Wibli Wobli Nursery

Welsh-medium nursery in Newport. Nurturing through language and play. Meithrin trwy iaith a chwarae.

Operating as usual

15/07/2023

Reminder Ti a Fi is on SATURDAY 29TH JULY this month. ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Nodyn atgoffa fydd Ti a Fi ar ddydd SADWRN 29AIN O ORFFENNAF y mis yma. ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

15/07/2023

Some of our Wimbledon themed tuff tray and activities. Who is watching the Wimbledon finals this weekend ??

๐ŸŽพ๐ŸŽพ๐ŸŽพ๐ŸŽพ๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚

Rhai oโ€™n bwrdd twfff thema Wimbledon a gweithgareddau heddiw. Pwy fydd yn gwylio rowndiau terfynol Wimbledon y penwythnos yma ??

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 14/07/2023

Super excited about this !! Wibli Wobli's very FIRST GRADUATION PARTY ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Invitations will be going out this week for Wibli Wobli grown ups to attend our graduations ceremony at the nursery next week.

will be there to capture the occasion ๐ŸŽฅ๐Ÿคฉ

Cyffrous iawn am hyn !! PARTI GRADDIO CYNTAF Wibli Wobli ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Bydd gwahoddiadau yn mynd allan yr wythnos hon i oedolion Wibli Wobli fynychu ein seremoni raddio yn y feithrinfa wythnos nesaf.

Bydd @jonplimmerphotography yno i ddal yr achlysur ๐ŸŽฅ๐Ÿคฉ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 14/07/2023

Super excited about this !! Wibli Wobli's very FIRST GRADUATION PARTY ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Invitations will be going out this week for Wibli Wobli grown ups to attend our graduations ceremony at the nursery next week.

Jon Plimmer Photography will be there to capture the occasion ๐ŸŽฅ๐Ÿคฉ

Cyffrous iawn am hyn !! PARTI GRADDIO CYNTAF Wibli Wobli ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Bydd gwahoddiadau yn mynd allan yr wythnos hon i oedolion Wibli Wobli fynychu ein seremoni raddio yn y feithrinfa wythnos nesaf.

Bydd Jon Plimmer Photography yno i ddal yr achlysur ๐ŸŽฅ๐Ÿคฉ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 13/07/2023

Holiday club additional spaces !
We have recruited some additional staff and now have some very limited additional spaces for holiday club.

If you would like a space get in touch to book. You will need to be QUICK as the last spaces got snapped up! ๐Ÿ’œ

We have lots of activities lined up. Including:

Animals Interactive
Kidslingo
Sparklab Cymru
Mini Eisteddfod Games

30 hours offer, childcare vouchers and tax-free childcare accepted. ยฃ30 per day 9am-3pm.

Lleoedd ychwanegol clwb gwyliau !
Rydym wedi recriwtio rhai staff ychwanegol a nawr mae gennym rai lleoedd ychwanegol cyfyngedig iawn ar gyfer clwb gwyliau.

Os hoffech chi le, cysylltwch i gadw lle. Bydd angen i chi fod yn GYFLYM wrth i'r bylchau olaf gael eu bachu! ๐Ÿ’œ

Mae gennym lawer o weithgareddau wedi'u trefnu. Gan gynnwys:

Anifeiliaid Rhyngweithiol
Plantlingo
Sparklab Cymru
Gemau Eisteddfod Mini

Derbynnir cynnig 30 awr, talebau gofal plant a gofal plant di-dreth. ยฃ30 y dydd 9am-3pm.

13/07/2023

TI A FI this month will be Saturday 29th July 10-11am at Wibli Wobli nursery (1st Floor Wern House, Rogerstone, NP10 9FQ). Suitable for ages 0-5 years.

Message to book or turn up. FREE and includes tea and biscuits, activities for children and Welsh songs / circle time at the end.

See you there ๐Ÿคฉ๐Ÿ’œ

TI A FI y mis yma bydd dydd Sadwrn 29ain Gorffennaf 10-11yb ym meithrinfa Wibli Wobli (Llawr 1af Tลท Wern, Tลท-du, NP10 9FQ). Yn addas ar gyfer 0-5 oed.

Neges i archebu neu droi i fyny. AM DDIM ac yn cynnwys te a bisgedi, gweithgareddau i blant a chaneuon Cymraeg / amser cylch ar y diwedd.

Welwn ni chi yna ๐Ÿคฉ๐Ÿ’œ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 12/07/2023

Our Wibli Woblis are super excited about this one !!! Animals Interactive will be visiting to show us some amazing animals. What animals would you like to see the most ?? ๐Ÿฆ‰๐Ÿฆ”๐Ÿ๐Ÿบ

They run sessions for groups in schools, nurseries, parties and events, available in English and Welsh language.

Mae ein Wibli Woblis yn hynod gyffrous am yr un yma!!! Bydd Animals Interactive yn ymweld i ddangos anifeiliaid anhygoel i ni. Pa anifeiliaid hoffech chi eu gweld fwyaf?? ๐Ÿ•ท๏ธ๐Ÿฆ‡๐Ÿฐ๐ŸฆŽ

Maent yn cynnal sesiynau ar gyfer grwpiau mewn ysgolion, meithrinfeydd, partรฏon a digwyddiadau, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 11/07/2023

Llongyfarchiadau to all the staff at Wibli Wobli on being the first holiday club setting in Wales to achieve the Welsh Promise Bronze Award ! We are already on the way to achieving Silver and will be going for Gold ๐Ÿ†

Read about it here : https://files.constantcontact.com/fd79b619101/9a50d49d-a6b0-4fe4-b3f4-100e597436cf.pdf?rdr=true

Llongyfarchiadau i holl staff Wibli Wobli ar fod y clwb gwyliau cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Efydd Addewid Cymru! Rydym eisoes ar y trywydd iawn i ennill A***n a byddwn yn mynd am Aur ๐Ÿ†

Darllenwch amdano yma:
https://files.constantcontact.com/fd79b619101/18876c90-fc5a-48fe-9322-d13e9c722cb5.pdf?rdr=true

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 10/07/2023

We are so passionate about all our Wibli Woblis getting the best start in life.

We promote healthy eating, have an on-site nursery cook who uses fresh ingredients (and sometimes even produce from our very own vegetable and herb patch !) Children also have a say in our menus and regularly partake in cooking activities. ๐Ÿ“

We provide engaging environments with lots of sensory and messy play setups, books, home corners, building and creative arts areas with provision both indoors and outdoors in our exclusive play area.

We have lots of fun activities, both organised by the nursery staff and from external providers such as spanish, science, first aid, animals interactive and sports, all included in our provision.

We take a child-led, curiosity approach and tailor learning taking into account every individual and their interests.

Our provision is in Welsh language where children are exposed to all the cognitive, social and emotional benefits of learning another language ๐ŸŒ

That is why we have been accepted as a Flying Start provider. We have very limited spaces from September so if you are eligible for Flying Start funding please get in touch and find out how we can benefit your child and give them the very best start in life ๐Ÿคฉ

๐Ÿ’œ๐Ÿ™ ๐Ÿ’œ๐Ÿ™ ๐Ÿ’œ๐Ÿ™ ๐Ÿ’œ๐Ÿ™ ๐Ÿ’œ๐Ÿ™ ๐Ÿ’œ๐Ÿ™

Rydyn ni mor angerddol bod ein holl Wibli Woblis yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Rydym yn hybu bwyta'n iach, mae gennym gogydd meithrinfa ar y safle sy'n defnyddio cynhwysion ffres. ๐Ÿ“

Mae gennym lawer o weithgareddau hwyliog, wedi'u trefnu gan staff y feithrinfa a chan ddarparwyr allanol megis Sbaeneg, gwyddoniaeth, cymorth cyntaf, anifeiliaid rhyngweithiol a chwaraeon, i gyd wedi'u cynnwys yn ein darpariaeth.

Rydym yn defnyddio dull chwilfrydedd a arweinir gan y plentyn ac yn teilwra dysgu gan ystyried pob unigolyn aโ€™i ddiddordebau.

Mae ein darpariaeth yn y Gymraeg lle mae plant yn dod i gysylltiad รข holl fanteision gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol dysgu iaith arall ๐ŸŒ

Os ydych chiโ€™n gymwys ar gyfer cyllid Dechrauโ€™n Deg cysylltwch รข ni i ddarganfod sut gallwn ni fod o fudd iโ€™ch plentyn a rhoiโ€™r dechrau gorau posib mewn bywyd iddyn nhw ๐Ÿคฉ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 09/07/2023

Our Cymorth Cyntaf (First Aid) session with Mini First Aid Cardiff & Newport this week was really informative and super engaging ๐Ÿคฉ๐Ÿ’š

Our Wibli Woblis learnt to :

-call 999 and ask for help in an emergency
-apply cold presses, plasters and bandages
-treat Freddie the teddy for his injuries

First Aid is SO important and it is very reassuring that our Wibli Woblis now know what to do in an emergency, not to mention it could save lives !

๐Ÿš‘๐Ÿšจ๐Ÿš‘๐Ÿšจ๐Ÿš‘๐Ÿšจ๐Ÿš‘๐Ÿšจ๐Ÿš‘๐Ÿšจ

Roedd ein sesiwn Cymorth Cyntaf yr wythnos hon yn addysgiadol iawn ac yn hynod ddeniadol ๐Ÿคฉ๐Ÿ’š

Dysgodd ein Wibli Woblis i :

-ffoniwch 999 a gofynnwch am help mewn argyfwng
-gosod gweisg oer, plastrau a rhwymynnau
-triniwch Freddie y tedi am ei anafiadau

Mae Cymorth Cyntaf MOR bwysig ac mae'n galonogol iawn bod ein Wibli Woblis bellach yn gwybod beth i'w wneud mewn argyfwng, heb sรดn am y gallai achub bywydau !

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 08/07/2023

LOOK at these fantastic Welsh flashcards, colouring activities, posters, birthday and thank you cards from Lil'ollo ๐Ÿฆ‰๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐Ÿ’œ

You can find more on their website https://lilollo.com

EDRYCH ar y cardiau fflach Cymraeg gwych yma, gweithgareddau lliwio, posteri, cardiau penblwydd a diolch gan Lil'ollo ๐Ÿฆ‰๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐Ÿ’œ

Ydych chiโ€™n gallu gweld mwy am eu gwefan https://lilollo.com

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 07/07/2023

Did someone say CHOCOLATE ??! ๐Ÿซ๐ŸคŽ To celebrate International Chocolate Day our Wibli Woblis have been making cacennau siocled this week ๐Ÿซ๐Ÿซ Yummy !

Wnaeth rhywun ddweud SIOCLED??! ๐Ÿซ๐ŸคŽ I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Siocled mae ein Wibli Wobli wedi bod yn gwneud cacennau siocled wythnos yma ๐Ÿซ๐Ÿซ Miam !

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 06/07/2023

Our holiday club is now FULL ! Thank you to everyone who has booked. We cannot WAIT to meet all your Wibli Woblis for some summer fun and adventures. โ˜€๏ธโ˜€๏ธ

We have an exciting line up for you all including our activities with Kidslingo Spanish, Sparklab Cymru science and Animals Interactive. We will even be doing our own Eisteddfod summer festival during the National Eisteddfod week. ๐ŸŒˆ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ’œ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Mae ein clwb gwyliau nawr yn LLAWN! Diolch i bawb sydd wedi archebu lle. Ni allwn AROS i gwrdd รข'ch holl Wibli Woblis am ychydig o hwyl ac anturiaethau'r haf. โ˜€๏ธโ˜€๏ธ

Mae gennym ni arlwy gyffrous i chi i gyd gan gynnwys ein gweithgareddau gyda Kidslingo Spanish, Sparklab Cymru science ac Animals Interactive. Byddwn hyd yn oed yn cynnal ein gลตyl haf Eisteddfodol ein hunain yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. ๐ŸŒˆ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ’œ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 05/07/2023

Experimenting with colours - arbrofi gyda lliwiau ๐ŸŒˆ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ

Glas ๐Ÿ’™
Melyn ๐Ÿ’›
Gwyrdd ๐Ÿ’š
Coch โค๏ธ
Oren ๐Ÿงก
Pinc ๐Ÿฉท
Porffor ๐Ÿ’œ
Brown ๐ŸคŽ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 04/07/2023

Holiday Club - last few spaces !! Clwb gwiliau haf - lleoedd olaf !!

Monday 24th July - 2 spaces
Friday 28th July - 1 space
Friday 4th Aug - 1 space
Weds 9th - 1 space
Thurs 10th - 2 spaces
Fri 11th - 2 spaces
Weds 23rd - 1 space

To book message [email protected]. ยฃ30 per day 9am-3pm. 30 hours childcare offer / tax-free childcare accepted.

I archebu neges [email protected]. ยฃ30 y dydd 9yb-3yp. Cynnig gofal plant 30 awr / derbynnir gofal plant di-dreth.

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 03/07/2023

Urdd Sports โšฝ๏ธ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Great skills Wibli Woblis ! Sgiliau gwych ! Da iawn chi ๐Ÿคฉ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 29/06/2023

Absolutely LOVED our Sparklab Cymru science session ๐Ÿงช๐Ÿงฌ๐Ÿชฒ๐Ÿ’œ

Sparklab Cymru offer super fun science sessions to toddlers and preschoolers in English or Welsh medium to nurseries. We definitely recommend them !!

You can also take your little one to a discovery tots sessions in Cardiff. Find out more about upcoming sessions on their website https://www.sparklabcymru.co.uk.

Roโ€™n ni wedi CARU ein sesiwn wyddoniaeth Sparklab Cymru ๐Ÿงช๐Ÿงฌ๐Ÿชฒ๐Ÿ’œ

Mae Sparklab Cymru yn cynnig sesiynau gwyddoniaeth llawn hwyl i blant bach a phlant cyn-ysgol cyfrwng Saesneg neu Gymraeg i feithrinfeydd. Rydym yn bendant yn eu hargymell!!

Gallwch hefyd fynd รข'ch plant i sesiynau darganfod plant bach yng Nghaerdydd. Dysgwch fwy am sesiynau sydd i ddod ar eu gwefan https://www.sparklabcymru.co.uk.

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 28/06/2023

Growing seeds ๐ŸŒฑโ˜€๏ธ Our Wibli Woblis are learning about the life cycle of plants and have planted their own seeds to watch them grow.

When they are big enough they can be transferred to our garden vegetable patch ๐Ÿคฉ

What do you think they are growing ?? ๐Ÿค”๐Ÿง

Tyfu hadau ๐ŸŒฑโ˜€๏ธ Mae ein Wibli Woblis yn dysgu am gylchred bywyd planhigion ac wedi plannu eu hadau eu hunain iโ€™w gwylioโ€™n tyfu.

Pan fyddant yn ddigon mawr gellir eu trosglwyddo i'n darn llysiau gardd ๐Ÿคฉ

Beth ydych chi'n meddwl eu bod yn tyfu?? ๐Ÿค”๐Ÿง

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 27/06/2023

Staff Wanted !!!

We have a fantastic team of enthusiastic Wibli Wobli staff and we are expanding ๐Ÿ’œ

Do you know anyone that is Level 2 or above qualified in childcare and is Welsh speaking ? We would love to hear from them.

Email [email protected]

Dyn niโ€™n chwilio Staff !!!

Mae tรฎm gwych o staff Wibli Wobli brwdfrydig gyda ni a dyn niโ€™n ehangu ๐Ÿ’œ

Ydych chi'n adnabod unrhyw un sydd รข chymhwyster Lefel 2 neu uwch mewn gofal plant ac sy'n siarad Cymraeg? Byddem wrth ein bodd yn clywed ganddynt.

Ebostiwch [email protected]

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 26/06/2023

Kidslingo Spanish - Sbaeneg ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐ŸŒ

We love to explore different languages at Wibli Wobli, not only is our provision in Welsh, but our children take part in weekly Spanish sessions, and we encourage our children to share their different home languages with us too. ๐Ÿ™๐Ÿ™

Rydym wrth ein bodd yn archwilio gwahanol ieithoedd yn Wibli Wobli, nid yn unig mae ein darpariaeth yn Gymraeg, ond mae ein plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Sbaeneg wythnosol, ac rydym yn annog ein plant i rannu eu gwahanol ieithoedd cartref gyda ni hefyd. ๐Ÿ™๐Ÿ™

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 24/06/2023

Diolch yn fawr pawb ๐Ÿ’œ๐Ÿคฉ Loved seeing you all today for some playtime, activities, Welsh songs and tea, coffee and biscuits ๐Ÿ˜

We will let everyone know July dates soon. Free to attend and suitable for ages 0-5 years.

Diolch yn fawr pawb ๐Ÿ’œ๐Ÿคฉ Wedi mwynhau eich gweld chi i gyd heddiw am ychydig o amser chwarae, gweithgareddau, caneuon Cymraeg a the, coffi a bisgedi ๐Ÿ˜

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb am ddyddiadau Gorffennaf yn fuan. Am ddim i fynychu ac yn addas ar gyfer oedran 0-5.

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 23/06/2023

Ti a Fi is on tomorrow. Suitable for ages 0-5 years.

Saturday 10-11am. Free to attend and tea/coffee included. Activities for the children and circle time at the end with Welsh songs and bubbles.

Message to book or just turn up.

See you all there !

Mae Ti a Fi ymlaen yfory. Yn addas ar gyfer 0-5 oed.

Dydd Sadwrn 10-11yb. Am ddim i fynychu a the/coffi yn gynwysedig. Gweithgareddau iโ€™r plant ac amser cylch ar y diwedd gyda chaneuon Cymraeg a swigod.

Neges i archebu neu dim ond troi i fyny.

Welwn ni chi gyd yna!

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 22/06/2023

Look how fabulous our Wibli Wibli preschool purple learning journals are ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ

In Wenglish or Welsh depending on preferences, these showcase the progress all your Wibli Woblis are making across all their activities. ๐Ÿ™

Edrychwch pa mor wych yw ein cyfnodolion dysgu porffor cyn-ysgol Wibli Wibli ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ

Mewn Wenglish neu Gymraeg yn dibynnu ar hoffterau, mae'r rhain yn dangos y cynnydd y mae eich holl Wibli Woblis yn ei wneud ar draws eu holl weithgareddau. ๐Ÿ™

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 20/06/2023

Our Wibli Woblis love to explore ๐Ÿ’œ - some recent adventures playing in our dinosaur exploration zone (just one of many messy invitations to play!), measuring our animal sizes, making cookies and playing dolls ๐Ÿ’œ๐Ÿ™

Mae ein Wibli Woblis wrth eu bodd yn archwilio ๐Ÿ’œ - rhai anturiaethau diweddar yn chwarae yn ein parth archwilio deinosoriaid (dim ond un o lawer o wahoddiadau blรชr i chwarae!), yn mesur maint ein hanifeiliaid, yn gwneud cwcis a chwarae doliau ๐Ÿ’œ๐Ÿ™

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 18/06/2023

Dydd Sul Tadau Hapus !!

We loved seeing you all this week for our Fatherโ€™s Day event where our Wibli Woblis invited their special person to come and celebrate with them and make some yummy pizzas ๐Ÿ™๐Ÿ•๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Dydd Sul Tadau Hapus!!

Roeddem wrth ein bodd yn eich gweld chi i gyd yr wythnos hon ar gyfer ein digwyddiad Sul y Tadau lle gwahoddodd ein Wibli Woblis eu person arbennig i ddod i ddathlu gyda nhw a gwneud pitsas blasus ๐Ÿ™๐Ÿ•๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 15/06/2023

We are blown away by all your lovely reviews so far ! Thank you so much to everyone who has taken the time to write a review or recommend us, it is really appreciated ๐Ÿ’œ We are very thankful that you trust us with your Wibli Woblis every day and we love watching them learn and grow with us. Diolch o galon ! ๐Ÿคฉ

Rydym wedi ein syfrdanu gan eich holl adolygiadau hyfryd hyd yn hyn! Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i ysgrifennu adolygiad neu ein hargymell, mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr ๐Ÿ’œ Rydym yn ddiolchgar iawn eich bod yn ymddiried ynom gyda'ch Wibli Woblis bob dydd ac wrth ein bodd yn eu gwylio yn dysgu ac yn tyfu gyda ni. Diolch o galon ! ๐Ÿคฉ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 13/06/2023

Introducing our book lending library ๐Ÿ˜๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

You can borrow Welsh books to take home and read with your little ones. There are also some adult learning books and magazines available for parents too. ๐Ÿ™๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Cyflwyno ein llyfrgell benthyca llyfrau ๐Ÿ˜๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

Gallwch fenthyg llyfrau Cymraeg i fynd adref gyda chi a'u darllen gyda'ch rhai bach. Mae yna hefyd rai llyfrau a chylchgronau addysg oedolion ar gael i rieni hefyd. ๐Ÿ™๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 13/06/2023

Morning French pastries for all the staff today ๐Ÿคฉ๐Ÿฅ Diolch yn fawr ๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Teisennau Ffrengig boreol i'r holl staff heddiw ๐Ÿคฉ๐Ÿฅ Diolch yn fawr iawn ๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Croissants
Pain au chocolats
Brioches

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 11/06/2023

Looking for childcare during the Summer Holidays ?

Wibli wobli has limited spaces ! Our holiday club is ages 3-5 years, 9am-3pm FREE if you are eligible for the 30 hours childcare offer (otherwise ยฃ30 per day).

We accept 30 hours offer, tax-free childcare and childcare vouchers.

Children have lots of fun doing activities throughout the week - read our reviews here: https://g.co/kgs/nkXKNR

Message for info or to book.

Chwilio am ofal plant yn ystod Gwyliau'r Haf ?

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd gan Wibli wobli ! Mae ein clwb gwyliau rhwng 3 a 5 oed, 9am-3pm AM DDIM os ydych yn gymwys ar gyfer y cynnig gofal plant 30 awr (fel arall ยฃ30 y dydd).

Rydym yn derbyn cynnig 30 awr, gofal plant di-dreth a thalebau gofal plant.

Mae plant yn cael llawer o hwyl yn gwneud gweithgareddau trwy gydol yr wythnos - darllenwch ein hadolygiadau yma. https://g.co/kgs/nkXKNR

Anfonwch neges am wybodaeth neu i archebu.

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 10/06/2023

Wow ! Diolch yn fawr everyone for coming today. Lots of free play, activities, bubbles and Welsh songs. Da iawn chi ๐Ÿคฉ

The next one will be Saturday 24th June 10-11am. Free and includes tea and biscuits. ๐Ÿ™๐Ÿ’œ

Waw ! Diolch yn fawr i bawb am ddod heddiw. Llawer o chwarae rhydd, gweithgareddau, swigod a chaneuon Cymraeg. Da iawn chi ๐Ÿคฉ

Yr un nesaf fydd dydd Sadwrn 24ain Mehefin 10-11am. Am ddim ac yn cynnwys te a bisgedi. ๐Ÿ™๐Ÿ’œ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 10/06/2023

All ready for our baby and toddler Ti a Fi session today 10-11am. Free to join, including tea and biscuits, suitable for ages 0-5 years.

See you all later ๐Ÿคฉ๐Ÿ’œ

Pawb yn barod ar gyfer ein sesiwn Ti a Fi babanod a phlantos heddiw 10-11yb. Am ddim i ymuno, gan gynnwys te a bisgedi, sy'n addas i blant 0-5 oed.

Welwn ni chi gyd nes ymlaen ๐Ÿคฉ๐Ÿ’œ

Photos from Sgwrsio's post 09/06/2023

We are on a podcast ! ๐Ÿ™ If you are learning Welsh, Sgwrsio is a great way to listen in on conversations between Welsh learners and pick up some new words and phrases. ๐Ÿ’œ

You can listen to the whole episode here : https://podcasts.apple.com/gb/podcast/sgwrsio/id1539291310?i=1000616315075

Rydyn ni ar bodlediad ! ๐Ÿ™ Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, mae Sgwrsio yn ffordd wych o wrando ar sgyrsiau rhwng dysgwyr a dysgu geiriau ac ymadroddion newydd. ๐Ÿ’œ

Gallwch wrando ar y bennod gyfan yma: https://podcasts.apple.com/gb/podcast/sgwrsio/id1539291310?i=1000616315075

09/06/2023

Our June Newsletter is now out !

You can read all our newsletters on the new blog section of our website : www.wibliwobli.co.uk/blog/

Mae ein Cylchlythyr Mehefin allan nawr!

Gallwch ddarllen ein cylchlythyrau i gyd ar yr adran blog newydd ar ein gwefan : www.wibliwobli.co.uk/blog/

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 08/06/2023

Some of our Wibli Woblis went out for a summer walk in the local park today ๐Ÿ’œ๐ŸŒณ and collected lots of natural resources for our displays. Bendigedig !

Aeth rhai oโ€™n Wibli Wobli allan am dro haf yn y parc lleol heddiw ๐Ÿ’œ๐ŸŒณ a chasglu llawer o adnoddau naturiol ar gyfer ein harddangosiadau. Bendigedig !

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 07/06/2023

Introducing our FIRST fatherโ€™s day pizza making extravaganza !!

Our Wibli Woblis will be inviting their dads, grandads, uncles or special person in their lives to come and make pizzas with us at the nursery to celebrate fatherโ€™s day this month.

It will be on Friday 16th June at 4:30-5:30pm.

Looking forward to seeing you all there !

Cyflwyno ein dydd tadau CYNTAF strafagansa yn gwneud pitsas !!

Bydd ein Wibli Woblis yn gwahodd eu tadau, teidiau, ewythrod neu berson arbennig yn eu bywydau i ddod i wneud pizzas gyda ni yn y feithrinfa i ddathlu Sul y tadau y mis hwn.

Bydd ar dydd Gwener 16eg o Fehefin 4:30yp tan 5:30yp.

Edrych ymlaen i weld chi gyd yno !

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 06/06/2023

Ti a Fi is back this Saturday 10th June 10-11am. ๐Ÿ™

FREE and includes tea and coffee for adults and activities for children. Ages 0-5 years.

Stay and play and circle time with Welsh songs, parachute and bubbles.

Contact us to book or just turn up ! ๐Ÿ’œ

Mae Ti a Fi yn รดl dydd Sadwrn yma 10fed o Fehefin 10-11yb. ๐Ÿ™

AM DDIM ac yn cynnwys te a choffi i oedolion a gweithgareddau i blant. 0-5 oed.

Aros a chwarae ac amser cylch gyda chaneuon Cymraeg, parasiwt a swigod.

Cysylltwch i archebu neu dewch draw! ๐Ÿ’œ

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 02/06/2023

Busy week this week ! Lots of sunshine, smiles, fruit kebabs, water play, sand castles, Spanish and all thing Summer ๐Ÿ˜Žโ˜€๏ธ

Spaces are filling up so please book a visit asap if you want a place for your little one (ages 2-5 years) - we are now taking bookings from September. Limited spaces for June and Summer holiday clubs available.

See you soon ! Team Wibli Wobli ๐Ÿ™๐Ÿ’œ

https://wibliwobli.co.uk/book-a-visit/

Wythnos brysur wythnos yma! Llawer o heulwen, gwenu, cebabs ffrwythau, chwarae dลตr, cestyll tywod, Sbaeneg a phopeth Haf ๐Ÿ˜Žโ˜€๏ธ

Mae lleoedd yn llenwi felly archebwch ymweliad cyn gynted รข phosibl os ydych chi eisiau lle i'ch plentyn bach (2-5 oed) - rydyn ni nawr yn cymryd archebion o fis Medi. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer clybiau gwyliau Mehefin a Haf.

Gweld chi yn fuan ! Tรฎm Wibli Wobli ๐Ÿ’œ๐Ÿ™

30/05/2023

Some of our latest displays and resources in our toddler area ๐Ÿ’œ๐Ÿ™
Building area
Art area
Colour matching activity

Rhai o'n harddangosfeydd ac adnoddau diweddaraf yn ein hardal plantos ๐Ÿ’œ๐Ÿ™
Ardal adeiladu
Maes celf
Gweithgaredd paru lliwiau

Photos from Ollywood's post 29/05/2023

Photos from Ollywood's post

Photos from Wibli Wobli Nursery's post 29/05/2023

What is it?

A Welsh festival celebrating Welsh culture, language and traditions. There are lots of Eisteddfodau but the biggest and original festival is the National Eisteddfod established in 1861. It provides a national stage for music, dance, the visual arts, original performances, family activities and all kinds of competitions. The Urdd Eisteddfod is a touring competitive festival established in 1929 where children and young people compete from around Wales.

When is it?

The National Eisteddfod is held in August. The Urdd Eisteddfod is held in May - this year it is 29th May to 2nd June.

Where is it?

The location changes every year. The National Eisteddfod alternates between North and South Wales, and in 2023 will be held in Llลทn and Eifionydd Boduan (North Wales). The Urdd Eisteddfod will be held in Llandovery this year.

Can I go?

Absolutely, tickets are available to everyone. The Welsh language is an integral and important part of the Eisteddfod, but the festival is much more than a Welsh language event. You donโ€™t need to speak Welsh to get involved and make the most of the Eisteddfodโ€™s visit, but you could use it as the perfect opportunity to start learning some Welsh!

Urdd Eisteddfod tickets are here: https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/tocynnau/

National Eisteddfod tickets are here: https://eisteddfod.ticketsolve.com/ticketbooth/shows?_ga=2.163550073.475006219.1685202732-1585280709.1685202732

Beth yw e?

Gลตyl Gymreig sy'n dathlu diwylliant, iaith a thraddodiadau Cymreig. Mae llawer o Eisteddfodau ond yr ลตyl fwyaf a gwreiddiol ywโ€™r Eisteddfod Genedlaethol a sefydlwyd yn 1861. Maeโ€™n darparu llwyfan cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth, dawns, y celfyddydau gweledol, perfformiadau gwreiddiol, gweithgareddau teuluol a phob math o gystadlaethau. Mae Eisteddfod yr Urdd yn ลตyl gystadleuol deithiol a sefydlwyd yn 1929 lle mae plant a phobl ifanc yn cystadlu o bob rhan o Gymru.

Pryd mae e?

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Mae Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal ym mis Mai โ€“ eleni maeโ€™n 29ain Mai tan 2ail Mehefin.

Ble mae e?

Mae'r lleoliad yn newid bob blwyddyn. Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol am yn ail rhwng Gogledd a De Cymru, ac yn 2023 ym Llลทn ac Eifionydd, Boduan (Gogledd Cymru). Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal yn Llanymddyfri eleni.

Ga i fynd?

Yn bendant, mae tocynnau ar gael i bawb. Maeโ€™r Gymraeg yn rhan annatod a phwysig oโ€™r Eisteddfod, ond maeโ€™r ลตyl yn llawer mwy na digwyddiad Cymraeg. Nid oes angen i chi siarad Cymraeg i gymryd rhan a gwneud y mwyaf o ymweliad yr Eisteddfod, ond gallech ei ddefnyddio fel cyfle perffaith i ddechrau dysgu ychydig o Gymraeg!

Mae tocynnau Eisteddfod yr Urdd yma: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/tocynnau/

Mae tocynnau'r Eisteddfod Genedlaethol yma: https://eisteddfod.ticketsolve.com/ticketbooth/shows?_ga=2.163550073.475006219.1685202732-1585280709.1685202732

Want your school to be the top-listed School/college in Newport?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

How cute is Wibli Wobli ๐ŸŒ๐Ÿ’œ Ciwt iawn ! Thank you to Stephen Davies Photos & Digital Media and picturewales.com for creat...
Interested for your child to attend our new nursery setting in Newport ? ๐Ÿ™๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟYou can now register your interest on o...

Location

Address


1st Floor Wern House, Rogerstone
Newport
NP109FQ

Opening Hours

Monday 7:30am - 6pm
Tuesday 7:30am - 6pm
Wednesday 7:30am - 6pm
Thursday 7:30am - 6pm
Friday 7:30am - 6pm
Other Newport schools & colleges (show all)
Rainbow Sunbeams Pre-School Playgroup Rainbow Sunbeams Pre-School Playgroup
Firbank Dale Tennis Club, 29 Heather Road
Newport, NP197LB

Rainbow Sunbeams Pre-School is run by dedicated, friendly staff whose primary aim is to provide a fu

Little Inspirations Newport Little Inspirations Newport
Gaer Park Hall, Gaer Park Drive
Newport, NP203NU

We provide childcare for children from the age of 6 weeks old. We also provide a wraparound service

Poppets playgroup Poppets playgroup
Newport, NP197PZ

Poppets is owned by Jodie Mills. We are based in St Julianโ€™s Baptist Church Mon-Thur 9:30-11:25.

Osborne Childrens Nursery Osborne Childrens Nursery
Newport, NP199DF

Established in 1992 we are a family business who cater for children from 6 weeks - 8 years. We are registered with Estyn & CIW giving a professional service in a homely environment where children feel secure and develop as individuals.

Ballyhoo Babies Ballyhoo Babies
Duffryn Way
Newport, NP108

Ballyhoo Babies helps your baby develop from birth to school age. We offer Baby massage classes for

Big Darlings Explorer's Big Darlings Explorer's
St Peter's Church Llandevaud
Newport, NP182AA

At Big Darlings Explorer's we provide a breakfast club, afterschool club and Holiday club service fo

Shalfleet Little Explorers Preschool Shalfleet Little Explorers Preschool
Shalfleet Little Explorers Preschool
Newport, PO404NN

Shalfleet Little Explorers is on the site of Shalfleet CE Primary school. We provide a full day care

Royal Childminder Royal Childminder
23 Aston Crescent
Newport, NP205RA

Our aim is to provide services that support children to achieve the best outcomes. These outcomes wi

Babes in the Wood Nursery Babes in the Wood Nursery
The Demountable , Grounds Of Llanmartin Primary School, Waltwood Road , Llanmartin
Newport, NP182HB

Babes in the Wood is a friendly & homely environment which provides a full day care, pre-school, wr

Little Lambs Childminding Service Little Lambs Childminding Service
Newport

My name is Paula Flood and I am a CIW registered childminder based in Ringland, Newport, I have 12 y