Welsh Institute for Health and Social Care

Welsh Institute for Health and Social Care

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Welsh Institute for Health and Social Care, Educational Research Center, University of South Wales, Llantwit Street, .

Is the health and social care system in Wales working for you and other people that need it? 31/10/2023

Is the health and social care system in Wales working for you and other people that need it?

Do you want to help design a study that will help answer that question?

Meet Jo and Kelvin who are helping to make a difference to an important project we are running...

Is the health and social care system in Wales working for you and other people that need it? Do you want to help design a study that will help answer that question? If so, you might be interested in this opportunity:https://www.eventbrite.co.uk/e/is-...

A yw’r system iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio i chi ac i bobl eraill sydd ei angen? 31/10/2023

A yw’r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gweithio i chi ac i bobl eraill sydd ei angen?

Ydych chi eisiau helpu dylunio astudiaeth a fydd yn helpu ateb y cwestiwn yna?

Dewch i gwrdd â Jo a Kelvin sy'n helpu gwneud gwahaniaeth i brosiect pwysig rydyn ni'n ei redeg...

A yw’r system iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio i chi ac i bobl eraill sydd ei angen? Ydych chi eisiau helpu dylunio astudiaeth a fydd yn helpu ateb y cwestiwn yna? Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn:https://www.eventbr...

Evaluation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: expectations and experiences | GOV.WALES 03/03/2022

📢 The latest report on the ‘Expectations and Experiences’ of services users and carers from the national evaluation of the Social Services and Well-being (Wales) Act has been published this morning. The research identifies gap between people’s expectations and their experiences of social services in Wales. The report provides findings from 170 people living in Wales who receive care and support or who are carers. To read the full report go to: https://gov.wales/evaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences

Evaluation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: expectations and experiences | GOV.WALES This report focuses on the short term outcomes and impacts across five domains: individuals, family and carers, communities, workers, organisations.

Heb ganfod y dudalen | LLYW.CYMRU 03/03/2022

📢 Mae’r adroddiad diweddaraf ar ‘Disgwyliadau a Phrofiadau’ defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr o’r gwerthusiad cenedlaethol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi’i gyhoeddi'r bore yma. Mae’r ymchwil yn nodi bwlch rhwng disgwyliadau pobl a’u profiadau o wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn rhoi canfyddiadau gan 170 o bobl sy’n byw yng Nghymru sy’n derbyn gofal a chymorth neu sy’n ofalwyr. I ddarllen yr adroddiad llawn ewch i: https://llyw.cymru/gwerthusiad-gwasanaethau-cymdeithasol-a-lles-cymru-deddf-2014-disgwyliadau-a-phrofiadau

Heb ganfod y dudalen | LLYW.CYMRU Yn anffodus nid oedd modd dod o hyd i'r dudalen yr oeddech yn ceisio'i gweld.

Want your school to be the top-listed School/college?