्वे॑ सञ्जाना॒ना उ॒पास॑ते॥२॥
হে স্তোত্রপাঠকারিগণ! তোমরা একত্রিত হও। পারস্পরিক বিরোধ পরিত্যাগ করে একসঙ্গে একই কথা বল। তোমাদের মনগুলি একই রকম জ্ঞান লাভ করুক। যেমন পূর্বকালে দেবতারা একমত হয়ে নিজের নিজের হবির ভাগ গ্রহণ করেন তোমরাও তেমন বৈমনস্য ত্যাগ করে সম্পদের নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ কর।

स॒मा॒नो मन्त्रः॒ समि॑तिः समा॒नी स॑मा॒नं मनः॑ स॒ह चि॒त्तमे॑षाम्।
स॒मा॒नं मन्त्र॑म॒भि म॑न्त्रये वः समा॒नेन॑ वो ह॒विषा॑ जुहोमि॥
(এই মন্ত্রের প্রথম অর্ধেক অংশ পরোক্ষ ভাবে বলা এবং পরের অর্ধাংশ প্রত্যক্ষ ভাবে বলা হয়েছে।) একই যজ্ঞে নিযুক্ত এই সমস্ত স্তোত্রপাঠকারীদের মন্ত্রগুলি একই প্রকারের হোক। তাদের ফলপ্রাপ্তিও এক প্রকার হোক। তাদের মননের সাধন মনগুলি এক প্রকার হোক। একের চিত্ত অর্থাৎ বিচারলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অপরের চিত্তও একীভূত হোক। (এত দূর পরোক্ষ ভাবে বলা হয়েছে। এর পরের অংশটি দেবতা কিংবা ঋষি ঋত্বিকদের উদ্দেশে সরাসরি বলছেন।)
আমি তোমাদের সকলকে এক প্রকার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করছি। তোমাদের সকলের উদ্দেশে এক প্রকার হবির দ্বারাই আহুতি প্রদান করছি।

स॒मा॒नी व॒ आकू॑तिः समा॒ना हृद॑यानि वः।
स॒मा॒नम॑स्तु वो॒ मनो॒ यथा॑ वः॒ सुस॒हास॑ति॥४॥
তোমাদের সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় এক প্রকার হোক। তোমাদের হৃদয়গুলি এক প্রকার হোক। তোমাদের অন্তঃকরণ এক প্রকার হোক। তোমাদের সাহিত্য (সাহচর্য কিংবা মিলন) সুন্দর ভাবে থাক (যেন নষ্ট না হয়)।

Videos (show all)

समापनसत्रम्
समापनसत्रम्
विक्रमोर्वशीयविमर्शः
अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः - विमर्शः - विषयः - ऋतुसंहारम्
"अस्ति कश्चिद्वाग्विशेषः"
अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। रघुवंशमहाकाव्यस्य विमर्शः।
कुमारसम्भवम्
कालिदासचर्चा

Location

Category

Telephone

Address


26 Bidhan Sarani
Kolkata
700006
Other Education in Kolkata (show all)
Stylist Classes Stylist Classes
266, Laketown Road, 1st Floor Block-B
Kolkata, 700 089

At Stylist Classes, we provide you an exciting range of various crafts which enhances one's creative skills.

ECIS (Ed-Care Institute of Studies) ECIS (Ed-Care Institute of Studies)
66/2, Nimtalla Ghat Street (Daga Kunj) KOLKATA-6 61,block-c Bangur Avenue, Kol-55
Kolkata, 700055

Palium Skills Palium Skills
1/22 Poddar Nagar
Kolkata, 700068

Palium Skills offers training and certifications to professionals for developing their knowledge and employment profiles. Trainings are delivered by a team of experienced experienced professionals who have huge experience in their respective domains.

Infouniv Kolkata Infouniv Kolkata
2, Chowringhee Terrace, Near NANDAN (Opp. Gokhale Road Post Office)
Kolkata, 700020

Research Software Solutions Pvt. Ltd., an ISO 9001:2000 company, was founded with the objective of providing Software, Networking and Training Solutions to

Naukri Jankari Naukri Jankari
Kolkata, 700009

Naukri Jankari gives you all latest news updates on UPSC, PSC, SSC, FCI, LIC, NICL, Rail, Bank etc. exams. http://naukrijankari.in

PCM Homeopathic Hospital & College PCM Homeopathic Hospital & College
14/1 Narkeldanga North Road
Kolkata, 700011

This college is Estd - 1926 by Late Dr.Jitendra Nath Majumdar.

IIM calcutta- Healthcare Management IIM calcutta- Healthcare Management
Indian Institute Of Management
Kolkata

Aalo. Imparting Knowledge, Empowering Lives. Aalo. Imparting Knowledge, Empowering Lives.
81 Indra Biswas Road
Kolkata, 700037

A platform to help needy meritorious students to achieve integral development visioned by Swami Vivekananda.

Al-Bayyinah Islamic Education & Welfare Centre Al-Bayyinah Islamic Education & Welfare Centre
3E/1A Mistry Para Lane
Kolkata, 700014

This is an Islamic Organisation located in Kolkata,India. It focus mainly in Promoting True Islamic Teachings and educating and helping the general masses

Little Readers' Nook Little Readers' Nook
12/5 Ballygunge Park Road
Kolkata, 700019

Fun LIFE SKILLS class for ages 2-10 Read, question and share ideas to build self esteem, empathy, innovation, positive attitude and effective communication

LinkedIn Local Kolkata LinkedIn Local Kolkata
Kolkata

#LinkedInLocal Kolkata is a professional networking ecosystem structured around the principles of collaboration, authenticity and respect - with the purpose to create a platform to host relevant and meaningful events (seminars, panel discussions, etc)