Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann

Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann

Comments

The Scottish Parliament will be holding some Gaelic sessions later in the month – a Gaelic awareness course with some simple Gaelic phrases for learners and people interested in Gaelic and a session in Gaelic about how to engage with and influence the Parliament. More information here (in English). Everybody welcome!
Bidh Pàrlamaid na h-Alba a' cumail seisean mothachaidh Gàidhlig aig deireadh na mios le beagan abairtean Gàidhlig airson luchd-ionnsachaidh is daoine aig a bheil ùidh sa chànan agus seisean sa Ghàidhlig mu bhith a’ togail do ghuth sa phàrlamaid agus a’ toirt buaidh air a co-dhùnaidhean. Tha barrachd fiosrachaidh an seo (sa Ghàidhlig). Bidh fàilte ron a h-uile duine!

A' Leasachadh na Gàidhlig ann am Prìomh-Bhaile na h-Alba : Developing Gaelic in Scotland's Capital

Leasachadh na Gàidhlig ann an Dùn Eìdeann : Developing Gaelic in Edinburgh

Operating as usual

Cuairt-litir 01/04/2018

Cuairt-litir

Cuairt-litir -

Cuairt-litir A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is na diochuimhnich; tha seòmar coimhearsna...

01/03/2018

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; Am Màrt 2018

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; Am Màrt 2018 -

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; Am Màrt 2018 Are you ready for the 2018 Highland Annual, Edinburgh’s biggest and busiest ceilidh?Taking place Saturday 3rd March at 8.30pm in Teviot Row House. Tickets available at the door or online from EUSA.

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann - An Geàrran 2018 02/02/2018

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann - An Geàrran 2018

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann - An Geàrran 2018 -

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann - An Geàrran 2018 Mar iomadh buidheann eile, bha sinne aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann gu math duilich an naidheachd a chluinntinn mu bhàs Iain MhicLeòid air an 4mh den Fhaoilleach. ’S e buile uabhasach a tha na bhàs dhuinn uile an-seo ann an Dùn Èideann (far an robh e fuireach) agus gu dearbh, do shaogh...

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016 02/09/2016

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016

What's happening in Edinburgh's Gaelic community in September? Find out in our latest newsletter: http://us11.campaign-archive1.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=7aa9c69711&e=04460a5c1e

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016 Seachdain na GàidhligBidh Seachdain na Gàidhlig air ais bho 12-18 an t-Samhain agus iomadh tachartas a’ dol! Tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oifigear Gàidhlig Iomairt Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a...

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016 02/09/2016

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016

Dè tha dol an coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann san t-Sultain? Faigh a-mach sa chuairt-litir againn:

http://us11.campaign-archive1.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=7aa9c69711&e=04460a5c1e

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann An t-Sultain 2016 Seachdain na GàidhligBidh Seachdain na Gàidhlig air ais bho 12-18 an t-Samhain agus iomadh tachartas a’ dol! Tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oifigear Gàidhlig Iomairt Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a...

26/05/2016

Disathairne 28mh Cèitean, 7.15f, Out of the Blue Drill Hall, Lìte, cuirm-chiùil le Prasgan. Còmhla ris a’ chòisir bidh Blueflint, Sìneag Nic an t-Saoir, Ciaran Ryan agus Gràisg!
Post-d: [email protected] airson tiocaidean a ghleidheadh. Fàg d’ ainm agus an àireamh tha sibh ag iarraidh – suas ri ceithir tiocaidean. Bidh sibh a’ pàigheadh aig an doras. £7/£5.

On Saturday at 7.15pm, Prasgan holds their annual Out of The Blue Drill Hall in Leith. Along with the choir that evening will be Blueflint, Sineag Macintyre, Ciaran Ryan and Gràisg!
Email: [email protected] for tickets. Leave your name and the number you would like – up to four tickets.
Payment will be taken at the door. £7/£5

10/05/2016

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; Cèitean 2016

http://us11.campaign-archive1.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=47e31e7ae9&e=[UNIQID

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; Cèitean 2016 A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is na diochuimhnich; tha seòmar coimhearsnachd air...

10/05/2016

Bidh Club Fighe a’ coinneachadh a-rithist a-màireach, 3.30f – 4.30f, Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Bidh sinn an dòchas gun tèid a’ Bheurla fhàgail aig an doras nuair a choinnicheas sinn! Mas e fuaigheal no obair-ghreis 's fheàrr leat thoir sin leat cuideachd. Bidh fàilte romhaibh uile!

Our new knitting club meets tomorrow, 3.30pm – 4.30pm, at Bun-sgoil Taobh na Pàirce. If you prefer sewing or embroidery, please bring it with you. For fluent speakers and learners, all welcome! Let's leave our English at the door when we meet, and get the most from the chance to gab in Gaelic!

29/04/2016

Rannagan air Disathairne le Sean Donnelly: òrain agus rainn do chlann bheaga! Freagarrach do chlann nach eil fhathast san sgoil. A' cluich agus ag ionnsachadh còmhla ri chèile! Aig Leabharlann Lìte, Disathairne 30mh An Giblean, 11 gu 11.30.

Rannagan on Saturdays with Sean Donnelly: songs and rhymes for little ones! Suitable for pre-school children. Playing and learning together at Leith Library, Saturday 30th April, 11 – 11.30.

28/04/2016

The Shepherds of Berneray

Cothrom a dhol a dh’fhaicinn 'Shepherds of Berneray' Dihaoine aig Filmhouse ann an Dùn Èideann.

Filmhouse screening of 'Shepherds of Berneray' on Friday.

https://film.list.co.uk/listing/24125-the-shepherds-of-berneray/

The Shepherds of Berneray An account of the hard life on the island of Berneray, north of North Uist, and the economic and environmental pressures which force people to move to the mainland.

Timeline photos 01/03/2016

Thàinig deagh bhuidheann chun na h-òraid aig Dr Stiùbhart Dunmore (Oilthigh Dhùn Èideann) air agus aig a-raoir. Taing dhan a h-uile!

Great turnout for last night's talk by Dr Stuart Dunmore (University of Edinburgh) at Bun-sgoil Taobh na Pàirce on medium education. Thanks to all who came along!

25/02/2016

Cuimhnichibh gum bi sinn a' cur fàilte air an Dr Stiùbhart Dunmore (Oilthigh Dhùn Èideann) aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce feasgar Diluain an ath sheachdain (29 Gearran) fa chomhair na h-òraid aige mu a chuid rannsachaidh. 'S e a' chuspair aige toraidhean an fhoghlaim tro mheadhan na Gàidhlig (FMG) thar ùine fhada, agus cleachdadh a' chànain am measg inbhich a rinn FMG aig ìre bun-sgoile. Bidh an Dr Dunmore a' taisbeanadh cuid de na toraidhean as cudromaiche aige, is bidh cothrom ann ceistean a chur air an dèidh làimh. 'S e sàr-chothrom a tha seo gus beachdachadh air mar a thèid oirnn uile cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh, agus bidh fàilte ron a h-uile duine aig a bheil ùidh ann am FMG. Mar sin nach sgaoil sibh am fios seo gu farsaing am measg nan càirdean agaibh. Bidh dorsan a' fosgladh aig 6.45f agus tòisichidh an òraid aig 7f. Thoiribh deoch leibh - blasad bì ri fhaotainn. Cleachdar a' Bheurla aig an tachartas seo.

Don’t forget that we’ll welcome Dr Stuart Dunmore (University of Edinburgh) to Bun-sgoil Taobh na Pàirce next Monday evening (29th February) for a talk on his research into Gaelic-Medium Education (GME) and long-term use of the language by former pupils. The evening will feature a presentation from Dr Dunmore on key findings from his work, and a follow-up Q & A discussion. This is a great chance to discuss how we can all support wider use of Gaelic, and is open to anyone interested in knowing more about GME, so please feel free to share with friends and family. Door open 6.45pm, and the talk begins at 7pm. BYOB - nibbles will be provided. This event will be in English.

24/02/2016

Co-labhairt Màrt 2016

Seiminear mu Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017-22 – Fiosrachadh as ùr

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ cumail seiminear fad-latha ann an Dùn Èideann air Diardaoin 17 Màrt 2016 mar phàirt den ullachadh againn airson Plana Cànan Nàiseanta Gàidhlig 2017-22. Tha sinn gu sònraichte a’ sireadh bheachdan bho phrìomh luchd com-pàirt a tha an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig ann an Alba, a’ gabhail a-steach buidhnean poblach, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean Gàidhlig, agus tha e na amas dhuinn còmhradh a chumail air na prìomhachasan airson na Gàidhlig thairis air na bliadhnaichean ri thighinn.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun t-seiminear seo, nach tadhail sibh air làrach-lìn a’ Bhùird far am faigh sibh cuideachd foirm-clàraidh air-loidhne

Bòrd na Gàidhlig holds a one-day seminar in Edinburgh on Thursday 17th March 2016 as part of our preparations for the National Gaelic Language Plan 2017-22. It aims in particular to hear views from a range of key partners crucial to Gaelic development in Scotland, including public authorities, community groups and Gaelic organisations, with the aim of discussing priorities for Gaelic in the coming years.

For information on the seminar please visit the Bòrd’s website where there is also an online registration form:

https://form.jotform.com/60352302293951

Co-labhairt Màrt 2016 Please click the link to complete this form.

Timeline photos 03/02/2016

Beatha dhà-chànanach an dèidh na sgoile? Toraidhean an fhoghlaim tro mheadhan na thar ùine fhada.

Is e rannsaiche stèidhte aig Oilthigh Dhùn Èideann a th’ ann an Stiùbhart Dunmore, agus san òraid seo bruidhnidh e mu dheidhinn na h-obrach aige a’ measadh cleachdaidhean agus beachdan cànain am measg inbhich a rinn FTMG san sgoil. San òraid aige (a thèid a chumail sa Bheurla) molaidh Stiùbhart cuid de na dòighean anns am faotadh pàrantan cuideachadh a thoirt dhan an cuid chloinne ann a bhith gan cuairteachadh sa Ghàidhlig taobh a-muigh na sgoile. Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Diluain, 29mh An Gearran 7f. Leig fios gu [email protected] nam bu mhath leat a bhith ann.

Bilingual life after school? Some long-term outcomes of Gaelic-medium education

Dr Stuart Dunmore, a research fellow at the University of , will deliver an evening seminar in Taobh na Pàirce Primary School on Monday, 29 February on his work investigating language abilities and attitudes among former-GME students. Stuart completed his PhD on the long-term outcomes of GME in March 2015, and will be describing some major findings from this research regarding participants’ Gaelic language use as adults, as well as their beliefs about the language, and exploring how these two themes may be related. The 7pm talk (which will be held in English) will also feature discussion of how can help GME develop their language skills beyond the classroom. To attend, please email [email protected] for further details.

Timeline photos 03/02/2016

Bidh Gillebrìde MacIllemhaoil aig Oilthigh Dhùn Èideann mar aoigh sònraichte airson Latha nan Òran 2016. 'S e an cuspair am bliadhna 'Òrain Uibhist agus seinn ann an Uibhist'. Thigibh ann airson ionnsachadh mu dheidhinn òrain Gàidhlig, seinn, òran a chluinntinn sàr-sheinneadar agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach seinn. Thoir leibh ur n-òrain fhèin airson sèisean aig deireadh an latha. 'S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a' mhòr-chuid den latha, le cuid Gàidhlig. Leigibh fios airson àite a chlàradh ([email protected]). Disathairne 6 dhen Ghearran, 11m – 4f . £6 (£4 oileanaich). Bidh teatha, cofaidh agus greim bìdh aig àm lòin.

Gillebrìde MacMillan will be at the University of Edinburgh as special guest for Gaelic Song Day 2016 on Saturday (6 February). This year's theme is 'Uist Songs and Singing in Uist'. Come along to learn about Gaelic song, to sing, to hear songs from a highly accomplished singer and take part in song workshops. Bring your own songs to take part in a session to round off the day. The majority of the day will be in English, with some Gaelic. Please email [email protected] to reserve a place. Entry is £6 (£4 students). Tea, coffee and a light lunch will be provided.

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann. 02/02/2016

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann.

Tha a' chiad chuairt-litir againn dhen bhliadhna 2016 a-nis ri fhaighinn:

Our first monthly newsletter of 2016 is out now, with activities for parents, kids and learners:

http://us11.campaign-archive1.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=e7278439d8

Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann. A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is na diochuimhnich; tha seòmar coimhearsnachd air…

15/01/2016

Cuimhnichibh gum bi Bothan cuir fàilte air Darren Maclean a nochd ’sa Chanons’ Gait ann an Dùn Èideann, tòiseachadh aig 8.30f.

Reminder that Bothan will be welcoming Darren Maclean tonight at Canons’ Gait, Edinburgh, 8.30pm. Hope to see you there!

https://www.facebook.com/events/442175332655061/

14/01/2016

‘Ag Ùrachadh na Callauinn’
Air seachdain na seann Bliadhna Ùire tha an Dr Ùisdean MacIllInnein, Co-Rannsaiche Soillse aig Oilthigh Dhùn Eideann a’ toirt sùil air cleachdaidhean na bliadhn’ ùire agus gu sònraichte an t-àite a bh’aig camanachd anns na cur-seachadan. Cluinnidh sinn mu òrain, bàrdachd agus sgeulachdan Gàidhlig a tha a’ dearbhadh cho cudromach sa bha a’ bhliadhna ùr - (de gach diofar seòrsa aig diofar àmannan) ann an grunn àiteachan agus rè ùine.

Nuair thig an geamhradh is àm na Callainn
Bidh gillean òg’ ann air thòir a’ chamain
Bidh buideal làn ann ’gan traghadh falamh
Air Druim Faoileann ri strìth na cnaige.

'S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a' mhòr-chuid den òraid seo. Dihaoine, an 15mh dhen Fhaoilleach, ann an G.05, 50 Ceàrnag Sheòrais bho 13.10-14.10

“The Homeric combat", or "Bliadhna Mhath Ùr”
At the end of the week in which the traditional old Scots New Year was still celebrated in a number of communities, Dr Hugh Dan MacLennan, Soillse Research Fellow at Edinburgh University looks at how New Year was marked in sporting terms, particularly in terms of annual shinty matches - sometimes riotous affairs, often the only time of year some communities could escape the toil of hard labour. He will also illustrate how the various events were represented over time through visual images, songs, poetry and stories in Gaelic and English.

Nuair thig an geamhradh is àm na Callainn
Bidh gillean òg’ ann air thòir a’ chamain
Bidh buideal làn ann ’gan traghadh falamh
Air Druim Faoileann ri strìth na cnaige.

This talk will be delivered primarily in English.
Friday, 15th January, in room G.05, 50 George Square from 13.10-14.10.

24/12/2015

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur dhuibh uile! Chì sinn ann an 2016 sibh!

We hope all our followers have a Merry Christmas and a Happy New Year! See you in 2016: it's sure to be an exciting year!

22/12/2015

THE IOLAIRE

Tiocaidean a-nis rin ceannach airson ar deilbh-chluich ùir mun Iolaire aig Scottish Storytelling Centre air a cur an gnìomh le sgoilearan Bunsgoil Stenhouse 's Tynecastle!

Tickets are now on sale for our new play on the tragedy of The Iolaire, taking place at the Scottish Storytelling Centre and featuring pupils from Stenhouse Primary School and Tynecastle HIgh School!

http://www.tracscotland.org/scottish-storytelling-centre/centre-events/4567/the-iolaire

THE IOLAIRE It is 1918, the Great War is over. The men from Lewis and Harris were coming home on His Majesty's Yacht but the horror was not over for the islands. The loss of the ship on New Year's Day 1919, is one of the most tragic events to befall the Western Isles, as over 200 Lewis and Harris men were drown…

09/12/2015

An 9mh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann!

A' chuairt-litir mu dheireadh againn airson na bliadhna 2015. Faic na tha dol ann an DùnE san Dùbhlachd!

Our last newsletter of 2015 is out now! See what's happening in 's community this festive season:

http://us11.campaign-archive2.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=6dac3b2a62&e=04460a5c1e

An 9mh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is na diochuimhnich; tha seòmar coimhearsnachd air…

02/12/2015

A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir fios gu [email protected]!

Do you have a event or activity in you'd like us to feature in our newsletter? Email details to [email protected]

Timeline photos 01/12/2015

Bidh Fèill Nollaig aig Bun sgoil Taobh na Pàirce, Disathairne 5 Dùbhlachd, 1-3f. An dòchas ur faicinn ann!

Christmas Fair at Taobh na Pàirce Primary School, Saturday 5 December, 1-3pm. Hope to see you there!

This Saturday is the school Christmas fair. It is one of the biggest fundraisers of the school year so it would be great if as many as possible came along. Even if your children are not school aged yet you are most welcome to come! There will be stalls selling toys, books & festive treats; tea, coffee, hot chocolate & home baking; a Christmas Bake-Off and even a Gaelic speaking Santa! Below is an excerpt from the organisers email with ideas of how you can help out...

Bèicearachd bhon taigh /Home-baking. Please bring lots of home-baking on the day!

• Farpais Bèicearachd Cèic / Cake Bake Competition (£1 to enter).
We are having a Fèill Nollaig Bake-off! A chocolate cake competiton for adults & cup-cake competition for the children.

• An Rùp/ Raffle will be drawn on the day – Please email [email protected] when you have a prize to donate so we can add it to our list (we don’t have a designated person collecting prizes so we really need parents to help with this). Often businesses are happy to donate prizes: they just need to be asked! Children will take raffle tickets home this week to sell – which means those who can’t make it on the day still have a chance to win!

Timeline photos 30/11/2015

Tadhail air a' bhuidheann fighe ùr againn do dh'fhileataich, ann an Taigh an Dorsair le ti/cofaidh is mince pies aig 3f Diciadain. Nach tig sibh a dhèanamh fighe do charthannas 'Knit a Square' no thoir leibh fighe agaibh fhèin!

Leig fios gu Ann son barrachd fiosrachaidh, aig [email protected]

Do you enjoy a knit and a natter? Visit Taigh an Dorsair and enjoy tea, coffee and mince pies on Wednesday at 3pm. Fluent speakers only. You can take part in knitting for charity as part of the Knit a Square project, or bring your own project.

Email Ann for more info, at [email protected]

28/11/2015

Lòn 'sa choimhearsnachd, Dihaoine 4mh An Dùbhlachd. Beir truinnsear agus thig a chèilidh oirnn! Fios:

Bring a plate and come cèilidh on us at a community lunch in Tollcross Community Centre, , on Friday, 4 December. Details: https://www.facebook.com/events/926217594081764/

An ochdamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann - Ri fhaighinn a-nise! (Eighth... 22/11/2015

An ochdamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann - Ri fhaighinn a-nise! (Eighth...

An 8mh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann - Ri fhaighinn a-nise! Gu leòr a' dol 'sa choimhearsnachd againn air a' mhìos seo, agus àm na h-Aidmheint an impis tuiteam oirnn. Ge be fileantach no neach-tòiseachaidh a th' annad, 's fhiach sùil a thoirt air na tha a' dol.

Our latest newsletter is out now! Lots on in Edinburgh's Gaelic community this fortnight: Click through to find out what's happening!

An ochdamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann - Ri fhaighinn a-nise! (Eighth... A' sìor fhàs nas fhaisge air cunntadh-làithean na Nollaige! Làn tìde agaibh a bhith a' smaoineachadh mu ‪ ‬. Ma ghabhas sibh pàirt anns an ath shreath aig Club Leughaidh Cuilean Craicte, gheibh an nighean no an gille agaibh, 's iad 7-12 bliadhna a dh'aois, leabhar-caibideil…

10/11/2015

An seachdamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann!

Tha an t-Samhain air a thighinn, le fuachd agus dorchadas a' gheamhraidh! Ach gu leòr a dol 'sa choimhearsnachd againn. Ge be fileantach no neach-tòiseachaidh a th' annad, 's fhiach sùil a thoirt air na tha a' dol.

November is now upon us, along with the winter weather and the darker nights! But there's plenty going on in 's community. Whether you're a fluent speaker or a beginner, it's all well worth a look!

http://us11.campaign-archive2.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=3ad51bd856&e=04460a5c1e

An seachdamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann! ’S e call na h-Iolaire aon de na sgeulachdan as cianail ann an eachdraidh a' Chogaidh Mhòir. Tha taic bho Bòrd na Gàidhlig a toirt do sgoilearan bho Àrd sgoil Tynecastle agus Bun sgoil Stenhouse an cothrom an sgeulachd innse dhuinn; bidh sinn a' siubhal gu Leòdhas agus na Hearadh 2016 leis an dràma!…

An siathamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann! 27/10/2015

An siathamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann!

Tha Oidhche Shamhna an impis thighinn oirnn a-rithist, is seo sinn air ais le naidheachdan, tachartasan is gnìomhachasan a bhios a' dol sa choimhearsnachd againn! Faigh a-mach de tha dol.

Halloween is just around the corner and we're back again with more news and fantastic activities happening in 's community! Find out what's on this fortnight.

http://us11.campaign-archive1.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=15ee0e6854&e=04460a5c1e

An siathamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann! Cuir a-staigh do naidheachd!Send in your news!A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is n…

An còigeamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! 13/10/2015

An còigeamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann!

An còigeamh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! Thig còmhla ri sgioba a' Chuilein Chraicte airson turais shònraichte air seanchas na Gàidhlig thar 1000 bliadhna, ag rannsachadh nan ceanglaichean eadar sgeulachdan ann an làmh-sgrìobhanan nam meadhan-aoisean, seanchas dualchasach agus storidhean-sìthe an là an-diugh. Bheir an tachartas beòthail seo…

An ceathramh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann (Issue four of the Iomairt newsletter) 28/09/2015

An ceathramh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann (Issue four of the Iomairt newsletter)

An ceathramh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann air tighinn a-mach! Faigh a-mach de tha dol.

Our latest newsletter is out now! Find out what's on this fortnight in 's community.

http://us11.campaign-archive2.com/?u=438ba9d270efadf5771f0652c&id=a5bbf1e2e6&e=04460a5c1e

An ceathramh cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann (Issue four of the Iomairt newsletter) Prògram airson Seachdain na Gàidhlig 2015, a' ruith eadar 18mh-24mh na Dàmhair nis a-muigh!Programme for Edinburgh Gaelic Week 2015, happening on the 18th-24th October, is now available!

Newbattle Abbey College » Gaelic Family Day – Saturday 26 September 2015 21/09/2015

Newbattle Abbey College » Gaelic Family Day – Saturday 26 September 2015

Fiosrachadh air Latha Gàidhlig airson Teaghlaichean, Disathairne 26 den t-Sultain aig Colaiste Abaid a’ Bhatail Nuaidh.
Tha seo an-asgaidh agus cothrom agaibh a thighinn airson an latha gu lèir no pàirt den latha.

Information on Gaelic Family Day, Saturday 26th September at Newbattle Abbey College. This is a free event and families can come for the whole day or part of the day. Find out more by clicking the link.

http://www.newbattleabbeycollege.ac.uk/?p=4852

Newbattle Abbey College » Gaelic Family Day – Saturday 26 September 2015 Songs and stories for younger children, singing for adults, outdoor games, try musical instruments, dance for all the family, den-making and storytelling.

Timeline photos 21/09/2015

Timeline photos

Tickets are now available for the pre-Mod concert!

The Lewis Psalm Singers - Elsewhere - The Queen's Hall 18/09/2015

The Lewis Psalm Singers - Elsewhere - The Queen's Hall

Disathairne 19 den t-Sultain, (a màireach!) Latha Fiosrachaidh nan Salm Gàidhlig agus feasgar, seinneadairean Shailm Leòdhais a' gabhail chuirm-ciùil air àrd-ùrlar Eaglais nam Manach Liath.

Tomorrow (Saturday, 19th September) is Gaelic Psalms Insight Day and in the evening, Lewis Psalm Singers in Concert perform in Greyfriars Kirk:

http://www.thequeenshall.net/elsewhere/shows/the-lewis-psalm-singers-2015

The Lewis Psalm Singers - Elsewhere - The Queen's Hall Tickets can be purchased on the door at Greyfriars Kirk on the night.

Want your school to be the top-listed School/college in Edinburgh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Edinburgh
EH65NQ
Other Education in Edinburgh (show all)
Scottish Documentary Institute Scottish Documentary Institute
74 Lauriston Place
Edinburgh, EH39DF

Established in 2004 to nurture documentary filmmakers and audiences in Scotland and beyond, SDI spec

Alison House Alison House
12 Nicolson Square
Edinburgh, EH89DF

Dynamic Earth Dynamic Earth
Holyrood Road
Edinburgh, EH88AS

Holyrood Road, Edinburgh, EH8 8AS 0131 550 7800 www.dynamicearth.org.uk

Bethany Community Education Bethany Community Education
Edinburgh, EH68EH

This is the Community Education Section of Bethany Christian Trust. Look on this page to find out ab

McCrae's Battalion Trust McCrae's Battalion Trust
Edinburgh, EH36QE

The ‘Contalmaison Cairn’ is the most ambitious battalion memorial to be built on the Western Fro

The Salisbury Centre The Salisbury Centre
2 Salisbury Road
Edinburgh, EH165AB

Holistic Education Centre Unifying Mind, Body and Spirit

Wester Hailes LPT Educational Trust Wester Hailes LPT Educational Trust
Edinburgh, EH143BF

Investing in the future of Wester Hailes

EIS Students EIS Students
Moray Place
Edinburgh, EH36BH

EIS is here to support every student teacher in Scotland through their course and career. Like our p

The EnergyWise Academy The EnergyWise Academy
Edinburgh
Edinburgh, EH216UU

The EnergyWise Academy founded in 2005 by Fiona Brown Fitness Educational Specialist.

GWC Class of 79 GWC Class of 79
Colinton Road
Edinburgh, EH105EG

Just an attempt to create a group where all of you from GWC Class of 79 can swap stories, arrange re

Edinburgh Italian Classes Edinburgh Italian Classes
Edinburgh
Edinburgh, EH88JE

Learn to speak and to understand italian with a qualified disclosured teacher. ONE-to-ONE TUITION S

Edinburgh Tutors Ltd Edinburgh Tutors Ltd
Edinburgh

We offer one-to-one tuition in the Edinburgh, Glasgow, Stirling and Aberdeen, at pupils home. Hand s